پیغام FEBRUARY 10, 2013 یک گروه ARCTURIAN


پیغام FEBRUARY 10, 2013 یک گروه ARCTURIAN

کانال شده بتوسط Marilyn Raffaele

منبع:

www.onenessofall.com

 

با سلام و درود به شما عزیزان. دوباره می آییم تا شما را در سفر آگاهی و عروج بدرون انرژیهای جدیدی که اکنون دارید دریافت میکنید تشویق کنیم. ما داریم میبینیم که خیلی از شماها دارید شروع میکنید به پرسش درباره اعمال حکومتهای جهان, زیراکه شما دیگر با بیشتر چیزیکه پیش از این بسادگی بدون هیچگونه سپاسگزاری از شما منفعت برده میشد, هم طنین نیستید. سطوح انرژی شما دارند پالاینده تر و بیشتر نمو کرده میشوند, و سبب میشوند تا شما بطور جدی با ایده های زندگی و زیستن پرچگال, هم آوا نباشید. این اثباتی است برای  تحول تدریجی تان عزیزان, و نشان میدهد که شما حقیقتا دارید بیدار میشوید و تصویر بزرگتر(Bigger Picture) را میبینید.

 The Arcturan

هر قدر راههای کوچکی که میتوانید برای فهماندن و فهمیدن بردارید, نه با ساختن قدرت از ایده هایی که عقاید دوگانگی را نمایندگی میکنند, بلکه با ملایمت کاشتن بذرهای حقیقت, بدون هیچگونه انتظاری, جائیکه میتوانید. شما به موعظه کردن نیازی ندارید, بلکه بسادگی و بیصدا, نور حقیقت را در درونتان نگه دارید عزیزان, و برای افرادیکه خواهان حقیقت بیشتر هستند در دسترس باشید.

 

خیلی از ارواح در حال بیداری در خصوص احساسات و ایده های جدیدی که در خودشان در حال تجربه کردن پیدا میکنند, میترسند و نیاز به معتبرسازی دارند. وقتیکه بکگراند یک فرد فقط در سیستم اعتقادی بعد سومی بوده است, تغییر و انتقال بدرون ادراک جهان در راههای متفاوت و جدید میتواند باعث گم گشتگی, ترس, نگرانی, و بیگانگی با دوستان و خانواده شود. این خصوصا صحت دارد در خانواده ها یا کشورهایی با سیستم های اعتقادی سنتی قوی که بطور محکم درکارند.

 

ما امروز میخواهیم از عشق صحبت کنیم. بله, ما از عشق در خیلی از پیامهای قبلی مان صحبت کرده ایم اما میخواهیم از عشق صحبت کنیم برای کمک به درک اینکه آنچه شما درباره عشق آموخته اید, همیشه عشق در معنای حقیقی اش نیست. افراد بسیار زیادی هنوز عشق را یک ارتباط احساسی مابین مردم, خانواده, یا مایملکات میبینند. عشق در حقیقت, فعالیت یگانگی(Activity of Oneness) است.عشق, بهم پیوستگی مابین همه چیز است, اما این حقیقت مطابق به سطح آگاهی درون هر فردی تفسیر شده است.

 

انرژی قدرتمند پروسه عروج و انتقال که دارد در این زمان رخ میدهد, دارد بشریت را بیشتر عمیقتر بدرون ادراک یگانگی حرکت میدهد. این یک انتقال و تغییر از متافیزیک (تلاش به تغییر یک تصویر بد بطرف یک تصویر خوب از طریق ابزارهای گوناگون) بطرف عرفان (ادراک اینکه درون یگانگی هیچ چیزی نمیتواند باشد که نیاز به تغییر داشته باشد) است. در ادراک مطلق, همه چیز پیش از این, کامل و تمام عیار است زیراکه اگر آگاهی الهی لایتناهی در همه جا باشد, همه چیز می بایست بدرون آگاهی الهی لایتناهی, مجسم شده باشد. نیل به این ادراک, سفر است, تحول و نمو تدریجی است, و جائیست که همه دارند به آرامی یا بسرعت بطرفش نیل میکنند.

 

مراقبه و تعمق, کریستالها, مواد نفتی, غیره, همگی ابزارهایی هستند تا به شما کمک کنند برای حاصل کردن جایگاه یگانگی که همه ارواح دارند آنرا بطور ناخودآگاه میجویند و آرزویش را دارند. در بعد سوم, این آرزوی فطری برای تمامی در صدها راه, بازنمود میکند – یعنی داروهایی برای هر نوع نیاز ادراکی, دست یابی به پول بیشتر و بیشتر, سک س بهتر, غذاهای خوب, بعلاوه نصایح به آسانی در دسترس متخصصین در هر موضوعی. شرکت های سهامی و موسسه های بازرگانی به خودشان اعتقاد دارند که دارند جهان را (معمولا خودشان را) بیک نحوی «بهتر» میکنند, اما خیلی اوقات حقوق سایر چیزهای زنده و حتی کارگران خودشان را به سبب آن «بهتر سازی», پایمال میکنند. این اعمال انسان درواقع عقیده تمامیت یک روح بیدارنشده را نمایندگی میکنند, اما این خلقتها نمیتواند هرگز آرزوی یک روح برای آنچه که او حقیقتا هست را ارضا کند, چونکه آنها بسادگی مربوط به عقاید آن واقعیت روحانی میشود که او دارد بدنبالش جستجو میکند.

می بایست که یک درک از این قضیه باشد چنانکه شما بدرون مرحله بعدی سفرتان حرکت میکنید. افراد بسیار زیادی هنوز در تدریسهای متافیزیک چسبیده اند با اعتقاد به اینکه بشدت پر از حقیقت روحانی معنوی است. متافیزیک یک مکان خوب برای شروع کردن است و تقریبا همه شاگردین روحانی را در انتقال و تغییرشان از دوگانگی و جدائی بدرون حقیقت یاری کرده است, اما خیلی بیشتر وجود دارد – شما آماده هستید برای عمیق تر رفتن. سخت است تا ابزارهایی را بدور بیاندازید که بخوبی در سفرتان به شما خدمت کرده اند, در نتیجه به شما میگوئیم که آنها را نگه دارید و بهشان عشق بورزید, اما درک کنید که شما بهشان نیاز ندارید. شما آگاهی یافته اید که موجودیتهای الهی هستید که دوره های زندگی تجربیات انسان را انتخاب کرده اید به سبب تجربه کردن درسهای نمو گرایانه و آنچه که خیلی اوقات, سخت و دردناک بوده اند.

 

در گذشته, ایده های جدید و بالاتر از طریق تعالیم متافیزیکی و معلمینی که واقعیتهای عمیق تر را درک میکردند به انسان میرسید, اما سعی نکنید تا در آن سطح گیر کنید. افراد زیادی از شما بخشی از آن مدارس سری باستانی بودید که ایده های جدید به استفاده و دستکاری از انرژی را آموختید.  این قضیه بدرون تعالیم متافیزیکی جاری امروزی, نموکرده است و درنتیجه برای برخی از شما, متافیزیک را خیلی راحت و آشنا احساس میکنید. در آن زمان, تعدادی بودند که باندازه کافی نمونکرده بودند تا درک کنند که این اطلاعات یک سرگرمی برای خدمت به خود نبود, و درنتیجه از طریق استفاده خودخواهانه از این دانش, آنچه که اکنون «فنون تاریک(Dark Arts)» نامیده میشود آغاز شد.

 

تعدادی معابد بطورعالی طنین کننده شفا در زمانهای باستان بودند و هنوز هستند, جائیکه شفادهندگان نموکرده از انرژی, نور, مواد نفتی(Oils), رنگ, و صوت استفاده میکنند تا میدانهای انرژی انفرادی که ممکن است در ناهماهنگی باشند را بدرون هم ترازی(Alignment) بیاورند. این کار مقدس و روحانی و زیبایی است که توسط موجودیتهای بطورعالی طنین کننده و آگاه انجام میشود برای آنهایی که بدنبال کمک در این راه میگردند. تعداد زیادی هنوز دارند این کار مقدس و روحانی را از طریق وجوه درمانی جدید و قدیم انجام میدهند که از نظر انرژیایی بالاتر شد چنانکه خود شفادهنده نمو میکند.

 

نکته ای که میخواهیم طرح کنیم این است که یک زمانی در سفر تحولی هر فردی (معلم و شاگرد) می آید وقتیکه او بدرون ادراک یگانگی, انتقال و تغییر میکند. این ممکن است در یک دم پس از دوره های زندگی در جستجوی روحانیت و معنویت بیاید, یا ممکن است یک پروسه آرام و آهسته باشد. این, عروج است, دست یابی به آن حالت آگاهی که درک میکند که هر چیز حقیقی, تمام عیار است و درجایش بتوسط قانون الهی نگاه داشته شده و آن یگانگی دارد همیشه خودش را بهمان اندازه بازنمود میکند… آنچه بدنبالشید آنچه است که بدست می آورید در حالیکه گفتار تمام میشود… حالت آگاهی تان درحال تفسیر کردن اندیشه های الهی مجسم شده توی یگانگی برای شما است.

 

اگر ابزارها و کتابهای متافیزیکی, دیگر با شما هم طنین نیستند, به آن اعتماد کنید. آن یعنی اینکه شما دارید بدرون مرحله ای از آگاهی تان حرکت میکنید جائیکه شما قادر خواهید بود تا اطلاعات, راهنمائی و مسیر را از درونتان بجای اینکه از مردم یا ابزارهایی که به شما در گذشته کمک کرده اند بدست بیاورید. مدیتیشن ابزاری است که کمکتان میکند تا به خویشتن برترتان متصل شوید و ارزش نگه داشتنش را خواهد داشت تااینکه شما کاملا دارید واقعیت خودتان را تجربه میکنید. این اخذ درجه فارغ التحصیل شدن است, عزیزان. اعتماد, احترام, و پذیرش آن بعنوان حقیقت.

رها کردن ابزارهای بلااستفاده میتواند یک قدم سخت برای افرادی باشد که ممکن است یک وابستگی نفسی به استفاده از آنها داشته باشند – افرادیکه هویت شان را بر روی تعلیم ایده ها و تکنیکهای مشخص ساخته اند اما زمانش است تا همگی, تعلیمات روحانی و معنوی را به سطوح بالاتر و جدید تفسیر و تعبیر بگیرند که این افراد را بدون منظور یا فعالیت رها نمیکند, اما بعنوان فعالیتهای جدید برای تعلیم دادن و تمرین کردن, بازنمود میکند.

 

بدرون آگاهی تان درخصوص مقصود ابزارها, عمیق تر حرکت کنید. استفاده از ابزارها, به انضمام دستورات مدیتیشن, به شما میگوید که شما می بایست اینطوری بنشینید, آهنگ و سرود بخوانید, شمع روشن کنید, ستون فقرات را راست نگه دارید, پاها روی کف زمین باشد, غیره. اینها آموخته شدند زیراکه کمک کردند به شاگردان برای انتقال و تغییر بدرون انرژی ابعاد بالاتر. بیشتر آن افراد اکنون در آن انرژی بالاتر هستند و دیگر نیازی به آن ابزارها ندارند که کمکشان میکرد وقتیکه در آن انرژی بالاتر بطور ثابت قدم نبودند.

 

ساختارهای شکل یافته از معتقدات قدیمی دارند فرو میریزند, هم در درون و هم در بیرون, زیراکه انرژی لازم برای نگهداشتن آنها دیگر موجود نیست. از نظر فیزیکی, احساسی, و ذهنی, «خانه کارت ها» ی بشریت دارد سقوط میکند. نترسید وقتیکه این رخ میدهد عزیزان, زیراکه این آن چیزی است که خواهانش شده اید, آرزویش کرده اید, و منتظرش بوده اید – دوره زندگی بعد از دوره زندگی.

 

اعتماد, اعتماد, اعتماد کنید به راهنمائی درونیتان. همه اش خوب است و دارد مطابق آنچه که برای هر فردی نیاز است به پیش میرود ولو اینکه به چشم بیدار نشده, در آن راه ممکن است به نظر نیاید.

(مترجم: «اگر افکار همه موجودیتهای ساکن یک سیاره برای یکدیگر کار کنند, و اگر قلب های همه موجودیتهای ساکن یک سیاره نیز برای یکدیگر بتپند, آن سیاره و ساکنینش به معنای واقعی کلمه بهشت, نائل خواهند شد و مسیر تعالی و عروج را بسرعت زیادی طی خواهند کرد.» در نور, عشق, صلح, دانش و معرفت کیهان باشید, آمین.)

با تشکر فراوان از هادی عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

Advertisements

Posted on فوریه 14, 2013, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. 5 دیدگاه.

 1. درک اینکه چگونه یک تغییری که میبایست فیزیکی و قابل لمس ومشاهده میشد باتغییر رویکرد وعدم تحقق تبدیل به سیر روحانی ومتافیزیکی گردید وحتی دست مایه مطالب شمارا از مطالب علمی قابل نقد و بررسی و قابل تعمق به سمت مطالب غیرقابل درک علم مدرن سوق داده جای تاسف است نه اینکه من انرا قبول داشته ونداشته باشم که اگر به صرف بیان دیدگاهها باشد تمام کتابهها پراست از اینگونه مطالب که جایگاه فعلی شما مباداتنز ل یابد……تمام

 2. به نماد ستاره داوود بر روی پراهنش توجه کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!! یه چیزی که همیشه برای من در رابطه با پیغام هایی که موجودات ماورایی یا به قول شما فضایی میدن عجیب بوده این که هیچ کدمشون در رابطه خدا یا اخرت و یا اینکه برای اخرتتون تلاش کنید نه این دنیا صحبت نمیکنن !!!!!!! برای شما عجیب نیست ؟؟؟؟؟ یکم فکر کنید ما احتیاجی به راهنمایی مجودات فضایی ولی از نظر من اجنه نداریم . جواب تمام سوالات ما در کتاب اسمانی قران هست . نمیخوام افراطی صحبت کنم . این نظر شخصی منه . با تشکر از زحمات شما

  • سلام عرفان عزیز

   اولا شما لطفا به جائی که پیام داره اشاره میکنه بخوبی توجه کن و نه فقط به خود اصطلاحا انگشت پیام (حکایت یاروئی که داشت به جایی با انگشتش اشاره میکرد و بقیه به جای اینکه به جائی که یارو داره اشاره میکنه نگاه کنن و دقت کنن به نوک انگشت یارو نگاه میکردند). دوما: شما هنوز نشون میده که تاریخ سیاره زمین رو بخوبی مطالعه نکردی و هنوز واقعا مطلع نیستی از تمدنهای (فرازمینی) پیشرفته ای که روزی در این سیاره زیست میکردند و مسئول ساخت مثلا اهرام های بزرگ و عظیم سیاره زمین یا مثلا بنای بعلبک یا …………….. هستند که بابا جان ما هنوز با علم جاری مان قادر به دوباره سازی آنها نیستیم؟؟؟!!!! سوما: عزیز دلم, اون ستاره داوود که میگی آخه که این یه عکسه فقط و یعنی اینکه هیچ بنی بشری هنوز در فرم فیزیکال موفق به دیدن آنها نشده, این فقط یه عکس از یه آرتیسته که اونها رو اینطوری فرض کرده و حالا یه نماد ستاره داوود (یا الم امام حسین هم میشد بزنه البته اگر آرتیستش ایرانی بود) هم زده تنگ سینه این عکس فرضی آرتیستیش. اینه که میگم شما گرفتی نوک انگشت رو بجای اینکه به جهت و جائی که داره آن انگشت فرضی, اشاره میکنه توجه داشته باشی.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 3. دوست عزیز من هم مثل شما در پیامهای موجودات فضایی (اگر حقیقت داشته باشند) موضوع جدیدی پیدا نکردم زیرا در بهترین حالت همان چیزهایی را به ما میگویند که معلمان بزرگ انسانها نیز گفته اند.عشق همان چیزی است که برای هزاران سال توسط تمامی عرفا و بزرگان به عنوان راز هستی بیان شده است.
  اما در یک مورد هم با شما موافق نیستم این که در قرآن میتوان جواب تمام سوالات را یافت.اینگونه فکر کردن ما را از تحقیق و تعمق در آموزه های دیگر باز می دارد.

  • سلام sam عزیز

   شما فکر میکنید که آن باصطلاح معلمان بزرگ انسانها و عرفا, از کجا آن بینش و دانش و ذهن کیهانی را یافته بودند؟ از خودشان؟؟!! حتما شوخی میکنید.یعنی چیزی بنام contactee های باستانی مثل موسی و عیسی و …… و بحث الهامات روحی در عالم خواب و بیداری, همش الکیه؟؟!! دارم منکر وجود تفکر و تمعق و پتانسیل بالای ذهن بشریمان نمیشم, ولی یک اما ی بزرگ وجود داره, و اون اینکه بدون کمک بیرونی (فرازمینی های خیرخواه service to other و نه فرازمینیهای منفی service to self , چیزی بنام آنچه که امروز داریم شاید شاید یه یک میلیون سال دیگه بهش میرسیدیم). لطفا یه نگاهی اگه وقت داری به این لینک زیر بنداز:

   http://www.mediafire.com/?ta1xtseagk22pcb

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: