بایگانی روزانه: اوت 2, 2014

پیشگوئی شاه نعمت الله ولی

حكم امسال صورتي دگر است            نه چو  پيرار  و  پار مي بينم
از نجوم اين سخن نمي گويم               بلكه از كردگار مي بينم
عين و  را ذال  چون گذشت از سال       بوالعجب كار و بار مي بينم
در خراسان و مصر و شام و عراق        فتنه و كارزار مي بينم
همه را حال مي شود ديگر                  گر يكي ور هزار مي بينم
گرد آيينه ضمير جهان                           گرد و زنگ و غبار مي بينم
ظلمت ظلم ظالمان ديار                       بيحد و بي شمار مي بينم
قصه اي بس غريب مي شنوم            غصه اي در ديار مي بينم
جنگ و آشوب و فتنه و بيداد                 از يمين و يسار مي بينم
غارت و قتل و لشگر بسيار                  در ميان و كنار مي بينم
بنده را خواجه وش همي يابم              خواجه را بنده وار مي بينم
بس فرو مايگان بيحاصل                      عامل و خواندگار مي بينم 
هر كه او پار يار بود امسال                  خاطرش زير بار مي بينم
مذهب و دين ضعيف مييابم                  مبتدع افتخار مي بينم
سكه نو زنند بر رخ زر                            درهمش  كم عيار مي بينم
دوستان عزيز هر قومي                      گشته غمخوار و خوار مي بينم
هر يك از حاكمان هفت اقليم              ديگري را دچار مي بينم
نصب و عزل بتكچي و عمال                هر يكي را دوبار مي بينم
ماه را روسياه مي يابم                       مهر را دل فكار مي بينم
ترك و تاجيك را به هم ديگر                 خصمي و گير و دار مي بينم
تاجر از دست دزد بي همراه                مانده در رهگذار مي بينم
مكر و تزوير و حيله در هرجا                 از صغار و كبار مي بينم
حال هندو خراب مي يابم                    جور ترك و تتار مي بينم
بقعه خير سخت گشته خراب              جاي جمع شرار مي بينم
بعض اشجار بوستان جهان                  بي بهار و ثمار مي بينم
اندكي امن اگر بود آن روز                    در حد كوهسار مي بينم
همدمي و قناعت و كنجي                 حاليا اختيار مي بينم
گرچه مي بينم اين همه غمها            شادئي غمگسار مي بينم
غم مخور زان كه من در اين تشويش    خرمي وصل يار مي بينم
بعد امسال و چند سال دگر                عالمي چون نگار مي بينم
چون زمستان پنجمين بگذشت            ششمش خوش بهار مي بينم
نايب مهدي آشكار شود                     بلكه من آشكار مي بينم
پادشاهي تمام دانائي                       سروري با وقار مي بينم
هر كجا رو نهد به فضلِ  اله                  دشمنش خاكسار مي بينم
بندگان جناب حضرت او                        سر به سر تاجدار مي بينم
تا چهل سال اي برادر من                    دور آن شهريار مي بينم
دور آن چون شود تمام به كار                پسرش يادگار مي بينم
پادشاه و امام هفت اقليم                  شاه عالي تبار مي بينم
بعد از او خود امام خواهد بود              كه جهان را مدار مي بينم
ميم و حا ميم و دال مي خوانم           نام آن نامدار مي بينم
صورت و سيرتش چو پيغمبر                علم و حلمش شعار مي بينم
دين و دنيا از او شود معمور                 خلق از او بختيار مي بينم
يد وبيضا كه باد پاينده                          باز با ذوالفقار مي بينم
مهدي وقت و عيسي دوران               هر دو را شهسوار مي بينم
گلشن شرع را همي بويم                 گل دين را به بار مي بينم
اين جهان را چو مصر مي نگريم           عدل او را حصار مي بينم
هفت باشد وزير و سلطانم                 همه را كامكار مي بينم
عاصيان از امام معصومم                    خجل و شرمسار مي بينم
بر كف دست ساقي وحدت                 باده خوش گوار مي بينم
غازي دوست دار دشمت كش             همدم و يار غار مي بينم
تيغ آهن دلان زنگ زده                         كند و بي اعتبار مي بينم
زينت شرع و رونق اسلام                   هر يكي را دوبار مي بينم
گرگ با ميش و شير با آهو                  در چرا بر قرار مي بينم
گنج كسري و نقد اسكندر                  همه بر روي كار مي بينم
ترك عيار مست مي نگرم                   خصم او در خمار مي بينم
نعمت اله نشسته در كنجي 
از همه بر كنار مي بينم
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: