سفرهای استرال پن اندو – مقدمه ای بر قدرتهای فراروانی و بدن استرال


چیزھائی که در ادامه نوشته ام حاصل تمرینات خیلی طولانی و سالھا مھارت آموزی سخت در تکنیکھای مخصوصی اند که بسیار به این قدرتھای فراروانی مرتبط اند:

)(A.P.)Astral Projection-برونفکنی استرال)
)(R.V.)Remote Viewing-پروسه ای که در آن یک فرد با استعداد از نظر روحی-ذھنی میتواند تماشاگر نوعی باصطلاح تلویزیون بعد Astral ئی در صفحه ذھنی خودش باشد)
ESP- و Clairvoyance (توانائی ماورائی که با R.V. ارتباط دقیقی دارد که در آن, چشم سوم انسان نقش عمده را ایفا میکند که ذھن را قادر میسازد تا از طریق صفحه ذھنی ببیند)
Telepathy-(تله پاتی)
Aura observing-(ھاله انسان و مشاھده آن و روش پاکسازی آن)
Psychokinesis- (تولید حداکثر میزان تمرکز نیروھای ذھنی و فیزیکی)

تاجائیکه به اھمیت انرژی کندالینی مربوط باشد, قویا و جدا پیشنھاد میکنم که پیش از آنکه در مورد تمام چیزھائیکه در این کتاب توصیفش کردم بھشان دست نیافته باشید, از بیدار کردن و قیام این انرژی قدرتمند خودداری کنید.(م: زیراکه بدون آمادگیھای لازم اولیه, ممکن است آسیب ھای جسمی و حتی روحی جبران ناپذیر به خودتان وارد نمائید.)

Pane Andov a self-described UFO researcher.

(A.P.)Astral Projection

ھمچنین بعنوان نوع بخصوصی از «تجربه خروج از بدن(OBE)» شناخته شده است. پدیده ای است که بسرعت در طول دو دھه اخیر رواج یافته است. امروزه, این پدیده شگفت آور بخشی از تحقیقات عمده در خیلی از موسسات علمی سراسر جھان است. خیلی از کشفیات امید بخش بھش رسیده شده اند, که سازنده محیط خوشایندی برای تحقیقات بیشتری از این توانائی شگفت آور بنام برونفکنی استرال دارند میشوند.

دانشمندان بیشتر و بیشتری با این حقیقت موافق ھستند که ھر انسانی دارای یک مرکز در مغز خودش
است که به او اجازه میدھد تا تجربه «خروج از بدن» را سبب شود, اما در فقط مشتی از مردم این مرکز
بطورعالی توسعه یافته میباشد. حقیقت این است که حتی در این درصد خیلی کم از آنھائیکه این توانائی
را برخوردار ھستند تا با میل خودشان و ارادی تجربه «خروج از بدن» را انجام دھند, فقط تعداد اندکی
دارای یک مرکز کاملا عملکردی برای برونفکنی استرال ھستند.

دقیقا برونفکنی استرال(A.P.) چیست؟ شاید شما این اصطلاح را از دوستانتان شنیده باشید, در برخی کتاب و یا در اینترنت خوانده باشید, یا حتی تجربه «خروج از بدن» خودتان را داشته باشید. بھرحال, این پدیده تعاریف زیادی دارد اما ساده ترینش این است: «پروسه ای که در آن آگاھی شما در بدن astral تان از بدن فیزیکی تان جدا میشود, به اراده شخصی تان, و در بعد Astral طرح میشود.» این برونفکنی استرال میتواند واضحا در دو دسته معنی شود:

-برونفکنی استرال خودبخودی و بی اختیار (نیمه آگاھانه)
-برونفکنی استرال عمدی و ارادی (کاملا آگاھانه)

در برونفکنی استرال غیرارادی, بدن استرال تان معمولا بواسطه حالت خواب عادی, در طی یک مرگ
بیمارستانی موقتی, در حالات ایجاد شده ناشی از مصرف الکل یا مواد یا دز بالای مصرف داروی
بیھوشی, از بدن فیزیکی تان جدا میشود. در مواردی مانند اینھا, ما درباره برونفکنی استرال اتوماتیک و
خودبخودی صحبت میکنیم و نه برونفکنی استرال ارادی. سطح وضوح دید بعد استرال در این موارد در
میان مردم نوسان دارد, اما معمولا مه آلود است و سبب بروز نابھنجاریھای معینی در ھماھنگ سازی
حرکتی بدن استرال میشود. بیشتر این نابھنجاری وضوح دید استرال, محصول بیداری ناخودآگاه فرد در
سطح زیستی استرال است و ھمچنین ناتوانی فرد در بیشتر باقی ماندن در آنجا.

فقط در مقابل برونفکنی استرال خودبخودی, وقتیکه برونفکنی استرال ارادی رخ میدھد, فرد با اراده
خودش و کاملا آگاھانه وارد سطح زیستی(بعد) استرال میشود. فردیکه کاملا بیدار و آگاه در بدن استرال
خودش باشد, میتواند بدن فیزیکی اش را دراز کشیده روی تخت ببینید بعلاوه اینکه میتواند آزادانه به
ھرجائیکه بخواھد حرکت کند و ھرکاری انجام دھد. با تجربه «خروج از بدن» ارادی, فرد میتواند جھان
ھای بالاتر را که برایش جدید ھستند کاوش کند, بصورت تله پاتیک با سایر موجودیت ھای بعد استرال
گفتگو کند, با سرعت زیادی حرکت کند, به آسانی از میان دیوارھا و اشیاء فیزیکی عبور کند, در فضا و
زمان سفر کند و خیلی چیزھای بیشتر.

https://i1.wp.com/www.exohuman.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/pane_1.jpg

ASTRAL BODY(بدن استرال)

تمام گونه ھای حیات در کیھان دارای یک بدن استرال ھستند, اما بنظر می آید که یک فضای بیکران
برای بحث کردن باشد. لذا ما باید بیشتر توجھمان را روی موضوعاتی که مرتبط با انسانھا ھستند نگه
داریم. بنابراین, پیش از آنکه بیشتر بدرون موضوع برونفکنی استرال وارد شویم باید بفھمیم که بدن
استرال چیست و چه نوع ویژگیھایی را دارا است.

بدن استرال یکی دیگر از بدنھای ماھرانه و دقیق (م: لطفا مقاله لینک زیر را بخوانید تا بیشتر درباره
تعداد بدنھای دیگر مان متناسب با دیگر ابعاد ھستی بدانید:) مان است و ظاھرش یک کپی شفاف دقیق از
بدن فیزیکی تان است. ساختارش از ماده بعد استرال که در فرکانسھای بالاتر از ماده بعد فیزیکی
ارتعاش میکند ساخته شده است, که بدن استرال را از دید فیزیکی نامرئی میسازد اما میتواند در دید فیزیکی نیز بیاید اگرکه موجودیت بعد استرال بخواھد خودش را مادی (materialize) کند, یا اینکه فردیکه توانائی دیدن چیزھای «نامرئی» را دارد که ناشی از «چشم سوم» کاملا باز شده است میتواند آنھا
را ببیند. بدن استرال نباید با روح انسان اشتباه گرفته شود زیرا ھمانطور که بدن فیزیکی فقط یک حمل کننده روح برای جھان فیزیکی است, بدن استرال نیز فقط یک حمل کننده روح برای جھان استرال است
که یک سطح و لایه زیستی دیگری از کیھان میباشد.

با تمام دانشی که بشریت تاکنون بھش رسیده و جمع کرده است, کیھان از حداقل ٧ سطح یا لایه ھای
انرژی مختلف که ھرکدام دارای میزان چگالی و سرعت ارتعاشی متفاوتی اند تشکیل شده است. در آیین بودا, پروسه ادراک شخصی که در پایان با نیروانا((Nirvana خاتمه می یابد در حقیقت سفر از میان تمام آن سطوح زیستی از پایین ترینش تا به بالاترینش است, که در آن روح انسان با روح کیھانی یگانه و
متحد میشود.

با این وجود, امروزه به کمک برونفکنی استرال,(A.P.) افق ھای جدیدی در جلوی ما باز میشوند که به ما فرصت میدھند تا به پاسخی نزدیکتر به سوال ابدی درباره زندگی و مرگ برسیم. گذشته از این, مرگ
یک شکل تازه ای در ادارک مان بخود میگیرد زیراکه داریم تشخیص میدھیم که مرگ فقط یک انتقال
روح بدرون یک سطح زیستی دیگر است.

با یادگیری اینکه چگونه برونفکنی بعد استرال انجام دھیم, چیزھای زیادی را درباره عمق طبیعت
وجودیمان یاد میگیریم, یا شاید بھتر است بگویم درباره خویشتن حقیقی و خاستگاه آن, و چیزھای زیادی
را که بتوسط جامعه از ھمان روز اول که بدن فیزیکی را صاحب شدیم بھمان مھر زده اند و تاثیر
گذاشته اند را فراموش و صرفنظر میکنیم. معتقدم که در طول زمان, سفر استرال ما را متفاوت خواھد
ساخت زیراکه شروع به درک و فھم این خواھیم کرد که سطح زیستی فیزیکی فقط بخشی از واقعیت
عمده ایست که ما باھاش مرتبطیم. در حقیقت, چیزھای خیلی زیاد دیگری ھستند که آنھا نیز بخشی از
این واقعیت اند که برایمان نامرئی اند, اما ھنوز بھمان اندازه ھر چیز دیگری در جھان فیزیکی, واقعی
ھستند.

بنابراین, یک برونفکنی استرال به ما اجازه میدھد تا آگاھانه بدنھای فیزیکی مان را ترک کنیم و به جھان
استرال قدم بگذاریم. وقتیکه اینکار را کنیم, در بدن استرال مان ھستیم که کاملا خصوصیات و
عملکردھای متفاوتی از بدن فیزیکی مان دارد. برخلاف بدن فیزیکی که در معرض نیروی جاذبه بالایی
قرار دارد, بدن استرال قادر به خنثی کردن این نیرو فقط با یک دستور ساده ھشیار است.

شناور شدن در اطراف بدن فیزیکی, بیرون رفتن, پرواز بر فراز اقیانوسھا و اقلیم ھا, سفر به مسافت
ھای خیلی زیاد با سرعت زیاد, کاوش اعماق فضا و دیدن اینکه در سایر سطوح زیستی بعد استرال چه
دارد رخ میدھد و خیلی چیزھای بیشتر, امکان پذیر است وقتیکه فردی بطور ارادی بتواند آگاھی اش را
در بدن استرال اش بیدار کند.

بدن استرال با ھیچ نوع سد فیزیکی نمیتواند متوقف شود و براحتی میتواند از میان دیوارھا و چیزھای
مشابه عبور کند. نمیتواند به خودش صدمه وارد کند یا لااقل در بیشتر موارد اینگونه است. خیلی بھتر از
بدن فیزیکی میشنود, خیلی بھتر میبیند, و اگر بخوبی تمرین داده شود میتواند مشاھده بصری اشیاء از
تمام جھت ھا را باھم انجام دھد.

مسافر بعد استرال بطور تله پاتیک گفتگو میکند. یعنی اگر بخواھد با سایر موجودیتھای بعد استرال یا
بالاتر گفتگو کند, نیاز نیست ھیچ عضو بدنش را حرکت دھد یا حرفی بشنود, بلکه بطور طبیعی با خلق
تصاویر در آگاھی خودش, که دارای احساسات منقوش اند, مکاتبه میکند. برای مثال اگر مسافرین
استرال ژاپنی و آمریکائی با ھم ملاقات کنند, ھمدیگر را براحتی و مطلقا بدون ھیچ مشکلی خواھند فھمید
با اینکه شاید زبان مشترکی بلد نباشند.

بدن استرال به آسانی میتواند شکلش را تغییر دھد اگر که فرد بخواھد, و موجودات زیادی ھستند که بازی
کردن با تازه واردھای به بعد استرال را دوست دارند آنھم بوسیله ھمین تغییر دادن فرم بدنھای استرال
شان بدرون فرمی خیلی وحشتناک. و تازه واردھا معمولا مثل جھنم پا به فرار میگذارند, بدون درک
اینکه کیفیت سطح زیستی استرال ھر کسیکه آن بیرون است نیز درست مانند خود ھمان فرد است و لذا
آن فرمھای احتمالی ترسناک الکی اند. با این وجود, عقیده شخصی من درباره تغییر فرم بدن استرال نزد
بعضی موجودیت ھا این است که خیلی بندرت یک فرد یک دلیل واقعی برای انجام اینکار دارد.

بھر حال, بدن استرال ھمچنین توانائی این را دارد تا برای سایر موجودیت ھای استرال دیگر اگرکه فرد
بخواھد کسی دیگرمتوجه اش نشود نامرئی گردد, یا اینکه مقابل موجودیت ھای فیزیکی مادی گردد اگر
که بخواھد بتوسط موجودیت ھای فیزیکی دیده شود. این تکنیک خیلی مفید است خصوصا در برخورد با
موجودیت ھای پرخاشگر استرال, و یا اگر بخواھد پیامی را به فردیکه در سطح فیزیکی زندگی میکند
منتقل کند. بنابراین, از نقطه نظر ھر نوع حواس, بدن استرال خیلی بیشتر از بدن فیزیکی مافوق تر
است. اما دانستن تمام چیزھای درباره بدن استرال که میتواند انجام دھد بدین معنی نیست که وقتیکه فردی
برای اولین بار بطور آگاھانه بدرون بعد استرال قدم میگذارد دارای تمام «زرادخانه» بدن استرال برای
استفاده فوری اش باشد.

در تمرینات و ممارست, ھر تازه کاری باید چندین ماھھای اول را وقت صرف کند تا کنترل کردن بدن
استرال را بیاموزد, که اھمیت بسیار مھم و تعیین کننده ای برای فرد دارد تا بتواند مدت طولانی تری را
در بعد استرال بماند. خودتان تشخیص خواھید داد که زمان بیشتری برای فرد نیاز دارد تا حرکات
پیشرفته بدن استرال را بیاموزد.

برای مثال, دید استرالی خیلی پیچیده است و به زمان نیاز دارد تا کاملا توسعه یابد. این چیز نادری نیست
که یک فرد تازه کار دید استرالی ضعیفی داشته باشد, وقتیکه خارج از بدن فیزیکی اش است, یا حتی دید
با فقدان رنگ ھا داشته باشد.

زیراکه بینائی استرال ھنوز مه آلود است و نیاز دارد تا توسعه یابد. زیراکه برای مدت طولانی استفاده
نشده است و اکنون دوباره نیاز دارد تا پاکسازی شده و به حالت نرمالش برگردد. در طول زمان, مسافر
بعد استرال میتواند به آسانی دید از میان دیوارھا را بیابد و یک شیء را از تمام جھاتش ببیند, و ھاله نور
اطراف ھر موجودیت استرال و چیزھای مشابه را مشاھده کند.

درواقع, برای توسعه بیشتر دید استرالی, روش ھای زیادی استفاده میشود. شخصا فکر میکنم که مورد استفاده با کاردھای zener بھترین است. بھرحال, برای ھرفردیکه در جستجوی مسائل غیرمادی و روحی است, تسلط یافتن بر بدن استرال اولین گام است که فرد به سوی قلمروی غیرمادی در جستجو
برای خانه حقیقی اش برمیدارد.

چقدر تا اولین برونفکنی استرال زمان میبرد

ھیچ کس با ھیچ اطمینانی نمیتواند بھتان بگوید که چقدر باید تمرین کنید قبل از آنکه بتوانید اولین
برونفکنی استرال موفق تان را نائل شوید. میتواند از چند ماه تا بیش از یک سال نوسان داشته باشد و
برآورد شود. ھمه چیز به خود شخص شما بستگی دارد. ارتباط معروف آن اینگونه است: «درصد
استعداد فرد موئید درصد نیاز تمرینی او است.» مثلا اگر دارای ٣٠ درصد استعداد طبیعی باشید, باید ٧٠
درصد بقیه اش را کار کنید و برعکس. خیلی چیزھا با ژن ھایی مرتبط اند که موھبت طبیعی را برای
برخی مردم برای کنترل بھتر بدنھای استرال شان فراھم میکنند. اما این ھنوز به این معنی نیست که اگر
شما درصد بالایی از استعداد طبیعی را نداشته باشید یک مسافر بعد استرال کارآزموده و بزرگ نخواھید
شد. با تمرینات و ممارست, ھرچیزی دست یافتنی است.

حقیقت این است که ھرچقدر بیشتر آنرا بخواھید, زودتر بھش میرسید. بھمین سادگی است, زیراکه
ھرچقدر بیشتر خواھانش باشید, بیشتر شما را ھل میدھد تا سخت تر تمرین کنید و معمولا در نتیجه اش
آنرا زودتر به انجام خواھید رسانید. از نقطه نظر تجربیات شخصی خودم و تجربیات شخصی دیگرانی
که این توانائی شگفت آور را تسلط یافته اند, اولین زمان برونفکنی موفق میتواند بین حدود ۶ ماه تا
یکسال رخ دھد. معمولا این بعنوان یک زمان میانگین برآورد میشود زیراکه اولین چیزیکه فردیکه
آرزومند تجربه کردن «خروج از بدن» است باید انجام دھد کارآزموده کردن خودش در آرامش عمیق
روحی-جسمی است. وقتیکه سپر ھاله در نتیجه آرامش عمیق روحی-جسمی به حالت خاموشی میرسد,
اولین قدم انجام شده است.

چیز بعدی, سوالی از خود درباره میل و اراده و باور است. بدون اراده قوی, یا بھتر است بگویم, یک
آرزوی بزرگ برای ترک بدن فیزیکی و بدون یک باور قوی که شما قادر به انجام چنان کاری ھستید,
یکفرد نمیتواند به برونفکنی استرال دست یابد. بنابراین, پس از آرامش عمیق, قدم بعدی مربوط به آرزو
و باور است. ھرچقدر آرزو قویتر باشد و باور قدرتمندی ھم آنرا پشتیبانی کند, نیروھای کششی مابین
بدن فیزیکی و بدن استرال زودتر سست خواھند شد و شرایط ایده آلی را برای آگاھی تان در بدن استرال
تان فراھم خواھد کرد تا از بدن فیزیکی تان جدا شود.

با این وجود, سریعترین راه برای تجربه «خروج از بدن(OBE)» با روش کنترل خواب و رویا است. ھمانطور که قبلا گفتم, اینکار ساده تری است زیراکه وقتی دارید خواب میبینید, پیش از این در بعد
استرال حضور دارید و تنھا چیزیکه باید انجام دھید این است که از وجود خودتان در آنجا باخبر شوید. این روش باعث میشود تا تجربه OBE را زودتر انجام دھید, اما بدون توسعه مھارت القاء کردن خلسه و دور شدن از بدن فیزیکی تان با اراده خودتان در ھر زمان و ھر مکانی, شما فقط خودتان را در آن حالت
سرگرم خواھید کرد. بنابراین, راه درستر بیشتر سخت تر است, اما بھترین شیوه کنترل روی بدن استرال
را فراھم میکند, که روش کنترل خواب و رویا نمیتواند چنین کاری انجام دھد.

بھرحال, یک اندرز برای تازه کارھا: خودتان را با آمار نتایجی که بدست می آورید پر نکنید, فقط به این
کار ممارست کرده و ادامه دھید. ھرچقدر سخت تر تمرین کنید زودتر به نتایج خواھید رسید. ھمیشه به
ذھن داشته باشید که شما ھم درست مانند سایر فرم ھای زنده کیھان دارای یک بدن استرال ھستید که به
بدن فیزیکی تان چسبیده است, بوسیله یک میدان نیروی مغناطیسی. ھرچقدر زودتر مدیریت کنید تا این
میدان نیروی مغناطیسی را که دارد دو بدن فیزیکی و استرال تان را بیکدیگر میکشد سست تر کنید,
زودتر به اولین موفقیت برونفکنی استرال تان خواھید رسید.

بعد از اینکه بدن فیزیکی را ترک کردم چی؟

پاسخ این سوال در وجود خودتان است. در یک سخن رایج, بعد استرال به ھر فردی چیزی را عرضه
میکند. برای بیشتر مردم, بیشترین سطح قابل دسترسی بعد استرال ھمان سطحی است که ھمان فضای
یکسان با بعد فیزیکی را به اشتراک دارد. بطور قراردادی, این سطح مذکور از بعد استرال اولین سطحی
است که مردم بمحض اینکه بدنھای فیزیکی شان را ترک کردند برخورد میکنند, اما با وجود این حقیقت
که این سطح نزدیکترین سطح به بعد فیزیکی است, این سطح ھنوز حتی پایین ترین سطح بعد استرال نیز
نیست, بعد استرالی که خودش دارای ٧ سطح زیستی است. تجربیات نشان داده است که بیشترین مردم
معمولا در آن سطح مذکور باقی میمانند و خیلی بندرت فردی باقی سطوح دیگر را لمس میکند مگرآنکه
بخوبی آموزش دیده و کارآزموده باشد.

با این حال, وقتی فردی در آن سطح مذکور است, آزاد است تا مکانھای فیزیکی کیھان را سرکشی کند,
مکانھایی که برای او بطور فیزیکی قابل دسترسی نیستند. ھنوز, از لحاظ آماری دارم صحبت میکنم,
علیرغم چنان فرصتی, تنھا یک درصد خیلی کم از مسافرین استرال بدرون فضا بسوی ستارگان میروند,
و نتیجه گیری این است که بیشترین مردمی که قادر به سفر در بعد استرال ھستند به کاوشھای زمینی
میچسبند.

با این وجود, علم استرال خیلی عمیق و پیچیده است تا یادگرفته شود و معمولا سالھا برای فرد سفر کننده
در بعد استرال زمان میگیرد تا بخواھد احساسی مثل احساس راه رفتن در حیاط خانه اش را بھش نائل
شود. جدای از این حقیقت که بعد استرال شامل ٧ سطح است, دارم در مورد فضای تقریبا بیکرانی
صحبت میکنم که تقریبا شامل مکانھای بینھایت بیشماری است و حتی بسیار متنوع تر از فرم ھای زندگی
رایج در کیھان بعد فیزیکی. بدینگونه, ھمیشه برای یک تازه وارد در بعد استرال سخت است تا بخواھد
به واقعیت زیستی جدیدی که بنظر خیلی خیلی پیچیده میرسد وفق یابد. تا لحظه ترک بدن فیزیکی,
مشکلات اولیه فرد فقط مربوط به غالب آمدن بر سختیھای ترک بدن فیزیکی بوده اند, اما حالا, با قادر
شدن بر ترک بدن فیزیکی, فرد متوجه میشود که میلیاردھا چیز ھستند که برای به پیش رفتن در بعد
استرال باید بیاموزد. این دلیل اصلی برای من است که چند پیشنھاد دوستانه به تازه واردھا به بعد استرال
بدھم درباره کارھای مناسب بیشتر, بمحض اینکه فرد بخواھد مدیریت کند تا بدن فیزیکی اش را ترک
کند:

مھمترین چیز این است که خیلی دور از بدن فیزیکی تان نروید. بدن فیزیکی تان را از تمام جھت ھا و
زوایا مشاھده کنید. اگر اینکار را انجام داده باشید, خودتان را در یک موقعیت عجیب و غریبی خواھید
یافت. کاملا بیدار و آگاه خواھید بود و در ھمان زمان خودتان را دراز کشیده روی تخت می یابید. در آن
لحظه, تمام گوی ھا شکسته خواھند شد و برایتان روشن خواھد شد که شما فقط یک ماده فیزیکی نیستید,
بلکه چیزی فراتر از فقط ترکیبی از ساختمان گوشت و استخوان ئید. آن دانش و آگاھی, چنان عمیق در
وجودتان حک خواھد شد که دیگر ھرگز از آن زمان به بعد مثل گذشته به خودتان نخواھید نگریست. از
آن زمان به بعد, برایتان روشن خواھد شد که شما یک گونه حیات ھوشمندی ھستید که فقط بطور موقتی
اینجا در این فضا و زمان اقامت دارید و ھر زمان که دیگر بدن فیزیکی تان مناسب تان نباشد آنرا ترک
خواھید کرد و ادامه خواھید داد.

بنابراین اگر در ابتدا در نزدیک بدن فیزیکی تان بمانید و با آن رودررو شوید, مطمئنا خیلی از گردشھای
استرالی تان را کات خواھد کرد. با این حال, باید ھمیشه بدانید که وقتیکه مھارت کنترل بدن استرال تان
را بوسیله مشاھده مستقیم بدن فیزیکی تان بدون اینکه به درون بدن فیزیکی تان کشیده شوید را استاد
شدید, شما سودمندی بیشتری از آنھایی بدست خواھید آورد که فورا اتاقشان را مانند یک دسته جوجه
مرغھای سربریده ترک میکنند.

با تمرین, برایتان مشخص میشود که ابتدا بدن استرال تان نیاز دارد تا به ارتعاشات بعد استرال عادت
کند. اگرکه در اوایل خیلی دور از بدن فیزیکی تان جدا شوید, حتما کم و بیش سفر استرال موفقی خواھید
داشت, اما آگاھی با خود آورده تان از آنجا به حافظه فیزیکی تان خیلی قوی و روشن نخواھد بود.
برعکس آن, اگرکه در اوایل در نزدیک بدن فیزیکی تان باقی بمانید و بدقت بدن فیزیکی تان را مشاھده
کنید و اتاقی که در آنجا ھستید را مشاھده کنید, آگاھی خیلی قویترو روشن تری خواھید داشت. با این
وجود, یکی از چیزھای خوبش این است که در اوایل میتوانید به آسانی فرق تمایز بین به یادآوری جزئیات چیزھایی را که در اتاقتان ھستند را با جزئیاتی که در فواصل دور ھستند مقایسه کنید.

با این حال, در اوایل به خیلی از نابھنجاریھا در بعد استرال برخورد خواھید کرد که برایتان گیج کننده
خواھد بود, اما در طول زمان و با توسعه بینائی استرالی تان, چنان دست نابھنجاریھا ناپدید خواھند شد.
بنابراین, برای حل کردن این نابھنجاریھای کوچک, باید تمرینات دیگر مربوط به توسعه دادن توانائی Clairvoyance را تمرین کنید. توانائی Clairvoyance در حقیقت توانائی بینائی واضح استرالی است که بیشتر درباره اش در این کتاب در ادامه توضیح داده خواھد شد.

دلیل خوب دیگر برای شما برای اینکه در اوایل در نزدیک بدن فیزیکی تان باقی بمانید این است که در
حدود ١٠ مرتبه اول «خروج از بدن» امکان این وجود دارد که برخی موجودات استرالی شفاف از جائی
به شما نزدیک شوند. این موجود استرالی در حقیقت راھنمای شما در بعد استرال است. برعکس این
حقیقت که آن موجود استرالی راھنمای تان ھمیشه در بعد استرال حاضر است, مھم است که ذکر کنم که
بندرت او خودش را بھتان نشان میدھد. از نقطه نظر آماری بخواھم بگویم که در بیشتر موارد او در
طول ١٠ برونفکنی استرال اول ظاھر میشود و فقط اگر شما در نزدیکی بدن فیزیکی تان باقی بمانید و
صبورانه منتظرش باشید.

اگر برای شما ظاھر شد, باید خیلی خوش شانس بوده باشید زیراکه یادگیری مستقیم از جانب راھنمای بعد
استرال یک امتیاز و مزیت نادر است. در چنان شرایطی, تمام چیزیکه نیاز دارید این است که دستورات
او را دنبال کنید. وقتیکه او خودش را بھتان معرفی کرد, بدانید که ھر زمان دیگر که برونفکنی استرال
کنید او برایتان ظاھر خواھد شد تا بھتان درباره تمام چیزھای علم بعد استرال آموزش دھد و شما را به
تمام ٧ سطح زیستی بعد استرال ھدایت کند. چیزیکه خیلی واقعا مھم است این است که ھرگز باھاش
مخالفت نکنید زیراکه اگرکه او را اذیت و یا دلخور نمائید یا شروع به پرسیدن سوالاتی درباره چیزھائی
کنید که برایتان بھره ھای خودخواھانه بخواھند داشته باشند, شانس زیادی وجود دارد که شما در منظر او
یک دانش آموز نالایق دیده خواھید شد و او شما را ترک خواھد کرد. فقط بادقت به حرفھایش گوش دھید
و او شما را به مرزھای پایانی جھان استرال ھدایت خواھد کرد. اگر مدیریت کنید تا بخواھید به مرز جائیکه بعد استرال و بعد پنجم (بعد ذھنی – (mental plane به یکدیگر در ارتباطند برسید, او شما را به راھنمای دیگری که شما را در جھان بالاتر از بعد استرال ھدایت خواھد کرد معرفی خواھد نمود و آن
راھنمای جدیدتان شما را کمک خواھد نمود تا توسعه روحی تان را ادامه دھید.

متاسفانه, این موضوع خیلی بندرت رخ میدھد (م: شاید یک دلیل اصلی اش معذرت میخواھم اسکل
بازیھای زیادی ھست که ارواح انسانھای مختلف در مواجھه با آن راھنماھا از خود نشان داده اند.) بیشتر
از حدود ٩٠ درصد مسافرین استرال باید علم بعد استرال را به آرامی و به کمک خودشان بیاموزند, لذا
من خودم را اینگونه تطبیق میدھم که شما تازه کار و تنھا در بعد استرال ھستید و باید یاد بگیرید که
مسائل چطور به کمک خودتان باید عمل کنند.

وقتیکه برخی تجربیات آغازین را کسب کردید, که معمولا با حدود ھمان ١٠ برونفکنی اول رخ میدھند,
به آرامی و با کنترل کامل بدن استرال تان اتاقتان را از میان دیوار, پنجره یا ھرچیز دیگری ترک کنید.
متوجه خواھید شد که میتوانید به آسانی از درون اشیاء سخت فارغ از اینکه چقدر از نظر فیزیکی بزرگ
ھستند عبور کنید.

آزادی را احساس کنید و یک گردش استرالی انجام دھید و اینکه راه دستورالعمل در پیش رویتان نیز
به خودتان بستگی دارد. میتوانید راه بروید, بدوید, شناور شوید, پرواز کنید و چیزھای بیشتر دیگر.
ھرچیزیکه در بعد استرال انجام میدھید با انتخاب خودتان است اما یک چیزی را فراموش نکنید – آرام
باقی بمانید و کاملا متمرکز و بدون مطلقا ھیچ نوع احساسی که بخواھید بگیرید. بھرحال, برای یک
گردش ھموار و آرام در بعد استرال نیاز به آرامش و آگاھی خونسردانه دارید, بدون ھیچ نوع احساسی
که بخواھید بگیرید. این قانون باید محترم شمرده شده و حداقل در اوایل برونفکنی ھایتان بکار گرفته شود
زیراکه ھنوز دارید چیزھای اولیه را درباره راه ھای متفاوتی که دربردارنده عکس العمل ھای آگاھی تان
به ظواھرات متفاوت حاضر در بعد استرال است می آموزید.

اگرکه خیلی احساساتی ھستید, فرقی ندارد که احساساتتان در یک مسیر منفی یا مثبت حرکت کند, سفر
استرال تان در اوایل خیلی کوتاه خواھد بود. احساسات قوی ای که تولید میکنید سبب بی ثباتی در آگاھی
تان خواھند شد که از سوی دیگر نتیجه اش با اختلال زیاد تمرکزتان خواھد شد. از دست دادن تمرکز
حتی برای یک یا دو ثانیه در اوایل سبب اتمام سفر استرال تان و تقریبا فوری به عقب کشیده شدن شما به
بدن فیزیکی تان خواھد شد.

از نقطه نظر دیگر, وقتیکه درباره احساسات در بعد استرال صحبت میکنیم, ھمچنین این امکان وجود
دارد که شما به سطوح پایین تر یا بالاتر منتقل شوید, آنھم براساس نوع طبیعت احساسی که به خود
گرفته اید و ادا کرده اید. یک قانون عمده دیگر در بعد استرال این است که: «افکار و احساسات نیروھای
حرکتی در بعد استرال ھستند که شما را به جائیکه فکر کنید و یا احساس کنید خواھند برد.»

بنابراین, به لحاظ پتانسیل ھای خطراتی که در برخی مکانھای در سطوح پایینی بعد استرال وجود دارند,
خیلی مراقب باشید که به چه چیزی فکر میکنید یا احساس میکنید زمانیکه خارج از بدن خود ھستید.

در کل, حیات را در ھرجائیکه بروید خواھید یافت. اگر افکارتان خالص و تمیز و شریف باشند, بندرت
تاوان بازدید از سطوح پایینی بعد استرال را خواھید داد که در حقیقت بدترین بخشی است که یک دانش
آموز در حین توسعه استرالی اش سر از آنجا در بیاورد. اما ھنوز, بالاخره, ھر مسافر استرال با برخی
موجودیت ھای منفی برخورد خواھد کرد. بله, این یک روال استانداردی است که ھر دانش آموز پیشرفته
ای باید ازش عبور کرده و به آن فایق بیاید.

برخلاف و نسبت به سطوح پایینی بعد استرال, سطوح بالاتر از خصوصیات زیبائی شناختی زیادی
برخوردارند. ھرچیزیکه در آنجا میبینید خیلی شگفت انگیز, تقریبا غیرقابل قیاس به برخی زیبائیھایی
است که میتواند اینجا روی سیاره زمین مشاھد شود.

در سطوح بالاتر, زندگی خیلی غنی است و میتوانید تمام انواع موجودیت ھای استرالی را اگرکه بخواھید
ببینید و ملاقات کنید. تاجائیکه مربوط به نوع گونه انسانھا میشود, ٩٠ درصد آنھائیکه آنجا حاضرند دیگر
دارای بدن فیزیکی نیستند. در بیشتر موارد, آنھا بدنھای فیزیکی شان را برای آخرین مرتبه پس از مرگ
فیزیکی شان ترک میگویند و بدینجا وارد میشوند جائیکه میتوان گفت برای یک دوره زمانی کوتاه یا بلند میمانند که البته بستگی به اصطلاحا بدھی و قصورھای کارمائی (karmic debts)یا سطح توسعه روحی شان دارد.

اگرچه ھیچکس نمیتواند تعیین کند که طول دوره اقامتشان آنجا چقدر است, معمولا حضورشان در آنجا
میتوان گفت که از حدود چند ساعت تا به چند صد سال زمینی متفاوت است. این فضا از بعد استرال دارای ساکنین زیادی است و عموما «استرال بالاتر – «Higher Astral نامیده میشود, یا «سرزمین تابستان ابدی.» بیشتر مردمانی که یک زندگی عادی و خوب را داشته اند میتوانند اینجا یافته شوند. اینجا,
موجودیت ھای استرال میتوانند از چشم اندازھای زیبا که خیلی شگفت انگیزتر از ھر چیزی که میتوانند
روی زمین دیده شوند لذت ببرند, به یک قدم زدن به کنار سواحل شگفت انگیز, رودخانه ھا, دریاچه ھا,
مناطق معتدل, باغ ھا و بوستان ھا, غیره بروند.

حقیقت اینکه ھرچیزیکه اینجا بتوانید ببینید, فارغ از اینکه چقدر زیبا بنظر برسند, فقط یک چگالی ماده
استرال ھستند که بتوسط ساکنین بعد استرال خلق شده اند. یک دید استرالی کارآزموده میتواند اینرا
بوسیله ھاله متوجه شود, ھاله ای که سرزمین تابستان ابدی را فراگرفته است. اجازه دھید توضیح دھم که
چطور این امکان دارد. برای مثال: یک شخص بالغ پیوسته در روئیا دیدن این بوده باشد درباره یک
کابین شگفت انگیز و زیبا روی یک ساحل اقیانوس زیبا در طول دوره زندگی اش در زمین. و این آرزو درونش باقی مانده باشد تا به لحظه آخر مرگ فیزیکی زندگی اش. پس از مرگ فیزیکی اش, او مطمئنا
به آن سرزمین تابستان ابدی خواھد آمد اگرکه ھیچ چیز جدی اشتباه را انجام نداده باشد, اشتباه سخت و
جدی نکرده باشد.

قدرت ایده ھا و آرزوھایش به ماده استرال کمک خواھد کرد تا ھمان محدوده را برایش بسازد – یعنی
یک کابین زیبا روی یک ساحل اقیانوس زیبا با کرانه ھای سرزنده و شگفت انگیز. باوجود این حقیقت
که آن یک مادی شدگی استرال است, به واقعیت ھرچیزیکه آنجا میبینید وقتیکه در یک سفر استرالی
ھستید اصلا شک نکنید. از برخی نقطه نظر, ھرچیزیکه آنجا بتواند دیده شود ھمانقدر مانند اینجا روی
سیاره زمین واقعی است. یکی ممکنه بپرسه: «چطور امکان داره؟» خب, بعد استرال فضا است جائیکه
یک فکر ساده میتواند یک بنای ساخته شده از ماده استرالی را خلق کند و یا ویران سازد.اگر ملاحظه و
تفکر کنید به این حقیقت که انسانھا معمولا به عادت ھای فیزیکی علاقه مندند و چسبیده اند, درک خواھید
کرد که دارم درباره چی حرف میزنم.

مسافرین استرال اغلب شھرھای بزرگی را در بعد استرال میبینند که به سیاره زمین متعلق نیستند. و آنھا
به ھمان اندازه ھر شھر دیگری که میتوان در روی سیاره زمین دید واقعی ھستند. خیلی اوقات, یک تازه
وارد که تازه بدن فیزیکی اش را برای آخرین بار ترک کرده است (م: یعنی مرگ نھایی فیزیکی) به زمان نیاز دارد تا بفھمد که او دیگر آن بدن مادی -فیزیکی اش را در اختیار ندارد و اکنون کاملا در جھانی دیگر حضور دارد.

بھرحال, انتخاب اینکه پس از برونفکنی استرال چکار کنید تماما به خودتان مربوط است. کدام راه را
بروید, بستگی به اراده خودتان دارد و نه ھیچکس دیگر. ھرفردی آزاد است تا به روش خودش در جھان
فیزیکی قدم بردارد و عمل کند و ھمین قضیه ھم در جھان استرال صدق میکند. ھرچند, بعد استرال خیلی
پیچیده و سخت است تا توضیح داده شود و اینکه معمولا سالھا زمان میگیرد تا فقط نصف چیزھایش را و
اینکه واقعا چطور کار میکنند را درک کرد و یاد گرفت. بدین طریق برخی چیزھا در بعد استرال ھنوز
باندازه یک کتاب نانوشته اند, خصوصا وقتیکه حداقل یک حضور موجودیت ھای استرال بین کھکشانی
اینجا روی سیاره زمین شناسائی شده اند. تا بدانجائیکه من میدانم, این گونه موجودیت ھای استرال بین
کھکشانی کاملا دارای طرح حیات متفاوتی اند و کاملا قصد و نیت متفاوتی برای بودن در اینجا دارند.
با این حال, من سعی خواھم کرد بر اساس تجربیات شخصی خودم درباره راه تمام چیزھائیکه در بعد
استرال عملکرد میکنند و آنھا را یادگرفته ام توضیح دھم. تمام چیزھائیکه ذکر خواھم نمود از دفتر
خاطرات شخصی خودم گردآوری شده اند و امیدوارم که کمک بزرگی خواھد شد به ھر فردیکه در بعد
استرال حضور فعال دارد و اینکه ھنوز ھم دارای بدن فیزیکی است.

با تشکر فراوان از هادی عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

Posted on مِی 16, 2014, in دنياي اسرار آميز. Bookmark the permalink. 29 دیدگاه.

 1. مرسی بابت این مطلب سودمند.برا تازه کارا بهتره تو شب تمرین نکنید.ذهنیت مثبت داشتن.پوشیدن لباس های راحت بدون انگشتر و ساعتو این چیزا.نخوردن سرخ کردنی و الکل و چیزای کافین دار قبل تمرینم کمک میکنه.تمرینارو نمیتونم بگم چون حقیقتا خطرناکه.

  • با سلام

   جناب roosterking منظورتون چیه تمرینات خطرناکه ؟ اگر تمرینات خطرناکه پس چگونه باید شروع کرد ؟؟؟
   در اینترنت موارد بسیاری وجود دارد اما همه میگن خطرناکه اگر خطرناکه پس چرا حرف میزنند ؟ کدوما خطرناک نیست
   اگر بخواهیم شروع کنیم؟

 2. آره واقعا تمریناتش خیلی خطرناک!!!

 3. مدتیه که زمانی که میخوام از خواب بیدار بشم یه حس عجیبی پیدا میکنم انگار تو بدنم سکوت حکمفرماست و موقع بیدار شدن کم کم از یه ماده مه مانند و پر از همهمه پر میشم که تمام مدت زمان بیدار بودنم باهام همراهه.یبار یادمه آخرین جا سرم بود که از اون همهمه پر شد و یه دفعه دیگه قسمت شبکه خورشیدی بود که اول یه حفره درست شد بعد هم از همون حس پر شد درست مثل وقتی که ظرفی رو پراز مایع میکنیم . اگه بتونید منو راهنمایی بکنید ممنون میشم.

 4. کسانی که به این گونه قدرت های انسان باور ندارند هنوز به طراحی شگفت انگیز انسان پی نبرده اند ، بدون شک طراح ما در پکیج ! بدن ما بسیاری امکانات و قدرت های اضافه برای تبدیل شدن به ابر انسان گذاشته
  خداوند برای کسانی که کمی بیشتر درون خود جستجو می کنند هدیه هایی مخفی گذاشته !
  ما بخشی از آن منبع و دریای آگاهی هستیم که در بدن فیزیکی گرفتار شده ( حتی اینشتین هم این رو گفته ) ، و بدون شک با تمریناتی خاص می تونیم موقتا خودمون رو از بدن فیزیکی خارج کنیم ، و این چیز خیلی عجیبی نیست
  من خودم چند وقت پیش نیمه شب از خواب بیدار شدم و دوباره که داشتم به خواب می رفتم بین حالت خواب و بیداری یک باره صدایی مانند هلیکوپتر و غرش درون سرم شنیدم و به دنبال اون دیدم دارم از بدنم دارم میرم بالا و پرواز می کنم ! اما انقدر ترسیدم که سریعا برگشتم ،
  هزاران نفر حتی به ابعاد دیگه رفتن
  در مورد این شهر هایی که گفتی کاملا واقعیت داره چون صوفی های ایرانی مانند عطار و … در بعد مینوی به شهر های جابلسا و جابلقا میرفتن
  در ضمن این هایی که خودشون می ترسن همش میگن خطرناکه، فقط ذهنتون رو مثبت نگه دارید و نور خداوند رو بخوانید هیچی نمیشه ( البته خودم هنوز تجربه ای نداشتم )
  یک انتقاد کوچک ، هادی جان ، یک مقدار ترجمه گنگ بود
  ممنون

  • سلام احمدرضای عزیز,

   در مورد انتقاد که گفتی, خب راستش من رشته تحصیلیم مترجمی زبان نیستش و در حد وسع و توان و خصوصا وقت, وقت, وقتی که دارم سعی میکنم که مطالب زیادی رو که در دستم هست و میدونم خوب هستن رو ترجمه کنم و به مدیر این سایت بفرستم تا با سایرین share بشن, بنده واقعا دارم نهایت سعی و انرژیم رو بکار میگیریم که در طول هفته بتونم هم به کارام برسم, هم مطالعه کنم, و هم کم کم ترجمه کنم. بهر روی, عذر بنده را بابت قصورات در بد بودن ترجمه یا گنگ بودن ترجمه بپذیرید.

   مهم آن است که مطلب رو بتونیم به فارسی بخونیم, که خب میشه به فارسی آرام آرام خوند و فهمید دیگه…….. بهر روی, بازم شرمنده.

   اما در مورد ترس و اینکه خودشون میترسن میگن نکنین, خب احمدرضای عزیزم, شما حتما میدونی که OBE ارادی چطور انجام میشه. انرژی عظیم و قدرتمند کندالینی در بدن بیدار میشه و در طی حرکت در طول چاکراهای اصلی به چاکرای تاج در فرق سر میرسه و بعد اگه بتونی کنترلش کنی و نترسی((چونکه اصطلاحا فوخوس پیش میاره یا همون قفل شدگی بدن فیزیکی که بارها مطمئنا خیلیها در طول زمان خولبیدن در زندگیشون تجربه کردن که بله, درست شنیدید, فوخوس در خواب در حقیقت بیداری اتوماتیک(حالا بهر دلیلی) انرژی کندالینی درونتان است که خیلیها میترسن و با داد و فریاد میخوان از خواب بپرن)) انوقت میتونی با یک دستور فکری-ذهنی از بدن فیزیکی ات جدا شده و وارد بدن استرالت در بعد استرال بشیو باقی ماجراها دیگه که تا کنترل روی بدن استرالت رو بهمراه بعد استرال رو یاد بگیری و بشناسی, مثل یادگیری کنترل بدن فیزیکی و شناخت بعد فیزیکی پیرامونمون.

   بیدار کردن ارادی, دوباره, بیدار کردن ارادی این انرژی عظیم کندالینی و بعد توانستن در کنترل کردن و مدیریت کردن این انرژی واقعا وحشی و سخت رام شدنی کار هر فردی نیست دوست عزیزم و خود آقای پن اندو در ابتدای همین مقاله هم ذکر کرده است که:
   «تاجائیکه به اھمیت انرژی کندالینی مربوط باشد, قویا و جدا پیشنھاد میکنم که پیش از آنکه در مورد تمام چیزھائیکه در این کتاب توصیفش کردم بھشان دست نیافته باشید, از بیدار کردن و قیام این انرژی قدرتمند خودداری کنید.»

   پس وقتیکه فردی مثل آقای پن اندو با اینهمه دانش و تجربه ومطاله داره اخطار میده که بدون مطالعه جامع و آمادگی کامل از بیداری ارادی, بیداری ارادی انرژی کندالینی برحذر باشیم, پس چطور ما اصطلاحا تازه کارها نیایم بگیم و به دیگران هم نگیم که آقا خطر داره و خطرناکه و شوخی و بچه بازی نیست و باید مطالعه و آمادگی کامل داشته باشی تا OBE انجام بدی؟!

   در مورد انرژی کندالینی و قدرت و عظمت آن و بیدار کردن ارادی, بیدار کردن ارادی این انرژی و کنترل و مدیریت این انرژی سخت رام شدنی اگرکه مطالعه مبسوط تری بنمائید آنگاه درخواهید یافت که برای OBE ارادی و آگاهانه که با بیداری کردن ارادی انرژی کندالینی همراه است چه مشقتها و خطراتی میتواند داشته باشد اگرکه کارآموز این راه دارای مطالعه و آمادگی کامل نباشد.

   با تشکر

  • نظر احمدرضا خیلی جالب بود. «صدای هلیکوپتر»و غرش! البته من دوبار برام پیش اومده بودولی صدای اینا نبود یک صدای بسیار بلند وحشتناک بود و بعد احساس کردم که بلند میشم ولی ترس تو اون لحظه منو بیدار کرد یکبار هم صدای درهم برهم شنیدم مثل رادیو بود و بعد لرزش بنم و هیچی نشد!
   راستی نیروی کندالینی همون ربطی به نیروی جنسی داره؟!؟

 5. از همه ی دوستان و از زحمات شما تشکر می کنم . پایدار باشید .

 6. یک روز یکی از دوستانم بمن گفت یادشه که در دوران کودکی،شاید دو یا سه سالگی بیشتر پرواز میکرده تا اینکه راه بره،ولی به خاطره مسخره شدن میترسیده به هرکسی بگه،ولی من بهش گفتم من هم دقیقا اون پروازهای جالب رو یادمه،توی اتاق،توی کوچه،یا حتی به سرزمین های شگفت انگیزی که یکیشون تقریبا یادمه،حالا با این مقاله مطمئن شدم که من در دوران کودکی به راحتی برون فکنی میکردم و چیزهای زیادی توی حافظه ام جا مونده،باید بگم حالا دیگه مطمئن شدم که استعداد فوق العاده ای در استفاده از نیروهای روانی بشر دارم و دائم نیروهای مختلفی سعی دارن منو وارد این دنیای ناشناخته کنن،چرا که بارها ،شاید بیش از ده بار برون فکنی های جالب غیر ارادی داشتم،و با چند موجود مهربان بعد استرال ملاقات های کوتاهی داشتم(البته به شکل انسان بودند)،حتی مرد اسرار آمیزی که سال 2006 به خواب افراد میومد و با اونها شروع به پرواز میکرد سراغ من هم اومد و قصد خارج شدن از اتاقم رو داشتیم که هیجانِ من کارو خراب کرد،تا چند وقت پیش صداهای نویز بریده بریده ای وقت خواب در گوشم می پیچید و بعد شروع میکردم به خروج از بدن فیزیکی،ولی چون احساس میکردم دست یک نیروی پلید در کاره و قصد داره منو به اعماق تاریکی ببره سعی میکردم برگردم به بدنم که به سختی امکان پذیر میشد،ولی حالا اون نویز دیگه سراغم نمیاد،که اگه بیاد با تمام جرات خودمو به دستش خواهم سپرد،دوست دارم برون فکنی ارادی رو یاد بگیرم،چون مطمئنماستعداد فراوانی برای ورود به این دنیای حیرت انگیزرو دارم،اگه کسی میتونه سایت یا کتاب معتبری رو معرفی کنه(ترجیحا ترجمه شده)لطفا کمکم کنه

  • حسین جان برادر عزیزم با سلام بله کتاب کاملی هست
   با شما تا ابدیت اثر سه شنبه لوبسانگ رامپا ترجمه فریده مهدوی دامغانی انتشارات درسا
   فقط خواهش می کنم تا آخر بخوان بعد تمرینات را شروع کن در ضمن عجله در هیچ کاری جایز نیست

 7. احمد رضا:شما هنو تو عصر خداوند موندی به اندازه اطلاعاتت صحبت کن عمو جون.وقتی هنو یه تجربه نداری چطور ملتو تشویق میکنی؟تا حالا با یه موجود استرال مواجه شدی؟شما و بقیه دوستانی که اینقد مشتاقین و مثه من ترسو نیستین یه شب برین تو یه قبر بخوابین بعدش همه تمریناتو بتون میدم.یا حق

 8. با سلام به دوستان عزیز
  .
  درخواستی داشتم لطفا اگر برای شما مقدور است عناوین کتاب هایی را که قید میکنم در وبلاگ قرار دهید و یا بگویید از کجا میتوانم این کتاب ها را به صورت پی دی اف داشته و ذخیره نمایم.

  ابوالهول – اسرار اهرام مصر – اسرار عصر حجر- الهه های گذشتگان – تاريخ

  گذشتگان – چشمان ابوالهول – خطای تاريخ – در جستجوی پيامهايی از ماورای زمين – سفر به کريباتی
  .
  سپاس از شما عزیزان
  دوستدار همگی
  آیدین

 9. سلام به همه دوستان عزيز من از رهروان انرژي جهاني هستم از سال 1383 كه وارد اين عرصه شدم استادم تاكييد داشت كه به هيچ وجه برون فكني انجام ندهيم و انجام اين كار از سال 2000 ميلادي به اين طرف بسيار بسيار خطرناك هستش و باعث صدمه شديد جسمي و يا مرگ و يا اشغال جسم توسط يك روح ديگر خواهد شد . در ضمن بهتره بدونيد تكنيك هايي وجود داره كه توسط اون شما مي تونيد جسم رو به انرژي تبديل كنيد و به همراه روح به ماموريت هاي معنوي سفر كنيد و ما از تكنيك هاي مختلفي براي كمك به همنوع خود در همه دنيا استفاده مي كنيم .همچنين بهتره بدونيد كه شما مدتهاي مديدي منتظر بوديد تا به كره زمين بياين و اين جسم به شما داده بشه تا بتونيد به رسالت خودتون عمل كنيد كه همون كمك به انسان هست كه باعث تكامل شما خواهد شد و فقط يك انسان هست كه مي تونه به انسان ديگردر اين بعد سوم تحت هر شرايطي كمك كنه هيچ آفريده غير مادي چنين اجازه اي نداره . شما وقتي روح خودت رو از بدن جدا ميكني هيچ كاري نمي توني انجام بدي پس گول اين نوع مطالب رو نخوريد بخصوص از چند سال پيش به اين طرف كه جنگ شديدي بين نيروهاي نور و تاريكي در جريان هست و نيروهاي تاريكي منتظر چنين اشتباهاتي از طرف انسان هستند . با عرض پوزش از مترجم مطلب اما وظيفه خودم دونستم تا به شما دوستان در اين مورد آگاهي بدم . منتظر نظرات و انتقادات و سولات شما دوستان هستم .
  شاد و جستجو گر باشيد
  همايون

  • سلام همایون عزیز,

   دوست خوبم, شما چند اشتباه در متن گفتارت هست که میخوام بهشون اشاره کنم:

   1-این قسمت اول از یک مجموعه پنج قسمتی تحت نام «سفرهای استرال پن اندو» هست که مدیر سایت بقیه قسمتها رو هم در موقع مقتضی در سایت قرار خواهد داد, منظور اینکه این وقت یک مجموعه مطالب از شرح سفرهای استرال آقای پن اندو هست و بس, و ایشان و بنده بعنوان مترجم این متون بهیچ وجه, بهیچ وجه, بهیچ وجه داریم تبلیغ رفتن به بعد استرال رو نمیکنیم و هیچ کجای متن این قسمت و سایر قسمتهای بعدی که خواهید خواند نیامده که مثلا «تو رو بخدا ملت بیاین سفر استرال کنین دیگه, خیلی باحاله ها…». واقعا جای تعجب و تاسف داره که میگی «گول این نوع مطالب رو نخورید…». یخورده شتابزده عمل نکن دوست عزیز و همیشه تامل و طمانینه داشته باش.

   2-در خود اوایل متن, هم از زبان خود پن اندو و هم در قالب پرانتز در دنباله اش از طرف بنده بعنوان مترجم آمده است که:
   «تاجائیکه به اھمیت انرژی کندالینی مربوط باشد, قویا و جدا پیشنھاد میکنم که پیش از آنکه در مورد تمام چیزھائیکه در این کتاب توصیفش کردم بھشان دست نیافته باشید, از بیدار کردن و قیام این انرژی قدرتمند خودداری کنید.(م: زیراکه بدون آمادگیھای لازم اولیه, ممکن است آسیب ھای جسمی و حتی روحی جبران ناپذیر به خودتان وارد نمائید.).

   پس شما چطور میای شتابزده و بدون تامل بیان میکنی که داریم گول میزنیم یا داریم ملت رو دعوت میکنیم به سفر استرال انگارکه رفتن به خونه خالس مثلا؟!؟!؟ تامل و طمانینه داشته باش دوست عزیز.

   3-یه قسمتی در حرفات گفتی که سفر استرال نکنین ملت و گول نخورین چونکه اگرکه بکنین اونوقت جسم فیزیکی تان توسط يک روح ديگر ممکنه اشغال بشه؟!؟!؟! آخه دوست عزیزتر از جانم, شمائیکه میگی مطالعه و تحقیق و کلاس استاتید میری. ماها در هر لحظه از 24 ساعت شبانه روز, در هر لحظه از 24 ساعت شبانه روز که بخوابیم, بطور کاملا ناآگاهانه و غیرارادی از بدن فیزیکی مان خارج شده و بدرون بدن استرال مان در بعد استرال وارد میشویم برای جذب انرژی از اقیانوس بیکران انرژی بعد استرال و ترانسفر کردن آن برای energize کردن بدن فیزیکی مان, مطالعه حتمی لینک زیر:

   Click to access Dream+and+Dimensions+of+Universe.pdf

   پس چرا تا به حال بدنهای فیزیکی ما انسانها بتوسط نیروهای تاریکی تسخیر نشده است؟!؟! چونکه اجازه چنین نوع دخالت و اعمال نفوذ و کنترلی بتوسط نیروهای نور داده نمیشود, وگرنه تا به حال این 99 ممیز 9گردشی ما انسانها که بطور کاملا ناآگاهانه و غیرارادی در طول زمان خوابیدن از بدنهای فیزیکی مان جدا میشویم بهترین طعمه و هدف بی دفاع برای تسخیر بدنهای فیزیکی مان بتوسط نیروهای تاریکی میشدیم, پس چرا اینطور نشده؟ چونکه همونطور که ذکر شد دیگه اجازه چنین نوع دخالت و اعمال نفوذ و کنترلی بتوسط نیروهای نور داده نمیشود.

   در پایان, با توجه به نکته خصوصا مطرح شده در قسمت شماره 3 میخواهم اینرا عرض کنم که نزاع بر سر سیاره زمین و ارواح سکنه آن مابین نیروهای تاریکی و نور وجود داشته و فعلا هم هنوز ادامه دارد, اما دیگه لااقل در بعد استرال اینطوری نیست که بازهم معادله بنفع بازهم نیروهای تاریکی باشد. در بعد فیزیکی سیاره زمین خب بله, معادله تا حد زیادی بنفع نیروهای تاریکی است, اما این در مورد یک جهان و بعد دیگر بنام بعد استرال کاملا فرق میکند و برعکس است, یعنی بله درست شنیدید, در بعد استرال نفوذ و قدرت کنترل نیروهای نور بسیار بیشتر از نیروهای تاریکی است و بس.

   بعد استرال, همانطور که خود آقای پن اندو هم ذکر کرده است و در قسمتهای دوم تا پنجم «سفرهای استرال پن اندو» در همین سایت خواهید خواند, بسیار و بمراتب پیچیده تر و خطرناکتر از بعد فیزیکی است بجهت اینکه ماهیت ساختاری و عملکردی بعد استرال بمراتب اعجاب انگیزتر از بعد فیزیکی است و یک شاگرد تازه وارد به بعد استرال که بطور آگاهانه و ارادی, آگاهانه و ارادی وارد بعد استرال میشود ممکن است سر از ناکجاآبادها در بیاورد آنهم بدلیل اشتباهات خودش و یااینکه با موجودیتهای ناجوری برخورد کند مانند موجودیتهایی بنام «سایه – shadows» که یک قسمت از مجموعه «سفرهای استرال پن اندو» بهمین «موجودیتهای سایه – shadows» مربوط است.

   یعنی بطور خلاصه اینکه, حرف شما کاملا(ببخشید که میگم) غلط است که بدن فیزیکی رو ترک نکنیم چونکه ممکنه بدن فیزیکی مان بتوسط ارواح خبیث اشغال بشن. این حرف کاملا غلط هستش چونکه همونطور که در قسمت شماره 3 توضیح دادم(اون PDF رو حتما بخون) ما هرزمانیکه به خواب میرویم, در طول زمان خوابیدن بطور کاملا غیرارادی و ناآگاهانه از بدن فیزیکی مان جدا شده و وارد بدن استرال مان در بعد استرال میشویم………… بقیشم دوباره نمیگم که تکراری و زیاده گوئی حرف نزده باشم.

   با تشکر

   • هادی جان سلام ممنونم که اینقدر با مطالعه حرف میزنی
    من خودم تجربه پرواز سماوی داشتم البته هم ارادی هم از طریق فهم در خواب و هم اینکه ما انسانها هر شب پرواز سماوی داریم
    دوستان عزیز من بدانید پرواز سماوی هیچ خطری ندارد تنها خطر پرواز سماوی خود ترسیدن است پس از ترسیدن بترسید نه از پرواز سماوی در موارد بسیار نادر در هنگام ترس این خود ترس شماست که دعوت نامه برای موجودات دون سماوی می فرستد و این موجودات فقط دنبال بازی کردن هستند و می توانید به راحتی از آنها دور شوید چون شما با قدرت فکر سفر می کنید
    حتی نویسنده کتاب هم کمی بزرگش کرده اما من تجربه کردم نترسید و بدانید که ما ابدی هستیم و هیچ خطری برای ما نیست ونیروهای شر هم خوب هستند که اگر آنها نباشند هیچ پیشرفتی نخواهد بود وهمه ماهیتها(مثلا انسانها) در یک سطح باقی می ماندند( منفی اگر نباشد مثبت معنی ندارد و برعکس)

 10. سانسور نکن.در موردم حرف زدن باید جواب بشنون

 11. واقعا که داریم لحظات گنگی رو سپری میکنیم، واقعا در رابطه با هر موضوعی حرفهای ضد و نقیضی به گوش میرسه، نمیدونیم چطور میشه درست رو از نادرست تشخیص داد، ولی با نگاه به تجربیات شخصی خودم، احساس میکنم همیشه با مثبت اندیشی و مثبت خواهی میشه درصد تجربیات مفید رو افزایش داد، حتی اگر گاهی تجربه ای خطرناک(اصطلاحا) داشته باشید، با مثبت خواهی و یک نگاه آگاهانه قابل جبران خواهد بود، ترس و خطر فقط محصولاتی از ذهن نا آگاه ما هستند، چون همین الان که به گذشته خودم نگاه میکنم، میفهمم و احساس میکنم که خیلی از اتفاقات و تغیرات در هویت و زندگیم، فقط و فقط به نوع نگاهم (ناشی از سطح آگاهیم) به زندگی و فرای آن مرتبط بوده …
  و چیزی رو که خوب یاد گرفتم این بوده که ترس برادر مرگ نیست، ترس خود مرگ …
  وقتی وارد یک بعد رقیق تر از بعد فیزیکی میشین، بازتاب خواسته ها و رفتارتون خیلی سریعتر به سمت خودتون بر میگرده، پس باید خالص باشیم، میتونیم اول در کالبد فیزیکی تمرین کنیم، سپس در کالبد استرال …
  در «عشق» نه ترسی هست نه تهدیدی و نه خطری …

 12. با سلام

  همه علوم و شیوه های روحی بحث این رو دارند که دوستمان همایون به ان اشاره کرد و ان اینکه ما بعنوان انسان یک رسالتی داریم که بایددر طول زندگانی خودمان انجام بدیم و همه فرق هم میگن که اگر بخواهید رستگار شوید باید به شیوه من عمل کنید و این ها نیز شیوه ها و تمرینات و کارهای لازمه برای اینکار هستند البته من بعد از حدود 5 سال تحقیق در خصوص علوم ماورا و علوم روحی متوجه شدم علی رغم وجود مطالب بیشماری در فضای مجازی برای استفاده ..اینترنت اصلا منبع خوبی برای اینکار نیست دلیلش هم اینه که تقریبا» همه منتشر کنندگان مطالب نصفه نیمه شون که عمدتا هم از یکجا دیگه کپی کرده اند که تمرینات هر مطلب هم از یک شیوه و روش علوم غربی-هندی-چینی-ژاپنی گرفته شده که شده همان آش شله قلمکار خودمان (البته جناب هادی خان بحث من کلیه و منظورم شخص شما نیستید با احترامی که براتون قائلم ) و بیچاره اون معرفتجوئی که از این راه تغذیه میشه ؟ جماعت اینکاره هم که دو ریال تجربه بدست آورده را همچون گنج و با خست ازش محافظت میکنند تا به در بسته میخورند میگن ..نه نه نکنید که خطرناکه ….اما نظر من اینه که عموما همه میخوان خودشون را در مقام فخر فروشی قرار بدن و بالاتر از دیگران بدونند طرز حرف زدنشون هم با افراد یه جورائیه مثل دوستمان جناب roosterking که فکر میکنند اگه تونسته اند به دانشی دست پیدا کنند قطعا تافته جدا بافته بودند اما بحث اینجا است که هر کاری نقطه شروعی داره و قطعا اگر مرحله به مرحله و پله پله قدم برداریم مطمنا مشکلی پیش نخواهد امد وپافشاری به خطرناک بودن تمرینات مثل این میماند که فروشنده چاقو بگوید من چاقوهامو نمیفروشم چون ممکنه شما بزنی یکیو بکشی …..قدیمها میگفتند درخت هرچی بارش بیشتر میشه سر به زیر تر میشه.در ضمن جهت اطلاع با یه سرچ ساده میتوان از سراسر اینرنت به هر چیزی دست یافت دیگه لازم نیست بری تو قبر.فقط مانده ام که اونی که این شرط رو برا شما گذاشته عجب رندی بوده

 13. دوستان با هم بحث نکنید به جای قانع کردن همدیگر خود وخودتان را قانع کنید وقتی کسی به چیزی اصرار می کنه در واقع درباره آن چیز هیچ نمی دانه و به این خاطر بحث می کنه که می خواد تایید دیگران را بگیره

 14. اموزشی که از راه اینترنت بدست بیاد مثه درست کردن فلافل با روش اینترنتیه.این وسط من بدبخت شدم فخر فروش.اقا جان برادر من بدون وجود استاد که تشخیص بده شما کی اماده اید میزنی خودتو بیچاره میکنی.چرا فهم این انقد واستون سخته.

 15. خیلی ممنون از دوستان که این مطالب رو در سایت میزارن و وقتشون رو برای ترجمه اون بکار میبرن.
  این وبلاگ همیشه برای من جالب بوده و خواهد بود.
  من در مورد سفر روح مطالبی رو خوندم و در حد چند ساعتی تحقیق کردم. تصمیم گرفتم که انجامش بدم. دو شب پیش در حال مراقبه و تمرکز بودم که خوابم برد . دیشب بدن خودمو ریلکس کردم و تا جایی که میشد سنگین.
  تمرکزم رو گذاشتم روی سوت داخل سرم و چشم سومم. بعد 1 ساعت و نیم مراقبه حس کردم که دارم به داخل چشم سومم میرم و غرقش میشم و در همین حالت بدنم داره رو به بالا میره و ضربان قلبم تند شد و یه لرزش هایی رو حس میکردم. حس ترس بهم دست داد و دوباره به حالت عادی برگشتم. باز هم تمرکز کردم و اینبار فکرهای الکی تمرکزم رو به هم میریخت. تا اینکه یک جا دقت تمرکزم رو زیاد کردم و گفتم هرجوری شده باید انجامش بدم. یدفعه کشیده شدم تو چشم سومم و بدن به لرزش افتاد و به سمت بالا کشیده میشدم بعد از چند ثانیه تحملش برام سخت شد و حس کردم که از بدنم جدا شدم چشمام رو باز کردم و دیدم که سر و پاهای واقعی(جسم) ام از زمین بلند شدن . نمیدونم کجای کارم اشتباه بوده . کسی میتونه راهنمایی کنه؟

 16. سلام
  میدونم خیلی وقته این پست گذاشته شده ولی موردی ک برای من پیش اومده مربوط به همین مطلب سفرهای روحیه.
  من از وقتی نوجوان شدم خوابهای عجیبی در مورد مکانهای عجیب و به شدت واقعی میدیدم.افرادی که نمیشناختم و دنیاهایی که برام ناشناخته بودن اما هیچوقت جدی نمیگرفتمشون.تا اینکه این خوابها بیشتر و بیشتر و واقعی تر شدن و یک شب تعدادی از افراد رو که در خواب برام آشنا بودن دیدم که با ناراحتی بهم گفتن:چرا دیگه به دنیای ما نمیای و به ما کمک نمیکنی؟
  در خواب دنیای اونها به قدری دور بود اما به یاد دارم برای رفتن به اونجا باید فقط فکرمو متمرکز میکردم و بعد در اونجا ظاهر میشدم.
  در این چند هفته ی اخیر من اسلحه های عجیب،وسایل پیشرفته تر از این زمان رو بیشتر از قبل در خواب دیدم.در ضمن اینکه اعداد و نشانه هایی برام ظاهر میشن و فکر میکنم به ی موعد مقرری نزدیک شدم.من نمیدونم با کی باید در این مورد حرف بزنم و استادی هم ندارم.لگر ممکنه کمکم کنید تا در مسیر درست قرار بگیرم.

 17. با سلام
  مبشه تمریناتو معرفی کنید تا از ی جایی شروع کنیم?

 18. با سلام
  میشه بهم بگید از کجا باید شروع کنم؟
  من میخوام تجربش کنم و تمرین کنم اگه لطف کنین بهم توضیح بدین و بگین که از کجا باید شروع کنم ممنونتون میشم

 19. با سلام خدمته عزیزان آقا من 2 تا مقاله دارم پر از تمرینات برونفکنی ولی از یک بزرگی شنیدم که بمن گفت هر چیزی بموقعش خودش اتفاق میافته و گفت که تمریناتی مثل برونفکنی . باز کردن چشم سوم …… اصلا پیشهاد نمیشه تا بموقعش . ما تو فامیل از بچگی که یادمه چندتا از بچه فا میلامون که 7 الا 8 سال بیشتر نداشتن از این تجربیات زیاد داشتن . مثلا یکیشون خودشو همیشه آویزون از سقف دیوار میدید که در حال مشاهده خودش تو تخته خواب بود . یکیدیگشون هر چی مرده قدیمیه فامیل بود رو میدید . جمعا میخوام بگم بزارید بموقعش با پیشرفت معنوی تو زندگیتون کم کم این خاصیت ها درونتون رشد میکنه پس الکی تقلا نکنید خواهشا 😐

 1. بازتاب: سفرهای استرال پن اندو2 /گردش استرال نزدیک | دنیای اسرار آمیز

برای دریا پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: