پیغام AUGUST 17, 2013 یک گروه آرکتورین


«پیغام AUGUST 17, 2013 یک گروه آرکتورین»

پیغام امروز گروه آرکتورین درباره «امید» است زیراکه عزیزان, خیلی از شماها دارید امیدتان را از دست میدهید. شما به جهان بیرونتان مینگرید و میگوئید که هیچ چیزی دارد تغییر نمیکند, اما چیزهای زیادی دارند تغییر میکنند عزیزان. ما میبینیم که نور جهانتان هر روزه دارد افزایش می یابد آنچنانکه ارواح بیشتری دارند به حقیقت هایی بمراتب متفاوت از آنچه در گذشته بهشان ایمان داشتند و آنها را بر آن باورها نهاده بودند بیدار میشوند.

 The Arcturan

بیشتر هرج و مرجی که میبینید بازتاب اعمال آنهائی است که دارند ایستادگی میکنند تا از نفاق(حس جدائی) موجود بهره وری کنند زیراکه آنها دارند احساس میکنند که دارند زمین بازی را از دست میدهند حرفهای دروغین آنها دیگر به آسانی بتوسط اکثریت مردم بهشان معتقد نمیشوند. تمام چیزیکه به دوگانگی و جدائی جلوه میدهد, اعتقاد به خود آنها استحالت آگاهی فرد بهمان شکل جلوه می یابد…. شما ندانسته اید که خالقین هستید, موجودات قدرتمندی که با انرژی حرفهایتان و افکارتان خلق میکنید, اما اکنون دارید به قدرتهایتان بیدار میشوید بعنوان تجلیهای الهی. این رشد روحانی است. چنانچه بشریت به این تشخیص بیدار شود که فقط یک یگانه واحد وجود دارد یک زندگی, یک ذهن, یک آگاهی, یک حقیقت, یک قانون منبع دوگانگی و جدائی هیچ ذات و مفهومی نخواهد داشت و نمیتواند دیگر وجود داشته باشد.

 

این دانش عقلانی از و درباره حقیقت نیست که تغییرات را میسازد, زیراکه آن فقط یک قدم اولیه است. آن فقط یک تمرین است تفکر عمیق کردن, تامل کردن, زندگی کردن با آن حقیقت تا اینکه آن حقیقت به حالت آگاهی شما تبدیل شود. این آن کار است عزیزان, تمرین کردن و زندگی کردن حقیقت در هر لحظه. با گذشت زمان این موضوع خیلی آسانتر هم خواهد شد زیراکه آن بدرون وجود شما گنجانده شده است و به «شمای جدید» تبدیل خواهد شد. این دلیلی است که برای شما هنوز چیزها بنظر میرسند که دارند تغییر نمیکنند, زیراکه هنوز کار دارد تا انجام شود قبل از آنکه بتواند جلوه گر و متجلی گردد, اما دارد می آید عزیزان, شما دارید یک جهان جدید را با بیداریتان خلق میکنید.

 

زمانهای زیادی را به گوش دادن به اخبار یا خواندن چیزهای متجلی منفی در جهان صرف نکنید, زیراکه اجازه میدهید تا این ظواهرات بدرون آگاهیتان نفوذ کنند و یا مگراینکه اینقدر باندازه کافی نمو و رشد روحی کرده باشید که تحت تاثیر آنها واقع نشوید, زیراکه بسادگی به آنها انرژی اضافه میکنید. به اتفاقات دنیا آگاه بشوید اما خودتان را در آنها گرفتار نکنید, بجایش ظواهرات دنیا را به درون حقیقت ترجمه کنید. برای مثال: وقتی از جنگ و درگیریهای جاری آگاه میشوید, به خودتان بگوئید:»بله این هرج و مرج را میبینم, اما میدانم که حقیقت این است که هیچ قانونی برای حمایت از این وجود ندارد, این تجلی اعتقاد به دوگانگی و جدائی است. هر فرد درگیر در اینها یک تجلی الهی است اما آنها آنرا فراموش کرده اند (oblivion) و نمیدانند و بنابراین صلح و عشق را در تنها راهیکه از آن در این زمان مطابق سیستم اعتقادیشان از آن آگاهی دارند جستجو میکنند.» نور و شعله بنفش به این افراد و مکانها بفرستید بدون آنکه هیچ نوع جهت گیری رویش قرار دهید که چطور انجامش دهد.

 

درک کنید, شما ظواهرات دنیا را منکر نمیشوید, بلکه آنها را با توجه به حقیقت پشتشان ترجمه میکنید. این راه شکستن پشت ظواهرات بدنیا آمده از اعتقاد به جدائی و دوگانگی است و این آن طریقی است که کمک میکنید تا جهان بدرون یک بعد انرژی بالاتر و تجلیهای ابعادی بالاتر مربوط به آنها حرکت کند.

 

همه چیز دارد مطابق نقشه پیش میرود. هرگز نترسید عزیزان, زیراکه این سفر بیداری دارد به پیش میرود, چه آنرا باور داشته باشید یا نه. یک روح نمیتواند برای همیشه در تاریکی و جهالت باقی بماند مگرآنکه انتخاب خودشان باشد. هر روحی دارد بسوی درک حقیقت وجودی اش و زندگی با آن, نمو روحانی میکندزیراکه نمیتواند راه دیگری باشد چراکه این تنها واقعیت استهیچ چیز دیگری وجود ندارد.

 

خیلی زود چیزهای بیشتری رخ میدهند, تغییرات در جهان که شما را کمک خواهند کرد تا فرای ظواهرات را ببینید و ادراک کنید که تغییر بیقین دارد رخ میدهد. سعی نکنید تا اتفاقات دنیا را بعنوان نشانه های عقبگرد کننده ببینید, بلکه بعنوان یک بالابرنده تمام چیزهائیکه قدیمی و منسوخ بوده اند و با چشمان جدیدی که آنها را آزموده اند دیگر اتمام یافته اند و آنچه را که در آنها بوده دیده اند.  حفره های تاریک و دراز مدت درون حکومت ها, کلیساها, سازمانها, ارتش, و غیره و غیره اکنون تجربه کننده نوری هستند که دارد بهشان میتابد و آنچه که اغلب دیده میشوند منزجر کننده اند. جهان از روی جهالت با این حفره های تاریک برای مدتهای زیادی زندگی کرده است, با اعتقاد به اینکه آن تاریکها اصلا آنجاها نبوده اند و یا اینکه بسادگی فقط راههایی بوده اند تااینکه چیزهایی عملکرد داشته باشند اما نه دیگر. خیلی افراد شجاع دارند نور بدرون این حفره های تاریک میتابانند و این آن وظیفه جهان در حال نمو روحی است که باید بهش توجه شود.

 

ما از گروه آرکتورین همراه با خیلیهای دیگر شما را میپائیم و تقدیس میکنیم, تمام اوقات. خیلیها دارند شماها را در این زمان انتقال کمک میکنند و بزودی شماها بیشتر از ماها آگاه و مطلع خواهید شد. ما هنوز اکنون نمیتوانیم روی سیاره تان قدم بگذاریم و بگوئیم: «سلام, ما اومدیم.» زیراکه هنوز سطح حالت آگاهی فعلی جهانتان به ما خوش آمد نخواهد گفت, اما بزودی باندازه کافی از شماها آماده خواهید شد. شمار زیادی از سیستم های ستاره ای دیگر وجود دارند که اکنون بین شماها هستند اما شما آنها را تشخیص نمیدهید زیراکه آنها خیلی زیاد شبیه شماها اند.

 

نیازی نیست تا از پیشگوئیها و تعلیمات غلط گذشته درباره پایان دنیا در ترس باشید, زیراکه تلاشهایتان تغییرات را به انرژیهایی که خیلی سالها پیش در محل بوده اند آورده است. شما حق صعود را درحالیکه در بدنهای فیزیکی تان هستید بدست آورده اید و هرکسیکه از سایر سیارات کمتر نمو کرده بخواهد بعد از این مداخله کند, دیگر مجاز به بودن در اینجا در این زمانهای قدرتمند نیستند. شماها از آن دست موجودات که در سطح پایین نمو روحی قرار دارند محافظت شده اید, لذا برادران و خواهران خود از سایر سیارات را هنگامیکه آنها وارد میشوند خوش آمد بگوئید, زیراکه آنها نیز از طریق نمو روحی بدرون انرژیهای بالاتر حرکت کرده اند و درک میکنند آنچه را که در حال تجربه کردن هستید. آنها فقط این آرزو را دارند تا بهتان با آنچه از نظر روحی و تکنولوژیکی آموخته اند کمک کنند و میخواهند که همسایه هایتان باشند.

 

خیلی مهم است که خودتان را متمرکز کنید و در مرکز قرار دهید و یاد بگیرید تا تفکر و اندیشه کنید اگر که در حال حاضر نمیکنید, زیراکه در آگاهی خاموش شما از حضور «من هستم» شما خودتان را به انرژیهای بالاتر میگشائید و با خویشتن برتر خود همتراز میشوید و اجازه میدهید تا هدایت بیشتر و کمک بیشتری دریافت دارید. به یاد داشته باشید که هدایت معمولا بصورت حرفهای بلند بلند گفته شده بهتان نمیرسد مثل آنچه که اغلب فیلمهایتان نمایش میدهند, بلکه بصورت یک «دانستن» ماهرانه و نافذ می آید اطلاعاتی که سپس شما بدرون حرف ترجمه میکنید. این دلیلی است که مدیتیشن اغلب به این نام خوانده میشود: «گوش دادن به صدای کوچک خاموش و آرام.»

با عشق و برکتی که برای شما برادران و خواهران مان میفرستیم, در نور و حقیقت باشید.

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  8/17/2013

منبع:http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

Posted on اوت 19, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 12 دیدگاه.

 1. دائما داره گفته ميشه كه شما پيشرفت كرديد و روي پله بالاتري قرار گرفتيد.!!ما كه چيزي نميبينيم تغيير كرده باشه لطفا استاداني كه تغييراتيو مشاهده كردن بنويسن چي تغيير كرده؟؟

 2. این گروه هم خودشونو مسخره کردن هم ماهارو!!! هیچی عوض نشده و هیچ وقت هم عوض نخواهد شد اینو مطمعن باشین
  هر روز بدتر از دیروز…

 3. با سلام من که گیج شدم یعنی چی؟ یعنی اینکه این پیغام رو فضایی ها برامون تو سایتهای اینترنتی میزارم والا چی بگم؟

 4. salam in mtalb shayad baray bazy ha kamy mobham ya pichide bashad behtar bod gablan mtalby mannd ganon karma-dorehayhayat(tnasokh) va mvard moshabh eshare misho

 5. کاملا مشخص هست که این گفتار از جایی والا میاد و تموم پیغامها بنظر من کاملا درست هست فقط از کجا اومدن و چطورش رو نمیفهمم امیدوارم به زودی متوجه بشم بابت مطالب تشکر.

 6. سلام هادی عزیز
  ممنون به خاطر زحماتی که برای ما می کشید
  یک نکته به ذهنم رسید اینکه شما این مطالب را به فارسی ترجمه می کنید و در اختیار مردم می گذارید از این نمی ترسید که توسط موجودات فضایی منفی شناسایی شوید وخدایی ناکرده بهتان آسیبی برسانند؟ چطور می خواهید خود را در برابر آنها ایمن کنید؟ چون دلیلی ندارد آنها به این کار شما بی توجه باشند و شما را آزاد بگذارند تا به ضررشان کار کنید.

  • سلام افشین عزیز,

   بنده که راستش کار خاصی دارم نمیکنم و فقط دارم اطلاعات جمع آوری شده و کسب شده افراد محققی چون Pane Andovها را از اصطلاحا «اطلاعات ممنوعه» به سمع و نظر جامعه فارسی زبان میرسانم…………..

   در خصوص شوال شما, بله خب, ولی برداشت من این است که دیگر نه در خصوصا 2 دهه اخیر. اما اگر هم خطری بوده همیشه بطور غیرمستقیم بوده است و نه دخالت مستقیم و علنی نیروهای تاریکی, زیراکه مثلا خیلی راحت فردی را که ذهنش را خیلی راحت میتوانند کنترل کنند(خصوصا در دوران جاهلیت زمین) بسوی مثلا آسیب رساندن به فردی دیگر میگماشتند. منطور اینکه, سطح انرژی ارتعاشی روی زمین و سطح آگاهی گروهی و انفرادی روی سیاره زمین در دوران اصطلاحا جاهلیت و dark ages زمین بحدی بوده که کنترل روی سیاره زمین بحد بالایی دست نیروهای تاریکی بود و اینکه ارواح اصطلاحا lighworker که در آن شرایط در اینجا روی سیاره زمین incarnate میکردند کار بمراتب سخت تر و خطرناکتری را از خودشان فداکاری مینمودند با اینکه همچنان دچار پروسه ماتریکس فراموشی روی سیاره زمین میشدند……………..

   اما با بالا رفتن سطوح انرژی روی سیاره زمین با توجه به اصطلاحا فصول انرژی موجود در فضا(منطور کمربندهای فوتونی انرژی) و تلاشهای ارواح lightworker که روی سیاره زمین در طول سالهای سال incarnate کرده اند سطح آگاهی فردی و گروهی و سطح انرژی روی سیاره زمین را خیلی بالاتر آورده اند و اصطلاحا فرصت کمک راحتتر و بهتر و براساس اراده آزاد(free will) افراد را از جانب نیروهای نور, خیلی بمراتب بهتر فراهم آورده شده است…………… و مثلا, در چنین شرایطی,یک فرد با آگاهی بالاتر یافته میتواند بر اساس free will خودش درخواست ساپورت از جانب نیروهای نور نماید+اینکه بطور انفرادی هم میتواند خودش را از لحاظ روحی بیمه نماید تا کمتر دچار حمله های روحی و یا فیزیکی ذهن کنترل شده بتوسط نیروهای تاریکی شود………….

   بنظر بنده, همیشه نیروهای تاریکی و نور بطور غیرمستقیم بر سر انسانهای مختلف در کشاکش بوده اند و براساس نوع دوره زمانی آگاهیایی و انرژیایی روی سیاره زمین, افراد اصطلاحا lightworker در شرایط ساپورتی فردی خودشان و همینطور از جانب نیروهای نور قرار گرفته بوده اند و اینکه اکنون روز این ساپورت فردی و اصطلاحا از بالا خیلی بمراتب بهتر فراهم شده است و میشود و خواهد شد اگرکه خود فرد lightworker بداند و بخواهد و طلب کند….

   امیدوارم که توضیح خوبی تونسته باشم خدمتتان داده باشم.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 7. براي درك موضوع تغيير و پيشرفت ميتوان به رابطه مادري باردار با فرزندش انديشيد
  كه در مدت زمان بارداري چقدر از كلمه و جملات عاشقانه با فرزندش استفاده ميكند و با مراقبت
  روزبه روز شاهد رشد اوست . در اينجا مادر متذكر و مويد رشد تغيير و پيشرفت هست در حالي
  كه كودك روزانه فقط شنيدار جمله ها و تكه كلامهاي مشابه وتكراري ميباشد و احيانا چيزي ازپيشرفت نمي بيند.
  او زماني كه به دنيا آمد عملا متوجه تغييرات خواهد بود.
  ما هم هنوز روزانه پيامهاي دوستي ميشنويم (مثل همين پيام كه خودشان هم تاكيد ميكنند كه چقدر عاشق
  و دوستدار انسانها اند) تا زماني كه عملا پاي در فضايي نو بگذاريم . فضايي كه پس زمينه آن نور است و نه تاريكي .

 8. تغییرات رو من بشخصه خیلی واضح احساس میکنم. دوستان برای درک تغییرات باید شروع کنید به شناخت عمیق خود و روان خود. تا خود واقعیتان را ادراک نکنید نمیتوانید در عمق هستی هم نفوذ کنید. بدون شناخت خود، همه ی پدیده های زندگی را سطحی میبینید و این مشاهده ی سطحی باعث میشود تغییرات را در جهان اطراف مشاهده نکنید.
  در یکی دو سال اخیر سرعت رخ دادن این تغییرات خیلی بیشتر هم شده. یک نگاه سطحی تنها میتواند ظواهر را ببینید. آنچه که رسانه ها به خوردش میدهند تحت عنوان حقیقت. یک ذهن سطحی جنگها و اوضاع نابسامان اقتصادی کشورها را در سالهای اخیر میبینید و پیش خودش تحلیل میکند که هیچ چیز که بهتر نشده، هر روز هم دارد بدتر میشود! این تحلیل و تفسیر از وقایع جهان ناشی از شستشوهای مغزی ایست که دولتهای و رسانه هایشان به مردم داده اند. برای رهایی از این شرطی شدگیها باید شروع کنید به شناخت خود و تمامی آموزه های انباشته در ذهن را درو ریخت. حقیقت در لحظه ی حال است، نه در آنچه که در مدرسه و جامعه و خانواده به ما آموزش داده اند. بیاموزید که خود مشاهده گر حقیقت باشید.

 9. من باید بدونم،راجع به این موجودات که فکر میکنم ارواح تکامل یافته تری از ما هستند،اما ترجیح اسمی براشون نذترم،یا شاید بهتره بگم «آگاهی » که از موجودیت خودشون آگاه شدن و اونو دوباره به خاطرآ وردن و خالا می خوان موجوداتی که توی مراخلی از تکامل به هر دلیلی گیر کردمد رو دستشونو بگیرن و یه پله بکشن بالاتر، فقط با اینکهنمی دونم چقدر از تصورم به واقعیت نزدیکه یا ماجرارو درست فهمیدم،اما به شدت به کمک معنوی احتیاج دارم،دنبالراهنماممیگرپم،شایداای مسخره باشه، ولی یکی از مع ب

 10. چقدر تایپ کردن با کیبورد موبتیل سخته:دی
  شاید این روش ابتدایی و مسخره باشه ولی تز همه ی راه ها استفاده می کنم تا استاد معنویمو پیدا کنم،فقط رو خودم کار کردن کافی مبوده و نیست،بدجوری گم شدم…

برای eli پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: