بایگانی دسته‌ها: الواح زمردین تحوت

الواح زمردین تحوت ،تالار آمنتی

 

همه به سالن های آمنتی خوش آمدید
ورودی برای یادگیری و تجربه
روح, از طریق مرکز قلب
پادشاهان روشنایی
سی بعلاوه شش در همه
در بسیاری از نقشها من این پادشاهان روشنایی را دیدم
چه کسی می آید تا به من آفرینش همه(همه چیز)را نشان دهد
آنها از من خواستند در در آفرینش(آفریدن)به آنها بپیوندم
من قبلا یک بار این حالت را داشته ام(قبلا این حالت را دیده ام)
من قبلا با یک نفر به نور تبدیل شده ام
و بعدا می دانستم
آنها همه همانانند
همه یک روح
من همون چیزی بودم که اونها بودند
همه ما یکی هستیم
صدایی که از سالن های آمنتی به گوش می رسد
و برو به اسمهای بسیاری
شبکه های تکوینی
تالارهای ضبط (سوابق۰تاریخچه)
سوابق
بیهوشی جمعی
حافظه جمعی
چرخی از کازما-توهم زمان
که در آن روح ما را به شکل فیزیکی تجربه می کنند.

با تشکر از رامین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

منبع :  http://www.crystalinks.com/amenti.html

*******************************************************

لازم به ذکر میباشد به دلیل نحوه نوشتارمتن اصلی که اصطلاحا به آن آنگولا ساکسون گفته میشود احتمال اشتباه در ترجمه وجود دارد که قبلا از شما پوزش میطلبم

که برای بهتر کردن مطالب متن اصلی در جلوی نوشته ها قرار داده شده و مطالب داخل کادر () نکته هایی برای مفهوم تر شدن مطالب میباشد

که میتوانید یک بار جمله را بدون در نظر گرفتن مطالب داخل کادر و یک بار با در نظر گرفتن آن بخوانید

الواح زمردین تحوت

Halls Of Amenti راهروها یا جهان آمنتی

Deep in Earth’s heart lie the Halls of Am                                            در اعماق قلب زمین راهروها ی آمنتی وجود دارد(مخفی شده – خفته)
far ‘neath the islands of sunken Atlantis,در دورترین سرزمین (از سرزمینهای) آتلانتیس غرق شده
Halls of the Dead and halls of the living,                                                                         جایگاه های مرگ و جایگاههای زندگی

bathed in the fire of the infinite ALL.                                                                       خوابیده و خفته در آتش بی پایان همه (همگان)

Far in a past time, lost in the space time                                                        (زمانه فضا)  ,در گذشته بسیار دور. گمشده درزمان و فضا
the Children of Light looked down on the world.                                                    کودکان نور در دنیا(ی پایین) اثیر (قفل و بسته) شدند
Seeing the children of men in their bondage                                                          , (و میبینند) کودکان انسان(را) در حصار(باندپیچی)
bound by the force that came from be                      . اسیر شده به وسیله قدرتی از فرایش(قدرتی که از پشت و مخفی می اید و قابل دیدن نیست)
Knew they that only by freedom from bondage                                و (این اسارت را) وقتی میفهمند که از آن آزاد شده باشند
could man ever rise from the Earth to the Sun.                                                              انسان باید از زمین به سمت خورشید بالا رود

Down they descended and created bodies,                                                                                         آنها پائین آمدند و بدن را ساختند!
taking the semblance of men as their own.                                                                  و صورت انسان را مثل خودشان ایجاد(ساختند) کردند

The Masters of everything said after their forming:                          اساتید همه علمها (استادان همه چیز دان) پس از فرم گرفتن آنها(آن بدنها) گفتند

“We are they who were formed from the space-dust,                     ما هستیم کسانی که قطعه های فضا را شکل بخشیدیم(قطعه فضا : شعور کیهانی)

(به این معنی که شهور کیهانی را در قالب جسم در آوردیم)
partaking of life from the infinite ALL;             و شریک شدیم در زندگی جاودانه همه چیز (گویی صحبت از شریک شدن با کائنات یا قدرت بزرگ است)

living in the world as children of men,                                                                             زندگی میکنیم در جهان به عنوان فرزند انسان!!!!!
like and yet unlike the children of men.                                                              ”دوست داریم و در عین حال دوست نداریم فرزند انسان را!!!
(گویی گفته شده که انسانها اساتیدی بوده اند که به شکل انسان در آمده اند و در اینجا نمیدانند انسان بودن را دوست دارن یا خیر)
Then for a dwelling place, far ‘neath the earth crust,                                             سپس برای محل دوئل یا جنگ . دورترین نقطه پوسته زمین

(شاید هم بالاترین لایه زمین)
blasted great spaces they by their power                      برای ایجاد (فضایی بزرگ و بی برگ – نفرت انگیز و مرده) برایشان به وسیله قدرت خودشان
spaces apart from the children of me                                                                  فضاها جدا شدند یا تکه تکه شدند به وسیله(یا از ) فرزند انسان
Surrounded them by forces and power, و محصورشان کرد به وسیله قدرت و نیرو
shielded from harm they the Halls of the Dead.                                                          و محافظت کرد از آنها راهرو ها ی مرگ (تونل مرگ)
(یا (از تونل مرگ)
Side by side then, placed they other spaces,                                         پس دوش به دوش هم . قرار داده برایشان فضاهایی دیگر (فضایی مجزا )

(احتمالا منظور دنیای درونشان است)
filled them with Life and with Light from above.                                                         پر کرده آنها را با زندگی و با نور از بالا (از دنیای بالا)
Builded they then the Halls of Amenti                                         (یا پس از آنها راهروهای آنتی را ساخته)    آنها را ساخته  پس راهرو های آمنتی!!
that they might dwell eternally there                                                                                 ,و آنجا تا به ابد دوئل کنند (بجنگند یا مسابقه دهند)

living with life to eternity’s end.زنده باشند در زندگی تا پایان ابدیشان                                                                                                    !!!!

Thirty and two were there of the children,                        (سی و دو نفر از فرزندان انسان آنجا بودند)   سی و دو نفر یا عدد هستند آنجا فرزندان انسان
sons of Lights who had come among men, فرزندان نور بودند کسانی که در میان انسان آمدند (فعل مذکر)

seeking to free from the bondage of darkness  وجستجو میکنند برای رهایی از اسارت تاریکی(بیرون آمدن از حصار تاریکی که به دورشان پیچیده شده)
those who were bound by the force from beyond                                        .کسانی که بسته شده اند(محصور شده اند) با قدرتی پنهانی از ماورا

Deep in the Halls of Life grew a flower, flaming,                             در اعماق (محل یا راهروهای) زندیگی گلی رشد کرده . آتش گونه و شعلع ور

expanding, driving backward the night                                             . که گسترش میدهد و میراند شب را به عقب و دور (تاریکی را فراری میدهد)
Placed in the centre, a ray of great potence, Life              محلی در وسط (شاید منظور قلب است) شعاعی از انرژی و پتانسیل (منبع انرژی) . زندگی
giving, Light giving, filling with power all who came near it.             و میبخشد (میدهد) و پر میکند از قدرت هر کس را که به آن (نور) نزدیک شود
Placed they around it thrones, two and thirty,                                                       و قرار میدهد آنها را در کنار یا دور تختش . دو و سی(عدد)
places for each of the Children of Light,                                                                  محلهایی (از پیش آماده شده) برای هر یک از فرزندان نور
placed so that they were bathed in the radiance,    آماده شده (محلی) که بخوابند در درخشندگی یا غوطه ور شوند در درخشندگی(مثل خوابیدن در وان)

filled with the Life from the eternal Light.                                                                                                  پر شده از زندگی از نور ابدی

There time after time placed they their first created bodies                        آنجا لحظه به(پس از) لحظه  قرار میدهد اولین بدن ساخته شده شان را
so that they might by filled with the Spirit of Life                                                                              .پس آنها باید پر شوند از روح زندگی
One hundred years out of each thousand must the                                                                    (باشی تو) یکصد سال بیشتر از هزار باید

Life-giving Light flame forth on their bodies.                                                                                        نور آتشین زندگی بدهد به بدن آنها
Quickening, awakening the Spirit of Life                                                                                .تسریع کردن(شدن) . بیدار شدن روح زندگی

There in the circle from aeon to aeon,یک چرخه و یک دایره از قرنی بی انتها به قرنی بی انتها
sit the Great Masters,                                                                                                                                 نشسته اند استادان بزرگ
living a life not known among men.                                                 زندگی میکنند زندگی را بدون اینکه انسان را بدانند (بدانند که انسان شده اند)

(گویی صحبت از بزرگانیست که به عنوان انسان در آمده اند و نمیدانند که استادان هستند و فکر میکنند انسانند)

(گویی صحبت از این است که تمام روح انسانی اینگونه است!!!!)
There in the Halls of Life they lie sleeping;                                                                                 و آنجا در میانه زندگی . آنها خوابیده اند
free flows their Soul through the bodies of men.                                          آزادی روحشان جریان دارد از طریق(در میان) بدن انسان (مذکر)
Time after time, while their bodies lie sleeping,                                                  زمان تا زمان (یا لحظه یه لحظه) وقتی بدن آنها خوابیده است
incarnate they in the bodies of men.                                                                                                مجسم میشوند در بدن انسان (مذکر)
Teaching and guiding onward and upward,                                                                      آموزش میبینند و راهنمایی میشوند به جلو و بالا
out of the darkness into the light. خارج از تاریکی به درون نور
There in the Hall of Life, filled with their wisdom,                                         آنجا در راهرو های زندگی(مکانهای زندگی)پر شده اند با خردشان
known not to the races of man, living forever ‘neath the cold                          شناخته شده نیست راه انسان(مذکر). زندگی تا ابد (کنار سرما)

(احتمالا:زندگی تا ابد برای انسانی که در نزدیکی سرما زندگی میکند شناخته شده نیست)

fire of life, sit the Children of Light.                                                                                              آتش زندگی. نشسته (در) کودکان نور
Times there are when they awaken,                                            لحظه هایی آنجا هستند . آنگاه که بیدار هستند (یا در لحظه ای که بیدار هستند)
come from the depths to be lights among men,                                         از اعماق درون میاید تا باشد (به عنوان) نوری میان انسان (مذکر)
infinite they among finite men.                                                                                  نا محدودند و بیکران در میان انسانی محدود (مذدکر)
He who by progress has grown from the darkness,                      کسی(مذکر) که پیشرفت میکند بزرگ میشود و رشد میکند از (درون ) تاریکی
lifted himself from the night into light,                                                              خودش را از درون شب به بیرون و جایی که نور هست میکشد
free is he made of the Halls of Amenti,                                                                                     او آزاد ساخته شده در راهرو های آمنتی
free of the Flower of Light and of Life.                                                                                               آزاد از نور و از گل و از زندگی

(گل یکی از تمثیلهای خدا در مکاتب قدیمیست البته تجلی خدا که به صورت گل نیلوفر میباشد )
Guided he then, by wisdom and knowledge,                                                             پس راهنمایی(هدایت) میشود او . بوسیله خرد و دانش
passes from men, to the Master of Life                                                  . و پیشروی میکند و تبدیل میشود از(مقام) انسان به(مقام) استاد زندگی

There he may dwell as one with the Masters,                                                و آنجا شاید بجنگد به تنهایی با(یا به همراه) استادان (دوئل کند)
free from the bonds of the darkness of night.                                                               (تا) آزاد (شود) از حجاب و حصار تاریکی و شب
Seated within the flower of radiance sit seven                     نشسته(یا نشسته اند) بدون گل و بدون درخشندگی . هفت(عدد)(شاید طبقه هفتم) نشسته
Lords from the Space-Times above us,                                                                                اربابان(استادان) زمان و فضا بالای سر ما
helping and guiding through infinite Wisdom,                                                                    کمک و راهنمایی میکنند از طریق خرد ابدی
the pathway through time of the children of men.                                                              وسیله و راهی در دوران فرزند انسان(مذکر)

Mighty and strange, they,                                                                                                                                آنها توانا و قدرتمند
veiled with their power, پوشیده(پر شده . به معنی اسارت نیست) شده اند با قدرت

silent, all-knowing,                                                                                                         ساکت و خاموش در حالی که همه چیز را میدانند
drawing the Life force,                                                                                                                         نقش قدرت زندگی را میکشند
different yet one with the                                                                                                                          متفاوت با( این یکی نقش)
children of men.                                                                                                                                        (که)فرزند انسان (کشیده)
Aye, different, and yet One                                                                                                         آری . متفاوت . اما (هنوز) یک نقش
with the Children of Light.با فرزند نور

Custodians and watchers of the force of man’s bondage,                          متولیان و بینندگان(نظاره کنندگان) قدرت اسیر کننده انسانها(مذکر)
ready to loose when the light has been reached.  آماده باختن و واگذاری هستند وقتی نور دیده شود (به محض دستیابی به نور فرار میکنند از انسان)
First and most mighty,                                                                                         اولین و بسیار توانا (احتمالا منظور اولین شعاع نور است)
sits the Veiled Presence, Lord of Lords,                                                                         نشسته در حضور اما در حجاب . ارباب اربابان

the infinite Nine,                                                                                                                                                 نه (عدد) نامحدود
over the other from each                                                                                               در اطراف دیگران در هر جا(هر ذره یا هر چیز)
the Lords of the Cycles;                                                                 ارباب حلقه ها!!!!!(به معنای دایره بی ابتدا و انتها که نمادی از آفریننده است)

Three, Four, Five, and Six, Seven, Eight,                                                                                       سه.چهار.پنج و شش . هفت .هشت
each with his mission, each with his powers,                                                            هر کدام با ماموریت خودش. هر کدام با قدرت خودش
guiding, directing the destiny of man.                                                             مستقیما (بدون واسطه) هدایت میکند سرنوشت انسان را(مذکر)
There sit they, mighty and potent,                                                                                                  آنها آنجا نشسته اند. توانا و قدرتمند

free of all time and space.                                                                                                                آزاد از تمام زمان و فضا (مکان)

Not of this world they, به این کلمات                                                                                                                                 آنها
yet akin to it,                                                                                                                                                    وابسته نیستند

Elder Brothers they,                                                                                                                                   برادر بزرگتر آنها

of the children of men.                                                                                                                          از(درباره) فرزند آدم
Judging and weighing,                                                                                                                                  داوری میکند

they with their wisdom,                                                                              با خردشان (احتمالا بر اساس خرد خود انسان)
watching the progress                                                                                                      پیشرفت را میبیند
of Light among men.                                                                                                        پیشرفت) نور میان انسان(درون انسان))

There before them was I led by the Dweller                                      قبل از آنها (من را راهنمایی کرد)  من راهنمایی شدم توسط (مقیم)

watched him blend with ONE from above.                                                  دیدم که مخلوط شد با یک بزرگ در بالا (که در بالاست)

Then from HE came forth a voice saying:                                               و سپس از او(مذکر) صدایی به جلو(نزدیک – سمت من ) آمد

“Great art thou, Thoth, among children of men                                                    .هنر والای (بزرگ) تو. تحوت. میان فرزند انسان
Free henceforth of the Halls of Amenti,                                       آزاد است از این به بعد در (از طرف) راهروهای (محل بزرگ) آمنتی
Master of Life among children of men.                                                                                  استاد زندگی در میان فرزند انسان
Taste not of death except as thou will it,         طعم مرگ را نخواهی چشید همانگونه که تو(یا اشاره به ضمیر مفرد اول شخص) انتظار داشتی

drink thou of Life to Eternity’s end,                 بنوش از (همچنان از) زندگی  تا ابدیت بی پایان (پایانی که وجود دارد اما هرگز اتفاق نمی افتد)

Henceforth forever is Life,                                                                                             زین پس تا به ابد زندگی هست (زنده ای)
thine for the taking.                                                                                                                  و برای توست تا به دست آوری
Henceforth is Death at the call of thy hand.                                 زین پس مرگ در دستان (به فرمان) توست (مرگ خودش نه دیگران)
Dwell here or leave here when thou desireth,                                اینجا بجنگ(دوئل کن) یا ترک کن اینجا را وقتی انتظار(نیاز) داشتی

free is Amenti to the Sun of man                                                                         .آمنتی آزاد است برای خورشید(نور درون) انسان
Take thou up Life in what form thou desireth            در آنچه تو انتظار داری(یا احتمالا باور داری و میخواهی) خود را به زندگی بالا برسان
Child of the Light that has grown among men.                                 کودک نور رشد میکند و بزرگ میشود در میان انسان(درون انسان)
Choose thou thy work, for all should must labor,                     آنچه انجام میدهی را خود انتخاب کن.برای تمام کارهایی که باید انجام دهی

(در تمام کارها   خودت انتخاب کن – انتخاب آزاد)
never be free from the pathway of Light.                                                                                 و هرگز آزاد نباش از گذرگاه نور

One step thou has gained on the long pathway upward, در یک قدم همچنان که  به دست آوردی در گذرگاه طولانی به سمت بالا
infinite now is the mountain of Light. (پس)کوه نور حالا نا محدود است

Each step thou taketh but heightens the mountain;                                 هر قدم که برمیداری به سمت بالای این کوه (کوهستان)است
all of thy progress but lengthens the goal.                        حال هر پیشرفتی که میکنی . اما هدف بلند است (به عبارتی این راه پایان ندارد)
Approach ye ever the infinite Wisdom,                                                       رویکرد تو همیشه به سوی خرد بی انتها و نا محدود است
ever before thee recedes the goal.                                                                                   حتی قبل از اینکه تو به هدف برسی
Free are ye made now of the Halls of Amenti                                                  حال آزادانه راهت را به راهرو های آمنتی باز کردی
to walk hand in hand with the Lords of the world,                                                      برای قدم زدن . دست در دست اربابان جهان
one in one purpose, working together,         (که)یک در یک هدف(با هدفهای متفاوت که در نهایت به یک نتیجه میرسند) با هم همکاری میکنند
bring of Light to the children of men.”                                                               نور را به فرزند انسان مرسانند(میتابانند – از منشاء)

Then from his throne came one of the Masters, و از تخت او (جایگاه) یکی از اساتید پیش آمد
taking my hand and leading me onward, دست مرا گرفت و مرا به سمت جلو راهنمایی کرد
through all the Halls of the deep hidden land.                                        و از طریق راهرو ها(محلهای) یی عمیق در سرزمینی مخفی
Led he me through the Halls of Amenti,                                                                 مرا راهنمایی کرد از طریق راهرو های آمنتی
showing the mysteries that are known not to man.و رازهایی را  نشان داد که هیچ انسانی نمیداند

Through the dark passage, downward he led me,                            پس از گذشتن از سیاهی ها . مرا به سمت پایین برد (هدایت کرد)
into the Hall where site the dark Death.                                              به محلی که مرگ سیاه نشسته بود (مرگ آنجا خانه کرده  بود )
Vast as space lay the great Hall before me,                                 و به وسعت فضایی غیر روحانی که محلهایی که از آن گذشتم داشت
walled by darkness but yet filled with Light.پوشیده از تاریکی(چهار دیواری ساخته شده از تاریکی) اما پر شده با نور

Before me arose a great throne of darkness,جلوی من به وجود آمد یک مکان (تخت) بزرگ از تاریکی
veiled on it seated a figure of night.                                                          نوعی از پوشش(حجابی از جنس شب )بر رویش نشسته بود
Darker than darkness sat the great figure,                            سیاه تر از تاریکی .شنبه(مفهوم کلمه روز شنبه میباشد ). با وقار مجسم بود
dark with a darkness not of the night                                                                             . سیاهی با یک تاریکی ولی نه از شب
Before it then paused the Master, speaking                                                                  و قبل از آن استاد ایستاد . و صحبت کرد

The Word that brings about Life, saying; صحبتی درباره زندگی که میگفت:
“Oh, master of darkness,آه . ارباب تاریکی
guide of the way from Life unto Life, راهنمایی کننده زندگی به زندگی
before thee I bring a Sun of the morning. قبل از تو خورشید صبح را آوردم
Touch him not ever with the power of night. که هرگز نتوانی(دستت نرسد) که  به او قالب شوی با قدرت شب
Call not his flame to the darkness of night.صدا نکن شعله ها یش(خطاب به مذکر مفرد) را در سیاهی شب
Know him, and see him, ببین او را . و بشناس او را
one of our brothers, یکی از برادرانمان
lifted from darkness into the Light. که کشیده شده از سیاهی به درون نور
Release thou his flame from its bondage, و همچنان انتشار میدهد شعله هایش را به بیرون از نقابش ( پوشش یا باندپیچی . حصار)
free let it flame through the darkness of night.”بگذار این شعله ها از سیاهی شب بگذرند

Raised then the hand of the figure, پس منتصب و برجسته شوند . دست یک شکل(مجسمه مانند . تمثیل شدن)
forth came a flame that grew clear and bright. جلو آمد شعله ای که رشد میکرد و پاک و شفاف میشد
Rolled back swiftly the curtain of darkness, پرده سیاهی و تاریک ها  را به عقب میکشاند
unveiled the Hall from the darkness of night.و نقاب سیاهی و تاریکی را از آن محلها بر داشت

Then grew in the great space before me, و سپس بزرگ شد در فضایی عظیم در مقابل من
flame after flame, from the veil of the night. شعله پس از شعله (شعله ور) از (درون) نقاب شب
Uncounted millions leaped they before me, غیر قابل شمارش . میلیونها در جلوی من (میلیونها شعله و زبانه آتش)
some flaming forth as flowers of fire. بعضی شعله میکشیدند به جلو همانند گلهای آتش

Others there were that shed a dim radiance,                                            و بقیه (شعله ها)آنجا بودند  و میریختند با درخشندگی کمتری

(تمثیل نحوه زبانه کشیدن آن آتش به هر طرف)
flowing but faintly from out of the night.                                                              در جریان . اما کمرنگ از بیرون (اطراف) تاریکی

Some there were that faded swiftly; بعضی سریعا( با یک چرخش) محو میشدند
others that grew from a small spark of light.و بقیه رشد میکردند از یک جرقه کوچک نور
Each surrounded by its dim veil of darkness, هر کدام محصور با حصار (حجاب) کم نوری از تاریکی
yet flaming with light that could never be quenched.                      شعله ور با نوری که هیچ وقت خاموش نمیشود (هرگز فرو نمینشیند)
Coming and going like fireflies in springtime, می آیند و میروند مثل کرمهای شب تاب در فصل بهار
filled they with space with Light and with Life.پر شده اند با فضا با نور و با زندگی

Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: سپس صدایی توانا و موقر شروع به صحبت کرد:.
“These are lights that are souls among men,                                                اینها نور هستند . آنها روح هستند در میان(درون) انسان
growing and fading, existing forever, رشد میکند (میکنند) و محو میشود(میشوند) و هستند تا ابد
changing yet living, through death into life. تغییر میکنند و در عین حال زندگی میکنند. از میان مرگ در درون زندگی
When they have bloomed into flower,                                                                          و وقتی در درون گل شکوفه کردند(زدند)
reached the zenith of growth in their life, به اوج رشد و شکوفایی رسیده اند در زندگیشان
swiftly then send I my veil of darkness,                                          پس به سرعت پس از آن میفرستم(ارسال میکنم)  حجاب تاریکی را
shrouding and changing to new forms of life.            تغییر میدهم و نگاه میدارم به شکل دیگری از زندگی  (شاید منظور بازگرداندن باشد)

Steadily upward throughout the ages, growing,                                  رشد میکند به طور پیوسته و رو به بالا در سراسر عمر(تاریخ)
expanding into yet another flame, و گسترش پیدا میکند به شعله ای دیگر
lighting the darkness with yet greater power,                                                     روشن میکند تاریکی را با قدرتی بزرگتر(قویتر )
quenched yet unquenched by the veil of the night.                       فرو نشسته و در عین حال ایستاده با حجابی (پوششی؟) از تاریکی

So grows the soul of man ever upward, پس روح انسان(مذکر) رشد میکند همیشه رو به بالا   (اوج)
quenched yet unquenched by the darkness of night              .فرو نشسته ( یا نزول کرده) و در عین حال ایستاده(همراه) با سیاهی شب

I, Death, come, and yet I remain not,می آیم. و در عین حال باقی نمیمانم (زندگی پس از مرگ)                                          من. مرگ.
for life eternal exists in the ALL; برای بودن (وجود داشتن )زندگی ابدی در همه
only an obstacle, I in the pathway, فقط به عنوان یک مانع در راه
quick to be conquered by the infinite light                                                               و به سرعت قابل فتح با نور نا محدود (ابدی)

(گویی منظور این است که با پیوستن و یافتن نور میتوان از مرگ گریز کرد)

Awaken, O flame that burns ever inward,  بیدار میکند  (بیدار شدن یا میشود) شعله هایی را که تا همیشه در درونند
flame forth and conquer the veil of the night.”                     شعله ها (را ) رو به جلو(پیشرفت)  میبرد و فتح میکنند نقاب و حجاب شب را

Then in the midst of the flames و سپس در قلب شعله ها
in the darkness grew there one that در درون سیاهی رشد میکند
drove forth the night, flaming, expanding, راند چهارم شب !!!!!(معنی اصلی: رم میدهد و میراند شب را به جلو). شعله می افکند  . رشد میکند
ever brighter, until at last was nothing but Light.همیشه روشن . تا در نهایت چیزی جز نور نماند

Then spoke my guide, the voice of the master:                                     ::.. و سپس راهنمای من سخن گفت (شروع به صحبت کرد )
See your own soul as it grows in the light, روح خودت را ببین وقتی رشد میکند در نور
free now forever from the Lord of the night.حال آزاد شو تا به ابد از ارباب (پادشاه) شب

Forward he led me through many great spaces و همچنان مرا رو به جلو راهنمایی میکرد (میبرد) از طریق فضاهایی (محلهایی)(بس) بزرگ
filled with the mysteries of the Children of Light; پر شده از سئوالات و رازهایی از فرزندان نور
mysteries that man may never yet know of until رازهایی که آن انسانها شاید هنوز و هرگز ندانند (نشناسند) تا وقتی که
he, too, is a Sun of the Light. او.  هم . یک خورشید است از نور( خورشیدیست که نورش از منشاء نور است)
( این راز  که انسانها شاید هرگز ندانند . این راز که او.  هم .  خورشیدیست که نورش از منشاء نور است)

Backward then HE led me into the Light برگشتیم ( یا در حال برگشت) او (مذکر) مرا به سمت نور راهنمایی کرد
of the hall of the Light.از درون راهرو های (محلهای) نور
Knelt I then before the great Masters, سپس زانو زدم (احتمالا بی اختیار) جلوی استاد بزرگ (ارباب بزرگی ها)
Lords of ALL from the cycles above.ارباب (پادشاه) تمام چرخه ها در بالا

Spoke HE then with words of great power saying: و سپس او شروع به صحبت کرد . با حروفی (کلماتی) از قدرت

( با قدرت شروع به صحبت کرد)

Thou hast been made free of the Halls of Amenti.                 همچنان که تو از راهرو های آمنتی آزاد خلق شدی (از قوانین فراتر یا آزاد)

(معنای دوم این جمله بر اساس جملات بالا: در صورتی که خطاب به تحوت باشد : و ای تحوت تو از راهرو های آمنتی آزاد شدی)
Choose thou thy work among the children of men.انتخاب کن کار و وظیفه ات را در میان فرزند انسان

Then spoke I:  و سپس من گفتم
O, great master, آه . استاد بزرگ
let me be a teacher of men, بگذار من معلم و آموزگار انسان باشم (مذکر)
leading then onward and upward until they, پس راهنمایی کنم (آنها را) به سوی جلو (پیشرفت) و به بالا تا وقتی که
too, are lights among men; آنها هم .نور هستند میان انسان(مذکر)  (تا وقتی که بفهمند نور درونشان را)                                                  .
freed from the veil of the night that surrounds them, آزاد شوند از حجاب و پوششی از شب که آنها را احاطه کرده

flaming with light that shall shine among men.شعله ور شوند با نوری که باید بتابد از میان (درون) انسان (مذکر)

————————————————————————-
(به احتمال زیاد جای سه جمله با یکدیگر عوض شده که در متن پایین تصحیح آنرا میخوانید)

leading then onward and upward until they, پس راهنمایی کنم (آنها را) به سوی جلو (پیشرفت) و به بالا تا وقتی که

freed from the veil of the night that surrounds them, آزاد شوند از حجاب و پوششی از شب که آنها را احاطه کرده

too, are lights among men; آنها هم .نور هستند میان انسان(مذکر)  (تا وقتی که بفهمند نور درونشان را)                                                  .

—————————————————————————————–
Spoke to me then the voice: و سپس آن صدا با من صحبت کرد:
Go, as yet will. So be it decreed.                      برو . و .بگذار مقرر گردد .همانگونه که هنوز می خواهی (اتفاق بیافتد همانگونه که خواستی).
Master are ye of your destiny, تو ارباب (استاد) سرنوشتت هستی
free to take or reject at will. آزاد هستی تا بخواهی یا رد کنی هر وقت خواستت باسد( هرگاه بخواهی میتوانی راهت را عوض کنی)
Take yet the power, take ye the wisdom.قدرت را بگیر . خرد را بگیر (قدرت و خرد به تو بخشیدم)
Shine as a light among the children of men. بدرخش مانند یک نور در مبان فرزند انسان

Upward then, led me the Dweller.پس رو به بالا دوئل کنندگان را راهنمایی کن ( جنگجویان درون را به سمت من راهنمایی کن)
Dwelt I again among children of men, و مرا ساکن کن دوباره در میان فرزندان انسان
teaching and showing some of my wisdom; آموزش بده و نشان بده مقداری از خرد من را
Sun of the Light, a fire among men.پسر نور.آتشی میان (درون) انسان

Now again I tread the path downward,و حال من دوباره قدم بر میدارم (قدمی محکم) در راه پایین
seeking the light in the darkness of night. جستجو میکنم نور را در درون  سیاهی شب
Bold ye and keep ye, preserve my record, بی باک باش و نگهدار (امانت دار) باش. گفته هایم(مذاکراتم را) را حفظ کن                          .
guide shall it be to the children of men.و این باید راهنمایی باشد برای فرزندان انسان(مذکر)

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.com مجاز می باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از دوست خوبم آیدین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب .

این دو لوحی که در سایت قرار گرفت همراه با لوحهای بعدی پس از ترجمه نهایی در قالب فایل پی دی اف ارائه میگردد.

الواح زمردین تحوت،راز تمام رازها (Secret Of Secrets )

راز تمام رازها Secret Of Secrets


سایت دنیای اسرار آمیز تقدیم میکند

لوح آخر الواح زمردین تحوت

لازم به ذکر میباشد به دلیل نحوه نوشتارمتن اصلی که اصطلاحا به آن آنگولا ساکسون گفته میشود احتمال اشتباه در ترجمه وجود دارد که قبلا از شما پوزش میطلبم

که برای بهتر کردن مطالب متن اصلی در جلوی نوشته ها قرار داده شده و مطالب داخل کادر () نکته هایی برای مفهوم تر شدن مطالب میباشد

که میتوانید یک بار جمله را بدون در نظر گرفتن مطالب داخل کادر و یک بار با در نظر گرفتن آن بخوانید

https://ufolove.files.wordpress.com/2011/08/thoth_copy.jpg?w=218

راز تمام رازها Secret Of Secrets

Now ye assemble, my children,                                          و حالا آماده شدی فرزندم
waiting to hear the Secret of Secrets و منتظر هستی تا راز رازها را بدانی
which shall give ye power to unfold the God-man, که قدرت انسان خدایی را به تو میدهد
give ye the way to Eternal life.                                 و به تو راه زندگی ابدی را میبخشد
Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries.                     واضح است که باید پرده از اسراری بردارم
No dark sayings shall I give unto there. بدون صحبت از تاریکی باید به تو بگویم
Open thine ears now, my children.                                    گوش درونت را باز کن فرزندم
Hear and obey the words that I give.بشنو و اطاعت کن (یا انجام بده) آنچه که میگویم را

First I shall speak of the fetters of darkness اول باید از قطعه های تاریکی صحبت کنم
which bind ye in chains to the sphere of the Earth.           که تو را متصل میکنند به زنجیر کره ای به نام زمین

Darkness and light are both of one nature,تاریکی و نور هر دو از یک ذات هستند یا طبیعت هر دو یکیست
different only in seeming,                                                  وتنها و در ظاهر متفاوت هستند
)                                for each arose from the source of all. برای) هر چیز(ی) به وجود آمد از منبع کل
Darkness is disorder.                                                  تاریکی اختلال و نا هماهنگیست
Light is Order.  و نور قانون و دستور است
Darkness transmuted is light of the Light . تاریکی کیمیاگری نور است با نور
This, my children, your purpose in being; و فرزندم . این هدف تو در بودن است
transmutation of darkness to light.  رسیدن( یا تغییر یافتن )از تاریکی به نور یا رسیدن از تاریکی به نور

Hear ye now of the mystery of nature,                                                 و حالا بشنو راز(جادوی) طبیعت را
the relations of life to the Earth where it dwells.                                             رابطه زمین و زندگی مثل دوئل میماند
Know ye, ye are threefold in nature, بدان که تو سه برابر(بار) طبیعی هستی؟!
physical, astral and mental in one.        (۱)فیزیک و (۲)خیال و (۳)هوش یا( توهم یا خرد) در قلب یک موجود(انسان)

Three are the qualities of each of the natures;                                        وتو کیفیتی(جزئیاتی) برای هر یک از این خصلتهای طبیعی هستی
nine in all, as above, so below .   نه (عدد) در همه . همانطور که در بالا . و پس در پایین!!!(هر آنچه بالا هست سری در زیردارد

In the physical are these channels ,                                                            این سه کانال در فیزیک هستند
the blood which moves in vortical motion,                                                خون که حرکتی گردابی دارد
reacting on the heart to continue its beating.                                       فعال میکند ( یا میشود) در قلب تا تپش ادامه یابد
Magnetism which moves through the nerve paths,  ,مغناطیس که حرکت میکند در( راه ها یا )مسیر های عصب
carrier of energies to all cells and tissues.                                       حامل انرژی به تمام سلولها و بافتها
Akasa which flows through channels,   آکاسا که جریان داره در کانالها
subtle yet physical, completing the channels.      ظریف و در عین حال فیزیکی و جسمانی کامل میکند کانالها را

Each of the three attuned with each other, هر کدام از این سه با بقیه هماهنگ میشه
each affecting the life of the body .            و هر کدام زندگی بدن را تحت تاثیر قرار میدهد
Form they the skeletal framework through                                             ازمحل به محل استخوانبندی ها تا
which the subtle ether flows.             آنچه که در اتر به ظرافت هستند
In their mastery lies the Secret of Life in the body.                                  در تسلط آنها نهفته رمز زندگی یک بدن
Relinquished only by will of the adept, واگذار شده فقط برای خواست استاد)یا ماهر یا حرفه ای (
when his purpose in living is done. تا وقتی هدف و رسالت او در زندگی به پایان برسد

Three are the natures of the Astral, ذات و ماهیت خیال و توهم سه عدد هستند
mediator is between above and below;                                                 و میانجی بین بالا و پایین است
not of the physical, not of the Spiritual,          نه از فیزیک است و نه از روح
but able to move above and below.                  اما میتوانید در مابین بالا و پایین حرکت کند

Three are the natures of Mind,           ذات یا طبیعت ذهن سه عدد است
carrier it of the Will of the Great One.     حامل خواست و اراده بزرگ  (تر) (اراده خدا)
Arbitrator of Cause and Effect in thy life.  داور و قاضی علت و معلول در زندگی تو
Thus is formed the threefold being,                         توث این با سه تشکیل شده و برابر با سه است
directed from above by the power of four.   گماشته شده مستقیم به وسیله بالا با قدرت چهار

Above and beyond man’s threefold nature                                        فراتر و بالاتر از طبیعت سه گانه انسان
lies the realm of the Spiritual Self.                                         پنهان میکنه قلمرو واقعی خود روح را

Four is it in qualities,                                                           و چهار در کیفیت است
shining in each of the planes of existence,          که میتابد در هر کدام از قسمتها و مراحل وجود (بودن)
but thirteen in one,                                                                             اما ۱۳ در یک
the mystical number.                                                             شماره پر رمز و راز
Based on the qualities of man are the Brothers:                                        ساخته شده بر اساس اینکه انسانها برادرند
each shall direct the unfoldment of being,  و هر کدام باید مستقیما بگشاید (یا درمان) کند بودنش را
each shall channels be of the Great One   هر کدام کانالی هستند به بزرگترین یا یکه بزرگ

On Earth, man is in bondage, در زمین انسان در حصار و قانون  است!!!
bound by space and time to the earth plane.                                                        در حصار زمان و مکان در روی زمین
)          Encircling each planet, a wave of vibration, دایره یا کره )هر سرزمین(کره زمین). موجی از یک ارتعاش یا لرزش است
binds him to his plane of unfoldment. و هر کس را نگه میدارد در سرزمینش
Yet within man is the Key to releasement, و درون هر کسی یک کلید است به (عرضه نمودن یا) بیرون از این سرزمین
within man may freedom be found. انسان شاید در درونش آزادی را بیابد

When ye have released the self from the body, وقتی که بخواهی خودت را از تنت آزاد کنی
rise to the outermost bounds of your earth-plane. بالا رفتن به سمت هر نقطه ای از مرزهای زمین
Speak ye the word Dor-E-Lil-La.    بگو این کلمه را (دور ا لیل لا)

Then for a time your Light will be lifted,                                                       سپس لحظه ای نور تو برداشته خواهد شد
free may ye pass the barriers of space.         و شاید موانع فضا برداشته شوند یا از موانع فضا عبور کنی
For a time of half of the sun (six hours),                  برای لحظه ای یا حدود نصف زمان خورشید(روز)_نصف روز ۶ ساعت)
free may ye pass the barriers of earth-plane,                             و شاید موانع زمین برداشته شوند یا از موانع زمین عبور کنی
see and know those who are beyond thee.                                                          وبدانی و ببینی چه کسی پشت آن است

Yea, to the highest worlds may ye pass.    آری شاید به بالاترین جهان گذر کنی
See your own possible heights of unfoldment,   و ببینی نهایت بلندای خود را
know all earthly futures of Soul. ,                         و ببینی آینده روحانی یا آینده(های) روح(های) زمینی  را

Bound are ye in your body,                                 تو در بدنت محصور و معذور هستی
but by the power ye may be free.       اما با قدرت شاید آزاد شوی
This is the Secret where by bondage    این رازیست که پوشیده و مخفی شده
shall be replaced by freedom for thee.                       و باید جایگزین (یا جا به جا) شود با آزادی تو

Calm let thy mind be.   آرام باش و بگذار ذهنت باشد
At rest be thy body:                    و همینطور تن و بدنت
Conscious only of freedom from flesh. آزادی فقط در جدا شدن از گوشت است و بدن
Center thy being on the goal of thy longing. هدف تو در طول عمرت و زندگیت(مرکز وجودیت است)(ترجمه ناقص است)
Think over and over that thou wouldst be free. به آن فکر کن و فکر کن تا همچنان آزاد شود
Think of this word La-Um-I-L-Ganoover                                                    به این حروف فکر کن لا اوم ای ل گانو ور
and over in thy mind let it sound.   و بگذار تمام ذهنت این صدا باشد
Drift with the sound to the place of thy longing. و ادامه بده این صدا را تا جایی که میتوانی (شاید هم تمام درازای عمرت(
Free from the bondage of flesh by thy will.   با قدرت اراده و خواست خودت آزاد شو از گوشت و تن

Hear ye while I give the greatest of secrets:  بشنو وقتی من به تو بزرگترین راز از رازها را میگویم
how ye may enter the Halls of Amenti,   چگونگی ورود تو به راهرو ها (یا مکان بزرگ) آمنتی
enter the place of the immortals as I did,  وارد شو به محل جاودانگان همانگونه که من وارد شدم
stand before the Lords in their places.      جلوی پادشاهان (خدایان) بایستی در محل آنها(جایگاه خدایان را بگیری!!!!!)

Lie ye down in rest of thy body.             و دروغی که تو را پایین برده تا در تنت بیاسایی(به دلیل اصطلاحی بودن جمله احتمال غلط بودن ترجمه هست)
Calm thy mind so no thought disturbs thee.   ذهنت را آرام کن تا (وقتی که) هیچ فکری آزارت ندهد
Pure must ye be in mind and in purpose,                                                       باید در ذهنت تمرکز کنی و در هدفت(جمله چندین معنی مختلف دارد)
else only failure will come unto thee.      در غیر این صورت تنها شکست خواهد بود

Vision Amenti as I have told in my Tablets.    دیدن یا بینش آمنتی همانگونه که من در لوحه ها گفته ام
Long with fullness of heart to be there.                                                                      با قلبی آکنده و پر برای آنجا بودن
Stand before the Lords in thy mind’s eye.                              بایست(به معنای ایستادگی نیست) مقابل (جلو) خدایان در چشم ذهنت!!

Pronounce the words of power I give (mentally);   بدان و بفهم یا مفهوم کن برای خودت کلمات و حروفی از قدرت را که من میدهم (هوشمندانه و خردمندانه)
Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.                              مکوت ال شاب ال حاله سور بن ال زابروت زین افریم کوار ال
Relax thy mind and thy body.  ذهن و تنت را ریلکس و آرام کن
Then be sure your soul will be called.                 سپس مطمئن شو که روحت در دسترس است یا روحت را صدا میکنی (صحبت میکنی با درونت نه با ذهنت)

Now give I the Key to Shamballa,                                            حال کلید شامبالا را به من بده(شهری که فیزیکی نیست)
the place where my Brothers live in the darkness:                                            جایی که برادران من در تاریکی زندگی میکنند
Darkness but filled with Light of the Sun                                                                 سیاهی اما پر شده با نور خورشید
ODarkness of Earth, but Light of the Spirit,   سیاهی زمین .اما (با)نوری از روح
guides for ye when my day is done.                 راهنمایی برای تو وقتی روز من به پایان برسد

Leave thou thy body as I have taught thee.   بگذار همچنان  بدنت همانطورباشد  که من خواستم به تو بیاموزم
Pass to the barriers of the deep, hidden place. رد شو و برس به عمیق ترین موانع . در محل مخفی
Stand before the gates and their guardians.   بایست مقابل درب ها و نگهبانانش
Command thy entrance by these words:    دستور بده به ورودی  با این کلمات

I am the Light. In me is no darkness.                                                                     من نور هستم . در من هیچ تاریکی و سیاهی نیست
Free am I of the bondage of night.           من از نقاب(bondageکلمه به معنی بسته شده و محصور شده است) شب و سیاهی آزادم
Open thou the way of the Twelve and the One, باز کن راه را به دوازده و به یک!!!!!!!!!
so I may pass to the realm of wisdom. پس شاید من به واقعیت خرد یا خرد واقعی برسم

When they refuse thee, as surely they will,           وقتی آنها انکار کردند یا سرپیچی . که حتما هم خواهند کرد
command them to open by these words of power:    دستور بده تا با این کلمات پر قدرت ( یا از قدرت)باز کنند
I am the Light. For me are no barriers.                                        من نور هستم . برای من هیچ سد و مانعی نیست
Open, I command, by the Secret of Secrets            باز شو . دستور میدهم. به وسیله راز رازها
Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.               ادوم ال آهیم سابرت زور آدم

Then if thy words have been Truth of the highest,    پس اگر این کلماتت از واقعیت بالا هستند (و هم باور داشته باشی)
open for thee the barriers will fall.  برای تو باز میشوند و موانع فرو میریزند

Now, I leave thee, my children.                                                                                                            و حالا از تو جدا میشوم . فرزندم
Down, yet up, to the Halls shall I go.                پایین. هنوز بالا.به سمت  راهروهای بزرگ(محل بزرگ) باید بروم
Win ye the way to me, my children.   به خاطر من این راه را برنده شو .فرزندم
Truly my brothers shall ye become.  واقعا شما باید برادران من باشید

Thus finish I my writings. Keys                    توث. به پایان میبرم نوشتن کلیدها را
let them be to those who come after.                                       بگذار باشند برای کسانی که به دنبالش می آیند
But only to those who seek my wisdom,                           ولی فقط برای آنانکه جستجو میکنند برای خرد و دانش من
for only for these am I the Key and the Way.و فقط برای این است که (یا فقط برای اینها) من هستم کلید و من هستم راه

پایان

http://www.ufolove.com


این متن شامل ترجمه لوح آخر الواح زمردین تحوت است. ترجمه به دلیل اینکه متن به زبان انگلوساکسون بوده در جاهایی دارای اشکال میباشد که در ویرایش نهایی که با ترجمه بقیه لوحها ارائه میشود تصحیح میگردد.

درباره الواح میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

http://ufolove.com/?p=1132

https://i1.wp.com/www.qigonghealer.com/folegypt.jpg

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.com مجاز می باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از  آیدین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب .

الواح زمردین تحوت خداي آتلانتيس

الواح زمردین Thoth خدای آتلانتیس

Thoth ( همان Ningishzidda پسرفرمانروا انکی است ـ مترجم )

دیباچه

تاریخی که این الواح ترجمه شده است و در صفحات بعدی خواهد آمد ، عجیب بوده وفراسوی باورهای دانشمندان جدید است . قدمت آنها شگفت انگیز است و سن تعیین شده برای آن به 36000 سال قبل از میلاد برمی گردد و نویسنده آن Thoth یک کاهن ـ پادشاه آتلانتیس است . بنیانگذار آن در مستعمره ای از مصر باستان بوده پس از غرق شدن سرزمین مادری . سازنده هرم بزرگ Giza او بوده است که به غلط ساختن آن به Cheops نسبت داده شده است . او ترکیبی از دانش و خرد باستانی و همچنین رازهایی را بدست آورد و آن را بصورت ابزاری (قوانین ) درآورد برای آتلانتیس باستانی . برای مدت 16000 سال اینها قوانینی بودند برای نژاد قدیمی مصرباستان . از تقریباً 52000 تا 36000 سال قبل از میلاد . در آن زمان نژاد باستانی بربرهایی که در میان آنها بودند پیرو او شده و به درجه بالاتری از تمدن دست یافتند . Thoth فنا ناپذیر بود . او برمرگ غلبه کرده بود . تنها زمانی که اراده می کرد فنا پذیر می شد ونه اینکه بامرگ روبرو شود . او با خرد عظیم خود قوانینی ساخت برای مستعمرات گوناگون آتلانتیس که شامل مناطقی در جنوب و مرکز آمریکا هم می شد . زمانی که او تصمیم گرفت مصرراترک کند ، هرم بزرگ را ساخت برای ورود به دالانهای بزرگ Amenti ( دروازه ستارگان در اسطوره های مصری ـ مترجم ) . وبرای مکان این ثبتها او نگهبانانی را جهت حفاظت از اسرار از میان بلند مرتبه ترین مردم انتخاب کرد . در دوره های بعدی ، نسلهای بعدی این نگهبانان ، کاهنان هرم شدند . آنچنان که Thothرا بعنوان خدای خرد می پرستیدند ، ثبت کنندگان ( کاتبان ) از این دانشها در عصر تاریکی پیروی و از آن عبور می کردند .  در افسانه ها ، دالانهای  Amenti در زیر زمین یا دالانهای خدایان ، جایی بود که روح بعد از مرگ مورد قضاوت قرار می گرفت . در طی اعصار بعدی ، افرادی در الواح ، شخصیت Thoth را در بدنهای مختلف توصیف کردند . آنچنانکه ، اورا در سه دوره تجسم کرده اند ، که آخرین بار به شکل Hermes (هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی:ρμς، به انگلیسی: Hermes ‏) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است.در ابتدا ایزد موسیقی و به ‌وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی بود. پدرش زئوس و مادرش مایا نام داشتند.او در کودکی با دزدیدن گاوهای آپولو و کشتن آن‌ها از روده‌های آن‌ها چنگ را ساخت. در ابتدا این امر خشم آپولو را برانگیخت اما بعد از شنیدن صدای چنگ نظرش عوض شد و چنگ را با خود برد.پسر هرمس پان خدای نی پان بود. مادر پان یک حوری دریایی بودـ مترجم  )

https://i0.wp.com/upload.iranblog.com/6/1267906907.jpg

شناخته شده ، او سه بار متولد شده . در این تجسد او دانش خود را بصورت سیستم رمزی جدیدی در الواح زمرد نوشت . ده لوح برای این کار استفاده وترجمه شده اند که در هرم بزرگ توسط کاهنان هرم محافظت می شدند . این ده لوح برای سهولت کار به سیزده قسمت تقسیم شده اند . دو تای آخر مطالبشان به اندازه ای غیر قابل باور و اهمیت آنها به اندازه ای بوده که برای انتشار در سطح وسیع در دنیا ممنوع شد . به هر حال آنها شامل رازهایی هستند که ارزش فوق العاده ای دارند و بعدها توسط جویندگان جدی اثبات خواهد شد . آنها باید مطالعه شوند ، نه برای یک دوره ، اما برای صدها دوره ممکن است معنی واقعی آن آشکار شود . مطالعه تصادفی آن هم به ما نظرهای اجمالی زیبایی خواهد داد . اما اگر مطالعه بیشتر و متمرکزتری داشته باشیم یقیناً جوینده ، خردش شکوفاتر می شود .  اما اکنون جملات مربوط به این رازهای قدرتمند چگونگی شان بر مردمان امروزی پس از مدتهای طولانی پنهان بودن آشکار شده اند . کمی قبل از سیزده قرن قبل از میلاد ، در مصر ،  Khem باستانی ، آشوبی بوجود آمده بود و نمایندگان بسیاری از طرف کاهنان به دیگر قسمتهای جهان فرستاده شدند . در بین آنها کاهنانی از هرم بودند که الواح زمرد را با خود حمل میکردند بعنوان طلسم برای تمرین اقتدار بصورت محدود در مستعمرات گوناگون آتلانتیس و نژادهای مختلفشان .

https://i2.wp.com/upload.iranblog.com/6/1267949780.jpg

این الواح اینگونه فهمیده می شدند که این افسانه ای است حامل قدرتی از Thoth. گروههای خاصی از کاهنان که الواح را حمل می کردند به آمریکای جنوبی مهاجرت کردند تا در آنجا نژاد جدیدی را بنیانگذاری کنند . مایاها کسانی هستند که بیشترین خرد باستانی را به یاد می آورند . در بین آنها کاهنانی مستقر شدند . در دهمین قرن مایاها به طورکامل در Yucatanساکن شدند . الواح را در زیر قربانگاه معبد بزرگ خدای خورشید قرار دادند .  بعد از پیروزی اسپانیائیها بر مایاها ، شهرها و گنجهای آنها متروک و فراموش شدند . بایددرک کرد که هرم بزرگ در مصر که اینچنین ساکت است در واقع آغازی بسوی رازهاست . مسیح و سلیمان و Apollonius (Apollonius  Rhodiusاو کتابداری در کتابخوانه اسکندریه بود که داستان حماسی Argonautica  را در آنجا پیدا ومنتشر کرد ، این داستان مربوط می شود به حماسه اسطوره ای جیسون وجستجوی آرگوناتوس برای پیدا کردن پشم زرین !!!ـ مترجم ) ودیگران شروعشان در آنجاست .

به نویسنده ( کاتب ، کسی که با لژ بزرگ سفید در ارتباط است وبعنوان کاهن در هرم کار می کند ) فرمان داده شد تا الواح باستانی هرم را احیاءکرده وبرگرداند . این کار بعد از ماجراهایی که لازم نیست دراینجا مفصل توضیح داده شوند ، انجام شد . او اجازه داد تا نسخه ای از حکمت حک شده روی الواح برای محفوظ ماندن دانش آن کپی و ترجمه شود . این کاردر سال 1925 انجام شد اما اجازه انتشارقسمتهایی از آن تا زمان حال طول کشید . همانطور که انتظار می رفت مورد تمسخرقرارگرفت . با این حال یک جوینده واقعی می تواند در بین خطوط آن حکمت را به دست آورد . اگر نور با شما باشد ، نوری که در این الواح حکاکی شده پاسخ شما را خواهد داد .

اکنون چند جمله ای از موضوعات مطرح شده در الواح

آنها شامل دوازده لوح سبز را می باشند ، ترکیب آن از موادی است که توسط یک کیمیاگر ( شیمی دان ) خلق شده است . آنها فاسد نشدنی و در برابر تمامی عناصر و مواد مقاوم هستند . در واقع از نظر ساختارسلولی و اتمی غیرقابل تغییر است وبا جابجایی مکانی هم تغییر نمی کند . در این زمینه آنها قوانین یونیزاسیون مواد را می شکنند .

روی آنها بطور مشخص زبان آتلانتیس باستانی کنده کاری شده است . شخصیتهایی که به موجهای فکری هم کوک پاسخ می دهند . با آزاد کردن یک ارتعاش فکری هماهنگ با ذهن خواننده .

منبع :

http://lostbook.persianblog.ir/post/86

دوستان ترجمه اين الواح در وبلاگ كتاب گمشده در حال انجام است. واقعا اين دوستمان كار بزرگي را انجام ميدهند.حتما اين وبلاگ را ببينيد.

***********************************************************

الواح زمردین تحوت،این الواح توسط تحوت (thoth)خدای خرد و دانایی در مصر باستان با سر لکلک، خدایی که


زبان هایروگلیف رو به مصریان اموخت، خدای اتلانتیس، پسر انکی به روایت
سیتچین ، سازنده هرم بزرگ جیزه، با اسم دیگر هرمس تریسمگیستوس (هرمس کبیر) و
در واقع هرمس خدای یونانیان ، تحوت که فرمانروای اتلانتیس بود بعد از غرق
شدن اتلانتیس تمدن بعدی را در مصر تشکیل داد هرم بزرگ جیزه را ساخت که به
اشتباه به خئوپس نسبت داده شده .در اون اسرار واحکام اتلانتیس گرداوری
شده. حدود 16000 سال در مصر حکمرانی کرد و بعضی بربرهایی که در اونجا زندگی
میکردند از اون تبعیت کردند و به تمدن بزرگ و پیشرفته ای دست پیدا کردند.
تحوت فنا ناپذیر بود و بر سایر کولونی های اتلانتیس به خصوص در امریکای
مرکزی وجنوبی فرمانروایی کرد. زمانی که ترک کردن مصر نزدیک بود هرم بزرگ را
در روی ورودی” Great Halls of Amenti” ساخت،اسرار و احکامش رو در انجا
قرار داد و برای انها نگهبان گذاشت. در زمانهای بعد فرزندان این نگهبانان
به کاهنان هرم منصوب شدند و تحوت رو به عنوان خدای دانش پرستیدند و در
افسانه ها درگاه امنتی به دنیای زیرین، مکانی که روح برای قضاوت بعد از مرگ
باید طی کند نامیده شد. تحوت سه بار در بدن های متفاوت ظهور کرد که اخرین
ان، که الواح زمردین در ان زمان نوشته شد در هیبت هرمس خدای یونانیان بود.
الواح زمردین 12 عدد هستند در 13 قسمت که درهرم بزرگ توسط کاهنان نگهداری
میشدند.دو لوح اخر به قدری خارق العاده ،شگفت انگیز، پیچیده و مهم هستند که
انتشار ان برای عموم ممنوع است .اما اینکه چطور این اسرار برای انسان
امروز فاش شد، حدود 13000 سال پیش از میلاد مسیح در مصر،خم(khem)قدیم، اوضاع
مشوش بود و افراد زیادی به نقاط مختلف و دور دنیا تبعید شده بودند. در
میان این افراد کاهنان هرم بودند که الواح را با خود حمل میکردند.این گروه
به امریکای جنوبی رسیدند و در انجا با قوم درخشان مایا اشنا شدند که دانش
بسیاری از قدیم میدانستند. کاهنان در میان انان ماندند. در قرن دهم مایاها
یوتاکان را کاملا تخلیه کرده بودند و الواح در زیر میز سلطنتی یکی از معابد
بزرگ خدای خورشید قرار داشتند. بعد از حمله اسپانیاییها شهرها نابود شدند و
الواح فراموش شدند.سالها بعد فردی که انتخاب شده و اگاه بود این الواح را برگرداند(1925)اما انها خیلی دیر و به سختی فاش شدند.انها 12 لوح از زمرد سبز رنگ هستند و از راه مراحل
شیمیایی بسیار پیچیده ای درست شدند،انها تجزیه ناپذیرند، در برار هر ماده
ای مقاومند، در واقع ساختار اتمی و سلولی انها به قدری طوریست به هیچ وجه
هیچ تغییری پیدا نمیکنند و در واقع قانون یونیزاسیون مواد را زیر پا
میگذارند. روی انها کاراکترهایی به زبان کهن اتلانتیس حک سده.کاراکترهایی
که به موجهای فکری هم کوک پاسخ می دهند . با آزاد کردن یک ارتعاش فکری
هماهنگ با ذهن خواننده .این الواح توسط تسمه هایی از الیاژ طلایی رنگ به یکدیگر بسته شدند و از میله ای از همان جنس اویزانند.

https://i0.wp.com/www.talariaenterprises.com/images2/5399a.jpg

https://i0.wp.com/img.amazon.ca/images/I/51oLxZ8OuNL._SL500_AA300_.jpg

این یک قسمت از الواح زمردین تحوت هست که خیلی به توصیف قران از جن و یا توصیفاتی که از نژاد خزنده ها میشه شباهت داره:

در زمانهای بسیار دور قبل از حیات اتلانتیس،
انسانهایی بودند که در عالم تاریکی غوطه ور و موشکاف بودند،
از جادوی سیاه استفاده میکردند و موجودات را فرامیخواندند
از پایین واعماق دنیای ما.
افرینش انها را وارد این چرخه کرد.
انها بی شکل بودند واز بعدی دیگر،
از دید فرزندان انسانهای زمینی پنهان بودند.
تنها از راه خون وجود پیدا میکردند.
تنها توسط انسان در این دنیا میتوانستند زندگی کنند.

در زمانی دور توسط اربابان مغلوب شدند،
و به اعماق و جایی که از ان امدند فرستاده شدند.
اما بعضی از انها باقی ماندند،
در مکانهایی که انسان ها نمیدانستند.
سایه وار در اتلانتیس زندگی میکردند،
اما زمانهایی بر انسان اشکار میشدند.
هنگامی که خون باید داده میشد،
انها میان انسانها حضور پیدا میکردند.

انها به شکل انسان میان ما هستند،
اما فقط در برار دیده ها انها انطور بودند که انسانها هستند.
و با سر مار(شیطان) هنگامی که جادو کنار میرفت
اما در میان انسانها مانند انسان جلوه میکردند.
به تدریج به سمت حاکمان پیش رفتند،
با شمایلی مانند انسان.

به کمک جادویشان
سران حکومتی را به قتل رساندند،
به شکل انان در امدند و بر مردم حکومت کردند.
تنها توسط جادو میتوان انها را تشخیص داد.
تنها توسط صوت صورتهایشان دیده میشود.
انها از سرزمین سایه ها امدند
تا انسان را نابود کنند و بر سرزمینش فرمانروایی کنند.

اما اربابان در جادو قدرتمند بودند،
قادر به برداشتن نقاب از صورت شیطان،
قادر به برگرداندن او بهجایی که از ان امد.
انها به نزد انسان امدند و راز را به اموختند،
*کلمه* را که فقط انسان میتوانست تلفظ کند
پس انها به سرعت نقاب را از صورت شیطان برداشتند.
و او را از میان انسانها خارج کردند.

اما هوشیار باشید،شیطان هنوز زندگی میکند
در جایی که در بعضی زمانها به این دنیا باز میشود.
انها در میان شما راه میروند اما از دیده پنهانند
در مکانهایی که در سنت های قدیم گفته شده.
دوباره هنگامی که زمان بگذرد
انها شمایل انسان را خواهند گرفت.

https://i1.wp.com/www.qigonghealer.com/folegypt.jpg

با تشكر قراوان از كاموراي عزيز كه اين مطلب و ترجمه واقعا جالب اين لوح را فرستادند.

*******************************************************************

روی آنها بطور مشخص زبان آتلانتیس باستانی کنده کاری شده است . شخصیتهایی که به موجهای فکری هم کوک پاسخ می دهند  با آزاد کردن یک ارتعاش فکری هماهنگ با ذهن خواننده .

الواح محکم به یکدیگر متصل شده اند با حلقه هایی طلایی رنگ که آلیاژ معلق در مواد سازنده آن یکسان بوده که این برای یک فرم مادی خیلی زیاد است . خرد موجود در آن بنیادی است برای رازهای قدیمی برای کسی که با چشم و ذهن باز آن را می خواند وبراثر آن خردش یکصد لایه رشد خواهد داشت . بخوانید ، باور داشته باشید یا نه ، ولی بخوانید . با ارتعاشاتی که در آن وجود دارد پاسخهایی درروح شما بیدار خواهد شد .

 

در صفحات بعدی من بعضی از رازهایی را آشکار خواهم کرد که تا کنون تنها بصورت سطحی لمس شده اند و بوسیله خودم یا دیگر معلمان یا جویندگان حقیقت پیدا شده اند . جستجوی انسان برای درک قوانینی که زندگی اش را تنظیم می کنند بی پایان است . با این حال همیشه حقیقت فراسوی حجاب ، بصورت حفاظت شده ، و در سطحی بالاتر از دید مادی انسان قرار دارد و بینش فرد آماده جذب شدن و بزرگتر شدن توسط یک چرخش معنوی است و نه به سمت بیرون بلکه جستجویی در درون .  سکوت حسهای مادی به منزله کلیدی است برای شکوفایی خرد . اودر مورد چیزی که نمی داند صحبت نمی کند و در مورد چیزی هم که
می داند سخنی نمی گوید .

والاترین دانش غیر قابل توصیف است . وقتی نمود پیدا می کند ، موجودیتش برتراز همه سخنان مادی و نمادها قرار می گیرد . همه نمادها در واقع کلیدهایی هستند برای درهایی بسوی حقیقت . این درها در هر زمانی باز نمی شوند زیرا کلید چیزهایی که خیلی بزرگ به نظر می رسند فراسوی آن هستند که برای ما قابل رویت باشند . اگر بخواهیم ، توانایی درک تمام کلیدها را خواهیم داشت تمام نمادهای مادی برای ما مثل ابزار هستند .  اما قوانین بزرگ و حقیقت وسیع تر از آن هستند . ما رشد خود را شروع می کنیم و امیدواریم که بتوانیم به آنسوی این حجاب نفوذ کنیم . تمام چیزها در جهان طبق قوانینی حرکت می کنند و قوانینی وجود دارد که حرکت سیارات را تنظیم می کند . هیچ چیز تغییر ناپذیر تر از قانونی نیست که هنجارهای مادی انسان را تنظیم می کند . یکی از بزرگترین قانون تمام کیهان مسئولیتی است که برای انسان در فرم مادی خود دارد .  هدف بزرگ تمامی مدارس اسراری در همه اعصار این بوده که شیوه کاری آن را آشکار بکنند و قوانینی که انسان مادی رابه انسان معنوی اتصال می دهند بشناسند . حلقه اتصال میان انسان مادی و انسان معنوی انسان روشنفکر است . برای ذهن شراکتی وجود دارد از هر دو کیفیت مادی و معنوی . آن بخش از طبیعت روشنفکرانه اش را باید در آرزوی دانش بالاتری توسعه بدهد . بنابراین در او این قابلیت تقویت می شود تا با تمام نیروها ارتباط برقرارکرده و میل به تعالی در او گسترش پیداکند . جستجوی بزرگ برای نور و زندگی و عشق فراتر از ماده به تنهایی آغاز می شود و تا صورت نهایی اش ادامه می یابد . هدف نهایی اش وحدت کامل با آگاهی جهانی است .

در نخستین مرحله زیربنای مادی قرار دارد مرحله بعدی دست یابی به امر معنوی است .  در صفحات بعدی ، من تفسیری از الواح  زمرد و رازهایشان ارائه خواهم نمود ، معانی نهانی و مرموز . جملات Thoth راز آلود هستند و دارای معانی زیادی هستند که بطور سطحی درک نمی شوند .

الواح حاوی نوری از دانش هستند که عرصه جدیدی برای اندیشه ما خواهند گشود . « خوانش و خرد » اما فقط این نور شما است که می تواند هوشیاری شما را بیدار کند . درکی عمیق که کیفیتی ذاتی از روح است .

لوح اول

تاریخ Thoth از آتلانتیس

من ، Thoth ، از آتلانتیس ، استاد رازها هستم . محافظ اسناد ثبت شده ، پادشاه نیرومند ، جادوگر ، زنده ام از نسلی به نسلی ، هستی پیدا می کنم زمان عبور از دالانهای Amenti( جایی که او در مقابل گیاه حیات بدنش را احیاء می کرد ـ مترجم ) فرود می آیم برای راهنمایی کسانی که در آینده خواهند آمد . اینها اسناد خرد مقتدرانه آتلانتیس هستند . در شهر بزرگ  Keor در جزیره Undal، زمانی در گذشته دور، تجسد من آغاز می شود . نه چون مرد کوچکی در عصر حاضر ، که مدتی قدرتمندانه در آتلانتیس زندگی کند و بمیرد . اما بیشتر از ابدیتی تا ابدیتی ، آنها در تالارهای Amentiزندگی جدیدی پیدا می کنند جائیکه رودخانه جریان زندگی رو به جلو حرکت می کند .  در یکصد دوره ده تایی ، من از راه تاریکی فرود آمدم تا راهنمایی کننده بسوی نور باشم و در دوره های بسیاری از تاریکی بسوی نور صعود کرد ه و قدرت و نیرویم را بازسازی نمودم .

اکنون برای زمانی دیگر فرود می آیم و مردان Khem چیز بیشتری از من نمی دانند . اما در زمانی که هنوز زاده نشده دوباره ظهور خواهم کرد ، توانا و قدرتمند . اما آنچه که درپشت سرمن اتفاق افتاده باید بررسی شود . سپس احتیاط کن از مردان Khem .

اگر شما تعلیماتم را دروغ و خیانت یافتید ، من خود را ازبالاترین نقطه املاک شما به پایین ، به جایی که تاریکی غارها از آنجا می آید خواهم انداخت . رازهایم نه به مردان شمال خیانت خواهند کرد و نه به مردان جنوب ، تا مبادا شماها مرا نفرین کنید .

بخاطر بیاورید و گوش بدهید به سخنان من .

من قطعاً باز خواهم گشت زمانی که تو نیاز به محافظت داشته باشی . بله ، حتی از آنسوی زمان و از آنسوی مرگ . پاداش و مجازات شما ، سزای ایمان شماست .

مردم بزرگی در روزگار قدیم بودند . بزرگتر از آنکه تصور کنید  اما اکنون مردم کمی در اطراف من هستند که خرد باستانی را بشناسند . جستجویی دور از انتظاردر دل دانش بینهایتی که به زمین جوان تعلق داشت . عاقلان ما با خرد فرزندان نور در میان ما سکونت داشتند . قدرت ما در واقع ترسیمی از قدرت این آتش ابدی بود . واز تمام اینها، بزرگترین در میان فرزندان مردان ، پدرم بود . Thot me ، محافظ معبد بزرگ .

 

لوحه های زمرد  تشکیل شده از 15 لوحه یا کتیبه است که توسط toth خدای دانش و نویسندگی مصر باستان نوشته شده بوده است. این لوحه ها در دو نسخه بوده یکی از زمرد که به رنگ سبز است و دیگری بر کریستال بوده است که نسخه دوم آن گم شده است اما الواح  زمرد  توسط اسکندر مقدونی یافت شدند و ترجمه شدند. این الواح حاوی دانش ممنوعه قاره آتلانتیس هستند و ازسرگذشت toth و خاندان او شروع می شود و به چگونگی ویرانی آتلانتیس می پردازد. سپس این خدایان که از سرزمین خود به مصر آمده اند تصمیم می گیرند دانش ممنوعه را برای بشر باقی بگذارند اما به صورت کدها و رموزی که برای بشر معمولی قابل فهم نباشد. علم کیمیاگری متالورژی و جادوگری و تمام انواع دانشها از قبیل فلسفه و ستاره شناسی در این الواح حفظ شده اند. باید به خاطر داشت که اگر مسلمانان پس از فتح مصر این لوحه ها را حفظ و ترجمه نمی کردند اکنون بشر دسترسی به این دانش نداشت. جابر بن حیان در بیوگرافی خود از نویسنده الواح زمرد به نیکی و احترام یاد می کند و می گوید که بدون راهنمایی ها و دانش این الواح امکان یافتن پاسخ ها و راهها را نداشته است.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: