«پیغام OCTOBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین»


«پیغام OCTOBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین»

ما از گروه آرکتورین میخواهیم تا همگی را به این پیغام خوش آمد بگوئیم.

The Arcturan

ما برای تعلیم دادن و آگاهی دادن آمده ایم, نه هرگز برای موعظه کردن و یا اجبار کردن شما به درک کردن چیزیکه نمیتوانید هنوز فعلا بپذیرید. تمرکز اصلی این پیغامها این است تا بهتان کمک کند که درک کنید که شما(YOU) مسئول خودتان هستید…… و نه هیچ کس دیگر, و همینطور تمرکز اصلی این پیغامها این است تا بهتان کمک کند تا قدرتی را که بعنوان موجودیتهای روحانی همیشه داشته اید اما اینک آنرا فراموش کرده اید را بخاطر بیاورید و مدعی آن شوید.

همه چیز در و از ذات الهی هستند, و بنابراین تمام چیزیکه در حال جستجو کردنش بوده اید پیش از این در درون خودتان موجود است. این یک مفهوم سخت برای درک کردن است اگرکه بخواهید صرفا آنرا با گوشهای بعد سومی بشنوید.

آن مفهوم اینگونه نیست که مثلا شما یک جعبه کوچکی را در قلبتان دارید که تمام انواع گنج های مادی را درون خودش نگه میدارد, بلکه اینگونه است که در درونتان یک جرقه ای از ذات الهی نهفته است. آن جرقه, جوهره در و از منبع, بطور اتوماتیک همچنین دربردارنده همه چیز در درون آگاهی الهی است – هر نوع ایده الهی و هر نوع شکلی از حقیقت – زندگی خود شما, هوش شما, تمامیت شما, و غیره, همه و همه تا بینهایت در جای معمول خودشان توسط قانون الهی نگه داشته شده اند.

تکامل و رشد روحی, بسادگی به پروسه بیداری به روی حقیقت گفته میشود, و از آنجائیکه تجربیات زندگیهای گذشته هر کسی متفاوت هستند, سفر تکاملی روحی هر کسی هم متفاوت خواهد بود. هر کسی بطور پیشرونده ای توسعه می یابد چنانچه آمادگی اش را می یابد, آنهم همیشه تحت هدایت خویشتن برتر.

در طول زمان, بشریت سیاره زمین فراموش کرده که چه کسی بوده است و به این ایمان و اعتقاد رسیده است که او از منبع و  تمام چیزهای زنده دیگر جدا بوده است, آنهم به دلیل زندگیهای درون کشمکش و نزاع و رنج به سبب بقاء زیستن. دوگانگی و جدائی تبدیل به واقعیت آگاهی جهانتان شد, و همیشه بطرزی عالی خودش را در جفتهای متضاد با هم جلوه گر نمود – بعضی اوقات خوب و بعضی اوقات بد – دو وجه انتهایی یک چوب واحد.

ظواهرات خوب زندگی از ظواهرات بد زندگی, بیشتر روحانی تر نیستند – این حقیقت را درک کنید و روی این حقیقت تعمق کنید.(نظر مترجم: یعنی یک تجربه و رویداد منفی بهمان اندازه یک تجربه و رویداد مثبت میتواند درسهایی برای رشد روحانی یک فرد بهمراه داشته باشد و صرفا این فقط تجربه ها و رویدادهای خوب زندگی نیستند که دربردارنده درسهایی برای رشد روحانی یک فرد باشند, بلکه تجربه ها و رویدادهای منفی زندگی هم واقعا دربردارنده درسهایی برای رشد روحانی یک فرد هستند, البته اگر آن فرد در مواجهه با تجربه ها و رویدادهای منفی بتواند این حقیقت را بیاد بیاورد و اراده داشته باشد تا ذهنش و روحش را براحتی اسیر آن تجربه و رویداد منفی نکند, که البته خود بنده هم باید اذعان کنم که کار راحتی نیست و واقعا احتیاج به تمرین کردن دارد, آنهم در سطح زیستی روی این سیاره زمین که از لحاظ کیهانی به آن یک مدرسه روحانی خیلی سخت(Very Hard) اطلاق میشود.)

همیشه عده ای بوده اند که بیادآورده اند چه کسانی بوده اند و سعی کرده اند تا به جهان بگویند, اما برای اینکار مصلوب شدند, و یا سوزانده و شکنجه شدند, چونکه دیگران کشف کرده بودند که با ابقاء جهالت در درون یک توده ملت, آنها میتوانند قدرت برتر و بیشتر و ثروت هنگفتری را جذب کنند – چیزیکه هنوز روز هم دارد رخ میدهد. چشمانتان را باز کنید عزیزان و شروع کنید به دیدن چیزهای بیشتری که بهتان بعنوان حقیقت دارند بخوردتان میدهند – شروع به پرسش کنید. به شهود و بصیرت خودتان گوش دهید و نه به صداهایی که بهتان مدام دارند از تلویزیونهایتان, رادیوهایتان و بالای منبربروهایتان فریاد میزنند.

سعی نکنید تا درک ها و فهم های جدیدتان را به جهانتان موعظه و نصیحت کنید, چونکه ممکن است آن درک ها و فهم های جدیدتان را در تلاشتان برای تبدیل بفعل کردن برای آنهائیکه آماده شنیدن نیستند و یا کر هستند از دست بدهید. فقط بسادگی, هر درک و فهم جدیدتان را در درونتان نگه دارید, ازش محافظت کنید مانند مادری که نوزاد درون رحمش را نگهداری میکند تا اینکه آن قوی میشود و آماده بدنیا آمدن میگردد.

تمرین کنید تا هرچیزی را که میبینید, میشنوید, میچشید, لمس میکنید, و میبوئید, آنرا به حقیقت روحانی اش ترجمه کنید. مثال: تمایل عمومی برای داشتن یک همنشین و همدم «شایسته» در حقیقت حس مادی یک حسرت و آرزوی قوی به تجربه کردن تمامیت و کمال است – ترجمه و تشخیص: «من همیشه از و در ذات الهی هستم و کاملا همنشین و همدم آن هستم و نمیتوانم هرگز از همنشین و همدم تمام عیارم, یعنی آگاهی الهی, جدا باشم.» این تشخیص(نه البته بسادگی فقط دانش ذهنی باشد) ممکن است سپس در محیط بیرونی شما هم جلوه گر شود بعنوان همنشین و همدم تمام عیارتان, اگرکه آن تجربه بخواهد تمامیت و کمال را برایتان وانمود کند.

تمرین کردن دانستن این حقیقت چنانچه شما زندگی روزمره تان را پیگیری میکنید, جهانتان را تغییر خواهد داد زیراکه هر یک آگاهی جدید, حقیقت را به جهان خواهد افزود و عقیده نادرست را از آگاهی جهانی خواهد زدود, و دیگران سپس میتوانند شروع کنند به دسترسی داشتن به آگاهی جهانی که بطور فزاینده ای روشن فکر میشود و کمک میکند به دیگران تا خودشان را به روی حقیقت بگشایند و سفر روحانی خودشان را شروع کنند.

این آن چیزی است که معنای یک کارگزارنور(Lightworker) را میدهد. خیلیها هنوز این ایده را دارند که یک lightworker چه کسی میتواند باشد؟ و باور دارند که آن فقط به افرادی اشاره میکند که انرژی درمانی میکنند, یا موعظه میکنند, یا خوانشهای فراروانی شگفت آور انجام میدهند. نه, خیر, lightworkerها تمام آنهائی هستند که نور را به این جهان می آورند آنهم از طریق سطح آگاهی رشد و نمو یافته شان. این در نور میدان انرژی تان منعکس است – یعنی شما.

خیلیها اینرا احساس خواهند کرد و به انرژی شما جذب خواهند شد(یا بعضی اوقات مقابله خواهند کرد), زیراکه همگی ذاتا و فطرتا برای چیزیکه شما دارید درون خودتان نگه میدارید اشتیاق دارند, حتی اگرکه دقیقا ندانند چه چیزی درونتان دارید. برخیها این جذب شدنها را در راههای خیلی ساده بعد سومی تعبیر میکنند (لباسهایتان, موهایتان, شغلتان, پولتان, شهرتتان, و غیره.) بیاد داشته باشید, همیشه خودتان را در شفقت(غمخواری) نگه دارید, و هرگز درون انرژی همدردی وارد نشوید, زیراکه در انرژی همدردی, شما خودتان را با میدان انرژی یکفرد دیگر همتراز انرژی خواهید نمود و ممکن است خودتان را پایین کشیده شده یا تهی شده بیابید.

هر روحی روی سیاره زمین به انرژی طنین بالاتر جذب میشود زیراکه هرفردی یک موجودیت روحانی است – همه با آن هم طنین هستند, حتی اگرکه آنها ممکن باشد زندگیهای متعددی از درک آن بدور مانده باشند یا حتی زندگیهای متعددی فقط به آن علاقه مند بوده باشند. یک روح خیلی رشد نیافته ممکن است این میل برای صلح و آرامش و تمامیت را تجربه کند چنانچه نیازش برای ارتکاب به قتل وجود داشته باشد که در فکر او به یک ناهماهنگی مقرر خواهد شد و صلح و آرامشی را که مدتها برایش منتظر بودند خواهد آورد. آنها این میل های وافر را که ذات روحانی دارند درک نخواهند کرد, و لذا تعبیرشان از آن مطابق سطح آگاهی رشد نیافته شان خواهد بود. 

خیلیها هنوز با موضوعات درست و غلط, گیج و سردرگم هستند. قصد و هدف, بیان کننده انرژی هر عملی مطابق با سطح کیفیت آگاهی نائل شده میباشد. این آن چگونگی بخشیدن خودتان برای اعمال گذشته است – با تشخیص اینکه شما در حال انجام دادن چیزی در گذشته بودید که خیال میکردید بهترین حالت است آنهم مطابق سطح کیفیت آگاهیتان در آن زمان گذشته. شما همان عمل را امروزه روز انجام نخواهید داد.

به یک دین تازه ای وارد شدن یا وارد کردن و تلاش برای اجبار کردن یک سیستم اعتقادی – راه من تنها راه درست است – به دیگران, یک فعالیت نفس(ego) است. حتی وقتیکه شما در یک جائی بوضوح دارید مشاهده میکنید که یکفردی دارد یک نشانه یا علامتی را گم میکند یا از دست میدهد, باید در این مواقع درک کنید که آن تجربه برای چنان افرادی بمنزله درس روحی شان و مسیرشان است, که ممکن است بطور کامل از مسیر مال شما متفاوت باشد. هیچ فردی نمیتواند به یک سطح آگاهی بالاتر که هنوز بهش نائل نشده اند اجبار داده شود, و همه دارای راهنماهایی هستند و همینطور خویشتن برتر خودشان و یک قراردادی که دارند آنرا دنبال میکنند. زندانها هنوز برای آنهائیکه به خودشان و به سایرین مضر هستند نیاز میبشاند, اما باید مکانهایی برای رشد روحانی و درمان روحانی چنان دست افرادی باشند, و نه فقط بسادگی مکانهایی برای تنبیه و مجازات.

هر روحی از یک میل عمیق برای تمامیت و کمال دارد زیست میکند زیراکه اگرچه او آنرا فراموش کرده است اما فطرتا میداند که او کیست. این دلیلی است که چرا جستجوی برای شادی و صلح و آرامش در فرمها و تنوع های بیکران جلوه گر میشود – هر آنچیزیکه به سطح آگاهی یک فرد بخواهد قابل درک و حس باشد. فهمیدن این موضوع بهتان کمک خواهد کرد تا مزخرفات و مهملات جهانتان را که درباره اش میبینید و میشنوید عفو کنید, حتی مزخرفات و مهملاتی که در درون خودتان میتوانند باشند. بیاد بدارید, که هر فردی دارد بهترین کاری را در موقعیتی که قرار دارد انجام میدهد.

نور به آنهائی بفرستید که هنوز نمیدانند که چرا دارند چیزی را که انجام میدهند ادامه میدهند, و بدانید که صرف نظر از ظواهرات زندگی, این یک جهان روحانی واحد است که بتوسط قانون الهی برای همیشه کنترل و برقرار خواهد شد.

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  10/28/2013

پ.ن: (م:) با اجازه دوستان گرامی, لینک آن PDF مربوط به مدیتیشن heal دهنده فردی و سیاره ای را که با ترکیبی از دستورالعمل ذهنی-روحی برگرفته از پیغام گروه آرکتورین است و قبلا هم در پی نوشت پیغام قبلی گروه آرکتورین نهاده بودم, دوباره اینجا در انتهای این پیام قرار میدهم.

http://www.mediafire.com/view/3jvb4cabct79oqw/Daily_Meditation_for_self_and_planet.pdf

PDF لینک زیر هم دربردارنده لینک های دانلود تمام موسیقیهای مدیتیشنی است که در PDF مدیتیشن بالا ذکر شده اند که موسیقیهای مدیتیشنی زیبا از Anjey Satori میباشند:

http://www.mediafire.com/view/zvqf9jo8b3jxzga/Anjey_Satori.pdf

منبع:http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از  هادی عزیز برای ترجمه و  ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

Posted on اکتبر 30, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 25 دیدگاه.

 1. با سلام و تشکر از هادی عزیز

  راستش من بعد این همه مدت متوجه نمیشم این گروه حرف حسابشان چیه ؟ یا بقول خود انها هنوز بین یک سری موضوعات درست و غلط گیج و سر در گم هستم !!! راستی راه درست کجاست ؟

 2. باز این آکتورین اومد.

 3. به نام نور
  جوان جان خداوند نرم افزاری به نام وجدان را در درون ما نصب کرد تا ما خودمان به راحتی بدانیم درست یا غلط کدام است
  ولی قبل از ان عشق را افریده بود تا نظام هستی سامان یابدوبرای همیشه امن باشد پس اگر عاشق نیستی به وجدانت هم میتوانی سری بزنی تا ببینی انسانیت تا کجا میتواند در دل ها پیشروی کند وبه عشق برسد

 4. بکن‌باوئر از پیام های مرموز رمز گشایی کرد، او از ملاقات با چهره های مرموز می گوید: آنها بیگانه ها بودند / آنها می خواهند با انسان ها یک مسابقه بدهند / تیم برنده زمین را تسخیر می کند / جهان در خطر نابودی است و ما برای حفظ آن، باید یک تیم تشکیل دهیم / تنها فوتبال می تواند جهان را نجات دهد

  فرانس #بکن‌باوئر، با انتشار دو ویدئو، از تهدید زمین توسط «بیگانه ها» خبر داده، او مدعی شده مردان سیاه پوشی که در ورزشگاه استمفورد بریج حضور داشتند را ملاقات کرده است و اعلام کرده که آنها موجوداتی غیر زمینی بودند و خواهان برگزاری یک بازی با انسان ها هستند و سرنوشت کره ی زمین را این مسابقه تعیین می کند. او تاکید کرده که باید یک تیم تشکیل بدهیم.

  او در ویدئوی اول که فردای دیدار #چلسی و منچستر سیتی در هفته ی گذشته، منتشر شد، ماجرا را به صورت کلی شرح داده و در دومین ویدئو که امروز (جمعه) انتشار یافت، به جزئیات بیشتری می پردازد.

  قیصر فوتبال آلمان، می گوید به همین منظور قصد دارد تا تیمی از بهترین های دنیا تشکیل دهد «بهترین تیم سیاره» و هدایت آنرا برابر بیگانه ها به عهده بگیرد.
  این اسطوره ی فوتبال، عنوان کرده که کار انتخاب و گردآوری این تیم که آنرا GALAXY 11 نامیده است، باید با دقت تمام صورت گیرد و اولین بازیکن این فهرست، روز 11 نوامبر معرفی خواهد شد. او در پایان خاطر نشان کرد: «آنچه که می تواند دنیا را نجات دهد نه قوای نظامی ماست و نه دانش ما، بلکه تنها فوتبال توانایی انجام این کار را دارد.»

  ویدئوی اول؛ http://goo.gl/Cf7c8s
  ویدئوی دوم؛ http://goo.gl/CMxcZg

  لطفا به این موضوع هم بپردازید من که نفهمیدم

  • رامين جان ممنون بابت ارائه اين خبر . در صورتي كه اين فيلم و سناريوي زمينيها نباشه ميتونه يه رويداد مهم باشه
   با دامنه اي فراتر از جام جهاني.

  • فکر کنم یه برنامه تبلیغاتی عجیب و غریب مربوط به جام جهانی باشه

  • عزيزم اين کارا زير سر شرکت سامسونگ که ميخواد روز 11 نوامبر گلکسی جديد رو نشون بده
   هيچ خبری از موجود فضايی نيست

 5. «در نهایت، هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه که از قبل میداند، از کتاب ها و چیزهای دیگر بیاموزد. همینطور کسی که دسترسی به تجربه مشابه نداشته باشد، گوش هایی برای شنیدن نداد… به همین سادگی هیچ چیز در آن مورد دریافت نخواهد شد. که منجر به یک توهم آکوستیک (برداشت شخصی) میشود گویی هیچ چیز شنیده نشده، هیچ چیز وجود ندارد… این تجربه عمومی من بوده است.»

  فردریش نیچه

  بهتر است در مطالعه پیام های آرکتورین ها و پلیدن ها که موجوداتی با سطح آگاهی بسیار فرارتر از ما هستند به این نکته که در بالا آورده ام توجه داشته باشیم. با وجود تمام ساده سازی هایی که مشخص است در پیام هایشان برای زمینی ها صورت داده اند. البته من هم یکی مثل شما هیچ تضمین صددرصدی در اورجینال بودن این پیام ها نمیتوانم بدهم. واما همینکه در میان سیل دروغ های تکراری که از رسانه و بلندگو و هر تریبون دیگری بر مغزهایمان کوبیده میشود، چنین متن هایی که به مثابه سقلمه ای، برای لحظاتی مارا به اندیشیدن میدارد ارزشمند نیست؟

 6. درود.چه زمینی چه غیر زمینی کلامی عالی بود.درست و غلط خوب و بد وجود ندارد.همه در مسیر کارما و تجربه هستیم.

 7. ظاهرا یه برنامه تبلیغاتی برای محصول جدید سامسونگ است که اسطوره فوتبال آلمان رو هم وارد بازی کردن

 8. يادم مياد تازه شش ماه پيش وقتي داشتم با بي حوصلگي فيلم هل بوي رو دوباره تو تلويزيون ميديدم يه دفعه محوريت سيمبوليسم
  فيلم اومد به ذهنم! فوري پريدم به خل مشنگي ديگه اي مثل خودم زنگ زدم و براش موضوع رو گفتم و توضيح دادم! باز هل بوي رو كه تم ساينس فيكشن (علمي تخيلي) داره ولي نوعي فان كميك هم به حساب مياد رو بازهم و اينبار گويي از پشت نوعي ذره بين فكري/ ذهني جديدي ديدم و به اندازه ده تا فيلم ناب ازش لذت بردم!! (اين لامصب نگاه كردن فيلم هاي ساينس آرت فيكشن فنتزي خوب و غني با نگاه سيمبوليك بدجوري به من مزه ميده، بطوريكه تا چند روز خمارش ميمونم!

  اين مقدمه رو گفتم كه اونهايي كه اينها رو نميدونند و تجربه نكردند دلشون بسوزه! و بدونند كه ور گوش ما آدمهاي عادي
  كشف رياليتي (واقعيت) ديگر، شدني يه. ولي ما عادت داريم كه با همون ذهن و نگاه معمولي مون با همه چيز ارتباط داشته باشيم. بدتر اينكه ميخوايم كه دو مثقال و نيم كتاب/ مطلب خونده و شنيده مون رو هي بيشتر و بيشتر ساده سازي كنيم و فتواگونه هاي خودساخته رو براي هر مبهمي بكار بگيريم!!

  اين هادي جان هم ترجمه كرده هم شيش برابرش توضيح داده و پيوست كرده…! ترجمه هاي فرعي و چالشهاي ذهني خودش (كم درست تا درست)! ولي ما چيكار مي كنيم!! يا تعريف الكي مي كنيم… يا تاييد اغلب تهي… يا انتقاد و رد كم و بيش تهي!
  درحاليكه قاعدتا بايد چالش ذهني خودمون رو- هرچي كه هست- توضيح بديم. آخه بابا ما با كائناتي هاي آرتوزين و با چنلرهايي كه در تصرف موقتا ذهني اونها … پيام رساني مي كنند طرفيم! نه با ساز و كار كاملا منطقي عادت شده فيزيكي (فيزيكال)، نه با شبه فلسفه هاي عرفاني به گوشمان خورده باور كرده و اعتقاد شده! نه با ضايعات دين باوري هاي كم و بيش خراب شده…!
  (من مخالفتي ندارم كه فلان مشابهتي رو اگه ديديم بگيم… ولي بايد نماي چالش مطرح كننده رو داشته باشه!)…

  گويا بايد انتظار داشته باشيم كه در پيام كائناتي هاي محترم سه حوزه در هم تنيده فيزيكال/ اسپيريچوال/ پارانرمال – نه لزوما همواره به تساوي- وجود داشته باشه. حالا من به زير بخشهاش كاري ندارم. ميخوام بگم اگه نتونيم و نخوايم كه اينجوري به چنلينگ و چنلرهاي بيچاره برخورد كنيم… بهتره همون فيلمهاي تخيلي علمي فنتزي رو فقط بگيريم و حالشو ببريم…!
  براي حتي فقط كمي فهميدن تحول ابعادي كائناتي ها بايد مايه گذاشت…. كه اينترنتيش ميشه توليد و توضيح چالشهايي كه با چنين پديده مانند هايي ممكن ميشه……………..!!!

  • سلام دوست عزیز
   میشه درباره پیامهای تو فیلمها توضیحح بدین؟ که از کجا می یان؟ و توسط کیا؟

   • علي گرامي
    سئوال سختي پرسيدي و جواب دادن بهش سختتره!
    از طرف ديگه نوشته من (كه نقد و تشويق كامنت گزاران به نوشتن چالش ذهني شون نسبت به موضوع صفحه بود)… اون پاراگراف آخر رو نشونه گرفته بود…. اون جستجوي بودن يا نبودن و سطح ارزش «فيزيكال/ اسپيريچوال/ پارانرمال» تو حرفهاي چنلرها! (كه از نظر خودم حرف كليدي مهمي بود كه زدم! خوش به حال من!!!).
    براي همين صلاح نميدونم كه پاسخ به سئوال سختت رو تو اين صفحه بنويسم! چون شايد انحرافي در مطلب چنلينگ كائناتي ها ميشه…!

    اما چند تا نكته رو اشاره مي كنم: 1- همه داستانها/ ادبيات/ هنر/ فيلمها، حاوي سيمبوليسم نيستند! 2- سيمبوليسم يعني رمزنگاري. نشان پردازي. نوعي لايه/ ساختار/ فهم پنهان، دادن به سوژه مورد بررسي و نمايش. 3- گاهي مشترك براي همه است و گاهي هم اضافاتي براي بعضي ها داره. 4- ممكنه براي مثال در يك تابلو نقاشي يه گوشه يه پرچم افتاده باشه كه ممكنه نقاش خيلي بهش اهميتي هم نداده باشه ولي براي يك ناظر حس وطن و وطن دوستي ويران شده رو داشته باشه… و تمام نقاشي رو با چنين حسي ببينه! 5- ممكنه تاثير يه كارسيمبوليك موفق همون موقع تو ذهن دريافت نشه ولي بعدا بياد. 6- يك نشانه/ يه جمله/ يه تكه تصوير، وقتي تمثيل هست با سطح ادراكي ما رابطه برقرار مي كنه… مثل اغلب كوتاه قصه هاي كتب ديني.بعدا خودمون يا ديگران اونها رو تحليل و تفسير مي كنند… راست و دروغ! مغزنواز و مغز خور!(براي همين فعالان فرهنگي سنمايي مذهبي عاشق تمثيل اند و دشمن معمولا قسم خورده سيمبل! 7- اما ممكنه يك نشانه/ يك جمله/ يه تكه تصوير/… يا مجموعه اي ار اونها، سيمبل باشه و با لايه هاي دروني تر ادراك ما رابطه برقرار بكنه!

    هنوز هيچي نگفته اينقدر شد! فيلم/ داستانهاي با چنين تمي بويژه در ساينس آرت فيكشن فنتزي، كم تا زياد ازين مايه ها
    دارند… به قصد يا به عادت غربيان! فكر مي كنم بهترين راه تمرين چنين حرفها و بازنمايي لايه ها، بايد درمورد يكي دوتا فيلم خوب ازين نوع باشه… تا مفهوم تر بشه!

 9. داداش دیگه از این آکتور ماکتور بکش بیرون . باور کن هر دفعه دارن یه جور حرف میزنن فقط می خوان فراموش نشن . این همه اتفاق مهم افتاده اصلا خبرش تو وب سایتت نیست

 10. یا اینا تو صحبت مشکل دارن یا بد ترجمه شده که زیاد مفهوم نیست صحبتشون چه

 11. دوستان ….اتفاقا این پیام ها از هر موجودی هست .یا زمینی .یا فضای …….در کل پیام الوهیت و عشق است …….
  وچیزی جز بخشندی و عشق در پیامش نیست ……………

  نفس همیشه می خواهد بگیرد …
  اما عشق همیشه می دهد ….می بخشد ……راز هستی کل عشق است .
  دائما در چرخش این عشق زیباست
  اما ما انسانها از این چرخه خارج شده ایم فراموش کرده ایم …چه هستیم
  انسان با نام شعور زاده شده اند .اما …………….در حیوانیت خود باقی ماند ……….
  خدا تنها عشق است ..اگه این راز بزرگ را کشف کنید …
  خواهید فهمید .چه با مرامه این خدا و الوهیت .که تو در آغوش کشیده ..اما تو در این آغوش به سردی رفدار می کنی
  .امیدوارم روزی همه سرچشمه عشق را دریابند و به این اقیانوس عشق الهی سرازیر شوند ….

 12. دوستان بنا به تمام تحقیقات گسترده ام ……
  لازم دیدم .که نظر شخصی خود را بگویم

  1 .تمام و بسیاری از دین ها چه اسلام .چه بودا .چه مسحیت .چه قبل از آن ها …
  کتاب های آسمانی …همه اینها …یک شیرازه دارند ..یعنی در بطن نوشته ها در دل حقیقتشون …با هم دیگه یکی هستن ..
  اما برای ارتقاع روحی هر کدام راه و روش خواص خود را داشتند ……اما قله نهای همه آنها یکی است …این جور فرض کنید …که به انسان ها کمک می کند ..تا به قله سعود کنیم ….وقتی در تمامیت انسان قرار گرفت .آنگاه آگاهانه عمل خواهد کرد ..و در چرخش ….الهی قرار خواهد .گرفت .و تنها آموختن عشق الهی است .نه چیز دیگر ..lما انسانها فرقه گرای رو یاد گرفتیم
  2 . در بسیاری از جاها دیدم که افراد می خواهند به خدا جسم دهند ..و او را فردی قلم داد کنند …دوستان خدا روح القدس …روح حقیقت است .یعنی تمایتت بی نهایت..جهان .در جای از قرآن هم هست که خداوند از روحش در ما دمید …..
  خداوند ..یعنی بالاترین و صحیح ترین قانون…هر چه از قانون های خداوندی و از مظهر خداوندی دور شویم …باعث افت روحی خود گشته ایم …….
  3 . منظور از بهشت و جهنم هم دقیقا در اصول دینی هم همین است …..جای با نام بهشت و جهنم نخواهد بود…..
  بهشت و جهنم از اعمال ما برخواسته خواهد شد …کسی یا چیزی آن را به ما تحمیل نمی کند این خود ما هستیم ..بعضی ها می گویند خداوند …این کار را می کند ..در صورتی که خداوند بخشنده و مهربان است یعنی به این اشاره دارد ..
  یعنی انسان هر گاه از این خداوندگی دور شود .خود را بی ارزش کرده است و افت روحی کرده .اما هر چه انسان خود را به این الهیت نزدیک کند .جز بخشندگی و مهربانی و عشق چیزی دیگر نخواهد یافت …خداوندگار،،،، مهربان مهربان ترین هاست .بخشنده بخشنده ترین ها ….ما همیشه خداوند را در آسمان ها تصور می کنیم …خداوند حتی نمی شود گفت به ما هم نزدیک است .او از نزدیک هم نزدیک تر است و ما را در آغوش دارد .عملا برای همین است که در اصول دینی آمده ..خود شناسی . .اولین گام است …بعد جهان شناسی .بعد خداشناسی
  4 . خداوند یک اوج است .یک فراتر بودن .به مانند نور …
  ما باید این الهیت را کشف کنیم ..خداوند .اصلا .قابل توصیف نیست ….اگر قابل توصیف بود ..او دیگر محدود می شد …و زیبای در آن نبود و دیگر جاودانگی نداشت..برای همین است .که جاودانگی خداوندی و .ناشناخته ها دائما در پی است و هرروز چیزهای جدید تر و و کشفیات ناشناخته تر .شناخته می شود … ……
  5 . نظر من راجب موجودات فضای ..
  این موجودات عملا وجود دارن….<ما اشرف مخلوقات هستیم یعنی تکامل یافته تر و بالاتر .البته در این بعد .ممکه موجوداتی حتی فراطر از ما هم وجود داشته باشند در بعد های بالاتر .که قانون و الهیت وحقیقت اصلی را آنها به ما یاد داده اند .اما منظور من خدا نیست .خداوند یعنی تمامیت بی نهایت .یک انرژی عظیم . از اضل تا ابد خواهد بود ..
  اما موجوداتی در عالم هستند …که از شعور والای الهی برخوردار نیستند و در سطح پایین تری قرار دارند ..
  آنها دائما می خواهند انسان را از این اوج ها به پایین بکشند ..
  به مانند ..مثبت و منفی ……اما اوجی والاتر و فراتر وجود دارد با نام نور .این موجودات در سطح پایین تری از نور قرار دارند .و ممکن است حتی تک بعدی باشند ..برای همین است که دائما در حال شر هستند .چون نقطه اوجی ندارند ..و ذاتن .اینگونه هستند ..انسانها درعالم تک بودی نیستند .آنها چیزی فراتر هستند .از دو بعد هستند .و اوج بعدی انسان همان نور است .اوجی فراتر .یا تکامل روحی .که به ما قانون حق و عدل الهی و منشا الهیت را یاد می دهند ..که میشه .همان قانون الهیت …سراسر عشق الهی …یعنی در خداوندی جز عشق چیزی نیست …کل دنیا با این رقص عاشقانه خداوندی سرشه شده است .و ساخته شده است …یعنی با این انرژی سراسر عشق .که با نام خداوند است یکی شدن .
  6. دوستان این جور موضوعات و مطالب بسیار علمی و دقیق هستند .و باید تحقیق کنید …کسانی هستند .که با مکر و حیله …بسیاری از چیز ها را دروغ انگاشته ..و می خواهند نسل بشریت را از این تکامل الهی و عشق ..به عقب برانند ..
  حال ممکن است ..موجودات فضای با ذات بد و تک بعدی باشد و حتی .همان موجودی که با نام شیطان قلم داد می شود .همین موجودات هستند …ما به اصطلاح انسان های دینی حتی .دین را درک نکرده ایم بلکه ..نقطه انحرافی و راهی دیگر را تفسیر کرده .و با نام دین .بشریت را به اشتباح انداخته ایم .و این اوج و تکامل روحی را از انسان ها گرفته ایم ..و اصلا حقیقت واقعی همان دین ها را هم درک نکرده ایم . ..

  7 .دوستان تمام موجودات فضای در عالم بد نیستند ..
  اما بستکی به بعد ها داره
  تک بعدی .
  دو بعدی
  سه بعدی ..
  و الا بی نهایت ..

  تا اینجای که من .دیدم …و حرف های این موجودات یعنی آرکتورین را خواندم .احتمالا .اونها چیزی فراتر از انسان هستند .و ممکنه از دنیاهای 4 بعدی و 5 بعدی باشند …..

 13. یه سوال داشتم …از آدمین …
  چرا نظرات رو سانسور میکنین .و اونجور که خودتون دوست دارین ..تغییرشون میدین و میزارین …..واقعا …..از شما توقع نداشتم ..من یکی از قدیمیترین ..طرفدارهای این سایت بودم ……….با این کارتون ارزش این سایت آوردین پایین ..بارها این حرکت ناپسند رو از شما دریافت کردم ……………
  و فکر کردم ..نظرات من شاید اشتباه و اغراق آمیز است ……….
  و از شما جواب درستی دریافت نکرده ام ..و بارها تنها با گفتن .اینکه این پاسخی و نظری که گذاشتین ربطی با موضوع ندارد …
  …و بار ها با دلیل الکی بحث رو پیچوندین ….واقعا ……شرمنده شدم ….من به جای شما..
  ……….فکر می کردم این سایت مربوط .به آدم های هسته که در پی حقیقت واقعی هستن .
  و حقیقت جو هستن……
  اما پی بردم .اینطور نیست
  شما با این کارتون به شعور مخاطب توهین می کنین ..

  خدا نگهدارتون

 14. با درود فراوان ………
  ببخشید اگر اشتباه اظحار نظر کردم .دوست عزیز
  این آلبوم زیبا تقدیم به شما دوست عزیز منی کنم .
  .نمویدونم شنیدینش ….
  http://omid10000.dl1.rapidpars.com/28341/2771227/25eu1weh0et/Jonathan.Goldman-The.Divine.Name.I.Am.2013.rar
  لینک …رپید پارس مستقیم کردم ..براتون .حتما دانلود کنید ..ارزش گوش دادنشو داره .فوقوالعاده زیباست و احساسی است .برای یوگا و مدیتیشن
  سبک : medit…
  (Jonathan Goldman – The Divine Name I Am (2013

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: