بایگانی روزانه: سپتامبر 30, 2013

پیغام SEPTEMBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین

 

«پیغام SEPTEMBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین»

 The Arcturan

سلام عزیزان. ما برایتان امید و راحتی را میرسانیم زیراکه میدانیم که خیلیها در این زمانهای تغییر عظیم دارند رنج میبرند. شما در پروسه رهاسازی و پاکسازی انرژیهای قدیمی از بدنهای فیزیکی و احساسی و ذهنی تان هستید که اغلب میتواند پراسترس و ناخوشایند باشند. درک کنید که این پروسه پاکسازی انرژی, دارای سطوح مختلفی است. ممکن است فکر کنید که تجربیات یا احساسات خاصی را پاکسازی کرده اید, و بعد ناگهان دوباره آنها را تجربه میکنید. بیشتر این پروسه پاکسازی عمیق مربوط به زندگیهای دیرینه شما هستند, زندگیهایی که درون ساختار آیینی و عبادی و مذهبی سپری شده اند. پروسه پاکسازی انرژی, در هر نوع شیوه ای که خویشتن برتر شما میداند که شما آمادگی اش را دارید رخ خواهد داد. تجربیات خیلی عمیق تر از زندگیهای قدیمی شما, اغلب دارای سطوح عمیقتری هستند که شما تاکنون درونتان دفن کرده اید و فقط اخیرا آماده پاکسازی شده اند. 

 

لطفا انتظار نداشته باشید که زندگی معمولی تان همانگونه مثل گذشته ادامه داشته باشد زیراکه زندگی روزمره تان تاکنون براساس ایده های همگانی و عمومی بوده است — یعنی برخی خوب هستند و برخی بد(دوگانگی و جدائی) – که بیشترشان اکنون دارند منحل میشوند. هیچ چیزی دیگر نمیتواند همانطوریکه بوده است بماند, اگرچه ظواهرات عمومی ممکن است که هنوز تغییرناپذیر و یا تغییر نیافته دیده شوند. این مردم بعنوان یک کلیت هستند که دارند اینرا انتخاب میکنند که دیگر وضعیت موجود را قبول نمیکنند, یک نشانه رشد روحی. چنانچه فرکانس انرژی Gaia تغییر میکند و بطبع آن شماها بیشتر روشن فکر و هدایت میشوید, انرژی فرکانس بالاتر خودش را در راههای جدید و برتری از آنچه شما هر روز انجام میدهید نشان خواهد داد. شما خالق هستید و سطح آگاهی شما در بیرون نیز متجلی خواهد شد.

 

همه چیز بطور روحانی است زیراکه هیچ چیز دیگری وجود ندارد – یک حاضر در همه جا, یک قادر مطلق, یک واقف به همه چیز, یک آگاهی, که دارد خودش را همچنان متجلی میکند…. این جهالت بشریت از این موضوع و اعتقادش به دوگانگی و جدائی بوده است که جهانتان را اینگونه که آنرا میشناسید و بهش معتقدید خلق کرده است – اشخاص پر شده از جفتهای متضاد هم.

 

بیداری و آگاهی, هدف سفر روحانی است و چیزیست که شماها دارید به آن, آگاه و بیدار میشوید. شماها آماده اید. چنانچه آگاهی در مقیاس فردی و جهانی به بیداری میرسد, یعنی به حقیقت وجودی و عقیده غلط دوگانگی و جدائی, صحنه بیرونی جهانتان نیز بطور اتوماتیک بایستی تغییر کند و تغییر خواهد نمود. هر تشخیص فردی از حقیقت, به نور آگاهی جهانی خواهد افزود و کمک خواهد نمود تا ظواهرات دروغین و غلط خلق شده از و در جهالت, منحل شوند.

 

از هر چیزیکه دیگر بکار شماها نمی آیند و بدانها هم طنین نیستید دست بکشید. چرا؟ چرا به چیزهائیکه, یا افرادیکه, یا مکانهائی که, یا اعتقاداتی که, دیگر با آنها هم طنین نیستید همچنان چسبیده اید و دارید با آنها ادامه راه میدهید؟  با خودتان صادق باشید و این سوال را از خودتان بپرسید. خیلیها حتی از این آگاه نیستند که دارند چنان کاری را انجام میدهند, حتی وقتیکه درک شهودیشان بهشان دارد سیخونک میزند که از چیزیکه دیگر بدردشان نمیخورد و با آن هم طنین نیستند و بدرد خوبی بالاترشان نمیخورد دست بکشند! چسبیدن به ایده ها و راههای زندگی که شماها فرای آنها رشد روحی کرده اید, آنهم برحسب عادت روزمره گی یا برخی وفاداریهای نابجا,  فقط باعث میشوند تا رشد روحی شماها را کند کنند و شماها را در اسارت گذشته نگه دارند.

 

وقتیکه حس ناتوانی برای رهاکردن آنچه که با آن هم طنین نیستید وجود دارد, این یعنی همیشه یک حس ترس در ماجرا حضور دارد. انسانها, زندگی پس از زندگی (وبعضا برای دلایل خوب) اینطوری برنامه ریزی شده اند تا از چیزیکه برایشان ناشناخته است بترسند. ترس, ابزاری شده است تا بتوسط کسانیکه عطش قدرت دارند, برای حکمرانی کردن استفاده شود, لذا ترس از ارتکاب یک اشتباه, عمومی شده است. ترس, از هر نوع از تجربیات شدید زندگیهای گذشته, در وجود شخص ریشه میکند و برای خیلیها بطور مستحکم و محکم درون حافظه سلولی (مخصوصا درون چاکرای ریشه) باقی میماند, تا اینکه بطور آگاهانه پاکسازی و رهاسازی شود.

 

پروسه پاکسازی و رهاسازی در راههای مختلفی رخ میدهند. اغلب موقعی شروع میشوند که سطح انرژی یک شاگرد بواسطه مدیتیشن افزایش می یابد یا بتوسط عملیات انرژی رسانی که بتوسط اشخاص روشن ضمیر انجام میشوند. پروسه پاکسازی انرژی میتواند کلی و عادی باشد, اما موارد عمیق تر پاکسازی باید بطریقی به سطح وجودیتان بیایند و تصدیق شوند (از نقطه نظر فیزیکی, احساسی یا ذهنی). تمام پاکسازیهای انرژی بتوسط خویشتن برتر هدایت میشوند و یک شاگرد نیازی نیست که هرگز بترسد که آیا برای تجربه کردن چنان پاکسازی آماده است یا خیر.   

 

خیلی از این تجربیات شدید زندگیهای گذشته شماها که هنوز در حافظه سلولی شماها نگه داشته شده اند, موقعی برای پروسه پاکسازی بتوسط خویشتن برترتان فعال میشوند که یک شخص در طول زندگی کنونی اش به یک انتخاب نزدیک مشابه به آنچه ممکن بوده در یک تجربه وحشتناک اصلی در گذشته اش انجام داده باشد درحال نزدیک شدن باشد. و برای ممانعت از این,  بدنتان پاسخهای حفاظتی برپا میکند – ترس از ارتفاع, ترس از آب, ترس از سگها, غیره و غیره – ترس, ترس, ترس. اغلب نور به سلولهای بدنتان بفرستید, خصوصا در طی مدیتیشن. قصدتان را در طی مدیتیشن بیان کنید که حافظه سلولیتان این انرژیهای قدیمی و پرچگال را رهاسازی و پاکسازی کنند و بجایشان اجازه دهید تا نور نقشه الهی جایگزینشان شوند. حافظه سلولیتان را آگاه کنید که آنها دیگر نباید چنین چیزی را دوباره تجربه کنند حتی اگر که شما واقعا ندانید که آنچه در گذشته تجربه کردید چه بوده است.

 

وقتیکه ترس های نامعقول و بی معنی بسراغتان می آیند, بخودتان زمان بدهید و از خودتان بپرسید:»به چه چیزی معتقدم که باعث شده اینطوری احساس کنم؟ آیا این حقیقی هست یا الکی؟» بدینصورت میتوانید فرای آن ترس و از طریق آگاهی بالاترتان و قصدتان برای پاکسازی و حرکت به فرای آن ترس, مشاهده کنید, رهاسازی کنید و حرکت کنید. قصد, در هر چیزیکه میگوئید و انجام میدهید خیلی مهم است. از خویشتن برترتان و آگاهی برترتان بپرسید و بخواهید تا در این موارد کمکتان کنند زیراکه آنها برای همین حاضر هستند تا کمکتان کنند و بهتان شدیدا عشق بدهند. با این وجود, همانند هر چیز دیگری, این انتخاب خودتان است.

 

یک روح در حال رشد روحی, شجاعانه شروع میکند تا به ناشناخته اعتماد کند, وقتیکه درک میکند که تمام چیزیکیه حقیقی است در دستورالعمل الهی و قانون الهی نگه داشته شده است آنهم علیرغم هرگونه ظواهراتی که در مغایرت با آن باشند – زیراکه هیچ چیز دیگری وجود ندارد. بشریت اینگونه آموخته است که راه حلها را در سطح ذهنی بیابد, با اعتقاد بر اینکه مغز مهمترین عضو بدن است. اما مغز بسادگی فقط ابزاری است که آگاهی, فعال کننده این ابزار میباشد.

 

بچه ها از دوران کودکی اینطوری آموخته داده شده اند تا هر زاویه از زندگیشان را بهش فکر کنند و برایش نقشه بریزند تااینکه همه چیز بدون هیچ مشکلاتی جریان یابد (براساس ایده های بعد سومی که امور چطور باید جور شوند). تشخیص دهید که وقتیکه دارید از یک آگاهی از منظر دوگانگی و جدائی کار میکنید, همیشه جفتهای متضاد یکدیگر برایتان وجود خواهند داشت, آنهم فارغ از اینکه چقدر خوب برنامه ریزی و نقشه کشیده باشید, چراکه شما دارید دقیقا و کاملا درون انرژی دوگانگی و جدائی, خلقت میکنید. این همان تجربه بعد سومی است.

 

نقشه کشیدن لازم است وقتیکه مثلا دارید بلیط هواپیمایتان را رزور میکنید یا دارید به مسائل روزمره گیتان توجه میکنید, اما داریم میگوئیم که دیگر زمانش است تا بیاموزید تا ابتدا به قصدتان گوش فرا دهید, و حقیقت پشت هر نوع ظواهرات زندگی را تصدیق کنید, و بعد هر آنچه که قدمهای انسانی نیاز دارند را بردارید. انسانها آموخته اند تا برعکسش را انجام دهند, یعنی نقشه کشی و طرح ریزی در طول زندگی و بعدا و با در درجه دوم اهمیت قرار دادن و یا شاید در یک یکشنبه در کلیسا بخواهند که جنبه های روحانی یک موقعیت در زندگیشان را بهش تعمق کنند. آگاهی روحانی, خیلی کاربردی است. کمال و هارمونی مجسم درون آگاهی الهی (و شما) وقتیکه تشخیص داده شود, در راههایی که برایتان تمام عیار هستند متجلی خواهند شد, اما لزوما همان راهها که برای یکنفر بی عیب هستند برای شخصی دیگر ممکن است مناسب نباشند.

 

باید برای هر لحظه از روز و شب, زندگی روحانی را باهاش زندگی کنید. حقیقت باید به سطح آگاهی شما تبدیل شود – یعنی لنزهایی که با آن هرچیزی در زندگیتان را مشاهده میکنید. هویت اصلیتان این است که شما موجودیتهای روحانی هستید, و بنابراین الزامی است که یک شاگرد روحانی مصمم, این حقیقت را تصدیق کند و با این آگاهی شروع به زندگی کردن نماید. شما انتخاب کردید تا در انرژیهای پرچگال بعد سومی سیاره زمین باشید تااینکه بیدار شوید آنهم علیرغم تمام ظواهرات زندگی که در مغایرت با آن باشند.

 

خیلیها حقیقت را در سطح عقلانی و ذهنی میدانند اما از آن جلوتر نمیروند. حقیقت نمیتواند در سطح عقلی و ذهنی تجربه شود, بی اهمیت به آنکه در چه تعداد کلاس و درس حاضر شده باشید یا چه تعداد کتاب خوانده باشید. حقیقت نگه داشته شده در سطح عقلی ذهنی, بسادگی فقط یک شاگرد روحانی را در همان مکانی که هست نگه میدارد و فقط به انرژیهای بعد سومی می افزاید. وجود الهی و الوهیت نمیتواند که بتوسط مغز درک شود, زیراکه خیلی عمیق, خیلی جهانی و خیلی مقدس است. حقیقت بتدریج از درون فاش میشود چنانچه یک فرد از نظر روحی آماده است. دانش عقلانی و ذهنی از حقیقت فقط یک قدم نوزادانه اولیه است.

 

هرفردیکه در انتخابش برای رشد روحی جدی و مصمم است, باید شروع به قدم نهادن در مسیر کند عزیزان, بجای اینکه فقط درباره حرفهای گفته شده حرف بزند.

 

اکنون زمانش است, و برای خیلیها حکم زمان اتمام یافته را دارد. بیاد بدارید, بشریت فقط به این خاطر روی سیاره زمین نیست تا از صحنه لذت ببرد, بلکه بدین خاطر اینجاست تا بیدار و آگاه شود. تمام کسانیکه دارند این پیغامها را میخوانند آماده هستند, و آنرا میدانند, درحالیکه هنوز عده زیادی مردد و بی میل هستند تا واقعا و عملا اینطوری زندگی کنند.

 

زیستن در یک زندگی بیدار شده روحانی اصلا بدین معنی نیست که 24 ساعت روز و 7 روز هفته را با دستان بفرم عبادت گره کرده بایستید, و بهیچ وجه هم بدین معنی نیست که  بگوئید:»آه, خدا همه چیز است, همه چیز توهم است, لذا اجازه میدهم تا این نوزاد قحطی دیده بمیرد.»

 

زندگی کردن از و در حقیقت همچنین اصلا بدین معنی نیست که کفش پاککن یک فردی دیگر شویم, بعنوان یکی دیگر از خیلی ایده های درباره زیستن روحانی که شاید بهش ایمان داشته باشید. زندگی کردن در مرکز وجودیتان, در آگاهی و بیداری قلبیتان, بمعنی زیستن و حرکت کردن و بودن وجود شما در یک فونداسیون براساس حقیقت است آنهم علیرغم تمام ظواهرات بیرونی زندگیتان, و در این حالت شما درطی هرچیزی که نیاز باشد تا در یک سطح انسانیت انجام شود راهنمائی میشوید.

 

درک کنید که اختلاف و ناهماهنگی برایش هیچ قانونی وجود ندارد تا بخواهید آنها را نگه دارید بلکه بسادگی, فقط تفاسیر گمراه کننده از یک آگاهی عمومی و انفرادی و همچنین از یک سطح آگاهی جهان بیدار نشده بدام افتاده در اعتقادات دوگانگی و جدائی هستند.

 

نور و عشق به تمام افرادیکه میبینید در ستیز و کشاکش و تقلا هستند بفرستید, و همیشه آنهم با تشخیص از ذات حقیقی الهی آن افراد.

 

چیزهای بیشتری دارند می آیند که شماها بعنوان هرج و مرج مشاهده خواهید کرد, اما در ترس فرو نروید زیراکه همه آنها بسادگی فقط حذف و پاکسازی انرژیهای قدیمی و پایان یافته از Gaia و همچنین از آدم ها هستند.

 

هرگز مردد نشوید که شما موجودیتهای الهی هستید و دارید تجربیات زندگی انسانی را پشت سر میگذارید. آنهائیکه باندازه کافی رشد روحی کرده اند تا پیغامهایی مانند اینرا بخوانند, شماها در راهتان هستید و کاملا قادرید تا نور بیشتری در این زمانها به جهان بیافزائید – اگرکه اینرا انتخاب کنید.

 

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  9/28/2013

 

پ.ن: (م:) با اجازه دوستان گرامی, لینک آن PDF مربوط به مدیتیشن heal دهنده فردی و سیاره ای را که با ترکیبی از دستورالعمل ذهنی-روحی برگرفته از پیغام گروه آرکتورین است و قبلا هم در پی نوشت پیغام قبلی گروه آرکتورین نهاده بودم, دوباره اینجا در انتهای این پیام قرار میدهم. باورکنید پروسه پاکسازی حافظه های سلولی رو سریعتر و بهتر میکنه, بله خب اما با احساسات ناخوشایندی که در طبع اون میاد چونکه داره پروسه پاکسازی رو تسریع میکنه و اینکه در روزهای اول اینطوری بیشتر احساس میشه, اما بعدش واقعا نتیجه خیلی خوبی میده. عین عمل جراحی, که هرکاریش کنی باید یخورده دردش رو تحمل کنی, اما بهتر از اینه که بزاری مثلا غده سرطانی درونت بمونه و تو رو زودتر به فنا بده, نیست؟

http://www.mediafire.com/view/3jvb4cabct79oqw/Daily_Meditation_for_self_and_planet.pdf

PDF لینک زیر هم دربردارنده لینک های دانلود تمام موسیقیهای مدیتیشنی است که در PDF مدیتیشن بالا ذکر شده اند که موسیقیهای مدیتیشنی زیبا از Anjey Satori میباشند:

http://www.mediafire.com/view/zvqf9jo8b3jxzga/Anjey_Satori.pdf

منبع: http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

دیمیتری مدودف : موجودات فضایی بین ما حضور دارند.


دیمیتری  مدودف نخست وزیر روسیه چندی پیش در یک مصاحبه ی تلویزیونی با یک شبکه ی روسی  وجود حیات فرا زمینی را تائید کرد. این رویداد بسیار مهمی است . چون برای اولین بار است که یک مقام رسمی در مقام نخست وزیری این حقیقت را بیان می کند. دیمیتری مدودف از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ رئیس جمهور روسیه بود.

دیمیتری مدودف در این مصاحبه گفت :

» من برای اولین بار و آخرین بار به شما می گویم. به همراه کیفی که برای کنترل مسائل هسته ای است، پوشه ای هم به من دادند که مربوط به مسائل فرا زمینیان در روسیه میشود که آن ها توسط سرویس های مخفی و امنیتی روسیه کنترل می شوند.این ها به رییس جمهور جدید داده می شود. نمی توانم به شما بگویم که چه تعداد  از آن ها در بین ما هستند،  . چون ممکن است باعث وحشت و هراس شود.

http://www.youtube.com/watch?v=NcvVzXzzJZk

با تشکر فراوان از احمد رضا  عزیز برای ترجمه و  ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: