بایگانی روزانه: سپتامبر 3, 2013

پیغام AUGUST 31, 2013 یک گروه آرکتورین

«پیغام AUGUST 31, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

با سلام و احترام به شما عزیزان. دوباره می آییم تا امید و نور هدایت را بیاوریم زیراکه همه چیز دارد مطابق نقشه پیش میرود. سعی نکنید تا وقتیکه این پیغام را میشنوید به سادگی از آن چشم پوشی کنید, زیراکه میدانیم که شما شنونده حرفهایی از خیلی کانال های دیگری هستید که میگویند تغییرات دارند به پیش میروند و اینکه اما هنوز چیزی بنظر عمومی تان نمیرسند که در حال تغییر کردن باشند. مهم است که از هر نوع مفهوم که ممکن است هنوز آنها را نگه داشته باشید که تغییرات در جهان باید چطور جلوه گر شوند دست بکشید زیراکه نگه داشتن ایده خاص به اینکه تغییر باید چطور بنظر برسد ناشی از صرفا طرز نگاهتان از لنز فکر و عقیده بعد سومی و دیدن ظواهرات بعد سومی است. دیگر زمانش است که به اعتقاد و ایمان و تمرین کردن حقیقت حرکت کنید.  

 

ما تغییرات را در قلبهای عده زیادی که قبلا زندگیهای با خشم و تنفر را پشت سر گذاشته اند میبینیم همچنانکه در این زمان, انرژیهای ارتعاشات بالاتر به روی سیاره زمین فرو میریزند تا اجازه دهند که مردمان بیشتر و بیشتری, خودشان را بسوی تجربه کردن رحم و شفقت صرفنظر از هرگونه تعصبات و غرض ورزیها بگشایند. هر نوع آگاهی فاش کننده, جرقه دیگری از عشق مطلق(یگانگی) بدرون آگاهی عمومی جهانی خواهد افزود و کمک خواهد نمود تا تغییراتی را که همه شما بدنبالشان هستید بیاورند.

 

عشق مطلق اصلا بدین معنی نیست که بایستی بروید یک ارتباط احساسی با یک فردی دیگر را بیابید, بلکه بدین معنی است که علیرغم وجود هرگونه ظواهرات, شما تشخیص میدهید که هر فردی یک جلوه الهی است حتی اگرکه خودشان از آن حقیقت آگاه نباشند و یا بدان توجه نکنند. این درواقع تعریف عشق مطلق است, و تمرین کردن آن, مانعی برایتان ندارد که نخواهید که حرفهایی را که ممکن است نیاز باشند تا به فردیکه رفتارهایی دارد میکند که نیاز است به او تذکراتی داده شود را به او نزنید. وقتیکه حرف, با آگاهی از ذات الهی سایرین, گفته میشوند, با یک انرژی نور جریان می یابند در حالیکه حرفهای گفته شده در انرژی دوگانگی و جدائی, حامل ارتعاشات پایین تری هستند.(م: لطفا مطلب موجود در لینک زیر را در همین رابطه بخوانید, که درباره انرژی منفی و انرژی مثبت صحبت میکند و خصوصا انجام یک آزمایش مطابق دستور العمل داده شده با برنج, که در 3 ظرف مشابه برنج ریخته و درشان را میبندیم و به یک ظرف میگوئیم عاشق تو هستیم و دوستت داریم و آنرا با کاغذی هم رویش میگذاریم و به ظرف دوم میگوئیم ازت متنفریم و رویش هم کاغذش را مینویسیم و به ظرف سوم کاری اصلا نداریم. پس از گذشت مدتی خواهید دید که ظرف بدون هیچ نوع انرژی مثبت و یا منفی به آن القاء شده زودتر از دو تا ظرف دیگر کپک میزنند, چونکه بالاخره ظرف برنج دارای انرژی تنفر از ظرف برنج بدون انرژی ارجحیت انرژیایی بیشتری دارد, اما برنج ظرفیکه انرژی مثبت بدان القاء شدن خیلی دیرتر از برنج بقیه ظرفها کپک میزند. خودتان بروید بخوانید و ببینید:

http://thegreaterpicture.com/cures-for-diseases.html

 Everybody who does the rice experiment, gets the same results

حیات روی سیاره زمین دارد می آموزد تا از میان و بعد فرای مفاهیم و ایده های غلطی حرکت کند که مربوط به بعد سوم میشوند. این رشد و نمو روحی است. بشریت خلاق است, بواسطه بودن در و از ذات الهی, اما از آنجائیکه بیشتر شماها از اینکه واقعا چه کسانی هستید ناآگاه بوده اید, جهانتان از منظر انفرادی و عمومی کاملا به جلوه های دوگانگی و جدائی گرویده و نشان داده شده است. و این شرایط فقط درصورتی تغییر میکند چنانچه بشریت تغییر کند و شروع به خلق کردن جهان در و از طریق حقیقت بنماید.

 

زمانش رسیده که آگاه باشید و هرگونه مفاهیم مرددی را که ممکن است هنوز نگه داشته باشید مورد سنجش قرار دهید. مفاهیم بعد سومی به سادگی معتقدات نادرستی هستند که در طول زمان بعنوان حقیقت برایتان مورد قبول واقع شده اند. بدقت گوش دهید و هدایت شوید بتوسط اشارات مبنی بر درک که بطور غیرمنتظره ای ظاهر میشوند وقتیکه در جائی آهسته دارید فکر میکنید یا اینکه در مکالمه با فردی دیگر هستید. هر موضوع و مسئله از زندگی روزانه معمولی تان درواقع فعالیت روحی-معنوی هستند که با مفاهیم بعد سومی پوشیده شده اند. این دلیلی است که چرا نیازی نیست تا زندگی روحی-معنوی تان را از زندگی روزانه تان جدا بنمائید در حالیکه عده زیادی اینکار را میکنند کل زندگی همه اش دروس روحی-معنوی است. کار این است که واقعیت اساسی درون همه چیز را ببینید.

 

یک مثالش میتواند این باشد که دارید دنبال خرید خانه ای میگردید. بدنبال خانه تمام عیار مدنظرتان میگردید و بنظر نمیتوانید آنرا بیابید. اگر بتوانید تشخیص دهید که هرگز از خانه تمام عیارتان (آگاهی الهی) جدا نبوده و نیستید, تفسیر فیزیکی از این تشخیص, یک جلوه بیرونی نیز بخود خواهد گرفت. این آن طریقی است که شما همه چیز در جهان فیزیکی تان را از طریق چشمان تازه ای تفسیر خواهید کرد. یعنی تمرین کردن دیدن هرنوع و تمام ظواهرات از نقطه نظر واقعیت روحی-معنوی که بنیاد چیزی را که دارید میبینید خواهد گذاشت.

 

اگر مرض و بیماری واقعا در آگاهی الهی وجود میداشت, که دیگر بیماری هرگز مطلقا نمیتوانست درمان و شفا داده شود زیراکه بیماری بعنوان یک حقیقت بطور ابدی و ازلی وجود میداشت. آیا درک میکنید؟ تمام و هرآنچیزیکه حقیقت هستند محکم در سر جای خودشان بتوسط قانون الهی نگه داشته شده اند و نمیتوانند به هر طریقی تغییر کنند و دگرگون یابند. این فقط تفاسیر نادرست بشریت هستند که خیر و شر را میبیند. هوش, فراوانی, هماهنگی, صلح, شادی, عشق(یگانگی), کمال, تمامیت, غیره, غیره ,بطور نامحدود در درون آگاهی همه جا حاضر الهی گنجانده شده اند و باید تشخیص داده بشوند و بعنوان شمای حقیقی تان پذیرفته شوند. هیچ چیز خارج از آگاهی الهی وجود ندارد و تمام ظواهرات برخلاف آن به سادگی فقط تفاسیر نادرست هستند. این حقایق, سفرتان را از متافیزیک به عرفان ترکیب میکند.

 

مفاهیم بعد سومی, بازتاب دهنده تفکر یک جدول زمانی هستند که در آن رخ میدهند و بازتاب دهنده آنچه هستند که سطح آگاهی در آن زمان و در آن مکان ازش برخوردار بود. برخی مفاهیم چنانچه اجتماع نمو و رشد روحی میکند منحل میشوند, اما بقیه مفاهیم اگرکه وضعیتهای آگاهی همانطور باقی بمانند بهرشکل بطور نادرست و غلط در سر جایشان خواهند ماند. رشد و نمو روحی, پروسه حرکت به فرای مفاهیم بعد سومی و حرکت بدرون حقیقت درباره خدا و انسان است.

 

زمانی در گذشته بود وقتیکه اعتقاد در نزد عموم بر آن بود که سوزاندن شفادهندگان و کارگزاران نور(lightworkers) بعنوان جادوگران, یک راه مناسب برای مقابله با «شر» محسوب میشد! آگاهی پرچگال و سیستم اعتقادی همراهی کننده اش در آن زمانها به هیچ فردی به جز خدا اجازه نمیداد تا عطیه و موهبت روحی-معنوی بخواهد داشته باشد. خدا برای آنان در حکم مردی در آسمان با قوانین و مقرراتی بود که باید بخاطر تحت ترس از مجازات ازش پیروی میشد, و «شر» در حکم مرد قرمز پوشی با شاخ بود که شیطان یا دیو(Satan or devil) نامیده میشد. این فقط یک نمونه مثال بارزی است که چطور آگاهی نشئت گرفته از دوگانگی و جدائی بطرز جاهلانه ای در جهان جلوه گر میشود.

 

اجتماع کنونی تان به فرای سوزاندن مردم بخاطر داشتن عطیه های روحی-معنوی رشد و نمو روحی کرده است, اما هنوز نگه دارنده خیلی مفاهیم منسوخ و مهجور است و هنوز هم اجازه میدهد تا مجازاتهای بیش از حد خشن برای آنهایی صادر کند که ممکن است انتخاب کننده این باشند که به برخی از جنبه های عقاید دینی و تعصب آمیز همچنان پذیرفته شده جاری اعتنا نکنند.

 

وقتیکه فردی انتخاب کننده این است که تحت نفوذ و حکمرانی برخی عقاید تعصب آمیز و همراهش برخی قوانین سفت و سخت از درست و نادرست بخواهد زندگی کند, او انتخاب کننده این است که در بندگی و بردگی بخواهد زندگی کند. صرفنظر از اینکه آیا این عقاید تعصب آمیز از مذهب, حکومت, یا یک شخص در قدرت بیاید, همچنان به سادگی نشاندهنده تفسیر آن فرد از حقیقت است یعنی مفاهیم و اعتقادات او. این دلیلی است که به شما اصرار میشود که بدرون خود بروید, تا تفکر و تعمق و اندیشه(meditation) را تمرین کنید و اطلاعات خودتان را مستقیما بدست آورید, شما نیازی به واسطه ندارید. واقعیت, درواقع رایگان, محبت آمیز, بی آغاز, بدون مرگ, تغییرناپذیر و بطور نامحدودی بتوسط قانون الهی در سر جای خودش نگه داشته شده است, و کسیکه شما هستید میباشد.

 

شما آماده اید عزیزان تا گامهای عمیقتری را برای دوباره تفسیر کردن هرآنچیزیکه میبینید, میشنوید, میچشید, لمس میکنید, یا میبوئید, بدرون واقعیت روحی-معنوی اش بردارید, که یعنی زندگی هر روزه با انجام دادن آنچیزیکه به انجامش گمارده و کشانده شده اید, اما دیدن از درون هر نوع ظواهرات خوب و بد به واقعیت. این درواقع حذف نمودن برچسب از همه چیز است.

 

جهان به ذات خودش یک توهم نیست, بلکه این مفاهیم نادرست پذیرفته شده در جهان هستند که توهم اند.

 

این آن کار است عزیزان, این طریقی است که جهانتان را بسوی یک حالت آگاهی جدید تغییر میدهد, و این حقیقتا عملی میشود, خصوصا در آغاز کار, و هیچ فردی دیگر نمیتواند آنرا برایتان انجام دهد. این دلیلی است که چرا انتخاب کردید تا در این زمان قدرتمند روی سیاره زمین باشید. عده زیادی هستند که حقیقت را میشنوند و میخوانند, حتی وانمود میکنند که دانش آموزان جدی حقیقت هستند, اما بی تمایل اند تا عقاید قدیمی راحت طلبانه شان را رها کنند. خیلیها احساس میکنند که حقایق عرفانی بیش از حد غیر عملی هستند که بخواهند جدی گرفته شوند, و لذا انتخاب میکنند تا در وضع موجود از آنچه در حال حاضر میدانند باقی بمانند.

 

در این زمان شما دارید حافظه سلولی بدنهای فیزیکی و احساسی و ذهنی تان را پاکسازی میکنید هرآنچیزیکه نتواند با شما بدرون انرژی ابعادی بالاتر حمل شود. پاکسازی سلولی فیزیکی, احساسی و ذهنی خیلی اوقات در راههایی جلوه گر میشوند که ممکن است در خیلی سطوح برایتان ناخوشایند باشند, لذا بیاموزید تا نهراسید اما بدین تجربیات توجه کنید که نشانه های پستخانه ای هستند که نشان دهنده آنچیزی هستند که شما ممکن است همچنان نگه داشته باشید که نیاز به بخشش, پذیرش, و عشق مطلق(یگانگی) دارد هم برای خودتان و همچنین دیگران.

 

نور به سلول های فیزیکی تان بفرستید و بهشان بگوئید تا هرنوع انرژی منسوخ و قدیمی را که از این دوره زندگی و دوره های زندگی پیشین در خود همچنان نگه داشته اند را رهاسازی و پاکسازی کنند. بدن ذهنی تان را آگاه کنید که اکنون انتخاب میکنید تا از تمام اعتقادات نادرست دست بکشید و رهایشان کنید. آگاهانه انتخاب کنید که بدن احساسی تان هرنوع انرژیهای احساسی منفی زهراگین را رهاسازی و پاکسازی کند و با عشق مطلق(یگانگی) جایگزینشان کند.

 

این آن کار است عزیزان, و شما آماده اید و کاملا قادر هستید تا آنرا انجام دهید, البته اگر انتخاب کننده آن باشید.

 

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  8/31/2013

 

پ.ن. — م: در این زمانها, مصرف آب آشامیدنی خالص روزانه تان را بالا ببرید زیراکه به بدنهای فیزیکی مان اصطلاحا «حمل کننده آبی» اطلاق میکنند و آب رسانای انرژی خیلی مفیدی است تا انرژی را بهتر و سریعتر در کل بدن به گردش و جلوه در بیاورد. یک مدیتیشن بدون کلام اما همراه با تصور ذهنی هست که بنده از جائی اقتباس کرده ام و الان چندین ماه است که آنرا هر روز بمدت 25 دقیقه(غیر از جمعه روز استراحت) انجام میدهم و بسیار برای heal دادن به کل بدنهای فیزیکی/احساسی/ذهنی و همزمان heal دادن به mother Earth(Gaia) مفید است و با گذشت هر روز به روز, تاثیرش هم برای شما(انفرادی) و هم برای سیاره(سایرین) بیشتر و بیشتر خواهد شد. پاراگراف آخر این پیغام گروه آرکتورین رو اگرکه بهش اضافه بشه دیگه فوق العاده میشه. به ذهنم اومد که کار ترکیبی ذکر شده مذکور رو بصورت یک PDF دربیارم و با شما دوستان هم در جریان بذارم به امید اینکه مورد استفاده و بهره مندی(حقیقی ای که دارد) شما دوستان گرامی نیز قرار بگیرد. و اینرا متصور شوید که همزمانی عده زیادی روی نوعی مدیتیشن heal دهنده فردی و سیاره ای چه تاثیر بسزایی در بخش خصوصا سیاره ای آن خواهد داشت؟! تاثیر فوق العاده بیشتری خواهد گذاشت. لینک زیر, «مدیتیشن کلام کوتاه روزانه التیام دهنده انفرادی و سیاره ای»:

 http://www.mediafire.com/download/3jvb4cabct79oqw/Daily_Meditation_for_self_and_planet.pdf

منبع:http://www.onenessofall.com

 

با تشکر فراوان از  هادی عزیز برای ترجمه و  ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

كيميا و داروگري در ايران كهن (قسمت آخر)

كيميا و داروگري در ايران كهن

بخش دوم

گرد آورنده و نويسنده: زري جمشيدي

74

لینک دانلود مطلب:

https://hotfile.com/dl/243166062/32ca473/kimiairan.pdf.html

با تشکر فراوان از خانم جمشیدی عزیز .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: