بایگانی روزانه: مه 7, 2013

پیغام مهم May 5, 2013 یک گروه آرکتورین

 

«پیغام مهم May 5, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

سلام عزیزان. ما امروز می آییم تا بهتان بگوییم که تغییرات زیادی را شاهد هستیم که در جهان تان دارد رخ میدهد. انرژی نور هر روز دارد افزایش می یابد بطوریکه یکی پس از دیگری در حال افشا کردن بیشتر چیزهایی است که برای سالها مخفی نگه داشته شده اند. ناامید نشوید اگرکه خودتان شاهد این تغییرات نیستید, زیراکه رسانه شما به شما چیزی را که ما شاهدش هستیم گزارش نمیدهد. چیزیکه ما شاهدش هستیم ارتباط دارد به انرژی – ارواح در حال بیداری و بالارفتن آگاهی سیاره ای به یک سطح جدید بالاتر. این یکی پس از دیگری دارد به مردم اجازه میدهد تا ببینند که کجا و چطور آنها دارند مورد استفاده و دروغ پراکنی کسانیکه جهان را میخواهند در راههای قدیمی اش برای منافع شخصی نگه دارند قرار میگیرند. این آن چگونگی رخداد تغییرات است..  

 

سیر تکاملی آگاهی و تغییرات, خودشان را در وقایع کوچک زندگی روزمره آشکار میکنند – خنده ای به یا از طرف یک غریبه, آسایش برای شخصیکه اما دارد ضرر و زیان را متحمل میشود, یا تشخیص هویت حقیقی افراد دیگر حتی اگر که آنها از آن ناآگاه باشند. بیاموزید تا در رحم و غمخواری زندگی کنید عزیزان, و نه فقط در همدمی و همدردی, چونکه در همدردی, شما فقط خودتان را با انرژیهای سطوح پایین که دیگران دارند ازشان رنج میکشند همتراز میکنید. این نکته مهمی است خصوصا برای کسانیکه با مردم در برخی موقعیتها کار میکنند.

 The Arcturan

هراسان آن کاری که دارید میکنید نباشید. خیلی سخت تلاش کنید که تا عقاید جهان باید چه شکلی باشد را نگه ندارید زیراکه عقاید بسادگی مربوط به ذهن بعد سومی تشکیل دهنده ایده های بازتاب یافته از سیستم اعتقادی فردی هستند. سعی نکنید تا چیزها را مجبور کنید به آنطوریکه شما فکر میکنید می بایست باشند, بلکه بهشان اجازه دهید تا آشکار و رها شوند درحالیکه در راستی و حقیقت در عقب ایستاده اید همانند ناظری که میداند همه چیز بر طبق نقشه دارد پیش میرود. یاد بگیرید تا اعتماد کنید عزیزان, چون یکبار که تصمیم گرفته اید تا از نظر روحی رشد بیابید, هدایت و راهنمایی شده اید.

 

ما میخواهیم درباره یگانگی صحبت کنیم. ممکن است بگوئید که ما همیشه درباره یگانگی صحبت میکنیم اما ما پاسخ میدهیم که ما باید به اهمیت حقیقت یگانگی تاکید کنیم زیراکه یگانگی حقیقت اساسی فوق تمام تغییراتی که رخ خواهد داد است. تازمانیکه بشریت بفهمد که فقط یک یگانه وجود دارد(یک ذهن, یک زندگی, یک هوش, یک واقعیت) که خودش را در فرم ها و تنوع های گوناگون نامحدود بازنمود میکند, تا آن زمان که بشریت این حقیقت را بفهمد, همیشه آن حس جدائی نگه دارنده بشر در اسارت حس مصنوعی و کذب دوگانگی و جدائی وجود خواهد داشت.

 

میبینید, همه چیز در و از آن یگانه واحد هستند چونکه آن همه چیزی است که وجود دارد. با این آگاهی, هیچ جنگ, دزدی, قتل, خشم یا احساسات ارتعاش پایین و همه چیزهایی که برخاسته از اعتقاد در جدائی هستند وجود نخواهد داشت. زمانیکه بشریت دریابد که فقط آن یگانه واحد وجود دارد, خواهد دید که همه همان فرصت را دارند تا تجربه گر نعمات مجسم شده درون آن یگانه واحد باشند. هیچکس بیشتر از دیگری داده نشده است زیراکه فقط آن یگانه واحد وجود دارد, و سطح آگاهی انفرادی است که حکم میکند چه میزان از آن یگانه واحد بازنمود خواهد کرد. سفرهای درطول زندگیهای متعدد – برخی آسان و بیشترشان سخت, بدقت بتوسط هر روحی انتخاب شده اند ((مترجم: البته نه فقط انتخاب, بلکه بنظر بنده حقیر امری جبری نیز بوده است خصوصا برای ارواح سقوط کرده ای که هنوز جای کار بسیار در پیشرفت روحی شان برای حضور آگاهانه و زیست در ابعاد بالاتر دارند و گروه آرکتورین از روی ترحمشان نسبت به مخاطبین احتمالی این پیام است که از عبارت «همچنین امری جبری برای برخی ارواح» صرفنظر نمودند.)) بعنوان تجربیات لازم هدایت کننده به این آگاهی یگانگی, و اکنون شما آماده این آگاهی هستید.

 

همه چیز درون آن یگانه واحد در ارتباط است – قلمرو کانی/کریستال, قلمرو نباتات, قلمرو حیوانات, قلمرو روح /طبیعت/عناصر/ابزار, و تمام بشریت و همچنین موجودیتهای کیهانی. فقط آن یگانه واحد وجود دارد که پیوسته دارد خودش را بازنمود میکند و نمیتواند از وجود خصوصیتها و ظرفیتهای خودش جدا باشد و بدین سبب است که این وجود خصوصیتها و ظرفیتها تا بینهایت بتوسط قانون روحانی حکمرانی میشوند. اینها خصوصیتها و ظرفیتهای دائمی و عوض ناپذیر هوش, حکمت, وفور, تمامیت, کمال, غیره و غیره هستند و متعلق به شما بوسیله خاصیت رابطه فرزندی الهی تان, اما فقط مطابق شرایط کیفیت آگاهی تان بازنمود میکنند.

 

اگر کاملا اعتقاد دارید که از تمام سایر چیزهای زنده دیگر جدا هستید, در نتیجه ایده الهی یگانگی در تجربه شما همانند ارتباطات خویشاوندی و غیر خویشاوندی که این اعتقادتان را بازتاب میدهد بازنمود خواهد کرد. یگانه واحد هرگز تغییر نمیکند, بلکه هر نوع اعتقاد مصنوعی و کذب نگه داشته شده در آگاهی, بصورت حسب ظاهر بازنمود خواهد کرد. تجربه هایتان را بیازمائید عزیزان, زیراکه آنها شما را به آنچه هنوز درون آگاهی تان نگه داشته اید هدایت میکنند.

 

کار پروسه سیر تکاملی آگاهی, سوق دادن هر روحی بدرون آگاهی از حقیقت آن یگانه واحد است. حقیقت ظاهر میشود وقتیکه یک فرد آماده است, بسادگی مانند یک ایده جدید که بنظر میرسد دارد طنین میکند. روح بیدار شده بر روی این ایده جدید تعمق و تفکر میکند و شروع میکند به تمرین کردن آن در زندگی روزانه. حقیقت بتدریج گنجانده میشود و به کیفیت آگاهی آن فرد تبدیل میشود. تکامل آگاهی یک پروسه آشکار شدن و رها شدن است عزیزان, فردی نمیتواند بگوید:»من بدستش آوردم!» و بعد انتظار داشته باشد تا همه چیز ناگهانی تغییر کند. این یک موضوع دانش عقلانی نیست, بلکه ائتلاف واقعی این حقایقی است تازمانیکه آنها بخود شما تبدیل شوند. بدین دلیل است که خیلیها اشاره میکنند به ارواح قدیمی (تکامل یافته در طول زندگیهای متعدد زیاد) در برابر ارواح جدید (تازه شروع کرده به یاد گرفتن).

 

بعد از زندگیهای متعدد زیستی در دوگانگی و جدائی, شما انرژیهای سطوح پایین طنین کننده را انباشته کرده اید که درون بدنهای فیزیکی, احساسی و ذهنی تان ذخیره شده اند. اینها نیاز است تا پاک سازی و رها شوند زیراکه نمیتوانند با شما بدرون انرژیهای ابعاد بالاتر وارد شوند جائیکه دارید بدان وارد میشوید. این کاری است که دارید اکنون انجام میدهید – رهاسازی این انرژیهای قدیمی و سمی حمل شده در جهالت از یک دوره زندگی تا دوره زندگی بعد که شما را در اسارت خیلی مسائلیکه با آنها در زندگی روزمره سر و کار دارید نگه داشته اند.

 

درحالیکه این پاکسازیها و رهاسازیها رخ میدهند, وضعیتهای نامناسبی ممکن است به سطح بیایند و آشکار شوند و شما ممکن است فکر کنید که دارید در پروسه روحیتان عقب گرد میکنید. نه عزیزان, برعکس است, شما به نقطه ای در سفرتان رسیده اید که اکنون باندازه کافی تکامل یافته اید تا از آنچه قدیمی و تمام شده است رها شوید. شما دارید تمام آنچه که قدیمی و تمام شده است و با خودتان در طول زندگیهای متعدد جذب کرده اید را رها میکنید وقتیکه باندازه کافی آگاهی نداشتید تا بفهمید که این انرژیهای قدیمی و متراکم در حال به عقب نگه داشتن شما بودند. شما جائی رسیده اید که درنهایت آماده شوید برای انجام این کار سخت, و دارید به زیبائی اینکار را میکنید, درنتیجه مسائل دردناک زندگیتان را بعنوان نوعی شکست یا مردودی نبینید بلکه بعنوان نشانه هایی ببینید که دارید فارغ التحصیل میشوید. آگاه باشید که برخی پاک سازیها و رهاسازیها در حالت خواب و رویا رخ میدهند, درنتیجه اگر خوابهای آزاردهنده دارید بدانید که شما بیشتر محتملا دارید انرژیهای برخی تجربیات زندگیهای گذشته را رهاسازی و پاک سازی میکنید.

 

مهم است که خودتان را از تمام عقاید اینکه پاک سازی, سیرتکاملی, یا عروج باید چطور بنظر برسند آزاد کنید – چه در مقیاس خودتان و چه در مقیاس سیاره ای تان. همچنین خودتان را از تمام عقاید یا مقایسه های سفرتان در برابر سفر سایرین آزاد کنید زیراکه همگی دارای زندگیهای متعدد متفاوتی با تجربه های متنوع گوناگونی بوده اند که در نتیجه رهنمون کننده آنها است به هرآنچه که مسائل انفرادی هر شخصی نیاز است تا بهشان نگاه شوند, پاک سازی شوند و ورای آن مسائل حرکت کنند.

زمان آن است که از عقایدتان آزاد شوید عزیزان, زیراکه عقایدتان شما را در اسارت یک سیستم اعتقادی نگه میدارد که غالب اوقات بیشتر از نادرست نیست.

در ادراکتان از یگانه واحد(یگانگی) بیارامید.

از طرف یک گروه Arcturian,5/5/13

منبع: http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: