دیسک بالدار خورشیدی /ارابه ی خدایان


دیسک بالدار خورشیدی
Winged Solar Disk
ارابه ی خدایان
چیزی غریب وابسته به درخت زندگانی که دیسک خورشیدی یا دیسک بالدار نامیده میشود.هنگام بازرسی دیسک بالدار خورشیدی بعضی از آنها نمود مکانیکی بیشتری دارند.مرکز آن به نظر می رسد که دارای برجستگی با یک لبه و تصاویر بال مانند میباشد.این تصویر همیشه در آسمان است.این وبسایت چنین می پندارد که این دیسک های بالدار نشان دهنده ی نقل و انتقال فرشته گان سرافین است.
Horus with wingshorus eye
تقریبا همه دیسک های خورشیدی بالدار را نشان دهنده ی کسوف خورشیدی فرض کرده اند که اینگونه به صفحه ی خورشیدی برمیگردد.بالها نشان دهنده ی هاله های خورشید در حین این اتفاق فرض شده اند.این نماد به تازه گی به صورت دو نماد : یکی به عنوان چشم هروس(ضمنا نماد فراماسونی از چشم جهان بین بالای هرم روی اسکناس دلار ما) و به عنوان خدای هروس یک دیسک با بالهای بیرون کشیده شده راه یافته است.هر دوی این نماد همچنین با خدای خورشید مصر قدیم Raبه هم پیوند داده شده اند.آشنا ترین شکل آن خدایی با سر تاج دار است.خدایان مصر آنچنان که در ارتباط بین هروس و خدای افتاب مصرRa نشان داده شده است سیالیت داشته اند که به موجب آن آنها به نقش های متفاوتی در میان زیارت گاهها پنداشته شده اند.این تا اندازه ای منجر به منطقه ای سیاسی شده است.
winged diskwing disk

این دو از تعداد متفاوتی از دیسک بالدار خورشیدی سبک بندی شده هستند.اینها بیشتردر ظاهری مکانیکی نمود یافته اند.معمولا این بالها با دارا بودن بالهای پردار بیشتر مرغ مانند هستند.برآمدگی مرکزی دیسک بالدار خورشیدی» شیيی نوکدار» است.چیزی که ما در حال نگاه کردن به آن هستیم شیئی نوکدار درخشان است همچنین در «شیئی نوکدار درخشان (مختصرا بحث خواهد شد).پرهای زیرین ممکن است سبکی ترکیب بندی شده از اشعه هایی که از دیسک بالدار خورشیدی علی الخصوص به سمت پایین به طرف درخت زندگانی تابیده میشود باشند.در نسخه مصری این پرها به علت نتیجه ناشی از، آنچه تاریخدانان پنداشته اند، پرها ممکن است چیزی متفاوت باشند وجود ندارند.
atem symbolsolar rays 2rays 1
این دو تابلوی سومری نمایش داده شده، نشان میدهدچگونه اشعه خورشیدی نشان داده شده اند.هر دو مقدسترین نمادها،آنهایی که در این آثار خورشید، ماه،دیسک بالدار و گاهی هفت جسم کروی بودند که به احتمال زیاد سیارات شناخته شده اند را شامل شده اند.یکی دیسک خورشیدی بالدار را مستقیما روی درخت زندگانی دارد که به (Oannes)های بابلی میماند ( Eaهمچنین به سومری با عنوان Enkiشناخته شده است)یکی دنباله ای پردار دارد که اشعه هایش درست مانند اشعه های خورشید سمت راست است.سیاه و سفید نشان دهنده ی نماد آتن خدای خورشید مصری است.آتن یا آتون دیسکی خورشیدی با نیروی حیات بخشی از روشنایی اشعه های هستی بود که آخن آتون آنرا میپرستید.
wing disk Persian
faravahar
مولفه ای دیگر برای این ساختار وجود دارد و آن میله ای است که بالای بالها واقع شده است.گاهی آن با میله ی کج شده ای نشان داده شده است.
تصاویر دیگر این ویژه گی را حذف کرده است.قسمت بیشتری از آن در دیسک های بالدار مصری نشان داده نشده اند.آنچه که این میله نشان داده است یک گمانه پردازی محض است.این ممکن است با عکس های بالدار در ارتباط باشد.هدف آن ممکن است جمع کردن یا بست دادن طرح ها تا حد ضرورت باشد. همچنین این نقوش ممکن است که تا شده باشند یا اینکه ممکن است نشان دهنده ی چفت یا دربندی برای این برجستگی باشد.این وسیله ای نقلیه است که از بهشت می آید همان طور که سومریان قدیم گفته اند به وسیله ی این خدا از بهشت پایین آورده شده است.فروهر سمت چپ به صورتی است که معمولا نشان داده شده است.میله ی بالایی روی بالها را ملاحظه کنید.
faravahar feet

serpent feetfeet

faravahar footegyptian winged disk
در ادامه ی ماهیت مکانیکی دیسک خورشیدی،این مبحث پاهای بست داده شده از قسمت زیرین لبه را شامل میشود.این پاهای از زیر پیوسته به این فروهر شبیه پای پرندگان به نظر میرسد.این جایی است که مصریان مار یوریوس Ureausرا جایگزین کرده اند.این پیوست یا هرآنچه هست به نظر میرسد همواره به لبه ی دیسک پیوند داده شده است.یوریو همیشه به دیسک با یا بدون بالها پیوسته است.مصریان این الحاقیه ها به یوریوس را مارکبرای مصر قدیم دانسته اند،این یوریو نشان دهنده ی چشمان خشمناک Raخدای آفتاب مصریان هستند . اعتقاد بر این بود که یوریوس آتش پرتاب میکرد.این پیوست ها انعطاف پذیر ظاهر میشوند و این ممکن است به آن ظاهر مار مانندی بدهد.تعدادی از این دیسک های خورشیدی بالدار پیچش پاها و همچنین میله ی بالایی را نشان میدهد. این ممکن است به این معنی باشد که بین میله ی بالایی و ضمایم گسترش یافته ی پایینی علیرغم ترکیبات متفاوت رابطه ای وجود داشته باشد.
four winged hubconeshamus

disk and steleadisk from susa
این نمایشی غیر معمول از دیسک بالدار خورشیدی میباشد.این چهار بال و چهار شعله که به آن هشت طرح میله دار میدهد در این نمایش مرکز برجسته است.این نمادی است که به هم پیوند داده شده و توسط شاماشShamash خدای خورشید غصب شده است.دومین تصویر نیز دیسک بالدار خورشیدی را باز با چهار عکس و چهار شعله نشان داده است سومین تصویر صورت شاماش(خدای خورشید)را به عنوان یک دیسک خورشیدی نشان داده است.این چنین دیسک بالدار خورشیدی توسط شاماش خدای خورشید و خود دیسک بالدار خورشیدی پرنده مانند آنچنان که در آسمان جدای از شاماش ظاهر شده نشان داده شده است.چهارمین (بابلی)و پنجمین (پارسی)بیشترین مصنوعات پرنده مانند هستند.

در هرکدام به یکباره در لحظه ای چیزی غیر قابل انتظار حضور یافته است.این حالتی از تابلوی سمت چپ است.همه ی فروهر ها که تا این تاریخ دیده ام دارای دو بال متنوع بوده اند.این یکی چهار بال دارد و نشان دهنده ی دقیق تری از دیسک بالدار در نشان پرنده مانندترینش است.
rosette and disk
نه تنها الهیون از این حمل و نقل برای مسافرت در طول مسافت های وسیع از فضا های بین ستاره ای استفاده کرده اند بلکه درخت زندگانی نیز به وسیله ی چنین نقل دهنده ی مشابهی «این مارهای خشمگین»این فرشته ی حمل کننده ، به این سیاره آورده شده است.در یهود فرشته ی حمل کننده یعنی فرشتگان خشمگین و «فرشتگان سوزان».
دیسک بالدار خورشیدی با گل و بوته ی موجود در مرکزش نشان دهنده ی درخت زندگانیست . در هنر سومری دیسک بالدار خورشیدی معمولا دور درخت زندگانی شناور نشان داده شده است.
این ممکن است این چنین باشد که افسانه هایی از مار به این غوغا های مبهم مرتبط شده است Girs.های دانشمند اطلاعات این مارها را از متون قدیمی به دست آورده اند.این اسطوره ها و افسانه ها خیلی از فرهنگ خود ما دور نیستند.همواره شگفت زده بودیم که افسانه ی اژدها و مارهایی که پرواز میکنند و از نفس هایشان آتش بیرون می آید از کجا می آید؟ افسانه ها چیزهای قدرتمندی هستند.
cross disk

Ashur

دیسک بالدار خورشیدی تنها شییی نوک دار تیز که آسمان را میپیماید نیست،آن شمایلی نیرو مند حاصل ارزش ها و مفاهیم فرهنگی بوده است.مانند گل و بوته ی دیسک بالا همانقدر هویت های فرهنگی دیگری به این دیسک ضمیمه شده است.صلیب ضخیم تر داخل دایره نماد آنو Anuمیباشد اما اجزای صلیبی نازک تر معنی دیگری را میرساند و آن نمادی برای شاماش است.اشوریان شمایل دیسک آشور را ساخته اند که به مشرق زمین آنچه که ایران امروزی است راه یافته است.این ممکن است به واسطه ی فروهر باشد که دیدگاه پیامرسانان بالدار،فرشته گان به مذهب مسیحیت راه یافته است.

seal with 2 disks
در سمت چپ تابلویی میباشد که دو نمایش متفاوت از دیسک بالدار خورشیدی دارد و در سمت چپ تابلوی فروهر است که در هر دو هنر ایرانی و آشوری نشان داده شده و سمت راست تفسیری سنتی از دیسک های بالدار است.درست زیر این دیسک بالدار دایره ای برجسته با چیزی که احتمالا پادشاه است ، داخل آن است.این به احتمال زیاد نمایشی از تصویر پادشاه داخل دیسک خورشیدی خیلی شبیه تصویر کنونی است که ما امروزه بیشتر با آن آشنا هستیم.جیزی که جالب توجه است این است که هر دوی این تصاویر در زمانی مشابه نمایش داده شده اند.به چه جهت مساله ای مبهم است.شاید اهل باستان محض احتیاط هر دو نمایش را اجرا کرده باشد.

genii
بالها دیگر نظریات پیشین زنده ی امروزی ، همواره الوهیت را نشان داده اند . کتاب Urantiaتوصیفی از این انتقال دهنده های سرافینی دارد ( صفحه 438)
سرافیم که این حقیقت را که به انسان ها اجازه داده شده بود که این انتقال دهنده ها را ببینند آشکار مینماید.همچنین شامل این است که چگونه ما به این باور رسیدیم که فرشته گان بال دارند که در واقع مجموعه ای دوتایی از سپر های محافظ هستند و آن انتقال دهنده ها شکلش را به منظور درخشان و نوک تیز شدن با جسمی نورانی تغییر دادند.در حقیقت «شی روشن و نوک تیز «.جدای این مبحث در باره ی بالها فرشتگان دوباره بالهایشان را در دوران مسیحیت باز یافته اند.تنها کروبیان ( فرشته ی آسمانی به صورت بچه ای زیبا ) و فرشته ی انتقال دهنده در عهد قدیم بالهای فراوانی داشته اند و آنها هرگز فرشتگانی سخت گیر چنانچه ما از عبارت میفهمیم نبوده اند.در خوانش توصیفات فرشتگان عهد قدیم ، آنها شبیه انسان و فاقد بال بوده اند.در بعضی موارد خیلی شبیه انسان میباشند.

seraphimseraphim wings
مجموعه ی بالهای دوتایی معیاری برای نشان دادن جن است.فرشته ی انتقال دهنده در انجیل مجموعه ای بال شیش تایی دارد.اولین تصویر کوچکتر سیروس به عنوان فرشته ی انتقال دهنده است.دومین هایتیت است.در همه ی موارد مجموعه ی بالهای دوتایی شکل سنتی ایکس مانند دارند . دو عدد بالا و دوتا پایین مشابه با نخستین دیسک بالدار خورشیدی.دو بالهای بالا نیز در نمایش شیش بال ، استفاده شده است.

سومریان شامل پیامرسانان خدا «کسی که بین خدا و انسان پیامرسانی میکرده اند. این تازه ترین مدرک ثبت شده از نوع فرشته گان است.این موجودات شعر ، هنرها و مذاهب سومریان را تحت تاثیر قرار داده بود.خانه ی هریک از سومریان قربانگاهی به افتخار فرشته ی محافظشان داشتند.کاوش های پیرامون پایتخت سومریان UR ، مصنوعاتی مذهبی را نمایانده است. یکی از جدیرترین کشفیات فرشته ی حکاکی شده روی سنگ ،شکلی بالدار بهشتی در حال ریختن آب زندگانی داخل فنجان خدا بوده است.دیوارهای پرستشگاه و ورودی های کاخها محافظان بالدار نقاشی شده داشته اند که پرستیده نیز میشدند و مشابه فرشته ی کودک مانند زیبا و فرشته ی انتقال دهنده ی امروزی بوده اند.
زرتشت اظهار داشته است که خدای روشنایی و فرشتگان مقرب او با خدای تاریکی ها به همراه دیو ها و ارواح شیطانی پشتیبان ، کینه جویی داشته اند. تصوری کلی از جنگی بزرگ میان این نیرو های تاریکی و روشنایی وجود داشته است.گرچه زرتشت ایمان داشت که خدای روشنایی و فرشته گانش پیروز بودند.فرشته گان نقش بزرگی در عقاید زرتشتیان داشتند.و تعدادی از فلسفه های مشابه مربوط به فرشتگان در مذاهب دیگری دیده شده اند.
در هر دو قبل و بعد از تبعید یهود ، دیدگاه آنان از فرشتگان تاثیر گرفته از زرتشتیان بوده است.تعداد فرشتگان آنان افزایش یافته و آنان پیغامرسانان الوهیت شدند.کتاب های آسمانی یهودی آنان از جنگ بین خوبی و بدی میگوید که به پایان دنیا ختم شده است.این جنگ فرشته ای شبیه جنگ زرتشتیان بین خدای تاریکی و روشنایی میباشد.اگرچه بعضی از رهبران یهودی این نوشته ها را رد کرده اند.تعدادی از فرشتگان پذیرفته شده توسط نوشته های یهودی ( تاثیر گرفته از زرتشت ) شبیه به مفهوم مسیحی از فرشتگان شده اند.هرکشوری فرشته ی مقرب محافظی دارد که در کتاب دانیال ذکر شده است.
( http://members.aol.com/_ht_a/Webangelgt/angelhistory.html) Copyright Angelight 1999. Webangelgt@aol.com
بازدید تورات 6 : 1-4
تورات 6 : 1-4
«1 زمانی که تعداد انسان در روی زمین شروع به افزایش کرد و دخترانی بهرشان متولد شدند.
2 پسران خدایان ( دیدبانان)دیدند که دختران انسان زیبایند و آنها با هریک که انتخاب میکردند ازدواج میکردند(یا با هم زندگی میکردند)
3 سپس خداوند فرمود : روح من برای همیشه با انسان مخالفت نخواهد کرد : برای اینکه او فانی است : روزهایش 120 سال خواهد بود.
4 نفیلیم ( غولها – زاده های زمین – هبوطکرده ها ) روزگاری بر زمین بوده اند – و پس از آن نیز -آن گاه پسران خدایان با دختران انسان در آمیختن و دختران از آنها باردار شدند . فرزندان حاصل از این ازدواج به قهرمانان باستان تبدیل شدند ( به جاودان نیرومندان ) نژادی نامور ( قوم شِم )
سیچین میگه این شم منظورش همون موشکهای آتشین هست که مفصل تو کتاب دوازدهمین سیاره توضیح میده
مردم سام
سام همچنین به شکلی غریب به آتش و سنگ ارتباط نزدیکی داده شده است.سام بدین گونه یک نگهبان بلند مرتبه ی سنگ کوره یا سنگ چخماخ بود.به عبارت دیگر ظاهرا مرجعی برای سنگی آسمانی است.این قویا حقیقتی را که سام به طور ویژه ای با چیزی که an-na»که به معنی «سنگ آسمانی «عبارتی مرتبط است,که همچنین برای تعریف فلزی درخشان استفاده شده است را تایید میکند.استفاده از کلمه ی سام به دلیل جنبه ی درخشان بودنش نامی آَشکار دیگر برای شاه یوتو Utuبرادر اینانا Inanna( خدای عشق و جنگ و حاصلخیزی سومریان قدیم )است.لقب او سام Shem-esh:درخشان بود ( لورنس گاردنر ، تورات پادشاهان گریلGrail ، صفحه 120)
بنابراین چیزی که ما اینجا داریم این است که سام یک سنگ چخماخ درخشان بهشتی بود درحالی که نفیلیم یعنی فرشته ی سقوط کرده (همچنین درخشنده ) مردم سام بوده اند.
(http://www.goroadachi.com/etemenanki/mystery-babylon.htm )
مردم سام هیچ ارتباطی به سام پسر نوح ندارند . چیزی که من فکر میکنم با آن سر و کار دارد دیسک بالدار نمادی که این وبسایت به عنوان نقل و انتقال سرافینی در نظر گرفته است میباشد.منابع»نگهبان والا » » فلز درخشان » و » بهشتی » به چیزی واقعی که زمین و آسمان را به هم مرتبط کرده است اشاره دارد.با توجه به اینکه دیسک بالدار یکی از پنج مقدس ترین نماد های آشوریان و به احتمال زیاد کل بین النهرین است ، افزودن عبارت سام به دیسک بالدار مناسب به نطر میرسد.متصل کردن نفیلیم با مردم سام واقعیتی منحصر به فرد در مفاد بیانیه ی کتاب مقدس است.کتاب یورنتینا Urantiaدر صفحه ی 742 فهرست وار میگوید که یکصد Caligastia»دیدبانان » از «بهشت » به زمین توسط نقل دهنده ی سرافینی رسیده اند.سرافین ها ، نقل دهنده های سرافینی هستند و همچنین در انجیل با عنوان مارهای پرنده ی آتشین شناخته شده اند.در این حالت حقیقت از افسانه عجیب تر است.
جز این االهامات احتمالی ، این چهار خط تورات شاید پر ابهام ترین های قسمت های انجیل هستند.اینها کلیدهایی برای تاریخی هستند که ما از آن بی بهره ایم.آنچه هنوز نیاز است در ارتباط با داستان دیدبانان پایین آمده ی حادثه ی سقوط سریع آسمانیون است:تمرد شیطان : در آیات 12:7 داستان سقوط شیطان اظهار شده است.این ها جملاتی هستند که در آن این اژدها(شیطان ) و فرشتگانش در بهشت در حال جنگ بودند اما آنان شکست خوردند و به روی زمین پایین انداخته شدند ( به لطف خدا) .همراه با «اژدهاهای سرخ بزرگ » دنباله های او به سومین ستاره آسمانی متمایل گشته و آنها به زمین انداخته شدند.(آیه 12:4).این دو داستان نفیلیم و لوسیفر بوسیله انجیل کامل مجزا گشته اند.ولی هر دو این داستانها در سناریوی هبوط به زمین مشترکند.این آسمانیون تا آن زمان آنجا بوده اند اما پرتاب یا سقوط داده شدن به پایین در نتیجه ی تمرد,فوق جاودانه گان کنونی به یکباره , مانند انسان فانی شدند.»روح خدا نیز برای همیشه با انسان متصل نخواهد ماند»جنگ شیاطین غم انگیز ترین نتایج را در پی داشت.این جنگ آسمانیون روی زمین بود.این جنگی از مرگ حقیقی بود که در آن شکست خورده ها به گونه ای بودند که انگار اصلا وجود نداشته اند.به آسمانیون درست شبیه فناپذیران اختیار بخشیده شد و تنها بزرگترین انتخاب اختیار زنده ماندن است.در کتاب انوخ (پسر قابیل) ,انوخ از دیدبانان درخواست طرف شدن خودشان با قدرت برتر کرد.پاسخ آنها این بود که آنها انتخاب خود را کرده اند.
4″…. و از دید من ,چنین نمایانده شده است که با درخواست شما در سراسر کل روزهای ابدیت موافقت نخواهد شد و آن داوری
5″در نهایت به تو واگذار شده است,بله(درخواست تو) با تو موافقت نخواهد شد و از این پس شما به بهشت ,به جاودانگی تمام صعود نخواهید کرد,و در بندهای زمین این فرمان
«پیش رفته به منظور زنجیر کردن تو به کل روزهای این دنیا»انوخ
14 : 6 – 4 (بله ,ویرجینیا , عدالت الهی وجود دارد)
درباره تصویر دیسک بالدار خورشیدی در بالای این صفحه, ستاره ها برای نمایش نظریه مشهور هفت آسمان انجیلی افزوده شده اند.کتاب Urantia این نظریه هفت آسمان را با آشکار ساختن موجودیت دنیای هفت عمارت تایید کرده استJohn Zebedee,John the Apostleاجازه یافته که این واقعیت را تجربه کند و از آنچه تجربه کرده است از قبیل دریای شیشه ای و خصوصیات معماری مشخصی بنویسد.جان مکانی واقعی را مشاهده کرده است.مکانی که توسط فرشته های سرافینی انتقال دهنده به جایگاه قیامت اتصال یافته است.
منبع

http://firstlegend.info/3rivers/thewingedsolardisk.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on ژانویه 13, 2016, in باستانشناسی ممنوعه, دنياي اسرار آميز. Bookmark the permalink. 5 دیدگاه.

 1. رامتین جان متاسفانه ترجمه بسیار ضعیفی بود و چیزی عایدم نشد. مثل اینکه این مقاله با گوگل ترجمه شده و اندکی ویرایش صورت گرفت.

 2. سلام اگه زحمت نیست در مورد این اتفاق میشه بگین راسته یا نه؟ مطلبی هست در موردش؟

 3. با سلام رامتین جان

  خبر کشف نهمین سیاره که به تازگی منشتر شده
  http://www.radiofarda.com/content/f12-evidence-of-ninth-planet-in-silar-system/27499936.html
  http://fa.alalam.ir/news/1781431
  http://www.khabaronline.ir/detail/501802/root/science

  و اگر متن این خبر ها رو با دقت بخونیم
  «نشریه «ساینس» نیز که این خبر را بازتاب داده می‌نویسد که محاسبات نشان می‌دهد که این سیاره که جرم آن حدوداً ۱۰ بار بیشتر از زمین است، هر پانزده هزار سال یک بار به‌دور خورشید می‌گردد.»

  به یاد این جملات از کتاب های سیچین افتادم که می گفت نیبیرو دارای یک مدار ممتد است و از پلوتون میگذرد و وارد سیستم داخلی خورشیدی بین مریخ و مشتری در چرخش معکوس در هر ۳،۶۰۰ سال یک بار وارد منظومه شمسی میشود . آن ها به دلیل چرخش های طولانی مدارهای سیاره به دور خورشید دارای طول عمر بسیار طولانی هستند.

  و اگر این خبر درست باشه آیا به نظر تو ممکن این همون سیاره نیبیرو باشه؟

 4. با احترام: خیر ممکن نیست. اگر شب زحمت بکشیم و شب به آسمان نگاه کنیم هزاران ستاره را با چشم غیر مصلح میتوانیم ببینیم، و این گوشه ای ناچیز از کهکشان ماست.در منظومه خورشیدی بجز زمین سیاره مهم دیگری نیست.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: