The Din.Gir آن شیی نوک تیز


The Din.Gir

آن شیی نوک تیز
(31 ژانویه 2010تجدید چاپ شده)
dingir 2dingir 1
یکی دیگر از معماهای بین النهرین Din.Girاست. اسم Din.Girبه سومری یعنی»دقیقترین انواع اشیاي درخشان نوکدار».سومریان به Anunnaki,زیارتگاه خدایانشان ارجاع دادند.آنها این نماد دو قسمتی استفاده شده را جمعا به Anunnakiتخصیص دادند.هنگام نگاه کردن به چگونگی نوشته های سومری ,این نماد از این تصویر دو بعدی که نشان دهنده شیيی سه بعدی است جدا نیست. این تنها زمانی که شما نگاه میکنید به دیسک بالدار خورشیدیی , شما آن را شییی سه بعدی شبیه آن چیزی که هست را میبینید.این دیسک در سبکهای متنوعی ازنوع مکانیکی, به آن تعداد زیاد پرنده مانندش حضور یافته است.ترجمه ای دیگراز Din.Girوجود دارد از قبیل»عالیترین نوعهای راکت های مشتعل».کلمه ی معادل سومری «راکت های مشتعل»چیست؟این ترجمه ای غلط Sitchinی است ومتاسفانه به دیگر وبسایت ها نیز برده شده است. هر دو اساطیر خدایان بین النهرینی و مصری خدای خورشید مسافر در طول آسمان در یک کشتی کوچک ,نوعی وسیله, نقلیه دارند.آنچه بعدا آمده است گمانه زنی درباره Girاست,آنچه به نظر میرسد انواعی پوشش برای آن شیی نوکدار تیز باشند.

این نسبت داده شدگان بهGirفراوان هستندوچندین مفهوم به هم ربط داده شده را که ابتدا بیربط به نطر میرسند را در بر گرفته است.به عنوان یک پازل(معما)ی دو قسمتی, Dinنصفی از آن نشان دهنده ی چیزی سوزان به نظر میرسدو قسمت دوم,Girپوششی برای فقدان دنیایی بهتر به نظر میرسد.اینDin.Girارایه ای دیگر از دیسک بالدار خورشیدی از سومر است.درست به همان نسبت ارایه های نخستین, این نماد مکانیکی به نظر میرسد.بعدها آشوریان و پارسیان این دیسک بالدار را به عنوان ناقل خدایان ملیشان, گویی با وسیله ای نقلیه ی بالدار نشان داده اند.این عقیده ی خدایان راننده ی یک وسیله نقلیه از سنن شفاهی بین النهرین تا آخر زمان روزگار یونان-روم نشات گرفته است.حتی در برخی نقاشی های قرون وسطایی هنرمند در این تفکر از ناوبری وسیله نقلیه ی مشتعل که تعبیری مدرن از UFO(شیی پرنده شناسایی نشده)فرو رفته بود.افسانه ها دنیای خودشان را دارند و سختی های فهم معنی حقیقیشان از میان یک نقاب فرهنگی را نشان میدهند.به این دلیل است که من ارجاع به آنچه سومریان نوشته اند را ترجیح میدهم زیرا متون سومری به تنهایی معیاری برای کل این افسانه ها هستند.مشکل مدرن درباره تفسیر در دانستن این است که از دیسک بالدار نظریات دیگری از میان یک تراشه ی چوبی دور از نسخه ی کامل اصلی پدیدار گشته است.Din.Girمثال خوبی است.چنانچه من زودترگفتم در این منظردیسک بالدار حمل و نقلی سرافینی است که بوسیله آن این آسمانیون(Anunnakiبخوانید)به این سیاره رسیده اند.این اتفاق حماسی صفر(آغاز) زمین است برای همه آنهایی که بعدا آمدند و در این نماد مبهم Din.Girمیتواند یافت شود.در صفحه ی مار بزرگ من وارد جزییات بیشتری درباره ارتباط دیسک بالدار به عنوان سرافین و ارتباط با این مار بزرگ,ارتباط آن با یک وسیله نقلیه و روح ,میشوم.اما اینجا ما با اینGirو چگونگی ارتباط آن با Anunnakiخواهیم ماند.از کل اعضای آکادمیک مدرن که به این نمادها نگاه کرده اند هیچیک در حقیقت آنها را آنچنان که در واقع هستند توصیف نکرده اند.گمانه زنی ها متناوبا نزدیکتر شده اند اما کاملا درنیافته اند.زمانیکه نمادی برای این مار بزرگ وجود دارد این خدای پرنده از دید دور نیست.آنها هستند و برای همیشه به یکی دیگر سنگدلانه سخت میتازند. ریشه ی مشکل این است:این مار بزرگ و خدای پرنده چیزی یکسان هستند.آنها متفاوت نیستند اما نماینده های متفاوتی از چیزی یکسان هستند.و این به این دلیل است که جداکردن این معانی متفاوت و متعلقاتش سخت است.من میتوانم به شما بگویم بعد از سالها جست و جو در میان شماری از وب سایتهای بیشمار درباره ی همه چیزهای مربوط به هسته ی این موضوع هیچیک حتی اشاره نکرده است که این مار بزرگ و پرنده یکی و یکسان هستند. (در واقع اصل Ying Yangآسیایی به نزدیکترین مثال در, اژدها ومرغ افسانه ای منحصر به فرد( سمندر)رسیده است.) من در چگونگی (اظهار)این امور در حیرت نیستم.این صرفا به خاطرآنچه کتابUrantiaدرباره ی حوادث حماسی برای گفتن دارد,آنچه سومریان و همه ی اشخاص دیگر درباره ی این موضوع نوشته اند روی اینترنت,که آن برای من چنین نمایان شدکه چگونه همه ی آنها به هم ربط داده شده اند و چگونه در سراسر فرهنگ های دنیا پذیرفته شدند.بزرگترین کمک در واقع دانستن درمورد Andites, پیدایش آنها,چرا آنان منبعی برای این افسانه ها هستند,آنها چگونه این افسانه ها و عقاید را با خود به سراسر دنیا برده اند و قدرت مذهب و یک کشور از کجا آمده است,میباشد.

من قصد دارم قسمتDin,قسمتی سوزان,را تا صفحه ماربزرگ رها کنم.قسمتGirیک سرپوش(پوشش)است در واقع برای شیی نوکدار شناخته شده است.اگرچه قسمت بالدار سرافین است.آنچه Gir ممکن است در این ارتباط باشد یک دربردارنده ی(محتوی) غیر سرافینی است.در این نماد Girشکلی هرمی دارد.سنگ سرطاق که بالای ستون مصری واقع شده است ستون هرمی شکل سنگی,هرمی مانند است,نقطه آغازین افسانه ها و روایات قومی مصری است. این نقطه ی آغازین بوسیله ی سنگ Benbenنیز, یک هرم نشان داده شده است.اگرشما صفحه ی سنگ OmphalosوBaetylرا خوانده اید شما خواهید دانست چرا این سنگ به عنوان خانه ی خدایان شناخته شده است.متصلین به خدایان و مرتبطین به شکل هرمی اینگونه اند.گذشته از این بحث پرنده Bennuروی سنگ سرطاق هرمی روی درختی پاپیروس از Nakhtایستاده است. (http://www.touregypt.net/featurestories/heliopolis.htm).

Atum serpent
مصریان چندین خدای خورشید برای نشان دادن طلوع خورشید,خورشید دربالای آسمان و غروب خورشید داشتند.خدای صبحگاه Atumماری بالدار در طلوع خورشید را میراند ویکی از قدیمیترین خدایان مصری در کیهان شناسی در بعلبک(شهری باستانی در شام)که یونانی On(قبطی)یا Iunuیک اسم اورجینال مصری است.این اسم اورجینال به معنی ستون است.این که یک خدا این کشتی کوچک مقدس رابرای مسافرت درطول آسمان نیاز داشته جالب است.بعدها این قایق مبدل به کالسکه ای که به وسیله اسب های بالدار کشیده می شد گردید.ارتباطات مصری با مشخصه های متفاوت ازین دیسک خورشیدی عمیق و پیچیده هستند.آنچه مهم است این است که به علت قدمت این گفته مصری به دیدگاه خالص تری از آنچه همه این ها ممکن است معنی بدهد کمک کرده است.برای اطلاعات بیشتر درارتباط با این پیوند مصربروید به : to: http://home.eol.ca/~cumulus/Obelisk/index.htm

obleskverticle dingircap stone

visitor

این ستون هرمی شکل سنگی ممکن است نماینده مصری از Din.Girباشد.که سه قسمت کلاهک,بدنه وپایه را دارد.اما سنگ سرطاق(بالای دیوار)این هرم جالب ترین قسمت است.مرسوم بود که این سنگ سرطاق رابا فلزطلا یا مخلوطی از طلا و نقره که الکتروم نامیده شده,روکش دهند.الکتروم طلای طبیعی واقع شده در مصر است وگاهی طلای سرخ نامیده شده است.این هرم در شکل دیگری نیز به عنوان سنگ Benben شناخته شده است.این سنگ نخستین زمینه به شکل هرمی را نشان داده است.این نقطه ای است که خدای Atum(نخستین خدای مصری)همه چیز را به وجود آورده است که آن از آب های زمین برخاسته است.این نخستین ماهور باستانی است,»بگذار زمین خشک نمایان شود.وآن چنین بود».این متن مستقیما به مفهوم سومری و بابلی از این ماهور اولیه پیوند داده شده است.این هرم اقامتگاه Atumخدای خورشید بود کسی که بعدها باRaبه عنوانRa-Atumیکی شده است.نهایتا این سنگ Benbenستاره یا روح سرگردان فرعون را نشان داده است.اگر روح Atum(همچنین Ra)در Benbenمنزل یافته پس این ممکن است چرایی حکاکی دیسک خورشیدی بالدار رو سنگ سرطاق و چرایی موجودات احتمالی خدا یا خدایان نشان داده شده روی یک گذرگاه در سنگ سرطاق بالایی را توضیح دهد.این به نظر می رسد در مصر به تنهای برای Atum/Raعمومیت داده شده است.گمانه زنی های من در این مورد این است که Atumقدیمی ترین خدا بوده,ممکن است پیوست های که به سومریان نزدیکترند را حمل کرده اند که شامل Benbenبا دیسک خورشیدی بالدار متصل,روح جای داده شده داخل Benbenوشخصیت Benbenنمایشی از مرکز,شئ نوک دار ,دیسک بالداربه عنوان هردوحامل ارواح ونیز به عنوان یه سرپوش باشد.
dingir

تصویری دیگر نیز وجود دارد که dingirنامیده شده است که مقدم بر نام خدایان است.این صفتی برای نشان دادن آسمانی بودن نام پس ازآن نامیده شده است.بعضی وب سایت ها ادعا می کنند که dingirاسمی سومری برای خدا است.چنین نیست این تصویری است که به واسطه آن اسمی که بعد از آن آمده الهی گفته شده است. در حقیقت dingirبسیار شبیه آپوستروفی صامت و بی صدا است.سومریان هرگز آن های که از بهشت آمده اند رابه عنوان خدایان ننامیده اند, چنین نامگذاری یونانی است .با این حال دیوها نیزآسمانی در نظر گرفته شده اند و dingirنیز چنین استفاده شده است.
اسم Anunnakiبه معنی «آنهای که از بهشت آمده اند است»
.تصویر آنها به معنی بجاترین اشیای درخشان است.
هردوی این جملات صحیح است.
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifedingir.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on ژانویه 22, 2016, in باستانشناسی ممنوعه. Bookmark the permalink. 10 دیدگاه.

 1. بازم یک ترجمه خیلی بد من که چیری از این مطلب دستگیرم نشد

 2. سلام. با تشکر از مقالات خوبتون که حقایق رو برای ما روشن می کنید. می خواستم بدونم خبر کشف سیاره جدید رو شنیدید؟ این لینک خبر
  http://titre1.ir/fa/news/86628/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF

  چقدر احتمال می دین که این سیاره همون سیاره آنوناکی ها باشه؟ لطفا اگر مقاله ای در مورد این کشف جدید و ارتباط اون با نیبیرو دارید ما رو بی نصیب نذارید چون از زمان انتشار این حبر ذهنم خیلی شدید درگیر این موضوع شده و دارم لحظه شماری می کنم که خبر های بیشتری از این کشف بیرون بیاد چون به نظرم بلاخره دولت ها دارن تصمیم می گیرن که خبر احتمال وجود سیاره نیبیرو رو به آرامی و همچنان در هاله از ای ابهام به جهانیان اعلام کنند.

  • بله دقیقا. کم کم افشاگری ها شروع میشود.

   • میگن این سیاره ده براببر زمین هست و در مدار خیلی دوری از خورشید گردش میکنه
    اولا بعیده که در چنین کانی حیات اون هم مشاه حیات زمینی وجود داشته باشه
    ثانیا برفرض که وجود داره خوب ساکنین قدرتمند و پیشرفته چنین سیاره بزرگی چه احتیاجی به زمین دارند؟ هر ماده ای که بخوان به طور نامحدود در سیارات دیگه موجوده.
    به نظر کن موضوع به این سادگی نیست و اینها دنبال مسائل مهمتری هستند.

 3. ممنون .جالب بود تاریخ حقایق زیادی را در دل خود پنهان دارد وبه مرور با پیشرفت دانش بشری اشکار می شود .

  پرواز دلهره‌آور یک بشقاب پرنده در آسمان بلغارستان :

  http://tinyurl.com/hqv95vu

 4. جناب یوفولاو به نظر شما رهبران آنوناکی ها به خصوص انکی هنوز زنده هستند؟؟
  به نظر شما اگر مثلا انکی زنده باشد و به زمین برگردد چه اتفاقی می افتد؟
  خوشحال میشوم نظرتان را در این باره بدانم
  در ضمن ممنون از وبلاگ خوبی که دارید

 5. من که نگفتم همشوپاک کن

  در زبان ترکی «دین» به معنی اندکی فرورفته و «گیر» به معنی وارد شدن است.

  این نام بدلیل شکل و روش اتصال این دو جسم به آن داده شده است.

  همانطور که میدانید زبان سومری یکی از قدیمیتریننسخه های زبانهای ترکی بوده.

برای جوان پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: