پیغام AUGUST 31, 2013 یک گروه آرکتورین


«پیغام AUGUST 31, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

با سلام و احترام به شما عزیزان. دوباره می آییم تا امید و نور هدایت را بیاوریم زیراکه همه چیز دارد مطابق نقشه پیش میرود. سعی نکنید تا وقتیکه این پیغام را میشنوید به سادگی از آن چشم پوشی کنید, زیراکه میدانیم که شما شنونده حرفهایی از خیلی کانال های دیگری هستید که میگویند تغییرات دارند به پیش میروند و اینکه اما هنوز چیزی بنظر عمومی تان نمیرسند که در حال تغییر کردن باشند. مهم است که از هر نوع مفهوم که ممکن است هنوز آنها را نگه داشته باشید که تغییرات در جهان باید چطور جلوه گر شوند دست بکشید زیراکه نگه داشتن ایده خاص به اینکه تغییر باید چطور بنظر برسد ناشی از صرفا طرز نگاهتان از لنز فکر و عقیده بعد سومی و دیدن ظواهرات بعد سومی است. دیگر زمانش است که به اعتقاد و ایمان و تمرین کردن حقیقت حرکت کنید.  

 

ما تغییرات را در قلبهای عده زیادی که قبلا زندگیهای با خشم و تنفر را پشت سر گذاشته اند میبینیم همچنانکه در این زمان, انرژیهای ارتعاشات بالاتر به روی سیاره زمین فرو میریزند تا اجازه دهند که مردمان بیشتر و بیشتری, خودشان را بسوی تجربه کردن رحم و شفقت صرفنظر از هرگونه تعصبات و غرض ورزیها بگشایند. هر نوع آگاهی فاش کننده, جرقه دیگری از عشق مطلق(یگانگی) بدرون آگاهی عمومی جهانی خواهد افزود و کمک خواهد نمود تا تغییراتی را که همه شما بدنبالشان هستید بیاورند.

 

عشق مطلق اصلا بدین معنی نیست که بایستی بروید یک ارتباط احساسی با یک فردی دیگر را بیابید, بلکه بدین معنی است که علیرغم وجود هرگونه ظواهرات, شما تشخیص میدهید که هر فردی یک جلوه الهی است حتی اگرکه خودشان از آن حقیقت آگاه نباشند و یا بدان توجه نکنند. این درواقع تعریف عشق مطلق است, و تمرین کردن آن, مانعی برایتان ندارد که نخواهید که حرفهایی را که ممکن است نیاز باشند تا به فردیکه رفتارهایی دارد میکند که نیاز است به او تذکراتی داده شود را به او نزنید. وقتیکه حرف, با آگاهی از ذات الهی سایرین, گفته میشوند, با یک انرژی نور جریان می یابند در حالیکه حرفهای گفته شده در انرژی دوگانگی و جدائی, حامل ارتعاشات پایین تری هستند.(م: لطفا مطلب موجود در لینک زیر را در همین رابطه بخوانید, که درباره انرژی منفی و انرژی مثبت صحبت میکند و خصوصا انجام یک آزمایش مطابق دستور العمل داده شده با برنج, که در 3 ظرف مشابه برنج ریخته و درشان را میبندیم و به یک ظرف میگوئیم عاشق تو هستیم و دوستت داریم و آنرا با کاغذی هم رویش میگذاریم و به ظرف دوم میگوئیم ازت متنفریم و رویش هم کاغذش را مینویسیم و به ظرف سوم کاری اصلا نداریم. پس از گذشت مدتی خواهید دید که ظرف بدون هیچ نوع انرژی مثبت و یا منفی به آن القاء شده زودتر از دو تا ظرف دیگر کپک میزنند, چونکه بالاخره ظرف برنج دارای انرژی تنفر از ظرف برنج بدون انرژی ارجحیت انرژیایی بیشتری دارد, اما برنج ظرفیکه انرژی مثبت بدان القاء شدن خیلی دیرتر از برنج بقیه ظرفها کپک میزند. خودتان بروید بخوانید و ببینید:

http://thegreaterpicture.com/cures-for-diseases.html

 Everybody who does the rice experiment, gets the same results

حیات روی سیاره زمین دارد می آموزد تا از میان و بعد فرای مفاهیم و ایده های غلطی حرکت کند که مربوط به بعد سوم میشوند. این رشد و نمو روحی است. بشریت خلاق است, بواسطه بودن در و از ذات الهی, اما از آنجائیکه بیشتر شماها از اینکه واقعا چه کسانی هستید ناآگاه بوده اید, جهانتان از منظر انفرادی و عمومی کاملا به جلوه های دوگانگی و جدائی گرویده و نشان داده شده است. و این شرایط فقط درصورتی تغییر میکند چنانچه بشریت تغییر کند و شروع به خلق کردن جهان در و از طریق حقیقت بنماید.

 

زمانش رسیده که آگاه باشید و هرگونه مفاهیم مرددی را که ممکن است هنوز نگه داشته باشید مورد سنجش قرار دهید. مفاهیم بعد سومی به سادگی معتقدات نادرستی هستند که در طول زمان بعنوان حقیقت برایتان مورد قبول واقع شده اند. بدقت گوش دهید و هدایت شوید بتوسط اشارات مبنی بر درک که بطور غیرمنتظره ای ظاهر میشوند وقتیکه در جائی آهسته دارید فکر میکنید یا اینکه در مکالمه با فردی دیگر هستید. هر موضوع و مسئله از زندگی روزانه معمولی تان درواقع فعالیت روحی-معنوی هستند که با مفاهیم بعد سومی پوشیده شده اند. این دلیلی است که چرا نیازی نیست تا زندگی روحی-معنوی تان را از زندگی روزانه تان جدا بنمائید در حالیکه عده زیادی اینکار را میکنند کل زندگی همه اش دروس روحی-معنوی است. کار این است که واقعیت اساسی درون همه چیز را ببینید.

 

یک مثالش میتواند این باشد که دارید دنبال خرید خانه ای میگردید. بدنبال خانه تمام عیار مدنظرتان میگردید و بنظر نمیتوانید آنرا بیابید. اگر بتوانید تشخیص دهید که هرگز از خانه تمام عیارتان (آگاهی الهی) جدا نبوده و نیستید, تفسیر فیزیکی از این تشخیص, یک جلوه بیرونی نیز بخود خواهد گرفت. این آن طریقی است که شما همه چیز در جهان فیزیکی تان را از طریق چشمان تازه ای تفسیر خواهید کرد. یعنی تمرین کردن دیدن هرنوع و تمام ظواهرات از نقطه نظر واقعیت روحی-معنوی که بنیاد چیزی را که دارید میبینید خواهد گذاشت.

 

اگر مرض و بیماری واقعا در آگاهی الهی وجود میداشت, که دیگر بیماری هرگز مطلقا نمیتوانست درمان و شفا داده شود زیراکه بیماری بعنوان یک حقیقت بطور ابدی و ازلی وجود میداشت. آیا درک میکنید؟ تمام و هرآنچیزیکه حقیقت هستند محکم در سر جای خودشان بتوسط قانون الهی نگه داشته شده اند و نمیتوانند به هر طریقی تغییر کنند و دگرگون یابند. این فقط تفاسیر نادرست بشریت هستند که خیر و شر را میبیند. هوش, فراوانی, هماهنگی, صلح, شادی, عشق(یگانگی), کمال, تمامیت, غیره, غیره ,بطور نامحدود در درون آگاهی همه جا حاضر الهی گنجانده شده اند و باید تشخیص داده بشوند و بعنوان شمای حقیقی تان پذیرفته شوند. هیچ چیز خارج از آگاهی الهی وجود ندارد و تمام ظواهرات برخلاف آن به سادگی فقط تفاسیر نادرست هستند. این حقایق, سفرتان را از متافیزیک به عرفان ترکیب میکند.

 

مفاهیم بعد سومی, بازتاب دهنده تفکر یک جدول زمانی هستند که در آن رخ میدهند و بازتاب دهنده آنچه هستند که سطح آگاهی در آن زمان و در آن مکان ازش برخوردار بود. برخی مفاهیم چنانچه اجتماع نمو و رشد روحی میکند منحل میشوند, اما بقیه مفاهیم اگرکه وضعیتهای آگاهی همانطور باقی بمانند بهرشکل بطور نادرست و غلط در سر جایشان خواهند ماند. رشد و نمو روحی, پروسه حرکت به فرای مفاهیم بعد سومی و حرکت بدرون حقیقت درباره خدا و انسان است.

 

زمانی در گذشته بود وقتیکه اعتقاد در نزد عموم بر آن بود که سوزاندن شفادهندگان و کارگزاران نور(lightworkers) بعنوان جادوگران, یک راه مناسب برای مقابله با «شر» محسوب میشد! آگاهی پرچگال و سیستم اعتقادی همراهی کننده اش در آن زمانها به هیچ فردی به جز خدا اجازه نمیداد تا عطیه و موهبت روحی-معنوی بخواهد داشته باشد. خدا برای آنان در حکم مردی در آسمان با قوانین و مقرراتی بود که باید بخاطر تحت ترس از مجازات ازش پیروی میشد, و «شر» در حکم مرد قرمز پوشی با شاخ بود که شیطان یا دیو(Satan or devil) نامیده میشد. این فقط یک نمونه مثال بارزی است که چطور آگاهی نشئت گرفته از دوگانگی و جدائی بطرز جاهلانه ای در جهان جلوه گر میشود.

 

اجتماع کنونی تان به فرای سوزاندن مردم بخاطر داشتن عطیه های روحی-معنوی رشد و نمو روحی کرده است, اما هنوز نگه دارنده خیلی مفاهیم منسوخ و مهجور است و هنوز هم اجازه میدهد تا مجازاتهای بیش از حد خشن برای آنهایی صادر کند که ممکن است انتخاب کننده این باشند که به برخی از جنبه های عقاید دینی و تعصب آمیز همچنان پذیرفته شده جاری اعتنا نکنند.

 

وقتیکه فردی انتخاب کننده این است که تحت نفوذ و حکمرانی برخی عقاید تعصب آمیز و همراهش برخی قوانین سفت و سخت از درست و نادرست بخواهد زندگی کند, او انتخاب کننده این است که در بندگی و بردگی بخواهد زندگی کند. صرفنظر از اینکه آیا این عقاید تعصب آمیز از مذهب, حکومت, یا یک شخص در قدرت بیاید, همچنان به سادگی نشاندهنده تفسیر آن فرد از حقیقت است یعنی مفاهیم و اعتقادات او. این دلیلی است که به شما اصرار میشود که بدرون خود بروید, تا تفکر و تعمق و اندیشه(meditation) را تمرین کنید و اطلاعات خودتان را مستقیما بدست آورید, شما نیازی به واسطه ندارید. واقعیت, درواقع رایگان, محبت آمیز, بی آغاز, بدون مرگ, تغییرناپذیر و بطور نامحدودی بتوسط قانون الهی در سر جای خودش نگه داشته شده است, و کسیکه شما هستید میباشد.

 

شما آماده اید عزیزان تا گامهای عمیقتری را برای دوباره تفسیر کردن هرآنچیزیکه میبینید, میشنوید, میچشید, لمس میکنید, یا میبوئید, بدرون واقعیت روحی-معنوی اش بردارید, که یعنی زندگی هر روزه با انجام دادن آنچیزیکه به انجامش گمارده و کشانده شده اید, اما دیدن از درون هر نوع ظواهرات خوب و بد به واقعیت. این درواقع حذف نمودن برچسب از همه چیز است.

 

جهان به ذات خودش یک توهم نیست, بلکه این مفاهیم نادرست پذیرفته شده در جهان هستند که توهم اند.

 

این آن کار است عزیزان, این طریقی است که جهانتان را بسوی یک حالت آگاهی جدید تغییر میدهد, و این حقیقتا عملی میشود, خصوصا در آغاز کار, و هیچ فردی دیگر نمیتواند آنرا برایتان انجام دهد. این دلیلی است که چرا انتخاب کردید تا در این زمان قدرتمند روی سیاره زمین باشید. عده زیادی هستند که حقیقت را میشنوند و میخوانند, حتی وانمود میکنند که دانش آموزان جدی حقیقت هستند, اما بی تمایل اند تا عقاید قدیمی راحت طلبانه شان را رها کنند. خیلیها احساس میکنند که حقایق عرفانی بیش از حد غیر عملی هستند که بخواهند جدی گرفته شوند, و لذا انتخاب میکنند تا در وضع موجود از آنچه در حال حاضر میدانند باقی بمانند.

 

در این زمان شما دارید حافظه سلولی بدنهای فیزیکی و احساسی و ذهنی تان را پاکسازی میکنید هرآنچیزیکه نتواند با شما بدرون انرژی ابعادی بالاتر حمل شود. پاکسازی سلولی فیزیکی, احساسی و ذهنی خیلی اوقات در راههایی جلوه گر میشوند که ممکن است در خیلی سطوح برایتان ناخوشایند باشند, لذا بیاموزید تا نهراسید اما بدین تجربیات توجه کنید که نشانه های پستخانه ای هستند که نشان دهنده آنچیزی هستند که شما ممکن است همچنان نگه داشته باشید که نیاز به بخشش, پذیرش, و عشق مطلق(یگانگی) دارد هم برای خودتان و همچنین دیگران.

 

نور به سلول های فیزیکی تان بفرستید و بهشان بگوئید تا هرنوع انرژی منسوخ و قدیمی را که از این دوره زندگی و دوره های زندگی پیشین در خود همچنان نگه داشته اند را رهاسازی و پاکسازی کنند. بدن ذهنی تان را آگاه کنید که اکنون انتخاب میکنید تا از تمام اعتقادات نادرست دست بکشید و رهایشان کنید. آگاهانه انتخاب کنید که بدن احساسی تان هرنوع انرژیهای احساسی منفی زهراگین را رهاسازی و پاکسازی کند و با عشق مطلق(یگانگی) جایگزینشان کند.

 

این آن کار است عزیزان, و شما آماده اید و کاملا قادر هستید تا آنرا انجام دهید, البته اگر انتخاب کننده آن باشید.

 

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  8/31/2013

 

پ.ن. — م: در این زمانها, مصرف آب آشامیدنی خالص روزانه تان را بالا ببرید زیراکه به بدنهای فیزیکی مان اصطلاحا «حمل کننده آبی» اطلاق میکنند و آب رسانای انرژی خیلی مفیدی است تا انرژی را بهتر و سریعتر در کل بدن به گردش و جلوه در بیاورد. یک مدیتیشن بدون کلام اما همراه با تصور ذهنی هست که بنده از جائی اقتباس کرده ام و الان چندین ماه است که آنرا هر روز بمدت 25 دقیقه(غیر از جمعه روز استراحت) انجام میدهم و بسیار برای heal دادن به کل بدنهای فیزیکی/احساسی/ذهنی و همزمان heal دادن به mother Earth(Gaia) مفید است و با گذشت هر روز به روز, تاثیرش هم برای شما(انفرادی) و هم برای سیاره(سایرین) بیشتر و بیشتر خواهد شد. پاراگراف آخر این پیغام گروه آرکتورین رو اگرکه بهش اضافه بشه دیگه فوق العاده میشه. به ذهنم اومد که کار ترکیبی ذکر شده مذکور رو بصورت یک PDF دربیارم و با شما دوستان هم در جریان بذارم به امید اینکه مورد استفاده و بهره مندی(حقیقی ای که دارد) شما دوستان گرامی نیز قرار بگیرد. و اینرا متصور شوید که همزمانی عده زیادی روی نوعی مدیتیشن heal دهنده فردی و سیاره ای چه تاثیر بسزایی در بخش خصوصا سیاره ای آن خواهد داشت؟! تاثیر فوق العاده بیشتری خواهد گذاشت. لینک زیر, «مدیتیشن کلام کوتاه روزانه التیام دهنده انفرادی و سیاره ای»:

 http://www.mediafire.com/download/3jvb4cabct79oqw/Daily_Meditation_for_self_and_planet.pdf

منبع:http://www.onenessofall.com

 

با تشکر فراوان از  هادی عزیز برای ترجمه و  ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

Posted on سپتامبر 3, 2013, in دنياي اسرار آميز. Bookmark the permalink. 34 دیدگاه.

 1. با سلام ممنون هادی خان
  تا جائی که یادمه شیرین خانوم تو فصل مدیتیشن تاکید داشت نباید به مدت طولانی انجام بشه ؟حالا چند ماه و هر روز مشکلی پیش نمیاره ؟ممنون میشم هم شما و هم شیرین خانوم موضوع رو بشکافید

  در ضمن از زمانی که این گروه پیداشون شده ما با عیال کار رسیده به جاهای باریک !!! اینا یاد دادن به هر کی رسیدیم بگیم دوستت داریم عاشقتیم

  • سلام جوان عزیز,

   نه, مشکلی پیش نمی یاره دوست خوبم, این مدیتیشن پیچیده ای نیست و نوعی مدیتیشن heal دهنده هست و بس, و اینکه همونطور که قبلا هم ذکر کردم خود بنده الان چندین ماه هست که بمدت روزی 25 دقیقه(به غیر از جمعه ها) از این مدیتیشن اقتباسی استفاده میکنم و تاثیرش هم واقعا برای خود فرد کم نیست, حالا دیگه برای قسمت سیاره ایش صحبتی نمیکنم چونکه تاثیرش در مقیاس سیاره ای بستگی به شمار نفرات بیشتری دارد که رویش متمرکز شوند و یک انرژی گروهی قویتری را خلق نمایند.

   بعدش در مورد دو خط آخری که نوشتید, این برداشت اشتباه ما انسانها بوده و هست از تعریف عشق مطلق, که در پاراگراف سوم درباره اش توضیح تکمیلی داده اند:»عشق مطلق اصلا بدین معنی نیست که بایستی بروید یک ارتباط احساسی با یک فردی دیگر را بیابید, بلکه بدین معنی است که علیرغم وجود هرگونه ظواهرات, شما تشخیص میدهید….»

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

  • سلام.
   مدیتیشن عمیق برای افراد گیاهخوار هیچ محدودتی نداره. حداقل از نیم ساعت تا هر ساعتی که بخوان میتونن مدیتیشن کنن. ولی برای افرادی که گوشت مصرف میکنن، حداکثر نیم ساعت یا دو تا بیست دقیقه در روز کافیه. بیشتر از این مقدار اثرات معکوس داره و افرادی که الکل مصرف میکنن بهتره اصلا مدیتیشن نکنن، چون وقتشونو تلف میکنن.:)
   دلیل این محدودیت ها، توان روحی افراد در ایجاد ارتباط با اثرات فوق العاده ی انرژی در مدیتیشنه عمیقه. بعد از مصرف گوشت، الکل، مواد مخدر و در مواردی مشاهده فیلم های بسیار خشن یا فیلم های فلان گرافی، روح در محیطی مثل مه غلیط قرار می گیره و جریان انرژی مدیتیشن (بیشتر از نیم ساعت) باعث تشدید اون شده و اثرش روی بدن فیزیکی مثل سر درد، احساس تهوع یا گیجی و خستگی شدید بعد از مدیتیشنه.
   مثل اینه که بپری توی استخر قیر و بخوایی با یک صابون خودتو تمیز کنی. 🙂
   برای افراد غیر گیاه خوار، مدیتیشن نیم ساعت در روز و مداوم باعث میشه که بفهمن یه چیزی مانع رسیدن به اوج تمرکزه.
   و اون چیزی نیست، جز …

 2. اینا فقط شعاره. اصلا من این مطالب و بخش های قبلیشو نخوندم چون وقتمو به خوندن چرندیات نمی گذرونم. چرا باید این ها رو باور کنیم که یه گروه موجود فضایی برامون پیام مینویسن. ما به پیام اونا احتیاجی نداریم. اگه اونا واقعا وجود دارن به جای نوشتن درباره موهوماتی مثل آگاهی الهی و اداراک ماورایی و انرژی های لایزال کیهانی و از این جور واژهای نا مانوس و گیج کننده یه بار بیان پیاده بشن تو شهر ها همه مردم ببینشون یا تو تلویزیون صحبت کنند. من به وجود موجودات بیگانه باور دارم و به این هم باور دارم که اونها هرچه باشن با ما دشمنند و خوبی مرو هم نمی خوان. ملت کمبودشون آگاهی الهی نیست مردم صلح میخوان غذا میخوان دارو میخوان درمان برای بیماری های لاعلاج میخوان. اگه راست میگین وجود خودتونو ثابت کنین. والا نه آرکیدنی هست ونه پیغامی

  • سلام Babak عزیز,

   لطفا خواهشا فقط وقت بزار و لااقل این کامنت بنده رو تا به آخر تمام و کمال بخون. خواهشا تا به آخر بخون.

   کاملا و 100درصد, حس و فکرت رو درک میکنم چونکه درست مثل گذشته حدود 4 سال به قبلتر خودم حرف زدی……. اما از حدود 4 سال به بعد برایم فرصت هایی پیش آمد تا حقیقتا بنشینم با خودم تعمق کنم و به نتیجه گیریهای حقیقی تری برسم که اگر خواهشا لطف کنی با من تا به انتهای این کامنتم همراه باشی خدمتت عرض میکنم……

   ببین بابک, دوست عزیزم, اول اینرو فقط محض اطلاع بگم که بحث یک نژاد فرازمینی بنام Arcturianها اولین بار توسط یک contactee بنام Egdar Cayce که بین سالهایی 1877-1945 میزیست به جهان معرفی شد و کلی حرف دیگر درباره او…………. بگذریم…..

   حرفم چیز دیگریست, آنجا که شما فرمودی همه نژادهای فرازمینی با ما دشمن هستند……

   دوست خوبم, ابتدا اینکه, وقتیکه ما نژاد انسانهای روی زمین دارای دسته بد(صرفا در خدمت خود – service to self) و دسته خوب(service to other) هستیم, مگر میشود در بین نژادهای فرازمینی همه شان منفی و صرفا Service to self باشند؟!

   در صورت عدم وجود و نبود نژادهای فرازمینی پیشرفته روحی-معنوی و پیشرفته تکنولوژیکی service to other در کیهان و عدم مراقبت آنها از سیارات عقب مانده یا سیارات سقوط کرده ای مثل سیاره حال حاضر زمین, آنهم تا بدانجاییکه آنها بتوانند و خود ما انسانهای زمینی نیز خواهانشان باشیم(free will) و بخواهیم اصطلاحا آدم شویم, بنده و شما و بقیه ساکنین سقوط کرده این سیاره زمین, فقط در حکم استخر ژن را برای آزمایشات متنوع گوناگون ژنتیکی نژادهای فرازمینی service to self مثل reptilianها و greyها را میداشتیم+سایر سوء استفاده های شریرانه دیگر نژادهای فرازمینی Service to self و بس. و دنیا همچنان در شرایطی بود که انسان برای اصطلاحا خدایان منفی(فرازمینیهای service to self) انسانهای دیگر را قربانی میکردند و یا دنیا در دوران حکومت کلیسا زندگی میکرد که مردم تصورشان از فضا این بود که زمین تخت است آنهم با آنکه مثلا ماه مدور را در آسمان شب میدیدند و اینکه زمین مرکز عالم است و غیره……… و دیگر خبری از کلی پیشرفت علمی 100 سال اخیر و بالابرنده ذهن و فکر منتهی به بالابرنده ذهن کیهانی و…….. نبود و ابزاری خصوصا مثل اینترنت نبود که شما و بنده و بقیه مردمان زمینی خیلی راحت بنشینیم search کنیم که مثلا بله منظومه چیست و فضا کجاست و ابعاد هستی چه هستند و غیره…………..

   لطفا همین پاراگراف بالایی را یکبار دیگر خواهشا بخوانید و درباره اش قویا تعمق کنید.

   و اما, در خصوص عدم دخالت مستقیم فرازمینیهای Service to other بدینجا روی سیاره زمین, باید اینرا بهت دوست خوبم عرض کنم که قضیه بهمین سادگی نیست…….

   به 4 دسته و نوع از ارتباط فرازمینیهای خیرخواه service to other کیهان با بشر زمینی توجه کنیم:

   1-مستقیم علنی 2-مستقیم غیر علنی 3-غیر مستقیم علنی 4-غیر مستقیم غیر علنی.

   1-حضور مستقیم علنی: نمیشه که بیان بزور مثلا میکروفونهای خبرگزاریهای معروف جهان رو دست بگیرن یا با سفینه هایشان در سرتاسر جهان عملیات فرود توده(mass landing) انجام بدن, چونکه اولا فعلا هنوز شمار زیادی از مردم اصلا نمیدانند UFO چیست و فضا کجاست و سیارات چیست و غیره(باباجان, من و شما و امثال من و شما را نگاه نکن, همین ایران ما 75 میلیون جمعیت دارد, فکر میکنی چند نفر آخه از این چیزها مطلع و آگاهی دارند و چند نفر آخه اصطلاحا دارای ذهن کیهانی خوبی هستند؟! هنوز خیلی خیلی کم است….. اینرا عمیقا درک کنیم خواهشا.) دوما اینکه اگرکه فرازمینیهای service to other(ضلع نور) بخوان بیان فرود توده کنند و از آنجائیکه هنوز سیاره زمین بمقدار زیادی و در خیلی بخشهای ساختاری فکری-اجتماعی-ذهنی بشریت در کنترل اصطلاحا ضلع تاریکی است لذا در صورت انجام عملیات فرود توده(mass landing) بتوسط ضلع نور, فورا ضلع تاریکی هم میتونه علنی بیاد میکروفون دست بگیره و mass landing کنه که هیچ بلکه احتمال زیاد سر آخر کار دوباره به یک نوعی star wars روی سیاره زمین کشیده خواهد شد(اینرا عمیقا رویش فکر کنیم). خوب دقت کنید, در چند صد سال اخیر انگار نوعی توافق بین ضلع تاریکی و روشنی ایجاد شده که مثل دو شطرنج باز مخفی که سیاره زمین هم با ارواح اون میشه صفحه شطرنج آنها, به نبرد بر سر سیاره زمین و ارواح درونش بطور غیرمستقیم(نه شاخ و شانه کشیدن مستقیم) بپردازن, در مقایسه با صدها سال و هزاران سال گذشته دور که آثار حضور علنی آنها در نقاشیها و کتیبه ها و سازه های پیشرفته آنها مثل اهرام ثلاثه و غیره موجود هستند.

   این از این منظر, از منظر دیگر, ضلع روشنی خصوصا زیاد نزدیک علنی نمیشن, از 2 جهت:
   الف-یک اثبات تاریخی: اگر تورات را خوانده باشید, جائی در پس از خروج قوم بنی اسرائیل از مصر در جائیکه اصطلاحا خدا در توده ای از دود و آتش(فرود سفینه ای متناسب با منظر و ذهن آن مردمان باستانی) بر فراز کوه سینا می آید(حضور علنی مستقیم) و موسی را صدا میزند که بیاید بالای کوه برای گرفتن 10 فرمان. فقط و فقط موسی 40 روز, فقط 40 روز, آن بالای کوه پیش اصطلاحا خدا بوده و توده شعله آتش و دود(سفینه متعلق به حضور اصطلاحا خدا) هم بالای کوه همچنان بوده, اما قوم مذکور یکدفعه شورش میکند که خدا و موسی نیستند؟!؟! ما را تنها گذاشته اند؟!؟! و قضیه خلق گوساله طلایی سامری برای پرستش, آنهم در حضور اصطلاحا همچنانی خدا در بالای کوه سینا شکل میگیرد!!!!!!!! مردمان کنونی جهان خصوصا کشورهای عقب مانده جهان سومی از جمله کشور خودمان کم دست از آن مردمان باستانی مذکور ندارند……!!!!!!!! هنوز خرافات و جهل و بیسوادی و با کله توی دین رفتن در این دنیای کنونی هم موج میزند……!!!!!!!!!
   ب: به غیر از مسئله مطرح شده در قسمت 1 و قسمت الف, اگر فرض محال کنیم ضلع تاریکی بخواهند بی خیال mass landing و حضور علنی روی زمین بشوند در قبال حضور علنی و mass landing ضلع روشنی, و از آنجائیکه یک قانون کیهانی بی نهایت تاکیدی و مهم وجود دارد, خوب دقت کنید, و آن اینکه هیچ روح اصطلاحا سقوط کرده ای(مثل ماها) در realm اسفل السافلین کیهان نمیتواند بدون لیاقت فارغ التحصیل شدن وارد ابعاد بالاتر هستی شود((چونکه روحی که در بعد 3D که بسیار پرچگال و کم ارتعاش و فرکانس است مدام incarnation پس از incarnation دارد گند میزند به خودش و همه چیز, دیگر وای بحال حضور آگاهانه اش در بعد مثلا یکی بالاتر در 4D که دیگر سریعتر گند خواهد زد, چونکه هر چه در ابعاد هستی بالاتر برویم, چگالی کمتر و فرکانس ارتعاشی بیشتر میشود و این یعنی بالاتر رفتن توانائیهای روح و سرعت فکر و خصوصا خلق ذهنی روح)) در نتیجه آن گروه های ضلع روشنی که حضور علنی میکنند با خیل عظیم و عظیم وصف ناشدنی عجز و لابه و تمنا و دلا و راست شدن و پرستش های حتی مذهبی گونه برای کمک به آنها و ورود همینطور الکی و مجانی به طبقات بالاتر آسمانی و بهشتی و سایر کرات و………….. مواجه میشوند, یعنی حتی در این منظر هم همه چیز میریزه بهم……..

   2-حضور مستقیم غیر علنی: اینهمه ویدئوهای غیر قابل انکار, هم گرفته شده از دوربینهای ماهواره های فضائی(البته لو رفته) و همینطور هزاران دوربینهای شاهدین زمینی در سرتاسر جهان در اینترنت از وجود UFOها موجود می باشند. چرا اینهمه رصد UFO خصوصا در یکدهه اخیر زیاد شده است؟! اگر که, تعمق کنیم, سیاره زمین و ارواح درونش در کنترل کامل فرازمینیهای Service to self هست پس دیگر آخه چرا اینهمه UFOهایشان را در سرتاسر جهان و در فضا به معرض نمایش بشریت میگذارند؟!؟!(سیاره زمین که میگیم فرضا 100 درصد در تحت کنترلشون هست خب؟ پس دیگه میرفتن همونطور حضور مخفیانه شون رو ادامه میدادند و دیگر هیچ اثری از مشاهده پدیده UFO در سیاره زمین نبایستی اصلا در دوران معاصر از بیخ و بن شکل میگرفت. خواهشا تعمق و درک کنیم این موضوع رو.) محض فقط اطلاع هم یک سری لینکهای با ارزش در زیر را ببینید.
   Best UFO Sightings Of February 2013, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=r4REkJ7IdIM)

   Best UFO Sightings Of January 2013 AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=54vBDbqzNJ0)

   Best UFO Sightings Of December 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=nAWtQegdzhU)

   Best UFO Sightings Of November 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=3CLDBcz1C3w)

   Best UFO Sightings Of October 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=-4VRe62veK0)

   Best UFO Sightings Of September 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=2k_Q6ERnY2U)

   MASS UFO SIGHTINGS WORLDWIDE / UFO MAINSTREAM NEWS COVERAGE…
   (اینرو حتما تا آخر ببینید فوق العاده است.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=aQwjY-7t6nc)

   ufo destroys nuke warhead
   (بخش نمایش یو اف او آن کار آرتیست انیماتور است.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=htiLSTaPlI4)

   UFOs Trying To Stop Asteroid Filmed In Kazakstan
   (به سال وقوع حادثه دقت کنید.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=Fk-XRN-IwbQ)

   NASA Footage of UFO Fleet Leaving Earth
   (http://www.youtube.com/watch?v=e0Ii5Rc6Sv4)

   NASA Cameras Capture Huge UFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=35wJwGjKYCg&feature=endscreen&NR=1)

   Massive UFO Fleet above Earth.
   (http://www.youtube.com/watch?v=KKn9IcgtYQ8)

   Best UFO Sightings Of June 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=aNj9mbQztHI)

   3-حضور غیر مستقیم علنی: یعنی نوعی از حضور که آنها مسبب بروز اتفاقی در شخصی یا چیزی یا محیطی هستند, اما آنها دیده نمیشوند. اگر بخواهیم به مثالهای تاریخی اش فورا اشاره کنیم, جدا شدن آبهای دریای سرخ فکر کنم بود اسمش, برای عبور موسی و قومش از آن, و همان صندوقچه عهد چند منظوره که هم نوعی وسیله ارتباطی از راه دور بوده و هم وقتیکه قوم مذکور در جنگ هایشان بهمراه داشتند همیشه پیروز میدان بودند. در دنیای امروزی نمیدونم باید به چه چیزی اشاره داشته باشم, شاید مثلا همین ابرهای UFO شکل زیادی که در سرتاسر جهان آنهم در آسمان آبی صاف و نه آسمان تمام ابری یا نیمه ابری عکسبرداری شده اند. و بله, مورد مهم دیگر, هزاران «طرحهای عظیم و پیچیده هندسی و دقیق مزارع سرتاسر جهان»((مشهور بنام انگلیسی crop circles , اما چندین معنی انگلیسی دیگر هم دارند و نه همان قبلی, مثل crop patterns)). هیچ احد الناس زمینی نمیتواند در یک شب تا صبح چنان دست طرحهای عظیم و پیچیده و دقیق هندسی را ایجاد کند, آنهم طوریکه ساقه های گندم فقط تحت نوعی حرارت مرموز فقط خمیده شده اند, و نشکسته اند!!!!

   4-حضور غیر مستقیم غیر علنی: نوعی از حضور بسیار بسیار مخفیانه است, بهترین نوع مثالهای متناسب این گزینه, الهامات ذهنی و الهامات روحی در عالم بیداری در 3D و در عالم خواب در 4D می باشند. مثل الهامات ذهنی و روحی تاریخی به contacteeهای باستانی((منظور پیامبران)) و بله, بنده اکیدا معتقدم که مثل الهامات ذهنی و روحی تاریخی بسیار سرنوشت ساز به برخی افراد هم دانشمندان, هنرمندان, سیاستمداران در گذشته سیاره زمین و حتی حال حاضر سیاره زمین.

   معذرت میخواهم که حرفهایم خیلی طولانی شد.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

   • یه سوالی داشتم اینکه چطور این پیامها دریافت میشن و چرا به اینها آرکتورین میگن و اینکه ما از بیگانگان دیگری هم پیام دریافت میکنیم یا نه؟

  • بابک جان ، تمدن های بسیار پیشرفته فضایی هیچ وقت این کار رو نمی کنن ، نمیان در شهر ها پیاده شن یا خودشون رو نشون بدن یا پیغام تلوزیونی بفرستن … چرا ؟ چون اولا هنوز اکثر مردم آمادگی اون ها رو ندارن …. اکثریت مردم در سراسر جهان حتی شب ها به آسمون هم نگاه نمی کنن و هیچ خبری از اون بالا ندارن … حالا فکر کن بیای بهشون بگی موجود فضایی وجود داره یا مثلا آرکتورین ها بیان خودشون رو نشون بدن … میدونی چه آشوبی در جامعه ها و شهر ها و کشور ها در سرتاسر زمین ایجاد میشه؟ مردمی که اراون ها می ترسن و یا باورشون نمیشه . دلیل دوم اینه که اون ها نمی خوان در تکامل طبیعی و پبشرفت ما دخالت کنن و روند طبیعیش رو به هم بریزن . بیشتر نقش یک برادر بزرگتر رو دارن و ما رو نظارت و مشاهده می کنن و کار هامون رو زیر نظر دارن … تا اون جایی که می دونم این یک قانون در فدراسیون کهکشانی نوره که هیچ تمدن پیشرفته ای حق دخالت و یا ظاهر شدن در تمدن در حال رشد و پایین تر رو نداره ( Non-interference law)

 3. یه دفعه دیگه به حرفهاشون گوش بده و این بار به خود عیال بگو دوستت دارم ، عاشقتم تا کار نرسه به جاهای باریک!

 4. هادی جان خیلی ممنون در ضمن اگه وقت کردی این مطلب فدراسیون کهکشانی رو هم ترجمه کن که بقیه از این قضایا آگاه شن

  http://thegreaterpicture.com/galactic-federation.html

 5. فرض کنید یه کلونی مورچه تو باغچه محل زندگی شما دارن زندگی میکنند. آیا دوست دارید برید و با اونها گپی بزنید؟! مسلما نه. آیا اصلا برای شما مهم هستند؟ حتی ممکنه هرگز متوجه حضور آنها در طول عمرشون نشید!
  حالا فضایی ها رو بزارید جای ما آدمها. مشکل ما زمینی ها همیشه این بوده خیلی خودمون رو دست بالا میگیریم. یه خرده دقت کنید دلیل این پنهانکاری های در طول تاریخ واضحه.

  • به نظرت اگه ما توي دستگاه خلقت اون مورچه ها دست داشتيم چي ؟ آيا حداقل به عنوان ناظر حواسمون بهشون نبود؟؟
   اگر ذاتشون يكي بود چي؟

 6. او قسمتی که بحث برنج و… هست توی ایران خیلی وقته امتحان شده و مورد عموم قرار داده شده یعنی اول در چین یه شخصی آزمایشاتی انجام داده بعد در ایران خودمون هم آزمایشاتی انجام و موفق آمیز بود.
  دوره آموزش های تکنیک های موفقیت آقای شاهین فرهنگ ( بحث در مورد شارژ شعوری آب و مولکول آب هست)
  اینا خیلی وقته اثبات شده حالا این آرکتورین تازه بهش فکر کرده.

  • سلام شهرام عزیز,

   اون مطلب در مورد تاثیرات انرژیایی مثبت و منفی و امتحانش با برنج رو بنده بعنوان مترجم متن در پرانتزی که اولش با (م:)=مترجم شروع میشه گذاشتم و از طرف پیغام آرکتورین ها نبود. کمی بیشتر دقت کن دوست خوبم.

   با تشکر از توجه شما

 7. دوستان، اینهم یه سوال کودکانه :
  این پیام به چه طریقی از این بنده خداها که فرمودید، به زمینیان رسید؟
  اونهم در تاریخ بسیار مشخص که در آخر پیام ذکر شده؟
  مثلا تو اینترنت ظاهر شد؟
  روی یک سنگ به طور ناگهانی حک شد؟
  در مزارع بزرگ به شیوه ی اون طرحهای عجیب نوشته شد؟
  اونهم به این طولانی و مفصلی!

  فقط خواهشا نگید از طریق الهام به یکی از پیروان این مکتب یا تفکر یا هرچیزی که اسمشو بذارید.

  سوالم جدی هست و اصلا فکر نکنید دارم این مساله رو به سخره میگیرم یا مسخره میکنم.
  جهت افزایش اطلاعات هست و میخوام بدونم چنین پیغام واضح و مفصلی با جمله بندی مناسب و مکفی، چطوری از طرف موجودات به اون نام که گفتید به زمینیان منتقل شده؟

  با سپاس

  • سلام ایلیا عزیز,

   از طریق واژه ای بنام channeling هستش که خود فرازمینیها اگر بخواهند پیامی را به زمینیان منتثل کنند با یکفرد مستعد به مسائل روحی-معنوی (که اصطلاحا دستی بر آتش دارد و نه مانند آدمهایی که تمام هم و غمشون اینه که چطور 8تشون رو از گره 9هشون باز کنن, البته متاسفانه) از طریق یک پیام تله پاتیک برای آمادگی برای انجام یک مرحله مدیتیشن خلسه ای انفرادی بتوسط فرد انتخاب شده برای channeling صورت میگیرد و نه رودررو در بعد فیزیکی.

   یعنی, ابتدا فرد انتخاب شده مورد نظر مستعد از نظر روحی-معنوی را که میخواهند بتوسط او پیامهایی را منتقل کنند او را بتوسط پیام های تله پاتیک و حتی در عالم خواب, آماده و آگاه به ایجاد چنان ارتباطی میکنند. درصورت آمادگی نهایی و اراده خود فرد انتخاب شده بانجام چنان ارتباطاتی, پروسه بعدی که ارتباط بیشتر و قویتر با او از جانب فرازمینیها هست انجام میگیرد. و اینکه در طول مدیتیشن خلسه ای برای دریافت پیام, اصلا حرف و صدا از جانب فرازمینیها در ذهن فرد رد و بدل نمیشود بله بشکل نوعی آگاهی ذهنی (که توضیحش واقعا جز اینکه خود هر فردی تجربه کننده آن باشد سخت است) و تله پاتی می آید, که بعد خود فرد contactee (کسیکه مورد channeling واقع شده) آنها را در غالب جمله بندی بزبانی که میداند روی کاغذ می آورد, یعنی سعی میکند تا مفاهیم و آگاهیهایی را که دریافت کرده است با رعایت حداکثری جمله بندیهای مناسب بروی کاغذ بیاورد.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

   • دوست گرامی ضمن سپاس از پاسخ شما و همچنین پاسخهای مفصل و مبسوطی که به دیگران هم میدهید.
    این نشان میدهد که نیت خالص و قصد واقعی برای آگاه سازی دیگران دارید و جای قدردانی دارد.
    اما پرسش من هنوز باقیست.
    این افراد چه کسانی هستند؟
    یعنی شخص حقیقی مشخص با اسم و آدرس و مشخصات قابل پیگیری هستند یا فقط گفته میشود که «افرادی هستند که به آنها الهام میشود» و چیزی مثل این.
    و اگر افراد مشخص و قابل دسترسی هستند، آیا از لحاظ روانی مورد بررسی علمی قرار گرفته اند؟
    نمیدانم مطلع هستند یا نه ولی بسیاری از اسکیزوفرن ها یعنی کسانی که به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا هستند هذیانهای بسیار سازمان یافته و منطقی دارند بطوری که بعضی از case های اسکیزوفرنی واقعا حیرت آورند تا جایی که همانطور که گاه و بیگاه در دادگاه ها میبینید، ابتلا به بیماری روانپریشی دلیل بسیار محکمی برای وکلای مدافع جنایتکاران برای گرفتن تخفیف در مجازاتهای آنان است.
    و «هذیان» در علم روانپزشکی یعنی درک آثار فیزیکی و مادی مانند شنیدن صداها یا دیدن تصاویری توسط بیمار که برای دیگران قابل دیدن یا شنیدن یا تجربه کردن به هر نحوی، نیست.
    این هذیانها گاه غیرمنطقی و بقول عامه «هذیان» هستند. (همان که در عامه میگویند مثلا فلانی تب دارد و هذیان میگوید) ولی در اسکیزوفرنها و مخصوصا انواع پیشرفته این بیماری، بسیار منطقی، سازمان یافته و نظام مند هستند بطوری که بقول معروف «مو لای درزش نمیرود».
    چه دلیلی برای اثبات اینکه این الهامات و القائات معنوی، «هذیان» نیستند دارید؟

    با سپاس

 8. سلام ahmad عزیز,

  در مورد اینکه چطور این پیام ها دریافت میشن, پاسخ داده شده به ایلیا عزیز را لطفا بخوان.

  اما اینکه چرا به آنها Arcturian گفته میشود؟ اولین بار یک پیام آور بنام Edgar Cayce که بین سالهای 1877 تا 1945 میزیست در گفته ها و نوشته هایش از آنان یاد کرد. لطفا صفحات 4 تا 7 مطلب کوتاه لینک زیر را بخوانید:
  http://www.mediafire.com/download/z28v37wgr7ysp9b/ARCTURIANS_AND_THE_LIGHT_QUOTIENT.pdf

  و اینکه ما از بیگانگان دیگری هم پیام دریافت میکنیم یا نه؟ بله, تاجائیکه میدانم از منظومه خوشه پروین(Pleiades) و همچنین از Sirius.

  با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 9. هادي جان
  اون دو تا موسيقي Anjey Satori هم از اون سايت حذف شده!
  حداقل اون دوتا رو زودتر آپلود بكن.
  ممنونم

  • سلام saba عزیز,

   چشم, حتما. ببخشید, اصلا پاک یادم رفته بود که قرار بود اونها رو آپلود کنم. تا هرچقدر که تونستم, خصوصا اون دوتا موسیقی اول رو آپلود میکنم و همینجا در یک کامنت انتهایی قرار خواهم داد.

   با تشکر از توجهت

 10. نوشته من كو!؟ اون اطلاع براي هادي مهم بود! به حذف دو فايل ديگه از pdf هادي تو همين مطلب اشاره ميكرد.

 11. با درود فراوان

  رامتین عزیز، مدتهاست که پست های این وبلاگ فوق العاده رو مطالعه می کنم و چه بسیار که آموخته ام.
  این اولین کامنتی است که برایتان می گذارم و پیش از هرچیز می خواهم مراتب سپاس و قدردانی ام را حضور شما و
  دیگر عزیزانی که یاریتان می رسانند، اعلام کنم.
  گرامی، بعضی از پست ها نیازمند گذرواژه هستند.بفرمایید برای عضویت باید چه پروسه ای را طی کنم.

  شاد و پیروز باشید.

 12. مسئله اسکیزوفرنی که آقای ایلیا گفتن از نظر من هم درست و ثابت شده هست. خودم دیدم افرادی رو که میگن بهشون الهام میشه و واقعا صداشون عوض میشه و حتی حالت چشماشونم عوض میشه وقتی حرفهایی میزنن که گویا موجودات دیگه ای دارن از زبان اینا حرف میزنن. ممکنه خیلی از این موارد اشتباه و ساخته ذهن اونها باشه اما تازمانیکه حرفهای خطرناک نمی زنن مشکلی نیست. مسئله دیگه ای که میخوام بگم متن این نوشتست که خیلی خیلی بد نوشته یا ترجمه شده. یعنی کلا غیر قابل فهمه و خیلی وقت میبره تا خونده بشه- آیا نرمافزار اینا رو ترجمه کرده به این صورت؟ چون حتی بعضی کلمه ها اصلا درست نیستن مثل» ظواهرات» این یعنی چی؟ خواهش می کنم قبل از قرار دادن روی سایت مدیر مطلب رو بخونه و اصلاح کنه و اینطوری از کیفیت مطالب سایت پایین نیارید. حیفه

  • دوست عزیز هادی جان لطف میکنه ترجمه میکنه و از نظر ترجمه هم مشکلی نداره. با منبع اصلی چک کنید.

  • سلام delaram عزیز,

   اگرکه PDF مربوط به پست «Greyها و پایگاه هایشان در نیمه تاریک ماه» را خوانده باشید(که بتوسط بنده حقیر ترجمه شده بود), در آن PDF متن ترجمه سلیس و روان است چون ترجمه با «لحن غیر رسمی» انجام شده بود.

   اما پیغام های یک گروه آرکتورین بتوسط خانم Marilyn Raffaele را بنده از همان اوایل ترجمه پیغام ها و ارسالشان برای رامتین عزیز تصمیم گرفتم تا ترجمه با تقریبا «لحن رسمی» انجام شود.

   یعنی مثلا همان دو خط اول ترجمه این پیغام جدید با «لحن غیر رسمی» اینطوری میشد:

   «سلام عزیزان. دوباره اومدیم تا امید و نور هدایت رو بیاریم چونکه همه چی داره طبق نقشه پیش میره. سعی نکنید تا این پیام رو خیلی راحت بی خیالش شید چونکه میدونیم که خیلی حرفای دیگه رو از خیلی کانالای دیگه میشنوید…………..»

   حالا متوجه شدید delaram عزیزم. و بعد اینکه دیگر خیلی بی انصافی است که میگوئید ترجمه متن خیلی خیلی بد(!؟!؟) انجام شده. اگرکه کمی حوصله بیشتر بخرج میدادید و بدهید, متن پیام کاملا قابل فهم و درک خواهد بود.

   و اینکه کلمات متن با رعایت امانت در ترجمه و اما همانطور که توضیح دادم بصورت «لحن رسمی» ترجمه شده اند و اینکه کلمه «ظواهرات» را که فرمودید, آخه دوست عزیزم, یعنی هیچ وقت در طول عمرتان مثلا یه همچین جمله ای را از جائی نخوانده اید و نشنیده اید که میگوید: «اصل زندگی یه چیز دیگه هست. ظواهراتش رو بی خیال شو و خیلی بخودت نزار…..»(؟!؟!)

   و با توجه به توضیحاتی که دادم, بنده حقیر مثل گذشته, پیغام های گروه آرکتورین رو با «لحن رسمی» ترجمه و برای رامتین گرامی خواهم فرستاد چونکه ترجمه با «لحن غیررسمی» این پیغام ها صورت خوشی ندارد….

   و لذا خواهش بنده از شما delaram عزیزم هم این است که چون سایر دوستان خواننده دیگر این سایت نیز لطفا کمی حوصله بیشتری سر خواندن این پیام ها بخرج دهید و یا اینکه اگرکه حوصله برای خواندن 3 صفحه مطلب با لحن رسمی ندارید(؟!) پس لطفا از خواندن این چنین پست هایی صرفنظر کنید(که البته بنده حقیر واقعا خواهشا توصیه میکنم که حوصله بخرج دهید و این پیام ها را بخوانید.) بهر حال………..

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 13. سلام ایلیا عزیز,

  بله خب, افراد مشخصی هستند. مثل همین آدرس اینترنتی ذکر شده بعنوان آدرس منبع در انتهای پیغام های یک گروه آرکتورین ها مثل همین پست, که مربوط به cantactee بنام خانم Marilyn Raffaele میباشد که از ابتدای سال 2012 تا به حال هر تقریبا دو هفته یکبار یک پیغام مخابره میشود…….. و مثل افرادی دیگر که میتوانید درباره نام آنها از سایت زیر مطالعه کنید:
  http://galacticchannelings.com/english/index.html

  اما درباره اینکه اینها «هذیان گویها» هستند و یا «اسکیزوفرنی» دارند: خب, سوال این است که آیا در باب اینکه مخابره روحی-معنوی دارد به فردی میشود, چه نوع اثبات علمی میتوان نمود؟ هیچی. بقول آقای Pane Andov در کتابشان: مشکل در سفر استرال این است که شما نمیتوانید با خودتان دوربینی به آنجا ببرید تا بعد بعنوان سند برای دیگران با خود به بعد فیزیکی بیاورید و فیلم ها و اطلاعات را در اختیار دیگران بگذراید………

  اینجا هم قضیه همین طور هست, آخه چه نوع اثبات علمی میتوان برای اینکه فردی یک contactee هست یا خیر نمود؟ هیچی. دیگه دوران معجزات پیامبر گونه گذشته که فرازمینیها بخوان بتوسط یکنفر معجزه بازی راه بندازن تا یه جماعتی ذره ذره و کم کم بخوان به آن یکنفر معتقد بشوند, چون اونجوری بازم بنوعی دین و فرقه جدیدی راه می افته و حالا بیا و درستش کن(حکایت ابرو رو میخواست درست کنه میزنه چشمش رو کور میکنه میشه) چون باندازه کافی شمار مردمان جاهل و با کله توی خرافات و سنت و دین فرو رفته در همین حال حاضر قرن فضا و اینترنت داریم, دیگه وای بحال ایجاد چنان نوع پیامبران دوران معاصر…… و اینکه اصلا اگه قرار به آوردن معجزه هست تا مردم حرف گوش بدن که دیگه نیازی به واسطه نیستش که, خب خود فرازمینیها با سفینه هایشان یکدفعه ظاهر میشن بالای آسمانهای شهرها و والسلام…. اما بازم فعلا و در حال حاضر شمار افراد آماده ارتباط فضائی مثل ما خوانندگان این نوع سایت ها مثل ufolove زیاد و به حد کافی در منظر فرازمینیهای Servcie to other نرسیده که بخوان خودشون رو نشون بدن ضمن اینکه باید به همان توضیح مفصل 4 نوع دسته و ارتباط فرازمینیها که برای Babak عزیز توضیح دادم هم توجه زیادی کنیم.

  فقط با مطالعه روی آثار مقالات متعدد و بعضا کتابهای افراد contactee دوران معاصر و حرفهای واقعا خردمندانه روحی-معنوی دیگری که میزنند(که برای بنده شخصا نشان از آمدن چنان پیامهایی از جائی والا دارند) میتوانید اعتقاد(Believe) و اعتماد(Trust) — اعتقاد و اعتماد — بیابید که آیا فلانی یک contactee روحی-معنوی واقعی هست یا خیر. و برای بنده, حس ششم و اصطلاحا پلیسی روحی-معنوی «اعتقاد و اعتماد» پس از مطالعه روی مقالات و حرفهای افرادی چون خانم Marilyn Raffaele مثبت بوده است و برای همین بنده بخودم اجازه دادم تا پیامهای ارسالی یک گروه آرکتورین به ایشان را هز زمان که توانستم ترجمه کرده و خدمت رامتین عزیز بفرستم تا با شما دوستان عزیز خواننده در جریان گذاشته شوند. و این اصطلاحا عنصر پلیسی روحی-معنوی «اعتقاد و اعتماد» شخصی بنده بوده است و هنوز هم هست, و بهیچ عنوان هیچ خب اجباری برای سایرین نیست که بخواهند چنان «اعتقاد و اعتمادی» را بهش بیابند.

  فقط هم منباب توضیح دوباره عرض کنم که اولین بار یک پیام آور بنام Edgar Cayce که بین سالهای 1877 تا 1945 میزیست در گفته ها و نوشته هایش از یک نژاد فرازمینی بنام Arcturianها یاد کرد. لطفا صفحات 4 تا 7 مطلب کوتاه لینک زیر را بخوانید:
  http://www.mediafire.com/download/z28v37wgr7ysp9b/ARCTURIANS_AND_THE_LIGHT_QUOTIENT.pdf

  سایت مربوط به Edgar Cayce متوفی:
  http://www.edgarcayce.org

  با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 14. سلام خدمت همگی دوستان گرامی,

  4 تا موسیقی مدیتیشنی زیبا(که بنده حقیر بسیار بیشتر از همینها استفاده میکنم) به مجموع حدود 120 دقیقه(2 ساعت) از Anjey Satori که در آن PDF مربوط به مدیتیشن در پی نوشت این پست ذکر شده بود را بشرح لینک های زیر خدمتتان آپلود کردم, خیلی ببخشید که دیر شد و یادم رفته بود:

  Deep Rest(Relax With Ocean) – Anjey Satori
  [audio src="http://www.mediafire.com/download/m3p5u825bbkbb14/Deep_Rest%28Relax_With_Ocean%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

  AlfaTetha waves(Sleep Under the Rain) – Anjey Satori
  [audio src="http://www.mediafire.com/download/44086x98w0eai2u/AlfaTetha_waves%28Sleep_Under_the_Rain%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

  TethaDelta waves(Sleep Under the Rain) – Anjey Satori
  [audio src="http://www.mediafire.com/download/9ha4e8dhapwtrwm/TethaDelta_waves%28Sleep_Under_the_Rain%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

  Returning to sources(Meditative Music) – Anjey Satori
  [audio src="http://www.mediafire.com/download/z8mh4q42g9t7vqi/Returning_to_sources%28Meditative_Music%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

  با تشکر فراوان از همگی شما دوستان گرامی

  • دستت درد نكنه هادي جان
   لطف كردي
   بيشتر لطف كن و بقيه اش رو هم بزار تا يادگاريت تكميل بشه.
   ممنون… فراوان.

   • سلام خدمت saba عزیز و سایر دوستان گرامی,

    معذرت میخواهم که پاسخ دیر شد. همانطوریکه خواسته بودید, سایر موسیقی های آن PDF مدیتیشن+چند موسیقی کوتاه دیگر از Anjey Satori در لینک های زیر تقدیم میگردند:

    Astral Flight (Astral Journey) – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/j9qi1j466ij67lh/Astral_Flight_%28Astral_Journey%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    Dream under noise of a rain – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/kb1eqs0h06onnek/Dream_under_noise_of_a_rain_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    Immersing in a trance(Meditative Music) – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/989io6jc4uroo9d/Immersing_in_a_trance%28Meditative_Music%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    Other Worlds(Astral Journey) – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/umrheeeu3cdnded/Other_Worlds%28Astral_Journey%29_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    لینک های زیر, مربوط به موسیقی های کوتاه Anjey Satori است که گفتم واقعا خالی از لطف نیستند که تقدیم گردند:

    Morning Breathe – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/fezqb1z1mt6ra18/Morning_Breathe_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    The Rest – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/dm3ggkq90b85mi6/The_Rest_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    Relaxation – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/0rx40zxevum5io9/Relaxation_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    Forest – Anjey Satori
    [audio src="http://www.mediafire.com/download/uqi9axo61e45l11/Forest_-_Anjey_Satori.mp3" /]

    با تشکر از شما و سایر دوستان گرامی

 15. ببخشید میشه بگید گروه آرکتورین چی هست یا کی هست؟ ممنون میشم

  • سلام Yasser عزیز,

   معذرت میخواهم که پاسخ دیر شد. اگرکه پاسخ داده شده اینجانب به ایلیا عزیر را بتاریخ سپتامبر 8, 2013 در 2:47 ق.ظ میخواندید در آنجا یک پاراگرافی را برایشان نوشته بودم که پاسخ سوال شما در آنجا بود:

   «فقط هم منباب توضیح دوباره عرض کنم که اولین بار یک پیام آور بنام Edgar Cayce که بین سالهای 1877 تا 1945 میزیست در گفته ها و نوشته هایش از یک نژاد فرازمینی بنام Arcturianها یاد کرد. لطفا صفحات 4 تا 7 مطلب کوتاه لینک زیر را بخوانید:
   http://www.mediafire.com/download/z28v37wgr7ysp9b/ARCTURIANS_AND_THE_LIGHT_QUOTIENT.pdf
   سایت مربوط به Edgar Cayce متوفی:»
   http://www.edgarcayce.org

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 16. هادي جان
  خيلي لطف كردي. يك يادگاري براي ماها گذاشتي كه ارزشش كم كم بيشتر و بيشتر معلوم ميشه.
  بايد در موسيقي هاي مآورايي پرسه زد تا اونهايي كه با خود ما در هارموني موثرتري هست رو پيدا كرد.
  تو اينترنت اكثرا فقط نمونه (سمپل) خيلي كوتاه هست. و انتخابهاي وطني در اكثر قريب به اتفاق در بازار فروش قرقاطي و با
  سليقه ضعيف گردآوري شده….
  شايد گوش كردن به اينها كه هادي لطف كرد و انتخاب مناسب خودمون از اونها بتونه به تحقق آگاهي جمعي ما كمك بكنه…
  ممنونم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: