بایگانی روزانه: ژانویه 21, 2016

درخت زندگانی

درخت زندگانی و عهد باستان
Tree of LifeWinged Solar DiskDin.Gir
اتصال آسمان و زمین

حداقل سه مهد تمدن به پا خواسته در عهد باستان حوالی مشرق زمین وجود داشتند.این سه ,سومر ,مصر وفرهنگ هاراپای Harappan وادی هند بودند. BMAK مجموعه باستانی Margiana ی باختر که به تمدن آمودریا نیز معروف بوده, تمدن نخستین دیگری است.امروزه این تمدن به اندازه سه تمدن دیگر قدیمی به نظر نمیرسد,البته برای گفتن این زود است.این ممکن است به خوبی سومر ,سبب شگفتی هایی شده باشد.این سه تمدن نخستین بزرگ به وفور افسانه های خدایان و الهه ها جان بخشیدند.این صد افسانه پایه انتقال یافته و بازسازی شده توسط رودخانه وادی تمدنها به سراسر دنیا صادرگشته واز نسلی به نسل دیگر تا زمان حاضر پاس داده شده است.در راس این افسانه ها خدایان و متصلین به بهشت هستند.این متصلین محور موندی, جهان سوم و نقل دهنده سرافینی بودند.حتی از زمانهای نخستین مفاهیمی ازقبیل ,روح,بهشت ,موجودات آسمانی و فناناپذیر بودند که درباره آنها نوشته شده .چیزی که نمیتوان دوباره تاکید کرد این است که این مجموعه صد تایی که تاریخ این سیاره داشته آدم,حوا و Enki” “را نیزشامل شده بود.

tree of life locations

یک ویژگی جالب این سه تمدن تاریخ خطی پیدایش و رشد این فرهنگ هاست.کاملا تقریبی این تمدنها حدود3500 سال قبل از میلاد شروع شده و در سال 2000 قبل از میلاد خاتمه یافته اند.چه اتفاقی افتاده است که سه (و احتمالا چهار)تمدن در یک زمان پدیدار شدند-و نسبتا خاتمه یافتند-دردوره زمانی طولانی داده شده ایی که تنها پیشرفت انسان نخستین,عصر حجر بود؟آنچنانکه که انسانهای عهد باستان نوشته اند, که این شفاعتی الهی بوده.این است که این تمدن «هدیه ای از طرف خدایان «بودند.آنها به قدری به این باورها عقیده داشته اند که آنها مطلقا عقده حوادث گذشته را داشتند.این تصاویر,تشریفات و سنن شفاهی به قدری زیاد قدرتمند بودند که مذهب سومر,کل حواشی شرق و فراسوی آن را تحت تاثیر قرار داده بودند.به قدری این عقاید به سادگی با کل تمدنهای جاری یکسان سازی شده است که این پذیرش باید یک از منبع رایج شناخته شده ی خوبی نشِت گرفته باشد.یک منبع برمز درآورده شده با سنن ANE.زبانشناسان نمیتوانند از وادی هند صحبت کنند چنانچه دست نوشته های آنان تاکنون رمز گشایی شده بود اگر زبان درستی در آن بوده باشد.اما تصویر هاراپا Harappan نشان داده در قسمتی ریشه ای مشابه با نوع سومری و مصری دارد.واضحترینشان درخت زندگانی و این Enkiهمواره ارایه داده شده است.داستان درخت زندگانی با همه تفاسیر متفاوتش قویترین افسانه منسجم به اشتراک گذاشته شده توسط سه تمدن بزرگ وادی رودخانه است.این درخت با اسامی فرهنگی متفاوتی عنوان یافته است.این درخت Mes و Huluppuی سومر,درخت انجیر مقدس هندی که درخت Bhodiی وادی هند شده ودرخت انجیر مصری (درخت Hathor) در مصر شده است,میباشد.آنهایی که فرهنگ های باستانی را مطالعه میکنند آن را درخت مقدس نامیده اند.از افسانه این درخت این خدایان,فناناپذیر,دانا,عصای کیهانی,آیین باروری,سلطنت الهی ,انسانهای نخستین و بهشت می آیند.حتی آیین الهه مادرنیز ممکن است از این درخت سرچشمه بگیرد.این پیامدها ,جنبه های متفاوت از این درخت زندگانی در ارتباط با آنچه آنان در راهی تغییر پذیر و قابل انعطاف انجام دادند,هستند.این مفاهیم متفاوت از این درخت ,خود را فرهنگ های در هم تنیده ی قابل توجه و دور از دسترسی ابراز داشته اند.این درخت زندگانی از جنبه های زیادی پرثمر بوده است.
اینها در قسمت پایین پنج صفحه از افسانه ها و نمادها هستند.این نمادها و معانی به عنوان یگ گروه در نظر گرفته شده اند ,اگر چه با اسامی متفاوتی دسته بندی شده اند هنوز در مرکز آنها دربردارنده ی حقایقی اورجینال هستند.آنها از خاندانی باستانی با صفاتی مشترک هستند و مطابق با فرهنگ های متفاوتی از آن زمان دوردست تعریفی دوباره یافته اند.از سومر به امپراتوری روم ما میتوانیم درازا و تنوع این نمادها متصل به آسمان و زمین را ببینیم.

درخت زندگانی

tree of life

درخت زندگانی در هنر
Fluer-de-Lys
گلگونه
اینانا(خدای عشق و جنگ)Inanna

 

دیسک بالدار خورشیدی

winged disk

ماهیت مکانیکی
دیسک آشور
زرتشت
بالها

 

غوغایGir

din.gir

Anunnaki
تندیس دو تکه
Atum
ساختمان یا سنگ هرمی

 

 

مرکز جهان/Baetyl سنگ

omphalos

سنگBenben
Shiva Linga
عصای کیهانی
اسب خدا

 

مار بزرگ

نقل دهنده های سرافینی خشمگین
مفاهیم مصری
مدلی مدرن
روح و جاودانگی
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifeheavenandearth.html
*************************************************************************************************
درخت زندگانی
Tree of Life
دیدبانان.شمایل.اولاد آدم
هنگام گفت و گو از درخت زندگانی چیزی که جالب است شمار نمادهای اقتباس شده ازمراکز این سه منبع رایج پیشنهادی از ژرفای پارینه سنگی است.به احتمال زیاد این نماد باستانی عمیقا در طول دوره نو سنگی بوسیله کاهنان یا جادوگران مردم قدیم شمال آسیا یا اروپا پخش شده بود.این گروههای نخستین از خدا یا انسان بارور, حامل فرهنگ ,هلالی شکل ,که منشا فرهنگ بودند ,به بیرون تابیدند.مثالهای زیر ازدرختی زندگانی از سومر,شهر بابل قدیم/آشور,Uratua,و وادی هند هستند.همه آنهابعضی مشخصه های رایج از قبیل عصای کیهانی,زنگ کوزه شکل,توری منظم,و این میوه /برگهارا به اشتراک گذاشته اند. تقریبا همیشه این درخت با یک یا دو جن (محافظان آسمانی), اشخاص یا پادشاهان اسطوره ای, نسبت داده شده اند.این این اشخاص همراه شده بدون شک بالهایی نشان دهنده ای از الوهیت دارند.دیسک خورشیدی بالدار معمولا در بالا شناور است.

الگوی مشبک ,تفسیری انتزاعی از شاخه های درخت سومری است.این الگوی قطعیتری از الگوی درخت آشوری و بابلی شده است.در سبک درخت تاک,هر شاخه بسطی مجزا از هسته پایانی در یک میوه شده است.
دسته ی بلند(عصای) کیهانی تنه ی درخت است.این دسته بلند(عصا)چوب بلند عصای چاوش (نشانه علم پزشکی)ومحور موندی از ارکان دنیا شده است.
زنگوله کوزه شکل یکی از مشخصه های مجزای این درخت است. این در همه فرهنگ های بین النهرینی و در فرهنگ هاراپای وادی هند حضور یافته است.اگرچه اینچنین در متعلقات مصری ظاهر نشده است.
این درخت همواره میوه یا شاخ و برگ دارد.این میوه نسبتا بزرگ و فربه است و گاهی اوقات شبیه یک مخروط درخت بلوط به نظر میرسد.این میوه شبیه یک یک مخروط بلوط محبوبترین نمایش حتی در یونان و روم بوده است.

در زمان نگاه کردن به این پنج تصویر از درخت زیر ما میتوانیم این مشخصه های مشترک راببینیم:

1سومری: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله,میوه و دیسک خورشیدی در بالا اما نشان داده نشده
2بابلی /آشوری: : جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله,شاخ و برگ و دیسک خورشیدی در بالا اما نشان داده نشده
3Urartian: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله ومیوه
4وادی هند:شکل زنگوله,شاخ و برگ و خدایی داخل درخت
5سومری دسته بندی شده اما به احتمال زیادتر آشوری: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله/خدا داخل درخت,میوه و خدایی شبیه دیسک بالدار خورشیدی

یک مشخصه جابی دیگر از وادی هند خدایی داخل این درخت است.در افسانه ازیریس ,ازیریس به عنوان خدایی مصری توسط دستگاه برادرش به قتل رسید و داخل تابوتی به مدیترانه پرتاب شد زمانیکه روی سواحل فینیقیه او درون درختی جای داده شد.همچنین مانند محور موندی که نمادی دیگر از درخت زندگانی است این شاه این درخت است(آنچنانکه دررویای Nebuchadnezzar(پادشاه بابلی قرن 6 قبل از میلاد)-«این درخت ,ای پادشاه]تو هستی»دانیال4:10-22)در وادی هند درخت انجیر مقدس هندی به کریشنا ربط داده شده است.برای این در آواز خدا Baghavad Gita,او میگوید «میان درختان من ashvattha هستم»,-درخت انجیر مقدس هندی به سانسکریت

sumeria treeassyrian tree

uratru treeindus tree

 

 

 
tree bell king

تصویر سمت چپ آشوری است.جن یا به احتمال بیشتر «این پادشاه داخل شکلی زنگوله مانند است.این درخت میوه ,شبکه توری(کار مشبک)و عصا(میله بلند)کیهانی را نشان داده است.دیسک بالدار خورشیدی از آشور در بالا شناور است.
شکل زنگوله مانند احاطه کننده این درخت ممکن است تاثیر گرفته از شکل مخروطی سنگهای مرکزی یونان یا هر جای دیگری باشد.این شکل اصطلاح خاص شیوا از آیین هندی را باز نمود کرده است کسی که زادگاهش به وادی هند نسبت داده شده است .چه چیزی را این شکل زنگوله مانند نشان داده است موضوعی برای تفکر و تعمق است.این ممکن است مجسمه ای برافروخته یا درخشان شبیه به موارد درخشنده یا سرچشمه نیروی زندگانی باشند.درختی که برافروخته شده میتواند به این معنی باشد که آن میتوانسته مانند کرم شب تاب شب تابی(فسفر افکنی)نماید.مایانها معتقد بودند که آن چند نوع قدرت تابش یا نیرو داشته است.هرانچه که این نشان داد ویژگی مهم این درخت زندگانی نمایش داده شده است.

pine cone fruitvine tree

زمانی که باستان شناسان به این تصاویراز جن نگاه میکردند آنها این میوه مخروط شکل را اسفنجی به منظور پاشیدن آب مقدس روی این درخت,نوعی تشریفات شستشو پنداشته اند.این میوه گاهی یه مخروط بلوط نامیده شده است],مانند آن میوه که هنرمندان آن زمان گاهی نشات داده بودند.دورترین تصویر سمت چپ این میوه که مخروط بلوط نامیده شده بود را نشان می دهد.می دانیم که جنی یک میوه فناناپذیری را برداشته که در جیبش قرار دهد.دومین تصویر سمت چپ مثالی از تفسیری درخت تاکی ازدرخت زندگانی است.این به وضوح این میوه کشیده شده مانند مخروط بلوط را نمایش داده است.تصویر بعدی هندی است و ذرت خوشه ای دسته بندی شدند.این نیز مثالی دیگر از این میوه از هنرهند شرقی است. همچنین به خاطر بسپارید طرح گلگونه روی هر دو دستبند مچی را که همچنین به درخت زندگانی پیوند داده شده است-نماد مقدس دیگری است.اگر به شکل این میوه نگاه کنید آن تقریبا همیشه به شکل توپ فوتبال یا بیضی است.گاهی گل زنبقی نیز ضمیمه شده است (که در نشان پادشاهی قدیم فرانسه شکل مرکزی نیز از این شکل امتداد یافته است.)

افسانه درخت زندگانی و میوه فناناپذیریش میتواند در در افسانه های دیگر فرهنگ ها نیز دیده شود.در یونان باستان داستان Hesperides(حوری های دریایی که پاسبان باغ سیب های طلا بودند),سه حوری محافظ که محافظت میکردند درختی از یک باغ که سیبهای طلای فناناپذیری را روییده است .در این باغ اژدهایی نیز که نمادی دیگر از مارهای بزرگ خشمگین است میباشد .در اساطیر اسکاندیناوی ,Idunنگهدارنده ی این سیبهای فناناپذیری است.آنچه که ما از اساطیر اسکاندیناوی میدانیم از نسخه ای خطی از این جزیره است.در یکی از افسانه های سومری Inanna و Dumuziدرختهای میوه داشتند ویکی از آنها درخت سیب بوده است.
باغ تندرست من در این میدان
جو من در شیارهایش عالی رشد کرده
درخت سیب من که در حد کمال خود میوه داده
این کاهوی کاشته شده با این آب است
فهمیدن اینکه اکثر اوقات به نظر میرسد دو شخص متمایل به این درخت وجود داشته,سخت نیست.دو شخصیتی که محافظ درخت بودند و بوسیله آن تقویت میشدند موجود بودند,البته آنها میتوانسته اند پیشگام و انسان تعادل یافته همراه Amadon باشند.این تصویر درخت زندگانی با پادشاهان نسبت داده شده به آن باقی مانده است.در حقیقت این درخت به پادشاهان فوق بشری نسبت داده شده است.در برخی تصاویر از این درخت,این محافظان جنهای عقاب سر بودند اگرچه برخی این تمثال را یک شاهین می نامند.عبارت (شیر دال,جانوری که نیمی از بدنش شیر و نیم دیگر دال بوده است)Griffinگاهی برای توصیف این محافظان استفاده شدند.
منشا آسمانی از شاهنشاهی تاکنون درنخستین فرهنگ های بین النهرینی تصدیق شده است.(زمانیکه شاهنشاه از از آسمان پایین آورده شد شاهنشاه در Eriduبود.).در هر دو اساطیر سومری و بابلی,به صورت تمثیلی تصویردرختی کاشته شده روی زمین توسط الهه مادر اینانا یا ایشتاربیان شده است.درخت مقدس معمولا به شکلی از یک سبک درخت خرما مانندروی یک کوه نمایش داده شده رایجترین موتیف تزیینی در پیکرنگاری سلطنتی آشوری است.این در معماری شاهنشاهی ,روی نشان ها و سلاحهای حکمران سرآمد ,روی جواهر سلطنتی یا هر جای دیگری حضور یافته است.دیوارهای کاخ شاه Ashurnasirpal IIآشورنصیرپال دو(883-859قبل از میلاد)درKalhu(نمرودمدرن)با بیشتر از 400نمایش از این درخت پوشیده شده است.
(http://www.bib-arch.org/bswb_AO/bswbao0604kprdg3.html) (http://www.gatewaystobabylon.com/introduction/sonsofgod.htm)
توصیفی از ساختمان شاه سلیمان,خانه او از شاه شاهان 1فصل 6:1موجود است.»او همه دیوارهای حدوددورو بر این خانه را با شکلهایی از کروبیم cherubimودرختهای خرما و گلهای باز حکاکی شده در اتاقهای داخلی و خارجی را حکاکی کرده است.در شعرهای دیگرگفته شده این کروبیم ها جفت هستندو روی درها آنها و درخت با طلا پوشش داده شده اند.این مفهوم از درخت با کروبیم در کل پرستشگاه در زمانهای زیادی تکرار شده است.
French fluerenki fluercompassleather vestmentfluer phoneciaassyrian vorticalurartain
نماد شاهنشاهی فرانسوی سمت چپ با عنوان گل زنبق (سوسن)شناخته شده است.این از اولین پادشاهان Merovigianفرانسوی نشات گرفته است.این نماد از سومر بیرون آمده و مستقیما به درخت زندگانی پیوند داده شده است.این میتواند بازگشتی به Enkiخدای سومری را دنبال کرده باشد.در تصویر دوم سمت چپ او آبپاشی از آبهای جاری با نمادی روی آن را نگه داشته است.این همچنین نمادی دریایی است که همواره شمال را نشان داده.تصویر بعدی از Uratuمیباشد که این نشان سلطنتی فرانسوی ضمیمه شده به این میوه را واضح نشان داده است.بعدی عکسی فینیقیه ای از درخت زندگانی است.به نشان سلطنتی فرانسه (گل زنبق)بالای مرکز توجه کنید. این سبکی شناخته شده به عنوان درخت حلقوی مانند درخت آشوری زیر است.آخرین مثال از این نشان شاهی فرانسه از قطعه ای کار فلزی از Uratuاست.این کلاهخودی از یک جن نجیب زاده است.نشان شاهی فرانسه(گل زنبق)به قدری گسترده استفاده شده است که کلاسیک به حساب آورده شده است.
rosetterosette from vanrosette tree
گلبوته
سپس ما این گل بوته را داریم.آن نیز نمادی متصل به درخت زندگانی است.این هشت برگ پره چرخ مانند دارد دقیقا مانند نماد خدای خورشید شاماش.دورترین طرح خورشید سمت چپ گل بوته استاندارد با حفره مرکزی تیره است.بعدی کار فلزی Urartianبا روبانی از گل بوته هاست.آخرین تصویر ,نشانی سومری است که اتصال گل بوته ها به درخت را نشان میدهد.این نماد پیوند نزدیکی به الهه ی ایناناInannaوالبته به درخت زندگانی داده شده است.این کل نمادهای بین النهرینی است.
این گلبوته رایجترین «نماد معبد»زینتی سراسر سرزمینهای باستانی,مرسوم در بین النهرین ,آسیای غربی ,آنتالیا,جزیره کرت و یونان بود.این دیدگاهی پذیرفته شده است که این گل بوته به عنوان نماد معبد,پیامدی از پدیده ای آسمانی (خورشیدی احاطه شده با قمرهایش)یا کسوفهای خورشیدی بوده است. (http://www.strayreality.com/Lanis_Strayreality/where_did_they_come_from.htm)
منطقی که این گل بوته ها از پدیده ای خورشیدی نشات گرفته بودند نتیجه ای منجر شده از تفسیر صخره پارینه سنگی از تصاویر نخستین ساخته شده بوسیله انسان نخستین است.
در این مقاله ارائه شده ما مدرک آوردیم که تشعشعات غیر متعارف پیکرنگاری اولیه پیوند داده شده با اجسام آسمانی مختلف را تشخیص می دهند.سنگ نوشته های ماقبل تاریخ از اطراف دنیا خدای خورشید عهد قدیم را به صورتی استوار توصیف می کند,به شکلی که شباهت کمی به ظاهر امروزه عالم خورشیدی دارد.در این بین رایج ترین سنگ نوشته ها آن هایی هستند که دیسک خورشیدی راکه با یک گل بوته با خال مرکزی,جسمی هشت پره ویک پیوست پایه مانند آراسته شده,نشان می دهد.این واقعیت که تصاویری بسیار مشابه در میان این علائم تصویری نخستین در سومر,مصر و بین النهرین نه تنها طول عمر بی امان این تصاویر مقدس را تایید کرده است بلکه بعضی توجیهات برای این دیدگاه که تداوم عقاید (به عنوان مثال پرستش ستاره ای )همچنان لایه زیرین این تصاویر رایج قرار می گیرد, در نتیجه امید کشف مفهوم اصلی دستنوشته های ماقبل تاریخ با تحلیل همتاهای تاریخی آنان را ارائه میدهد. (http://www.kronia.com/library/journals/rockart.txt)
مقام ایناناInanna
این الواح خط میخی سومری,هشت اثر ذکر شده ساخته شده در هزاران سال قبل به وسیله قلم فو لادی حکاکی به داخل سفال مرطوب را نشان می دهد,و ما امروزه می دانیم که این هشت اثر ذکره شده به اینانا الهه صبح و شب دلالت می کند.این به دجا به نظر می رسد که این هر دو اثراتی ازین زبان باستانی نوشته شده تصاویر از هردو گل بو ته های گل مانند و ستارهای ذکر شده را یادآوری می نمایند.برای اینکه تصاویری که هر دو نیرومندی(فزونی)یک ستاره و ظرافت ماهرانه یک گل به خوبی ماهیت متناقض این الهه را نمایان می کند.دراین به تنهایی اینانا شبیه Kaliالهه هند که اغلب «مادر جهان «یا»مادر الهی»نامیده شده است.شکل هندسی جادویی kaliیاyantraدر بر دارنده هشت گلبرگ درخت کنار است.به علاوه,قدرت اینانا به عنوان یک الهه با فرماندهی هر دو جنبه زندگی دهنده و زندگی گیرنده این جهان علاوه بر مجاورت فیزیکی با رودهای دجله و فرات وادی هند به ما می گویید که اینانا و kaliبه صورت تصادفی به هم ربط داده نشده اند اما با رابطه مستقیم از سومریان با فرهنگ های هندی مربوط شده اند. (http://www.maabatakali.org/inanna.htm)
این هشت گل بوته اشاره شده مدتها به عنوان نمادی از اینانا سومرشناخته شده است که تاریخ آن به حداقل 3500سال قبل برمیگردد.[شکل ارائه شده2-1].این پیکرنگاره پیونده دهنده اینانا وهشت گل بوته اشاره شده 3000سال قبل ازمیلاد تاسیس شده است این گل بوته داخل تخته های بازی نخستین همزمان با حفاری های انجام شده مقبره سومری جاداده شده بودند.[شکل3]حدود 2600 تا3000 سال قبل از میلاد(http://www.goddesschess.com/chessays/janigk.html)
Game board Figure 3
عناوین دیدبانان,vanitesوفرزندان آدم به آن آسمانیونی که قادر به بهره بردن ازدرخت زندگانی بودن اشاره دارد و همچنین یادداشت های سومری نشان می دهد همه این سه,ازبعضی جهات به این درخت پیوند داده شده اند.این دیدبابان(یا همچنینAnunnaki)به این ازطریق Dilmunباغ خدایان جای که هیچ کس پیر نمی شد,پیوند داده شده بودند.Vanitesازطریق Enkiو فرزندان آدم پیوند داده شده بود.
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifepage2.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

زنی که ادعا میکند بیگانگان فضایی با دوربین موبایلش سلفی گرفته اند.

زنی که خواسته ناشناس بماند, ادعا میکند در آشپزخانه خود مشغول روشن کردن سیگار بوده, و بعد کف حمام خانه خود و در حالت جنینی بیدار شده بدون آنکه به یاد بیاورد چطور از آشپزخانه به حمام آمده. سیگار و گوشی تلفن اون کف آشپزخانه پیدا شده. چند روز بعد این زن در گوشی موبایل خود 40 عکس تار و لرزان پیدا کرده است. او معتقد است توسط بیگانگان ربوده شده و این عکسها توسط بیگانگان و با گوشی موبایل او گرفته شده اند.

Woman Claims These Selfies Were Taken By The Aliens That Abducted Her

Woman Claims These Selfies Were Taken By The Aliens That Abducted Her

Woman Claims These Selfies Were Taken By The Aliens That Abducted Her

منبع: https://ca.news.yahoo.com/woman-claims-selfies-were-taken-092540721.html?nf=1

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: