بايگانی‌ وب‌نوشت

حزقیال نبی

بررسی مشاهدات حزقیال نبی

 آیا حزقیال پیامبر واقعا با موجودات فضایی ملاقات کرد ؟

 و آیا این موجودات جن بودند یا فرشته یا انسان ؟

و چه پیامی برای حزقیال داشتند؟

                      

مقدمه :

 

مشاهدات پیامبر قوم بنی اسرایل و توصیفات او از فرود یک سفینه فضایی(سفینه های فضایی) بر زمین مبحث کتابهای زیادی بوده است از جمله کتاب «ارابه خدایان» نوشته اریک ون دانیکن و » برخوردهای الهی» نوشته زکریا سیچین.

پس از خواندن فصلهای مربوط به مشاهدات حزقیال برای سالها در این فکر بودم که آیا او واقعا یک سفینه فضایی دیده بود ؟  یا اینکه این ایده ناشی از اشتباهاتی در ترجمه از زبان عبری باستان به انگلیسی در عصر حاضر بوده است؟!

نسخه کامل کتاب حزقیال نبی را به فارسی علاقمندان می توانند در این آدرس به صورت PDF مشاهده کنند اگرچه ترجمه خیلی خوبی نیست ولی از هیچی بهتر است!

http://www.ibs.org/bibles/farsi/OT/26_ezekiel.pdf

متون دینی  همواره سبب جنجال میان معتقدان مذهبی و دانشمندان بوده اند. گروه اول همه چیز را به خواست خداوند مربوط می کنند و دانش و تکنولوژی جایی در کتب آنها ندارد و گروه دوم نیز فقط به زمینه علمی این متون علاقمندند و توجهی به جنبه دینی آنها ندارند. بنابراین هر دو گروه از فهم معانی عمیق کتب آسمانی عاجز می مانند و نمی توانند جواب همه سوالات را پیدا کنند.

به عقیده من برای دریافت حقیقت باید تعصبات علمی و دینی هر دو را کنار گذاشت و با دیدی جامع که مخلوطی از باورهای دینی و استدلالات علم تجربی باشد به  قضیه نگاه کرد…در این مقاله سعی خواهم کرد تمام  نظریاتی را که در این باره داده شده بیان کنم و اینکه کدام یک از این فرضیات قابل قبولتر است را به خود خواننده واگذار می کنم.

================================

 توصیف فرود سفینه : (برگرفته از جملات کتاب حزقیال-عهد عتیق)

«حزقيال کاهنی بود                                                                                                                

که با يهوديهای تبعيدی، کنار رود خابور در بابل                                                                             

زندگی می آرد

. حزقيال چنين تعريف می کند:                                                                             

4

    طرف من می آمد

در حرکت بود، هاله ای از نور دور آ ن بود و در                                                                               

درون آن ، چيزی مانند فلزی براق ، می درخشيد

توصیف موجودات:                                                                       

5

شدند که شبيه انسان بودند

صورت و دو جفت بال داشتند

پای انسان بود، ولی پنجه

شباهت داشت و مانند فلزی براق ، می درخشيد

هر يک از بالهايشان ، دست هايی می ديدم مثل دست                                                                

انسان

همديگر وصل بود

بدون آنكه برگردند

سپس ، از ميان ابر، چهار موجود عجيب ظاهر                                                                        . 6ولی هر يک ، چهار                                                                        ! 7پاهايشان نيز مثل                                                                          ء پايشان به سم گوساله                                                                      . 8زير                                                                  . 9انتهای بالهای آن چهار موجود زنده به                                                                            .آنها مستقيم حرکت می کردند                                                                           .                                                                                                                 

10

صورت انسان ؛ در طرف راست ، صور ت شير؛ در                                                                         

طرف چپ ، صورت گاو و در پشت، صورت                                                                                 

عقاب

توصیف بالها (بار اول):

11 هر کدام دو جفت بال داشتند،که يک جفت                                                                     . 12 هر جا                                                                            .                                                                                                         

13

افروخته با مشعل روشن ، در حال حرکت بودند

آنها، بر ق می جهيد

برق به عقب وجلو حرکت می کردند

در ميان اين موجودات زنده (منظور در میان سفینه هاست)، چيزهايی شبيه به زغال                                                                 . از ميان                                                                 . 14 آن موجودات زنده نيز بسرعت                                                                  .                                                                                          

15

چرخها :                                                               . 16 چرخها مانند زبرجد                                                                             . داخل هر چرخ ،                                                                    . 17 برای همين                                                                                  . 18 آن چهار چرخ دارای لبه ها و       

شده بودم ، زير آنها و بر روی زمين، چهار چرخ ديدم                                                                   

زير هر موجود يک چرخ

می درخشيدند و همه مثل هم بودند

چرخ ديگری نيز قرار داشت

می توانستند بی آنكه مجبور باشند دور بزنند، به هر سو                                                               

 بخواهند، بروند

چشمها ی دور چرخها:                                                                  .                                                                              

19

چرخها هم با آنها حرکت می کردند

زمين برمی خاستند، چرخها نيز برمی خاستند، و وقتی                                                                

می ايستادند، چرخها هم می ايستادند، چون روح آن چهار موجود در چرخها نيز قرار داشت

پس  موجودات زنده و چرخها تحت هدايت روحشان بودند.                                                                                                                                                                                                         22 بالای سر موجودات زنده ، چيزی شبيه به يک صفحه ء بزرگ گسترده شده بود که مانند بلور

بدنشان را می پوشانيد                                                                                                 وقتی پرواز می کردند   

24

صدای غرش بالها :.

وقتی می ايستادند، بالهايشان را پايين می آوردند

بار که می ايستادند، از صفحه

صدايی بگوش می رسيد

تخت یا سفینه :

بر فراز صفحه ء بالای سرشا ن، چيزی شبيه به يک. 27 و 28 از. دورتادورش را نيز نوری درخشانء رنگهای رنگين کمان در آن ديده.

تخت سلطنتی زيبا قرار داشت که گويی از ياقوت

کبود ساخته شده بود و بر روی آن تخت ،

موجود داخل سفینه یا خلبان؟ :

 وجودی

نشسته بود که به يک انسان شباهت داشت

کمر به بالا همچون فلزی غوطه ور در آتش

می درخشيد، و از کمر به پايين ، مانند شعله های آتش،

تابان بود

فراگرفته بود که همه

می شد

حزقیال در پایان نتیجه می گیرد که این حضور پرجلال خداوند است که بر او ظاهر گشته :

حضور پرجلال خداوند* بدينگونه بر من ظاهر شد

.

هنگامی که آن منظره را ديدم ، به خاک افتادم

صدای کسی را شنيدم که با من سخن می گفت

——————————————————

*در متن اصلی نوشته شده =»جلال خداوند».

——————————————————

در فصل ۳ حزقیال سوار بر سفینه می شود و به مکانی دیگر می رود:

سپس روح خدا* مرا از زمين بلند کرد و من از

پشت سر خود صدای غرش عظيمی را شنيدم که می گفت

 

 13 اين غرش از به هم خوردن بالهای موجودات و.

14

خابور، نزد يهوديان تبعيدی برد

خشم رفتم ، ولی سنگينی حضور خداوند را احساس

می آردم

بودم ، هفت روز در ميا ن ايشان نشستم

و 15 روح ، مرا برداشت و به تل ابيب ، کنار رود. من با تلخی و با. در حالی که غرق در حيرت و انديشه.

 

 

  «در . 3سپس چيزی شبيه به دست. آنگاه روح خداء

شمالی آورد، که در آنجا آن بت بزرگ که باعث خشم

خداوند شده بود، قرار داشت

خدای اسرايل را در آنجا ديدم، درست همانطور که

قبلاً در بيابان ديده بودم

——————————————————————-

*در متن اصلی آمده است =» موجودی که شبیه انسان بود چیزی را مانند دشت بود به طرفم دراز کرد و موهای سرم را گرفت».

** در متن اصلی آمده =» موجودی که شبیه انسان بود مرا به میان زمین و آسمان بلند کرد و به اورشلیم برد».

——————————————————————–

زشتکاریها و بت پرستی قوم اسرایل نمایان می شود:

 5(موجود انسان شکل) به من فرمود:

ای انسان خاکی، به سمت شمال بنگر

نگاه کردم و ديدم که آن بت بزرگ در 

کنار دروازه

ء شمالی قربانگاه قرار دارد.

6(موجود انسان شکل) فرمود:

ای انسان خاکی، می بينی چه

می کنند؟ می بينی قوم اسرايل در اينجا به چه گناهان

وحشتناکی دست می زنند و باعث می شوند از خانه

ء

مقدسم دور شوم ؟ ولی بيا تا گناهان بدتر از اينها را

 

هم به تو نشان بدهم

7

 

حالا ديوار را بكن

ديوار را کندم تا به در اتاقی رسيدم 

 9گفت:

داخل شو و ببين چه کارهای زشت ونفرت انگيزی در آنجا انجام می دهند

آنگاه مرا به درواز هء حياط بيرونی خانه ء خدا آورد و سوراخی در ديوار به من نشان داد. 8گفت

  

10

حيوانات زشت و ناپاک ، و بتهای اسرائيل نقش شده

است

شافان

می کردند

دست داشت و ابر غليظی از دود بخور بالای

سرشان تشكيل شد ه بود

دلایل ظهور :

 می توان گفت یکی از اهداف ظهور این موجودات افشا کردن گناهان و بت پرستیهای قوم بوده است. علاوه بر این در فصول دیگر همان صدا حزقیال را از سرنوشت و آینده شوم قومش مطلع می کند و به حزقیال می گوید که قصد دارد تمام این مردم را هلاک کند به جز تعداد اندکی !

در تمام طول این گفتگوها این موجودات بالدار هستند که با حزقیال صحبت می کنند اما در ترجمه فارسی به دلایل نا معلوم «خداوند» جایگزین شده است. برای اطمینان از این مسئله به ترجمه مستقیم از عبری نگاه کنید…

 3سپس حضور پرجلال خدا *که بالای موجوداتء عبادتگاه

 

——————————————————

*در متن اصلی نوشته شده =» جلال خداوند»

—————————————————–

قتل عام گناهکاران:

5

آنگاه شنيدم که خداوند به مردان(موجودات بالدار) ديگر فرمود:

بدنبال او به شهر برويد و کسانی را که بر

پيشانی شان علامت ندارند، بكشيد

نگذاريد و به کسی رحم نكنيد

زن و بچه ، همه را از بين ببريد؛ ولی به کسانی که

بر روی پيشانی شان علامت هست ، دست نزنيد

کار را از خانه ء من شروع کنيد

پس با کشتن 

کردند

. هيچ کس را زنده. 6پير و جوان ، دختر و. اين بزرگان قوم که در خانه ء خدا بودند، کشتار را شرو ع.

7خداوند به ايشان گفت

اين عبادتگاه را آلود ه کنيد

حياط آن را از جنازه پر سازيد

پس ايشان فرمان خدا را در تما م شهر اجرا

کردند

! ! دست به کار شويد.

8

رو به خاک افتادم و فرياد زدم

ای خداوند

آيا تو بر اورشلي م آنقدر غضبناک هستی که هر کسی

را که در اسرائل باقی مانده باشد، از بين خواهی

وقتی آنها کشتار را شروع کردند و من تنها مانده بودم !

 

 9او در پاسخ فرمود:

گناهان قوم اسرائل و يهودا

خيلی زياد است

ايشان می گويند

خداوند اين را نمی بيند! او اين سرزمين را رها کرده است

برد؟. تمام سرزمين پر است از ظلم وجنايت و

10

نخواهم گذشت

پس من نيز بر ايشان رحم نخواهم کرد و از سر تقصيراتشان. آنها را به سزای همه ء اعمالشان

 

خواهم رساند

11

فرمانی که داده بودی، اجرا 

در فصل ۱۰ موجودی که حزقیال به عنوان روح خدا توصیف می کند از مرد کتان

ناگهان ديدم که بر صفحه ای که بالای سر

فرشتگان* ، (* متن اصلی آمده = «کروبیان»)

قرار داشت ، چيزی مثل يک تخت سلطنتی به رنگ

ياقوت کبود ظاهر شد

به ميان چرخهايی که زير

کروبیان است برو و مشتی از زغال افروخته بردار

. 2آنگاه خداوند به مرد کتان پوش فرمود

 

آن مرد در مقابل ديدگان من اين کار را کرد

او به ميان چرخها رفت، کروبیان در قسمت جنوبی

خانه

کرد

کروبیان برخاست و بر آستانه

گرفت و خانه

درخشش پر شكوه حضور خداوند مملو گشت

و آن را بر روی شهر بپاش. 3وقتیء خدا ايستاده بودند، و ابری حياط درونی را پر. 4سپس جلال خداوند از بالای سرء خانهء خدا قرارء خدا از ابر جلال پر شد و حياط آن از.

5

مطلق بود وتا حيا ط بيرونی بطور واضح شنيده

می شد

در فصل ۱۰ دوباره موجودات بالدار توصیف شده اند:

 

6وقتی خداوند به آن مرد کتان پوش دستور داد که به7و يكی از فرشتگان دست خود را دراز کرد و. او هم. 8(هر فرشته ، زير بالهای خود،.)

13-9

هر يک از آن چهار کروب ، يک چرخ کنار خود

«

می گفتند، چو ن هر چرخ ، يک چرخ ديگر در داخل

خود داشت

می درخشيدند و نوری سبز متمايل به زرد از خود

منتشر می آردند

که فرشتگان می توانستند به هر جهتی که بخواهند

بروند

دور نمی زدند بلكه صورتشان به هر سمتی که

متمايل می شد، به همان سمت می رفتند

آن چهار چرخ با پره ها و لبه هايش پر از چشم بود

چرخ در چرخ » داشت و شنيدم که به اين چرخها. اين چرخها مثل ياقوت سبز. ساختمان اين چرخها طوری بود. وقتی می خواستند مسير خود را تغيير بدهند،. هر يک از.

14

شبيه صورت گاو، دومين، شبيه صورت انسان ،

سومين ، مانند صورت شير و چهارمين ، مانند

صورت عقاب بود

در ادامه حزقیال این کروبیان را شناسایی می کند :

15

کنار رود خابور ديده بودم (فصل ۱)

خود را می گشودند و بسوی آسمان بالا می رفتند،

چرخها نيز همراه آنها برمی خاستند و در کنار آنها

می ماندند، و وقتی فرشتگان می ايستادند، چرخها هم

می ايستادند، چون روح آنها در چرخها نيز قرار

داشت

و 16 و 17 اين فرشتگان همان موجوداتی بودند که در. هنگامی که آنها بالهای.

18

پس از آ ن، درخشش پر شكوه حضور خداوند آستانه ء

خانه

گرفت ،

بالهای خود را گشودند و به همراه چرخها از زمين

برخاستند و بر بالای دروازه

ايستادند، در حالی که حضور پرجلال خدای اسرايل

برفراز آنها قرار داشت

ء خدا را ترک گفت(سفینه از معبد خارج شد) و بالای سر کروبیان قرار19 و در همان حال که نگاه می کردم ، فرشتگانء شرقی خانه ء خدا.

20

زير تخت خدای اسرايل در کنار رود خابور ديده

بودم ،

داشتند و زير بالهايشان چيزی شبيه به دست انسان

وجود داشت

بود که کنار رود خابور ديده بودم ، و همچنين هر

يک از آنها مستقيم به جلو حرکت می کردند

=========================================

ایرادات موجود در ترجمه فعلی :

ترجمه های فارسی موجود و برخی ترجمه های انگلیسی به دلایل دینی و اعتقادی برخی لغات و اصطلاحات را سانسور می کنند که من لازم می دانم برای جلوگیری از گیج شدن خوانندگان آنها را ذکر کنم:

 ۱-در ترجمه نام » موجودات زنده »  آمده است و شما ممکن است تصور کنید که حزقیال در حال توصیف ۴ موجود زنده است در حالیکه چنین نیست. آنچه حزقیال «موجودات زنده» می نامد در اصل ۴ وسیله پرنده هستند که چون حرکت می کنند حزقیال آنها را زنده می نامد. در ادامه توصیفات متوجه می شویم که حزقیال در حال توصیف بالها و چرخها و موتور این وسایل پرنده است .

البته برخی معتقدند که «موجودات زنده» در اصل همان فرشتگان هستند که بال دارند اما آیا فرشتگان چرخ و موتور هم دارند؟

۲-در ترجمه آمده» حضور پر جلال خداوند » در متن اصلی نوشته شده » عظمت خداوند».

۳- در ترجمه آمده است «چیزیکه شبیه دست خدا بود به طرفم دراز شد» اما در متن اصلی چنین است: » مردی که نیمی از تنش مانند آتش و نیم دیگر مانند فلز گذاخته بود چیزی را که شبیه دست بود به طرفم دراز کرد و موهای سرم را گرفت و مرا به میان زمین و آسمان بلند کرد و در این رویای الهی آن انسان مرا به اورشلیم برد…».

۴- در ترجمه هر جا که نوشته شده «روح خداوند » در اصل کلمه » روح » است و نامی از خداوند نیامده است.

با مطالعه دقیق توصیفات حزقیال نبی مشخص می شود که او تفاوت زیادی بین «موجودات زنده » و خداوند قائل شده است و هر جا که خواسته نامی از آفریدگار ببرد به وضوح نام خداوند را آورده است اما جایی که موجود داخل سفینه او را با خود به هوا بلند می کند حزقیال می نویسد : «موجودی که شبیه انسان بود چیزی را که مانند دست بود به طرفم دراز کرد «. واضح است که خداوند نه شبیه انسان است و نه دست دارد اما متاسفانه در ترجمه طوری وانمود می کند که خداوند دستش را به طرف حزقیال دراز کرده است!

در جایی هم که نوشته شده » حضور پر جلال خداوند » منظور خداوند نیست چون خداوند نیازی به وسیله نقلیه هوایی برای آمدن به اورشلیم ندارد و حضور خداوند جایی را ترک نمی کند (در حالیکه حزقیال می گوید جلال پر درخشش خداوند معبد را ترک کرد!) واضح است که منظور حزقیال از «جلال پر درخشش » یک شیئ درخشنده و نورانی است که ابتدا در حیاط معبد فرود می آید و سپس از آنجا به همراه کروبیان خارج می شود.

۵-در ترجمه نوشته شده » فرشتگان » اما در متن اصلی کلمه «کروبیان» آمده است. در زبان عبری دو لغت «فرشته» و «کروب» از هم متفاوت هستند و هر کدام معانی خاصی را می رسانند.

«فرشته» در زبان عبری به معنی هر موجودی می تواند باشد از جمله:جن  و انسانی که پیامی را آورده اند.

«کروب» به معنی موجود آسمانی است یعنی موجودی که مسکن او در آسمان است.

 

چنین اشتباهات مغرضانه ای به وفور در کتاب حزقیال و سایر کتب عهد عتیق موجود است که در جای آن صحبت خواهد شد.

==============================

نتیجه مختصر:

تا اینجا معلوم شده است که حزقیال قبل از ملاقات با سرنشینان سفینه به پیامبری مبعوث شده بوده و این ملاقات ارتباطی با پیامبری او ندارد چرا که خداوند به طور مستقیم حزقیال را به نبوت دعوت کرده است و اثری هم از وسایل پرنده نیست :

 در جای جای سروده های کتاب خداوند به حزقیال ماموریت نبوت را ابلاغ می کند :

ای انسان خاکی، نبو ت کن ؛ پيغام مرا اعلام نما؛ محكم

دست بزن

سرت حرآت بده تا نشان دهی آه چه آشتار بزرگی در

انتظار اين قوم است

ريزد

 

جدا از مشاهدات عجیب حزقیال در جاهای دیگر کتاب پیام خداوند مستقیم و بدون حضور موجودات بالدار به حزقیال داده می شود :

 فصل ۲۶ :در يازدهمين سال از تبعيدمان ، در روز اول

ماه ، اين پيام از جانب خداوند به من رسيد

:

ای انسان خاکی، صور از سقوط اورشل يم

خوشحال است و می گويد:

اورشليم درهم شكسته است

. او که با قومهای ديگر

تجارت می کرد از بين رفته است

. حال ، من جای او

 

البته این احتمال وجود دارد که موجودات بالدار در هنگام وحی حضور داشته اند اما توضیحات و توصیفات آنها فقط در چند فصل خلاصه شده است که از تکرار پرهیز شود و علاوه بر این احتمال حذف شدن یا گم شدن بخشهای متعددی از کتاب وجود دارد.

نتایج کلی :

تا اینجا شما متن کتاب حزقیال و مشاهداتش را مطالعه کرده اید و حتما فرضیه هایی را در ذهن خود ساخته اید. با هم به ۴ مورد از نظریات رایج در مورد این پیامبر نگاه می کنیم :

 

برخی نویسندگان و محققان مسلمان کل داستان حزقیال نبی را دروغی ساخته قوم یهود می دانند و معتقدند که هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که ثابت کند پیامبری با این نام و مشخصات وجود داشته است. بنابراین در سندیت کتاب حزقیال شک و شبهه وجود دارد و برخی حتی معتقدند که این نوشته ها (با توجه به سبک نگارش) قرنها پس از حزقیال نوشته شده و ساخته و پرداخته شخصی دیگر است. از سوی دیگر مشاهدات حزقیال با آنچه که حضرت دانیال(ع) در کتاب خود توصیف کرده بسیار شباهت دارد و این امکان هست که نویسنده پس از خواندن مشاهدات دانیال آنها را به نوع دیگری باز نویسی کرده باشد.

 برای خواندن متن کامل کتاب دانیال به این آدرس رجوع کنید:

http://www.ibs.org/bibles/farsi/OT/27_daniel.pdf

========================================

 

۲-حزقیال بی شک با موجودات غیر زمینی ملاقات کرده:

طرفداران این عقیده بر این باور هستند که فرود و صعود سفینه های فضایی نه فقط در کتاب حزقیال بلکه در جای جای کتاب عهد عتیق دیده می شود و فضانوردان باستان واقعا از زمین بازدید کرده اند و مردم زمین آنها را با لفظ «خدایان» در کتابهای خود ثبت نموده اند.

برای اولین بار داشمند بازنشسته ناسا «جوزف بلومریچ» که مخالف عقاید ون دانیکن در مورد ارابه خدایان بود در صدد برآمد تا با ساخت مدلی از این سفینه و ثبوت غیر ممکن بودن آن تئوریهای ون دانیکن را باطل کند. او بر اساس توصیفات حزقیال مدلهای متعددی از این سفینه را در اندازه ها و ابعاد مختلف طراحی کرد واز آنجا که تمام آنها با موفقیت پرواز کردند بلومریچ به ادعای خودش نامه ای در عذرخواهی از ون دانیکن نوشت !

تصویر سفینه ساخته شده توسط بلومریچ :

 

برای خواندن اعتراف و تحقیقات بلومریچ به قلم خودش به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.earthportals.com/Portal_Ship/ezekiel.html

 ===========================================

۳-آنان که بر حزقیال ظاهر شدند جن بودند نه فرا زمینی :

معتقدان این نظریه می گویند که آنچه حزقیال دیده درست است اما تعبیر ما از آن نادرست است. به این معنی که حقیقتا وسیله ای گردونه شکل بر زمین فرود آمده است و حزقیال آن را مشاهده و توصیف نموده اما با توجه به شکل ظاهری موجودات داخل گردونه می توان به صراحت گفت که آنها فرشتگانی بودند که تصاویر و بتهایشان در سراسر خاور میانه پخش بوده و البته منظور از فرشتگان در اینجا معنی لغوی آن است نه آن معنی ظاهری که به ذهن خطور می کند!

لغت فرشته یک کلمه اوستایی و به معنی » فرستاده» می باشد. در زمان باستان هر موجودی را که از آسمان به زمین می آمده یک فرشته یا فرستاده می دانستند.

جالب اینکه لغت عبری برای فرشته که در تورات آمده کلمه » ملک» است . ملک در عبری به معنی فرستاده و پیام آور می باشد.

وقتی که تورات از عبری به زبان یونانی ترجمه شد به جای لغت «ملک» کلمه یونانی » آنجلوس» استفاده شد و جالب اینکه «آنجلوس» در یونانی هم به معنی «فرستاده » و «پیام آور» است !

در انگلیسی نیز لغت » آنجل» به معنی فرشته برگرفته از واژه یونانی آنجلوس می باشد و معنی آن بسیار وسیع است.

بنابراین احتمال دارد که لغت «ملک» و ملائک» در عربی نیز معانی متعدد و وسیعی داشته باشد اما دانش من از زبان عربی بسیار کم است( از ۲۰ نمره ۱۰ است !) و نمی توانم در این مورد اظهار نظری بکنم.

تصویر پایین خدایان بابل باستان هستند که مطابق با مشاهدات حزقیال نبی می باشند:

در نهایت فرشتگانی که بر حزقیال ظاهر شدند همان جنیان بالدار و سم داری بودند که توسط مردم خاور میانه و مصر و هندوستان پرستش می شدند.

 ======================================

۴-فرشتگان دربار الهی :

پیروان این عقیده به بعد دینی این مشاهده توجه دارند و معتقدند آنها که بر حزقیال ظاهر شدند فرشتگان دربار الهی بودند که برای ابلاغ پیام خداوند بر او آمده بودند و بقیه داستان صحتی ندارد. 

======================================

شما طرفدار کدام نظریه هستید ؟

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: