آتلانتیس و امپراطوری پارس


آتلانتیس و امپراطوری پارس

 Post image for Atlantis and the Persian Empire

آتلانتیس بخشی از یک امپراطوری مقتدر با ناوگانی از 1200 کشتی و یک ارتش عظیم بود که بر ضد شهر آتن فرستاده شد. آیا اینها میتوانستند از اقلیمی به اندازه ترکیب آسیا و کشور لیبی که در اقیانوس اطلس وجود داشت سفر دریایی کرده باشند؟ آنها نیازی به انجامش نداشتند. Herodotus بما میگوید که شمار کشتیهای ارتش خشایارشا (Xerxes) و امپراطوری پارس به 1200 عدد میرسید و توسط یونانیها بهمراه آتنیها که در راسشان بودند در نبرد Salamis تار و مار شد. دلیل آن جنگ; تهاجم به یونان از قاره آسیا و تصرف شهر تروا(Troy) در قرنهای زودتر از آن. افلاطون(Plato) در حال نوشتن تاریخ نبود, او دموکراسی را دوست نداشت و بلکه در حال نوشتن یک داستان فلسفی برای نشان دادن فرم ایده آل یک حکومت با پادشاهان فیلسوف بود. درنتیجه افلاطون توصیف جغرافیایی «سرزمین آتلانتیس» را که از کشور مصر آورده بود گرفت و در آن جزئیات جنگ سرزمین پارس برضد آتنیها را بهم پیوند زد, تعدادی تزئینات از نوع خودش نیز اضافه کرد و کار را جلا داد که به اساس آتلانتیس گمشده اش تبدیل شد.

https://i1.wp.com/www.crystalinks.com/XerxesTheGreat.jpg

آتلانتیس و امپراطوری پارس – مقدمه : به قلم Jim Allen

 

برای برخی مردم, موضوع آتلانتیس مثل یک موضوع ممنوعه است. این چیزیه که هست, برای کسانیکه در زمینه های باستان شناسی و علم انسان شناسی کار میکنند. کدام یک از آنها جرات میکنند تا برضد تعلیمات دکترها و پروفسورهای دانشمندشان باشند که میگویند آتلانتیس چیزی نیست بجز یک افسانه خلق شده توسط افلاطون برای مقاصد فلسفی؟ برای دیگران, هر کلمه آتلانتیس ظاهرا درست است و آنها تمام جزئیات دقیق در تمام زوایای خیلی دور افتاده کره زمین را جستجو میکنند. افلاطون خودش چندین مرتبه تکرار میکند که آن یک داستان واقعی است, یا اگر بدقت بخوانیم, آن بر اساس یک داستان واقعی است, که واقعا هست, داستانی آورده شده از کشور مصر توسط جدش سولن (Solon), و آنچه که افلاطون قصد کرد تا فوائد موفقیت آنرا بسبب ساختن پیشرفتی فراتر بگیرد و بعنوان تصویری در یک سلسله وقایع آینده استفاده کند.

 

موضوعی که افلاطون میخواست نشان دهد یک فرم ایده آل حکومتی بود. البته دموکراسی از نظر او نه, در حقیقت او فکر میکرد که دموکراسی یکی از بدترین فرمهای حکومتی باشد, یعنی دادن قدرت به توده مردم بی سواد و همچنین گشایش راه برای ثروتمندان تا فقرا را استثمار کنند. افلاطون میپنداشت که بهترین فرم حکومتی یک فرم حکومت با پادشاهان فیلسوف باشد و برای نشان دادن اینکه چقدر این نوع از حکومت میتواند خوب باشد, قصد کرد تا داستانی درباره آتنیهای فرضی بگوید و همچنین نیاز خواهد شد تا نشان دهد که چقدر این آتنیهای فرضی اش موفق شده بودند تا از لحاظ نظامی یک قدرت عظیم در زمان جنگ را شکست دهند. در حقیقت, نه در زمانی طولانی پیش از دوره افلاطون, آتنیها و یونانیها یک قدرت عظیمی را که فرستاده شده بود تا آتنیها را به بردگی بکشند شکست داده بودند.

اما یونانیهای آن زمان یک دموکراسی ای داشته بودند, در نتیجه نه, آن عملکرد برایش نداشت, او نمیتوانست از یک داستان از یک دموکراسی که قدرت عظیمی را شکست بدهد استفاده کند تا نشان بدهد که چطور این پادشاهان فیلسوفش موفق به شکست دادن قدرت عظیمی شده بودند – یا اینکه او میتوانست؟ او پیش از این داستانی در دست داشت, در نتیجه مدعی شد, به آنچه که از جدش Solon به او به ارث رسیده بود. آن حقیقت آتلانتیس به زیبائی کارش را خواهد کرد, چونکه از قدرتی عظیم صحبت میکرد که از اقیانوس اطلس بیرون آمد و مستقر بر سرزمینی به اندازه ترکیبی از کشور لیبی و آسیا بود اما که متعاقبا در یک روز و یک شب بتوسط زمین لرزه ها به زیر آب رفت.

 

و همه آنچه که ظاهرا در 9000 سال قبل از Solon یا حدود 9600 سال قبل از میلاد رخ داده بود. و اینجا ما آن مشکل اساسی را داریم, یونانیها یا آتنیها در 9600 سال قبل از میلاد نیستند و همچنین هیچ قاره گمشده ای در اقیانوس اطلس نیست.

افلاطون, «Timaeus… Soc(مترجم: اینجا معلوم نیست این soc مخفف society یعنی «اجتماع» است یا مخفف Socrates یعنی «سقراط». اما بنظر همان معنی «سقراط» است چون در ادامه متن افلاطون چند جای دیگر نیز مینویسد Soc.) ستیزه جویی هایی وجود دارد که تمام شهرها متحمل میشوند, و من دوست میداشتم بشنوم که فردی از شهر خودمان شهری که دارد ستیزی را برضد همسایگانش بردوش میکشد بگوید, و اینکه چطور شهرمان در وضعی مناسب به جنگ رفت… وقتیکه در جنگی مناسب به شهرمان مجذوب شده بودی, تو از تمام مردان در قید حیات میتوانستی به بهترین وجه شهرمان را در معرض نمایش قرار بدهی که دارد نقشی مستقیم و مناسب را ایفا میکند. Tim. شهر و شهروندانی که تو بطور خیالی برایمان دیروز توصیف کردی, ما اکنون به جهان واقعیت منتقل خواهیم  کرد. آن بنابراین شهر باستانی آتنیها خواهد بود, و ما فرض خواهیم کرد که شهروندانی که تو تصور کردی بعنوان اجداد واقعی مان بودند, از کسانیکه کشیش سخن میگفت; آنها کاملا باهم هماهنگ خواهند شد, و هیچ ناهماهنگی ای وجود نخواهد داشت در گفتن آنکه آن شهروندان جمهوری تو بعنوان این آتنیهای باستانی هستند…. پس تفکر کن, سقراط, اگرکه این روایت برای آن هدف مناسب است, یا اینکه ما میبایستی بجایش دنبال چیز دیگری بگردیم. سقراط. و چه چیز دیگر, Critias , ما میتوانیم بیابیم که از این بهتر خواهد بود, چیزیکه طبیعی و مناسب فستیوال آن الهه است, و اینکه فوائد خیلی زیادی دارد از اینکه یک حقیقت باشد و نه یک تخیل؟ چطور و کجا ما میتوانیم چیز دیگری بیابیم اگرکه این یکی را بی خیال بشیم؟»

 

در نتیجه آیا افلاطون بسادگی تمام آنرا اختراع میکند همانطوریکه بیشتر دانشوران از ما میخواهند باور کنیم؟ یا اینکه آیا توضیحات مستدل برای هر کدام از بخشهای داستان افلاطون وجود دارد؟ در حقیقت, قدرت عظیمی که توسط آتنیها و یونانیها فقط چند سال پیش از دوره افلاطون شکست داده شده بود از آسیا بیرون آمده بود و نه از جائی وابسته به اقیانوس اطلس و آن قدرت عظیم درواقع امپراطوری پارس تحت رهبری خشایارشا بود. شکسته داده شده در جنگ Salamis بتوسط ناوگان یونان, خشایارشا به خانه اش میگریزد و ارتش پهناورش را در دستان یکی از ژنرال هایش رها میکند که بزودی پس از آن تار و مار میشود, اما آن واقعه کمی پس از 480 سال قبل از میلاد مسیح بود, نه 9600 سال قبل از میلاد.

 

راه حل دو بخشه

 

با این وجود از جزئیاتی که  افلاطون بما میدهد مشخص است که توصیف جغرافیایی اش بر اساس توصیفی است از آمریکای جنوبی و Altiplano , درحالیکه توصیف نیروهای آتلانتیس با 1200 کشتی اش و 10000 ارابه اش بر اساس توصیفی از تهاجم پارس به یونان است, این آن اساس ارتش مهاجم آتلانتیس اختراعی افلاطون است, و برای  فضای احترام بخشی به آتلانتیسش, افلاطون آنرا از 480 قبل از میلاد به 9600 قبل از میلاد برد یا شاید بسادگی از ماههای قمری برای محاسبه سالهایش از زمان 9000 ماههای قمری ستاره ای بجای سالهایی که تاریخ را از 9600 به 1260 قبل از میلاد پایین می آورد استفاده کرد, و آن موقعیست که همه چیز شروع شد, با تهاجم یونان از قاره آسیا و شکست شهر تروا در آن جنگ 10 ساله معروف که بخوبی توسط Homer گفته شد. حتی همچنین, افلاطون بدون شک میخواست تا داستانش باورکردنی باشد, و در آن زمان, خیلی از مردم فکر میکردند که جهان باید مسطح باشد, یا, بر طبق دیدگاه یونان جهان شامل یک سرزمین بزرگ متمرکز از اروپا, آفریقا(لیبی) و آسیا با رودخانه ای یا اقیانوسی پر آب که در سرتاسر تمام مجموعه در جریان بود میشد.

 

افلاطون خودش فکر میکرد که جهان گرد بود, مثل یک کره یا توپ فوتبال, اما آنچنانکه دارای قوه تخیل بود, میخواست تا داستانش باورکردنی باشد, حالا آیا او یک قاره تخیلی در اقیانوس اطلس در مغرب ستونهای اساطیر یونان و روم را رویا بافی کرد, یا اینکه او واقعا تعدادی نوشته به ارث رسیده از کشور مصر را داشته است که در توصیف یک قاره عظیم در اقیانوس اطلس بوده است؟ 

حتی در اواخر 1492, کریستوفر کلمبوس(Christopher Columbus: کاشف قاره آمریکا) در حال دریانوردی به سمت مغرب زمین فکر میکرد که بی وقفه به هند یا ژاپن یا چین دریانوردی خواهد کرد, بدون تصور به وجود یک سرزمین عظیم در مابین راه, یا اینکه واقعا کلمبوس در جستجوی سرزمین گمشده افلاطون بود؟

منبع:     http://blog.world-mysteries.com/strange-artifacts/atlantis-and-the-persian-empire/

(از طرف مترجم: مقاله  به سفارش  رامتین, ترجمه و ارسال شده است. لطفا comment های احتمالی خود در خصوص مقاله پیش رو را متوجه اینجانب نکنید. با تشکر فراوان از  شما دوستان گرامی, در عشق و نور و صلح و دانش و معرفت کیهان باشید, آمین.)

پ . ن : با تشکر فراوان از هادی عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

   

Advertisements

Posted on ژانویه 18, 2013, in آتلانتیس and tagged . Bookmark the permalink. 13 دیدگاه.

 1. سلام
  مشخصا از یافته ها برمی آید که قاره ای دیگر نه در زیر آب و درخشکی وجود ندارد واگر داشت تا به امروز مسلم بدانید که حدال چیزی پیدا میشد ویا در کتابهای دیگر مورخان ویا کتابهای آسمانی نوشته میشد مگر اینکه معجزه ای تمام اثرات آن را از بین برده باشدکه آن هم حتما ثبت میشد

 2. http://www.atlantisbolivia.org/atlantisandthepersianempire.pdf
  با درود دوستان ميتوانند از لينك بالا كتاب آتلانتيس و اپراتوري پارس را به زبان اصلي دانلود نمايند

 3. این مقاله چند مشکل دارد:
  تمدن آتلانتیس حدود 11 هزار سال پیش مصادف با آخرین عصر یخبندان محو شده است و دولت هخامنشی 2500 سال پیش تاسیس شد همچنین واقعه تهاجم خشایارشاه به یونان فاصله زمانی زیادی با افلاطون نداشته که افلاطون به راحتی بتواند داستان را تحریف کند.
  موقعیت جغرافیایی آتلانتیس در اقیانوس اطلس قرار داشت به غیر از افلاطون قبایل سرخپوست در آمریکا و قبایل غرب آفریقا هم این مسئله را تایید می کنند.
  آتلانت ها اصلا نیازی به حمله به یک کشور مثل یونان نداشتند واقعه ناپدید شدن آتلانتیس(نه غرق شدن ) ارتباطی به یونانیان ندارد
  درست است امپراتوری پارس قدرت زیادی داشت اما مقایسه آن با آتلانتیس اشتباه است .

 4. سلام
  بوی نژادپرستی میاد !!!

 5. mozakhraftarin matlab bud.sharmande

 6. مطلب رو کامل خوندم . اما با تشکر از ادمین محترم , شما به عنوان مدیر یکی از بهترین سایت های اطلاعا رسانی در زمینه ماورا الطبیعه و حقایق تازیخی ,مستول مطالبی که در وبلاگ قرار میدهید هستید .پس فقط اینکه این مطلب از یک سایت خارجی هست و شما فقط زحمت ترجمه آنرا کشیذه ایذ دلیل دلیل بر بی مسئولیت شما در محتوا و هدف مقاله ای که قزار میدهید نیست. اگر قرار بر این بود این وبلاگ رو میشد به عنوان یک دانشنامه فراطبیعی ترجمه شده استفاده کرد نه یک منبع خبری فارسی . لطفا در قبال مطالبی که منتشر میکنید مسدولیت پذیر باشید.چه ترجمه شده باشد چه حاصل تحقیق خود شما.اینکه وبلاگ به روز باشد را به انتشار هر مطلبی ترجیح ندهید. ممنون از شما

  • ممنون.محمد جان من علم غیب ندارم چی درسته چی غلط. بقیه سایتهاو وبلاگ ها هم همینطور هستند. انسان باید بعد از خواندن مطالب گوناگون تصمیم گیری کند . و اینجا هم مطالب برای در اختیار گذاشتن اخبار جدید به فارسی زبانان است و هیچ کاری به تصمیم گیری خواننده نداریم یا اینکه بخواهیم خط فکری را تغییر دهیم.

 7. چتور ممکن است قاره ای مانند اتلانت تیس ناگهان ناپدید شود و هیچ کس و هیچ کتابی وهیچ فرستاده ای ان را بیان نکند لطفه تخیل را با واقعیت اشتباه نگیرید عقاید شما برای خودتان محترم ولی …….

 8. ممنون از سایت خوب و جامعتون خسته نباشید…
  همچین بی ربطم نیست اگر واقعا آتلانتیسی وجود داشته….یقینا از هستی نیست نمیشد به اونم به این طریق….پس داستان به روایتی دیگه بوده…که اینم بعید نیست کلا این دست نویسنده ها (افلاطون – هومر) به بزرگ کردن و شا خ وبرگ دادن به نوشته هاشون بهای زیادی میدادن…تا تمی افسانه ای و حماسی به نظر بیاد…
  خوندن این صفحه هم خال از لطف نیست :
  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B3

 9. سلام
  ببینید می دونم برای مطلبتون زحمت کشیدید ولی چیز جالبی نیست
  مثل اون دوستمون نیستم که بگم مزخرفه و مثل اون یکی هم نیستم که بگم شما در مسائل ماورائ طبیعه کمک زیادی می کنید چون آتلانتیس ربطی به دنیای مادون وماورائ نداره باز اگر می گفتین خدا یه چیزی… بگذریم به نظرم در 11 هزار سال پیش تمدن ایرانی وجود نداشته وهم چنین در زمان افلاطون خشایار شاهی نیز وجود نداشته چون خشایار شاه تقریبا اواخر دوره هخامنشیان بوده که در زمان افلاطون هنوز به سلطنت نرسیده بوده واصلا به دنیا نیومده بوده(افلا طون که پیشگویی نمی کرده)
  در ضمن طبق اسطوره های یونان آتلانتیس برای معشوقه ی پوسایدون ساخته میشه پس نمیشه گفت که به یونان حمله می کنه بلکه چون معشوقه ی پوسایدون رو می کشن اون با کمک برادرش زئوس این شهر رو ویران می کنه
  حتی توی همه ی مستند های خارجی هم نگاه کنید مختصات جغرافیای ای که افلا طون بهش اشاره کرده دقیقا همون جاست که قبایل غرب آمریکا بهش می گفتن برزیلا یا یه همچین اسمی؟:دی
  در ضمن تعداد 1200 کشتی خیلی زیاده که فکر کنم بیش ترش خالی بندیه
  موفق باشید

 10. راستی یه چیز دیگه هم بگم
  از کجا می دونید که کتاب های آسمانی دستکاری نشده و اگر میتونید سندش رو به ما نشون بدید
  نمی گم خدا نیست کتاب های آسمانی بی ربطه ولی فکر کنم تو اولین تفاسیر قرآن یا انجیل یه چیزایی حذف شده! یا اینکه به موضوع های دیگر مثل نماز و… زیاد تر از معمول پرداخته شده و دیگر چیز ها از بین رفته و مدارکش هم همین طور
  چون مثل همین آدمایی که الان هستن که برای منافع خودشون خیلی چیز هارو قایم می کنن
  نم گم توی ایران بلکه کل جهان هستی
  ببخشید سرتون رو به درد آوردم
  پاینده باشید

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: