پیغام مهم May 5, 2013 یک گروه آرکتورین


 

«پیغام مهم May 5, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

سلام عزیزان. ما امروز می آییم تا بهتان بگوییم که تغییرات زیادی را شاهد هستیم که در جهان تان دارد رخ میدهد. انرژی نور هر روز دارد افزایش می یابد بطوریکه یکی پس از دیگری در حال افشا کردن بیشتر چیزهایی است که برای سالها مخفی نگه داشته شده اند. ناامید نشوید اگرکه خودتان شاهد این تغییرات نیستید, زیراکه رسانه شما به شما چیزی را که ما شاهدش هستیم گزارش نمیدهد. چیزیکه ما شاهدش هستیم ارتباط دارد به انرژی – ارواح در حال بیداری و بالارفتن آگاهی سیاره ای به یک سطح جدید بالاتر. این یکی پس از دیگری دارد به مردم اجازه میدهد تا ببینند که کجا و چطور آنها دارند مورد استفاده و دروغ پراکنی کسانیکه جهان را میخواهند در راههای قدیمی اش برای منافع شخصی نگه دارند قرار میگیرند. این آن چگونگی رخداد تغییرات است..  

 

سیر تکاملی آگاهی و تغییرات, خودشان را در وقایع کوچک زندگی روزمره آشکار میکنند – خنده ای به یا از طرف یک غریبه, آسایش برای شخصیکه اما دارد ضرر و زیان را متحمل میشود, یا تشخیص هویت حقیقی افراد دیگر حتی اگر که آنها از آن ناآگاه باشند. بیاموزید تا در رحم و غمخواری زندگی کنید عزیزان, و نه فقط در همدمی و همدردی, چونکه در همدردی, شما فقط خودتان را با انرژیهای سطوح پایین که دیگران دارند ازشان رنج میکشند همتراز میکنید. این نکته مهمی است خصوصا برای کسانیکه با مردم در برخی موقعیتها کار میکنند.

 The Arcturan

هراسان آن کاری که دارید میکنید نباشید. خیلی سخت تلاش کنید که تا عقاید جهان باید چه شکلی باشد را نگه ندارید زیراکه عقاید بسادگی مربوط به ذهن بعد سومی تشکیل دهنده ایده های بازتاب یافته از سیستم اعتقادی فردی هستند. سعی نکنید تا چیزها را مجبور کنید به آنطوریکه شما فکر میکنید می بایست باشند, بلکه بهشان اجازه دهید تا آشکار و رها شوند درحالیکه در راستی و حقیقت در عقب ایستاده اید همانند ناظری که میداند همه چیز بر طبق نقشه دارد پیش میرود. یاد بگیرید تا اعتماد کنید عزیزان, چون یکبار که تصمیم گرفته اید تا از نظر روحی رشد بیابید, هدایت و راهنمایی شده اید.

 

ما میخواهیم درباره یگانگی صحبت کنیم. ممکن است بگوئید که ما همیشه درباره یگانگی صحبت میکنیم اما ما پاسخ میدهیم که ما باید به اهمیت حقیقت یگانگی تاکید کنیم زیراکه یگانگی حقیقت اساسی فوق تمام تغییراتی که رخ خواهد داد است. تازمانیکه بشریت بفهمد که فقط یک یگانه وجود دارد(یک ذهن, یک زندگی, یک هوش, یک واقعیت) که خودش را در فرم ها و تنوع های گوناگون نامحدود بازنمود میکند, تا آن زمان که بشریت این حقیقت را بفهمد, همیشه آن حس جدائی نگه دارنده بشر در اسارت حس مصنوعی و کذب دوگانگی و جدائی وجود خواهد داشت.

 

میبینید, همه چیز در و از آن یگانه واحد هستند چونکه آن همه چیزی است که وجود دارد. با این آگاهی, هیچ جنگ, دزدی, قتل, خشم یا احساسات ارتعاش پایین و همه چیزهایی که برخاسته از اعتقاد در جدائی هستند وجود نخواهد داشت. زمانیکه بشریت دریابد که فقط آن یگانه واحد وجود دارد, خواهد دید که همه همان فرصت را دارند تا تجربه گر نعمات مجسم شده درون آن یگانه واحد باشند. هیچکس بیشتر از دیگری داده نشده است زیراکه فقط آن یگانه واحد وجود دارد, و سطح آگاهی انفرادی است که حکم میکند چه میزان از آن یگانه واحد بازنمود خواهد کرد. سفرهای درطول زندگیهای متعدد – برخی آسان و بیشترشان سخت, بدقت بتوسط هر روحی انتخاب شده اند ((مترجم: البته نه فقط انتخاب, بلکه بنظر بنده حقیر امری جبری نیز بوده است خصوصا برای ارواح سقوط کرده ای که هنوز جای کار بسیار در پیشرفت روحی شان برای حضور آگاهانه و زیست در ابعاد بالاتر دارند و گروه آرکتورین از روی ترحمشان نسبت به مخاطبین احتمالی این پیام است که از عبارت «همچنین امری جبری برای برخی ارواح» صرفنظر نمودند.)) بعنوان تجربیات لازم هدایت کننده به این آگاهی یگانگی, و اکنون شما آماده این آگاهی هستید.

 

همه چیز درون آن یگانه واحد در ارتباط است – قلمرو کانی/کریستال, قلمرو نباتات, قلمرو حیوانات, قلمرو روح /طبیعت/عناصر/ابزار, و تمام بشریت و همچنین موجودیتهای کیهانی. فقط آن یگانه واحد وجود دارد که پیوسته دارد خودش را بازنمود میکند و نمیتواند از وجود خصوصیتها و ظرفیتهای خودش جدا باشد و بدین سبب است که این وجود خصوصیتها و ظرفیتها تا بینهایت بتوسط قانون روحانی حکمرانی میشوند. اینها خصوصیتها و ظرفیتهای دائمی و عوض ناپذیر هوش, حکمت, وفور, تمامیت, کمال, غیره و غیره هستند و متعلق به شما بوسیله خاصیت رابطه فرزندی الهی تان, اما فقط مطابق شرایط کیفیت آگاهی تان بازنمود میکنند.

 

اگر کاملا اعتقاد دارید که از تمام سایر چیزهای زنده دیگر جدا هستید, در نتیجه ایده الهی یگانگی در تجربه شما همانند ارتباطات خویشاوندی و غیر خویشاوندی که این اعتقادتان را بازتاب میدهد بازنمود خواهد کرد. یگانه واحد هرگز تغییر نمیکند, بلکه هر نوع اعتقاد مصنوعی و کذب نگه داشته شده در آگاهی, بصورت حسب ظاهر بازنمود خواهد کرد. تجربه هایتان را بیازمائید عزیزان, زیراکه آنها شما را به آنچه هنوز درون آگاهی تان نگه داشته اید هدایت میکنند.

 

کار پروسه سیر تکاملی آگاهی, سوق دادن هر روحی بدرون آگاهی از حقیقت آن یگانه واحد است. حقیقت ظاهر میشود وقتیکه یک فرد آماده است, بسادگی مانند یک ایده جدید که بنظر میرسد دارد طنین میکند. روح بیدار شده بر روی این ایده جدید تعمق و تفکر میکند و شروع میکند به تمرین کردن آن در زندگی روزانه. حقیقت بتدریج گنجانده میشود و به کیفیت آگاهی آن فرد تبدیل میشود. تکامل آگاهی یک پروسه آشکار شدن و رها شدن است عزیزان, فردی نمیتواند بگوید:»من بدستش آوردم!» و بعد انتظار داشته باشد تا همه چیز ناگهانی تغییر کند. این یک موضوع دانش عقلانی نیست, بلکه ائتلاف واقعی این حقایقی است تازمانیکه آنها بخود شما تبدیل شوند. بدین دلیل است که خیلیها اشاره میکنند به ارواح قدیمی (تکامل یافته در طول زندگیهای متعدد زیاد) در برابر ارواح جدید (تازه شروع کرده به یاد گرفتن).

 

بعد از زندگیهای متعدد زیستی در دوگانگی و جدائی, شما انرژیهای سطوح پایین طنین کننده را انباشته کرده اید که درون بدنهای فیزیکی, احساسی و ذهنی تان ذخیره شده اند. اینها نیاز است تا پاک سازی و رها شوند زیراکه نمیتوانند با شما بدرون انرژیهای ابعاد بالاتر وارد شوند جائیکه دارید بدان وارد میشوید. این کاری است که دارید اکنون انجام میدهید – رهاسازی این انرژیهای قدیمی و سمی حمل شده در جهالت از یک دوره زندگی تا دوره زندگی بعد که شما را در اسارت خیلی مسائلیکه با آنها در زندگی روزمره سر و کار دارید نگه داشته اند.

 

درحالیکه این پاکسازیها و رهاسازیها رخ میدهند, وضعیتهای نامناسبی ممکن است به سطح بیایند و آشکار شوند و شما ممکن است فکر کنید که دارید در پروسه روحیتان عقب گرد میکنید. نه عزیزان, برعکس است, شما به نقطه ای در سفرتان رسیده اید که اکنون باندازه کافی تکامل یافته اید تا از آنچه قدیمی و تمام شده است رها شوید. شما دارید تمام آنچه که قدیمی و تمام شده است و با خودتان در طول زندگیهای متعدد جذب کرده اید را رها میکنید وقتیکه باندازه کافی آگاهی نداشتید تا بفهمید که این انرژیهای قدیمی و متراکم در حال به عقب نگه داشتن شما بودند. شما جائی رسیده اید که درنهایت آماده شوید برای انجام این کار سخت, و دارید به زیبائی اینکار را میکنید, درنتیجه مسائل دردناک زندگیتان را بعنوان نوعی شکست یا مردودی نبینید بلکه بعنوان نشانه هایی ببینید که دارید فارغ التحصیل میشوید. آگاه باشید که برخی پاک سازیها و رهاسازیها در حالت خواب و رویا رخ میدهند, درنتیجه اگر خوابهای آزاردهنده دارید بدانید که شما بیشتر محتملا دارید انرژیهای برخی تجربیات زندگیهای گذشته را رهاسازی و پاک سازی میکنید.

 

مهم است که خودتان را از تمام عقاید اینکه پاک سازی, سیرتکاملی, یا عروج باید چطور بنظر برسند آزاد کنید – چه در مقیاس خودتان و چه در مقیاس سیاره ای تان. همچنین خودتان را از تمام عقاید یا مقایسه های سفرتان در برابر سفر سایرین آزاد کنید زیراکه همگی دارای زندگیهای متعدد متفاوتی با تجربه های متنوع گوناگونی بوده اند که در نتیجه رهنمون کننده آنها است به هرآنچه که مسائل انفرادی هر شخصی نیاز است تا بهشان نگاه شوند, پاک سازی شوند و ورای آن مسائل حرکت کنند.

زمان آن است که از عقایدتان آزاد شوید عزیزان, زیراکه عقایدتان شما را در اسارت یک سیستم اعتقادی نگه میدارد که غالب اوقات بیشتر از نادرست نیست.

در ادراکتان از یگانه واحد(یگانگی) بیارامید.

از طرف یک گروه Arcturian,5/5/13

منبع: http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

Posted on مه 7, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 23 دیدگاه.

 1. سلام و با تشکر از گروه و مترجم مطلب بسیار بسیار عالی بود . باید دو سه بار مطالعه شود تا منظور اصلی را دریافت ولی در جمع یک رهنمود بود. لطفا اگر از کتاب ترجمه شده ،کتاب رو معرفی کنید ممنون میشم .

 2. سلام دوست عزیز یه مطلبی به گوشم رسید که نمیدونم شما خبر دارین یا نه اینکه در اسکلت ناپلئون بناپارت یک میکروچیپ عجیب پیدا شده که مربوط به بیگانگان میدانند!! و کلا ممنون میشم اگه یک پست درباره گالری میکروچیپ ها وفلزهای پیدا شده بعد از جراحی که از بدن و جمجمه افراد بیرون اورده شده و توسط چندین دکتر جمع اوری و به نمایش عموم گذاشته شده متاسفانه اسم این گالری یادم نیست ممنون میشم اگه این مطالب مهم درباره میکروچیپ ها را ترجمه کنید اگه وقتش رو داشتید… این وبسایت درباره میکروچیپ ناپلئون توضیح داده.. http://nibiruplanetx.blogspot.com/2010/12/alien-microchip-found-in-napoleons.html

  • سلام empyrium عزیز,

   خبر واقعا خیلی جالبی بود, خبر نداشتم. مرسی از توجهت. بنده یه متن خبری که در اون از زبان خود کاشفش یعنی Dr. Andre Dubois هم ذکر شده رو تا فردا حتما ترجمه میکنم و برای مدیر سایت ارسال میکنم.

   بازم تشکر فراوان از توجهت و share این خبر با دیگران

 3. سلام .اطلاعات جالبي به اشتراك گذاشتين ممنون

 4. به نظر من تمام اتفاقاتی که مایا ها و دیگران پیش بینی کردن اتفاق میفته … از همین امسال ،21 دسامبر 2012 شروع این دوره بود ، ما نباید انتظار داشته باشیم یه شبه این اتفاقا بیفته …. اما زمین از امسال همون طور که می بینید وارد خیلی از تغییرات شده و هر سال بر سرعت تغییرات افزوده خواهد شد تا در عرض چند سال می بینید دنیامون به امید خدا کاملا فرق کرده …. مایا ها با بیگانه ها در ارتباط بودن و اون ها هیچ حرف بیهوده ای رو نمی زنن ….. نه تنها پایان دنیا نیست بلکه یک آغازه جدیده … مثل کرمی که دور خودش پیله بسته و حالا آماده ی بال در آوردن و پروازه …

  اما ما هم باید کنیم که سطح ارتعاش زمین رو ببریم بالا

 5. ممنون لطف كردين

 6. دیشبم امده بودن به دیدنه من .. هی نصیحتم میکردن …

  :دی نمیخوام توهین کنم ولی به نظر من این چیزا درست نیست .. ! این ها حرف هایرو میزنن که ادیان الهی قبل تر از اینا گفتن ( نتیجه میگیریم که این مدل حرف ها ادیان رو زیره سوال میبره .. مثلا یه نفر از خودش میپرسه نکنه پیامبر ها با همچین موجوداتی سرو کار داشتن .. ؟؟ )
  مدل این مدل حرف ها مدرن هست ولی عمق ایات الهی بیشتر از اینهارو به ما میگه با این خصوصیت که یک انسان از جنس خودمون اونهارو بازگو کرده ..
  با تشکر

 7. حرفهای تکراری که در هر کتاب عرفانی وجود دارد!

 8. در این وبسایت http://current.com/1vrlmkc مطالب جالبی نوشته این که دکتر فرانسوی Dr. Andre Dubois مدتی بود با بودجه ای که از دولت فرانسه گرفته بود داشت روی بیماری ناپلئون کار میکرد که به برامدگی روی جمجمه ناپلئون برخورد میکنه و این چیپ عجیب رو پیدا میکنه و مطالبی درباره ناپدید شدنش در دوره ای از زمان… و نبوغ نظامی جلوتر از زمان.. و امکان وجود در سیاستمدارها و دانشمندان امروز دنیا ! و اینکه ایا اونها بوسیله انسانها با هم در حال نزاع هستند… این سایت رو هم بخونید مطالبش جالبه

 9. دنبال كلمه اي ميگردم كه نه تو هين آميز باشه و نه به سخره گرفتن ولي پيدا نميكنم البته در مواقع عادي ميگن اعتماد به نفس نميدونم اينها با چه پشتوانه اي دوباره بعد 21 دسامبر سر و كله اشون پيدا شده و هي فرت و فرت دارن پيام ميدن قبل از دسامبر چند ماه يكبار پيام ميدادن ولي پس از اون شده ماهي چند تا (لا اقل ايني كه ما ميبينيم)البته يه فرقي كردن قبلا» از طرف يكنفر پيام ميدادن حالا شدن گروه دست كم پيشرفت كردن مگر غير اينكه همين حرفها رو عيسي موسي يوسف و يونس و محمد و علي و حسين (ع) اقاي خميني و…هم زدند ديگه نيازي به فرا زميني ها نداريم

 10. Internet hoax 5 years old may be more. Dr. Dubois does not exist.

 11. رمز و راز اسکلت عجیب:
  http://bigbangpage.com/?p=2191

 12. سلام empyrium عزیز,

  اون مطلبی که در کامنت بالات گفته بودی درباره پیدا شدن ریزتراشه در جمجمه ناپلئون (که البته فورا از سایت weekly world news که توسط فردی بنام Erik Van Datiken در 2011-2012 برای آنجا نوشته شده بود را پیدا کردم و ترجمش کردم و برای مدیر سایت هم فرستادم) در واقع چیز بسیار تعجب برانگیزش که امروز دقت کردم اینه که در واقع این خبر برای اولین بار توسط مجله(دقت کنید, مجله) weekly world news و در تاریخ 8 Apr 1997 (به تاریخش دقت کردید؟!) در صفحه 24 آن انتشار یافته بود(که لینک طولانی مشاهده صفحات مجله فوق الذکر رو در زیر میزارم) و جالبتر اینکه در مجله 8 Apr 1997 در صفحه 24 آن که این خبر منتشر شد نام دکتر یابنده این قضیه فردی بنام Dr Antoin Lefebvre نوشته شده بوده است و نه متن دستکاری شده اینترنتی اخیر ارسالی از روی تاریخ 8 Apr 1997 این خبر صفحه 24 مجله weekly world news که در آن فردی بنام Dr. Andre Dubois بجای Dr. Antoin Lefebvre نوشته شده است. (بهر حال, بنده فورا دیروز بر اساس این خبر, اون متن دستکاری شده ارسالی یکی دو سال اخیر برای سایت weekly world news را ترجمه کردم و برای مدیر سایت فرستادم اما امروز با تعجب فراوان دقت کردم دیدم که این خبر برای اولین بار در صفحه 24 مجله Weekly world news بتاریخ 8 Apr 1997 آمده بوده است. حالا اینکه این خبر 8 Apr 1997 راست بوده یا دروغ, چی بگم, شاید واقعا راست بوده, با توجه به اینکه حضور خدایان Service to self و Service to other فرازمینی در تاریخ سیاره زمین و نقش آنها در انتخاب contacteeهای باستانی و غیره امری کتمان ناپذیر است, اما حالا اینکه ناپلئون بناپارت هم جزو این دسته بوده است یا نه, شاید بله, بوده است.) از رامتین عزیز خواهش دارم که متن ترجمه دستکاری شده را که برایش فرستادم در سایت بصورت یک پست جدا منتشر نکند زیراکه دستکاری شده از روی خبر اولیه ص 24 مجله مذکور در سال 1997 است(البته دستکاری شده فقط در نام فرد کاشف و بودجه تحقیقاتی دولت فرانسه) و آن متن ترجمه شده را در همین کامنت میگذارم که اگر خواستید مطالعه کنید. ابتدا لینک زیر که لینک مشاهده مجله Weekly world news در تاریخ 8 Apr 1997 است که در ص 24اش آن خبر مذکور اولین بار نوشته شده بود:
  http://books.google.co.uk/books?id=Lu0DAAAAMBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Napoleon%E2%80%99s+exhumed+skeleton&source=bl&ots=cUDWb6gb3h&sig=DTWlS1LSI61yAd4HNf0PHhDaPuU&hl=en&ei=36hgToLkII3E8QPNpODgDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFsQ6AEwBw#v=onepage&q=Napoleon%E2%80%99s%20exhumed%20skeleton&f=false

  و مطالب زیر, ترجمه البته دستکاری شده(البته دستکاری شده فقط در نام فرد کاشف و بودجه تحقیقاتی دولت فرانسه) مطلب اصلی فوق الذکر است:

  پاریس – دانشمندان معاینه کننده بقایای جسد ناپلئون بناپارت «عمیقا گیج و مبهوت» هستند با کشف یک ریزتراشه الکترونیکی دراز نیم اینچی جاسازی شده در جمجمه ناپلئون.

  آنها میگویند که شیئ اسرارآمیز مذکور میتواند یک کاشتنی(implant) فرازمینی باشد – بفکرخطوردادن این موضوع که امپراطور فرانسوی زمانی بوسیله یک UFO ربوده شده بود.

  «انشعابات امکان پذیر این کشف برای درک کردن تقریبا خیلی هنگفت هستند,» اظهار شده بتوسط دکتر Andre Dubois (در متن اولیه اصلی ص 24 مجله بنام دکتر Dr. Antoin Lefebvre نوشته است) کسیکه این فاش سازی حیرت انگیز را در یک ژورنال پزشکی فرانسوی باعث شد.

  دکتر Dubois اظهار میدارد: «تا به حال, تمام نشانه ها اینطوری بوده است که قربانیان ربایش های فرازمینی آدم های معمولی هستند که هیچ نقشی را در اتفاقات جهان ایفا نمیکنند. اکنون ما مدرک محکم متقاعد کننده ای داریم که فرازمینیها در گذشته برای تاثیرگذاری بر تاریخ بشریت عملکرد داشته اند – و ممکن است که همچنان هنوز نیز داشته باشند!»

  دکتر Dubois این کشف حیرت انگیز را زمانیکه در حال معاینه و مطالعه کالبد نبش قبر شده ناپلئون روی یک کمک مالی تحقیقاتی 140 هزار دلاری (در متن اولیه اصلی مبلغ 90 هزار دلار نوشته است) از طرف دولت فرانسه بود باعث شد.

  دکتر Dubois اظهار میدارد: «در این امید بودم تا بفهمم که آیا ناپلئون از یک اختلال غده هیپوفیز رنج میبرد که باعث قد و قامت کوچکش بود؟»

  اما بجایش, محقق مذکور چیزی خیلی بمراتب غیرعادی کشف کرد. دکتر Dubois اظهار میدارد: «هنگامیکه من بخش داخلی جمجمه را معاینه میکردم, دستم اطراف یک پیش آمدگی ریز درون جمجمه را پاک نمود. من سپس زیر یک ذره بین به آن ناحیه نگاه کردم – و حیرت زده و مبهوت شدم که کشف کردم که آن شیئ ریز نوعی ریزتراشه فوق-پیشرفته بود.»

  از روی حد و اندازه استخوان رشد کرده اطراف آن ریزتراشه الکترونیکی, دکتر Dubois اعتقاد دارد که ریزتراشه مذکور وقتیکه ناپلئون جوان بوده در جمجمه اش کاشته شد.

  دکتر Dubois اظهار میدارد: «ناپلئون برای یک مدت چندین روزه در جولای 1794 از نظرها ناپدید شد, وقتیکه 25 سالش بود. که خود ناپلئون بعدها ادعا کرد که درطی کودتای ترمیدوری((thermidorian اسیر نگه داشته شده بوده است – اما هیچ تاریخچه ای از آن بازداشت وجود ندارد. و من معتقدم که آن همان زمان بوده که ربایش فرازمینی ناپلئون رخ داد.»

  از آن زمان به بعد, بزرگ شدن ناپلئون درخشان بود. طوریکه سال بعدش متصدی ارتش فرانسه در ایتالیا گذاشته شده بود. و بطور حیرت انگیزی او قادر شد تا سربازان فرانسوی گرسنه زده و ژولیده را به یک نیروی مبارز درجه یک تبدیل کرده و ایتالیائیها را کاملا شکست دهد.

  در 1804, بعد از یک سلسله پیروزیهای شگفت انگیز, ژنرال کوچک اندام خودش را بعنوان امپراطور فرانسه تاج نهاد – و امپراطوری او بزودی گسترش یافت که شامل آنچه امروزه آلمان و استرالیا, همچنین سوئیس, ایتالیا و دانمارک است شد.

  دکتر Dubois اظهار میکند: «ناپلئون از استراتژیهای نظامی ای استفاده میکرد که بیش از صدها سال از زمان خودش جلوتر بود. گویا آن ریزتراشه فوق-پیشرفته درون جمجمه اش به یک نوعی توانائیهایش را زیاد میکرد.»

  «آن ریزتراشه فوق-پیشرفته کاشتنی مذکور همچنین توضیح دهنده عادت معروف ناپلئون در نگه داشتن دستش روی قلبش است,» دکتر Dubois افزود, «امکان پذیر است که ریزتراشه مذکور تحت تاثیر گذارنده سیگنالهای الکتریکی از مغزش به قلبش بوده باشد.»

  تا زمان شکست ناپلئون بتوسط بریتانیا در Waterloo در 1815, ناپلئون چهره اروپا را تغییر داده بود.

  «تاریخ غرب چه میداشته بوده است فی المثل اگر فرازمینیها مداخله نکرده بودند, ما میتوانیم فقط حدس بزنیم,» دکتر Dubois اظهار کرد, «بدینسان ما نمیتوانیم بدانیم که آیا آنها(فرازمینیها) برای کمک به بشریت عمل میکردند یا برای آسیب رساندن به ما.»

  با تشکر از توجه همگی دوستان گرامی

 13. اون اصطلاحی که برای ایمپلنت هایی که از بدن افراد خارج میشه به derrel sims معروفه که وبسایتها و فیلمهای زیادی از این فلزات عجیب و چند مورد چیپ های شیشه ای… در یوتوب هستش که بخاطر وضعیت فعلی اینترنت سخته پیدا کردنش یکی از این فیلمها این ویدیو هستش که اخرش هم برنامه mistero ایتالیا با زنی که چند سال پیش ربوده شد giovanna poda که خبرش اروپا روبهت زده کرد… من فیلم کامل و با کیفیتش رو دارم که گزارش پلیس ایتالیا از خونه این زن و مواد پیدا شده…و جنین بیگانه ای که با جراحی بیرون اوردن وعلامتهای عجیب که با لیزر روی بدنش پیدا شد… هنوزم با اینکه چند سال گذشته شبکه های اروپایی این داستان رو پخش میکنن و با این شخص مصاحبه میکنن.. خیلی از این ایمپلنتها از اروپا و امریکای شمالی و جنوبی جمع اوری شده و توی کنفرانس به نمایش گذاشته شد و یه مطلب خوندم که CIA هم تحقیقات زیادی روی این اشیاء انجام داده…

 14. این فیلم کوتاه درباره یک مورد خارج کردن ایمپلنت بیگانه و ربوده شدن Giovanna podda http://www.youtube.com/watch?v=KC9QPJfhC7A

 15. ببین آقایه بیرونی عزیز ..
  امام علی گفتند که ببین چه چیز میگوید نبین چه کسی میگوید ..

 16. خبر

  کشف یک قاره پنهان در زیر اقیانوس اطلس/ تصاویری از تکه‌های قاره 100 میلیون ساله

  براساس اظهارات زمین شناسان، سنگهایی که در ساحل شهر ریو در برزیل کشف شده می تواند بخشهایی از یک قاره پنهان باشد که عمر آن به 100 میلیون سال می رسد.

  لایروبی بستر دریا نزدیک ریو گراند (سومین رودخانه بلند آمریکا) موجب شد که متخصصان سازمان زمین شناسی برزیل به نمونه گرانیتهایی برسند که اکنون دانشمندان مدعی شده اند این نمونه سنگها ظاهراً بخشی از یک قاره است که 100 میلیون سال پیش وقتی آفریقا و آمریکای جنوبی از هم جدا شدند به قعر دریا سقوط کرده است.

  دانشمندان از این قاره گمشده و غرق شده با عنوان آتلاتیس برزیلی یاد کرده اند.

  یکی از اعضای سازمان زمین شناسی برزیل یکی از سنگهای این قاره را که در طی عملیات لاروبی در 1448 کیلومتری ساحل ریودوژانیرو کشف شده را نشان می دهد

  براساس اظهارات روبرتو بنتورا سانتائو رئیس سازمان زمین شناسی برزیل، این سنگها بخشی از یک قاره 100 میلیون ساله را تشکیل می دهند که با بالا آمدن آب اقیانوس اطلس پس از جدایی قاره های آفریقا و آمریکا به زیر آب فرورفته است.

  وی افزود: ما تقریبا اطمینان داریم اما باید فرضیه خود را تقویت کنیم. ما نظریه نهایی را امسال درباره این فرضیه ارائه می کنیم چراکه قرار است در این منطقه عملیات حفاری انجام شده تا نمونه بیشتری از این سنگها به دست آوریم.

  درمیان سنگهای کشف شده در این عملیات لایروبی نمونه های گرانیتی وجود داشتند که گفته می شود بخشی از یک قاره 100 میلیون ساله است

  ماه گذشته یک گروه از دانشمندان برزیلی و ژاپنی تحقیقات زیر آبی برای بررسی رودخانه ریوگراند انجام دادند، آنچه آنها در آن زمان یافتند از نظریه کنونی پشتیبانی می کند.

  درحال حاضر آزمایشهای بیشتری روی سنگها درحال انجام است و شکل گیری زمین شناسی زیر آبی نیز مورد توجه قرار گرفته تا ادعای زمین شناسان ثابت شود.

  بنمایه: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2320782/The-Brazilian-Atlantis-Geologists-hidden-continent-buried-beneath-Atlantic-Ocean-dating-100-MILLION-YEARS.html

  برگردان: خبرگزاری مهر

 17. با درود و خسته نباشید خدمت همهٔ دوستان که زحمت این مطالب رو میکشند در ضمن هم طور که آقای جوان گفت این مطالب همه در صحبتهای علامه دهر جانشین خدا بر روی زمین خمینی نهفته شده و گفت شده فقط نیاز به یک مترجم هست که صحبتهای علمی‌ ایشان رو به فارسی روان برگردان و برای همه علاقمندان چه ایرانی‌ و چه خارجی‌ اینجا پست بشه حیفه به خدا ،ممنون ؛)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: