الواح زمردین تحوت ،تالار آمنتی


 

همه به سالن های آمنتی خوش آمدید
ورودی برای یادگیری و تجربه
روح, از طریق مرکز قلب
پادشاهان روشنایی
سی بعلاوه شش در همه
در بسیاری از نقشها من این پادشاهان روشنایی را دیدم
چه کسی می آید تا به من آفرینش همه(همه چیز)را نشان دهد
آنها از من خواستند در در آفرینش(آفریدن)به آنها بپیوندم
من قبلا یک بار این حالت را داشته ام(قبلا این حالت را دیده ام)
من قبلا با یک نفر به نور تبدیل شده ام
و بعدا می دانستم
آنها همه همانانند
همه یک روح
من همون چیزی بودم که اونها بودند
همه ما یکی هستیم
صدایی که از سالن های آمنتی به گوش می رسد
و برو به اسمهای بسیاری
شبکه های تکوینی
تالارهای ضبط (سوابق۰تاریخچه)
سوابق
بیهوشی جمعی
حافظه جمعی
چرخی از کازما-توهم زمان
که در آن روح ما را به شکل فیزیکی تجربه می کنند.

با تشکر از رامین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

منبع :  http://www.crystalinks.com/amenti.html

*******************************************************

لازم به ذکر میباشد به دلیل نحوه نوشتارمتن اصلی که اصطلاحا به آن آنگولا ساکسون گفته میشود احتمال اشتباه در ترجمه وجود دارد که قبلا از شما پوزش میطلبم

که برای بهتر کردن مطالب متن اصلی در جلوی نوشته ها قرار داده شده و مطالب داخل کادر () نکته هایی برای مفهوم تر شدن مطالب میباشد

که میتوانید یک بار جمله را بدون در نظر گرفتن مطالب داخل کادر و یک بار با در نظر گرفتن آن بخوانید

الواح زمردین تحوت

Halls Of Amenti راهروها یا جهان آمنتی

Deep in Earth’s heart lie the Halls of Am                                            در اعماق قلب زمین راهروها ی آمنتی وجود دارد(مخفی شده – خفته)
far ‘neath the islands of sunken Atlantis,در دورترین سرزمین (از سرزمینهای) آتلانتیس غرق شده
Halls of the Dead and halls of the living,                                                                         جایگاه های مرگ و جایگاههای زندگی

bathed in the fire of the infinite ALL.                                                                       خوابیده و خفته در آتش بی پایان همه (همگان)

Far in a past time, lost in the space time                                                        (زمانه فضا)  ,در گذشته بسیار دور. گمشده درزمان و فضا
the Children of Light looked down on the world.                                                    کودکان نور در دنیا(ی پایین) اثیر (قفل و بسته) شدند
Seeing the children of men in their bondage                                                          , (و میبینند) کودکان انسان(را) در حصار(باندپیچی)
bound by the force that came from be                      . اسیر شده به وسیله قدرتی از فرایش(قدرتی که از پشت و مخفی می اید و قابل دیدن نیست)
Knew they that only by freedom from bondage                                و (این اسارت را) وقتی میفهمند که از آن آزاد شده باشند
could man ever rise from the Earth to the Sun.                                                              انسان باید از زمین به سمت خورشید بالا رود

Down they descended and created bodies,                                                                                         آنها پائین آمدند و بدن را ساختند!
taking the semblance of men as their own.                                                                  و صورت انسان را مثل خودشان ایجاد(ساختند) کردند

The Masters of everything said after their forming:                          اساتید همه علمها (استادان همه چیز دان) پس از فرم گرفتن آنها(آن بدنها) گفتند

“We are they who were formed from the space-dust,                     ما هستیم کسانی که قطعه های فضا را شکل بخشیدیم(قطعه فضا : شعور کیهانی)

(به این معنی که شهور کیهانی را در قالب جسم در آوردیم)
partaking of life from the infinite ALL;             و شریک شدیم در زندگی جاودانه همه چیز (گویی صحبت از شریک شدن با کائنات یا قدرت بزرگ است)

living in the world as children of men,                                                                             زندگی میکنیم در جهان به عنوان فرزند انسان!!!!!
like and yet unlike the children of men.                                                              ”دوست داریم و در عین حال دوست نداریم فرزند انسان را!!!
(گویی گفته شده که انسانها اساتیدی بوده اند که به شکل انسان در آمده اند و در اینجا نمیدانند انسان بودن را دوست دارن یا خیر)
Then for a dwelling place, far ‘neath the earth crust,                                             سپس برای محل دوئل یا جنگ . دورترین نقطه پوسته زمین

(شاید هم بالاترین لایه زمین)
blasted great spaces they by their power                      برای ایجاد (فضایی بزرگ و بی برگ – نفرت انگیز و مرده) برایشان به وسیله قدرت خودشان
spaces apart from the children of me                                                                  فضاها جدا شدند یا تکه تکه شدند به وسیله(یا از ) فرزند انسان
Surrounded them by forces and power, و محصورشان کرد به وسیله قدرت و نیرو
shielded from harm they the Halls of the Dead.                                                          و محافظت کرد از آنها راهرو ها ی مرگ (تونل مرگ)
(یا (از تونل مرگ)
Side by side then, placed they other spaces,                                         پس دوش به دوش هم . قرار داده برایشان فضاهایی دیگر (فضایی مجزا )

(احتمالا منظور دنیای درونشان است)
filled them with Life and with Light from above.                                                         پر کرده آنها را با زندگی و با نور از بالا (از دنیای بالا)
Builded they then the Halls of Amenti                                         (یا پس از آنها راهروهای آنتی را ساخته)    آنها را ساخته  پس راهرو های آمنتی!!
that they might dwell eternally there                                                                                 ,و آنجا تا به ابد دوئل کنند (بجنگند یا مسابقه دهند)

living with life to eternity’s end.زنده باشند در زندگی تا پایان ابدیشان                                                                                                    !!!!

Thirty and two were there of the children,                        (سی و دو نفر از فرزندان انسان آنجا بودند)   سی و دو نفر یا عدد هستند آنجا فرزندان انسان
sons of Lights who had come among men, فرزندان نور بودند کسانی که در میان انسان آمدند (فعل مذکر)

seeking to free from the bondage of darkness  وجستجو میکنند برای رهایی از اسارت تاریکی(بیرون آمدن از حصار تاریکی که به دورشان پیچیده شده)
those who were bound by the force from beyond                                        .کسانی که بسته شده اند(محصور شده اند) با قدرتی پنهانی از ماورا

Deep in the Halls of Life grew a flower, flaming,                             در اعماق (محل یا راهروهای) زندیگی گلی رشد کرده . آتش گونه و شعلع ور

expanding, driving backward the night                                             . که گسترش میدهد و میراند شب را به عقب و دور (تاریکی را فراری میدهد)
Placed in the centre, a ray of great potence, Life              محلی در وسط (شاید منظور قلب است) شعاعی از انرژی و پتانسیل (منبع انرژی) . زندگی
giving, Light giving, filling with power all who came near it.             و میبخشد (میدهد) و پر میکند از قدرت هر کس را که به آن (نور) نزدیک شود
Placed they around it thrones, two and thirty,                                                       و قرار میدهد آنها را در کنار یا دور تختش . دو و سی(عدد)
places for each of the Children of Light,                                                                  محلهایی (از پیش آماده شده) برای هر یک از فرزندان نور
placed so that they were bathed in the radiance,    آماده شده (محلی) که بخوابند در درخشندگی یا غوطه ور شوند در درخشندگی(مثل خوابیدن در وان)

filled with the Life from the eternal Light.                                                                                                  پر شده از زندگی از نور ابدی

There time after time placed they their first created bodies                        آنجا لحظه به(پس از) لحظه  قرار میدهد اولین بدن ساخته شده شان را
so that they might by filled with the Spirit of Life                                                                              .پس آنها باید پر شوند از روح زندگی
One hundred years out of each thousand must the                                                                    (باشی تو) یکصد سال بیشتر از هزار باید

Life-giving Light flame forth on their bodies.                                                                                        نور آتشین زندگی بدهد به بدن آنها
Quickening, awakening the Spirit of Life                                                                                .تسریع کردن(شدن) . بیدار شدن روح زندگی

There in the circle from aeon to aeon,یک چرخه و یک دایره از قرنی بی انتها به قرنی بی انتها
sit the Great Masters,                                                                                                                                 نشسته اند استادان بزرگ
living a life not known among men.                                                 زندگی میکنند زندگی را بدون اینکه انسان را بدانند (بدانند که انسان شده اند)

(گویی صحبت از بزرگانیست که به عنوان انسان در آمده اند و نمیدانند که استادان هستند و فکر میکنند انسانند)

(گویی صحبت از این است که تمام روح انسانی اینگونه است!!!!)
There in the Halls of Life they lie sleeping;                                                                                 و آنجا در میانه زندگی . آنها خوابیده اند
free flows their Soul through the bodies of men.                                          آزادی روحشان جریان دارد از طریق(در میان) بدن انسان (مذکر)
Time after time, while their bodies lie sleeping,                                                  زمان تا زمان (یا لحظه یه لحظه) وقتی بدن آنها خوابیده است
incarnate they in the bodies of men.                                                                                                مجسم میشوند در بدن انسان (مذکر)
Teaching and guiding onward and upward,                                                                      آموزش میبینند و راهنمایی میشوند به جلو و بالا
out of the darkness into the light. خارج از تاریکی به درون نور
There in the Hall of Life, filled with their wisdom,                                         آنجا در راهرو های زندگی(مکانهای زندگی)پر شده اند با خردشان
known not to the races of man, living forever ‘neath the cold                          شناخته شده نیست راه انسان(مذکر). زندگی تا ابد (کنار سرما)

(احتمالا:زندگی تا ابد برای انسانی که در نزدیکی سرما زندگی میکند شناخته شده نیست)

fire of life, sit the Children of Light.                                                                                              آتش زندگی. نشسته (در) کودکان نور
Times there are when they awaken,                                            لحظه هایی آنجا هستند . آنگاه که بیدار هستند (یا در لحظه ای که بیدار هستند)
come from the depths to be lights among men,                                         از اعماق درون میاید تا باشد (به عنوان) نوری میان انسان (مذکر)
infinite they among finite men.                                                                                  نا محدودند و بیکران در میان انسانی محدود (مذدکر)
He who by progress has grown from the darkness,                      کسی(مذکر) که پیشرفت میکند بزرگ میشود و رشد میکند از (درون ) تاریکی
lifted himself from the night into light,                                                              خودش را از درون شب به بیرون و جایی که نور هست میکشد
free is he made of the Halls of Amenti,                                                                                     او آزاد ساخته شده در راهرو های آمنتی
free of the Flower of Light and of Life.                                                                                               آزاد از نور و از گل و از زندگی

(گل یکی از تمثیلهای خدا در مکاتب قدیمیست البته تجلی خدا که به صورت گل نیلوفر میباشد )
Guided he then, by wisdom and knowledge,                                                             پس راهنمایی(هدایت) میشود او . بوسیله خرد و دانش
passes from men, to the Master of Life                                                  . و پیشروی میکند و تبدیل میشود از(مقام) انسان به(مقام) استاد زندگی

There he may dwell as one with the Masters,                                                و آنجا شاید بجنگد به تنهایی با(یا به همراه) استادان (دوئل کند)
free from the bonds of the darkness of night.                                                               (تا) آزاد (شود) از حجاب و حصار تاریکی و شب
Seated within the flower of radiance sit seven                     نشسته(یا نشسته اند) بدون گل و بدون درخشندگی . هفت(عدد)(شاید طبقه هفتم) نشسته
Lords from the Space-Times above us,                                                                                اربابان(استادان) زمان و فضا بالای سر ما
helping and guiding through infinite Wisdom,                                                                    کمک و راهنمایی میکنند از طریق خرد ابدی
the pathway through time of the children of men.                                                              وسیله و راهی در دوران فرزند انسان(مذکر)

Mighty and strange, they,                                                                                                                                آنها توانا و قدرتمند
veiled with their power, پوشیده(پر شده . به معنی اسارت نیست) شده اند با قدرت

silent, all-knowing,                                                                                                         ساکت و خاموش در حالی که همه چیز را میدانند
drawing the Life force,                                                                                                                         نقش قدرت زندگی را میکشند
different yet one with the                                                                                                                          متفاوت با( این یکی نقش)
children of men.                                                                                                                                        (که)فرزند انسان (کشیده)
Aye, different, and yet One                                                                                                         آری . متفاوت . اما (هنوز) یک نقش
with the Children of Light.با فرزند نور

Custodians and watchers of the force of man’s bondage,                          متولیان و بینندگان(نظاره کنندگان) قدرت اسیر کننده انسانها(مذکر)
ready to loose when the light has been reached.  آماده باختن و واگذاری هستند وقتی نور دیده شود (به محض دستیابی به نور فرار میکنند از انسان)
First and most mighty,                                                                                         اولین و بسیار توانا (احتمالا منظور اولین شعاع نور است)
sits the Veiled Presence, Lord of Lords,                                                                         نشسته در حضور اما در حجاب . ارباب اربابان

the infinite Nine,                                                                                                                                                 نه (عدد) نامحدود
over the other from each                                                                                               در اطراف دیگران در هر جا(هر ذره یا هر چیز)
the Lords of the Cycles;                                                                 ارباب حلقه ها!!!!!(به معنای دایره بی ابتدا و انتها که نمادی از آفریننده است)

Three, Four, Five, and Six, Seven, Eight,                                                                                       سه.چهار.پنج و شش . هفت .هشت
each with his mission, each with his powers,                                                            هر کدام با ماموریت خودش. هر کدام با قدرت خودش
guiding, directing the destiny of man.                                                             مستقیما (بدون واسطه) هدایت میکند سرنوشت انسان را(مذکر)
There sit they, mighty and potent,                                                                                                  آنها آنجا نشسته اند. توانا و قدرتمند

free of all time and space.                                                                                                                آزاد از تمام زمان و فضا (مکان)

Not of this world they, به این کلمات                                                                                                                                 آنها
yet akin to it,                                                                                                                                                    وابسته نیستند

Elder Brothers they,                                                                                                                                   برادر بزرگتر آنها

of the children of men.                                                                                                                          از(درباره) فرزند آدم
Judging and weighing,                                                                                                                                  داوری میکند

they with their wisdom,                                                                              با خردشان (احتمالا بر اساس خرد خود انسان)
watching the progress                                                                                                      پیشرفت را میبیند
of Light among men.                                                                                                        پیشرفت) نور میان انسان(درون انسان))

There before them was I led by the Dweller                                      قبل از آنها (من را راهنمایی کرد)  من راهنمایی شدم توسط (مقیم)

watched him blend with ONE from above.                                                  دیدم که مخلوط شد با یک بزرگ در بالا (که در بالاست)

Then from HE came forth a voice saying:                                               و سپس از او(مذکر) صدایی به جلو(نزدیک – سمت من ) آمد

“Great art thou, Thoth, among children of men                                                    .هنر والای (بزرگ) تو. تحوت. میان فرزند انسان
Free henceforth of the Halls of Amenti,                                       آزاد است از این به بعد در (از طرف) راهروهای (محل بزرگ) آمنتی
Master of Life among children of men.                                                                                  استاد زندگی در میان فرزند انسان
Taste not of death except as thou will it,         طعم مرگ را نخواهی چشید همانگونه که تو(یا اشاره به ضمیر مفرد اول شخص) انتظار داشتی

drink thou of Life to Eternity’s end,                 بنوش از (همچنان از) زندگی  تا ابدیت بی پایان (پایانی که وجود دارد اما هرگز اتفاق نمی افتد)

Henceforth forever is Life,                                                                                             زین پس تا به ابد زندگی هست (زنده ای)
thine for the taking.                                                                                                                  و برای توست تا به دست آوری
Henceforth is Death at the call of thy hand.                                 زین پس مرگ در دستان (به فرمان) توست (مرگ خودش نه دیگران)
Dwell here or leave here when thou desireth,                                اینجا بجنگ(دوئل کن) یا ترک کن اینجا را وقتی انتظار(نیاز) داشتی

free is Amenti to the Sun of man                                                                         .آمنتی آزاد است برای خورشید(نور درون) انسان
Take thou up Life in what form thou desireth            در آنچه تو انتظار داری(یا احتمالا باور داری و میخواهی) خود را به زندگی بالا برسان
Child of the Light that has grown among men.                                 کودک نور رشد میکند و بزرگ میشود در میان انسان(درون انسان)
Choose thou thy work, for all should must labor,                     آنچه انجام میدهی را خود انتخاب کن.برای تمام کارهایی که باید انجام دهی

(در تمام کارها   خودت انتخاب کن – انتخاب آزاد)
never be free from the pathway of Light.                                                                                 و هرگز آزاد نباش از گذرگاه نور

One step thou has gained on the long pathway upward, در یک قدم همچنان که  به دست آوردی در گذرگاه طولانی به سمت بالا
infinite now is the mountain of Light. (پس)کوه نور حالا نا محدود است

Each step thou taketh but heightens the mountain;                                 هر قدم که برمیداری به سمت بالای این کوه (کوهستان)است
all of thy progress but lengthens the goal.                        حال هر پیشرفتی که میکنی . اما هدف بلند است (به عبارتی این راه پایان ندارد)
Approach ye ever the infinite Wisdom,                                                       رویکرد تو همیشه به سوی خرد بی انتها و نا محدود است
ever before thee recedes the goal.                                                                                   حتی قبل از اینکه تو به هدف برسی
Free are ye made now of the Halls of Amenti                                                  حال آزادانه راهت را به راهرو های آمنتی باز کردی
to walk hand in hand with the Lords of the world,                                                      برای قدم زدن . دست در دست اربابان جهان
one in one purpose, working together,         (که)یک در یک هدف(با هدفهای متفاوت که در نهایت به یک نتیجه میرسند) با هم همکاری میکنند
bring of Light to the children of men.”                                                               نور را به فرزند انسان مرسانند(میتابانند – از منشاء)

Then from his throne came one of the Masters, و از تخت او (جایگاه) یکی از اساتید پیش آمد
taking my hand and leading me onward, دست مرا گرفت و مرا به سمت جلو راهنمایی کرد
through all the Halls of the deep hidden land.                                        و از طریق راهرو ها(محلهای) یی عمیق در سرزمینی مخفی
Led he me through the Halls of Amenti,                                                                 مرا راهنمایی کرد از طریق راهرو های آمنتی
showing the mysteries that are known not to man.و رازهایی را  نشان داد که هیچ انسانی نمیداند

Through the dark passage, downward he led me,                            پس از گذشتن از سیاهی ها . مرا به سمت پایین برد (هدایت کرد)
into the Hall where site the dark Death.                                              به محلی که مرگ سیاه نشسته بود (مرگ آنجا خانه کرده  بود )
Vast as space lay the great Hall before me,                                 و به وسعت فضایی غیر روحانی که محلهایی که از آن گذشتم داشت
walled by darkness but yet filled with Light.پوشیده از تاریکی(چهار دیواری ساخته شده از تاریکی) اما پر شده با نور

Before me arose a great throne of darkness,جلوی من به وجود آمد یک مکان (تخت) بزرگ از تاریکی
veiled on it seated a figure of night.                                                          نوعی از پوشش(حجابی از جنس شب )بر رویش نشسته بود
Darker than darkness sat the great figure,                            سیاه تر از تاریکی .شنبه(مفهوم کلمه روز شنبه میباشد ). با وقار مجسم بود
dark with a darkness not of the night                                                                             . سیاهی با یک تاریکی ولی نه از شب
Before it then paused the Master, speaking                                                                  و قبل از آن استاد ایستاد . و صحبت کرد

The Word that brings about Life, saying; صحبتی درباره زندگی که میگفت:
“Oh, master of darkness,آه . ارباب تاریکی
guide of the way from Life unto Life, راهنمایی کننده زندگی به زندگی
before thee I bring a Sun of the morning. قبل از تو خورشید صبح را آوردم
Touch him not ever with the power of night. که هرگز نتوانی(دستت نرسد) که  به او قالب شوی با قدرت شب
Call not his flame to the darkness of night.صدا نکن شعله ها یش(خطاب به مذکر مفرد) را در سیاهی شب
Know him, and see him, ببین او را . و بشناس او را
one of our brothers, یکی از برادرانمان
lifted from darkness into the Light. که کشیده شده از سیاهی به درون نور
Release thou his flame from its bondage, و همچنان انتشار میدهد شعله هایش را به بیرون از نقابش ( پوشش یا باندپیچی . حصار)
free let it flame through the darkness of night.”بگذار این شعله ها از سیاهی شب بگذرند

Raised then the hand of the figure, پس منتصب و برجسته شوند . دست یک شکل(مجسمه مانند . تمثیل شدن)
forth came a flame that grew clear and bright. جلو آمد شعله ای که رشد میکرد و پاک و شفاف میشد
Rolled back swiftly the curtain of darkness, پرده سیاهی و تاریک ها  را به عقب میکشاند
unveiled the Hall from the darkness of night.و نقاب سیاهی و تاریکی را از آن محلها بر داشت

Then grew in the great space before me, و سپس بزرگ شد در فضایی عظیم در مقابل من
flame after flame, from the veil of the night. شعله پس از شعله (شعله ور) از (درون) نقاب شب
Uncounted millions leaped they before me, غیر قابل شمارش . میلیونها در جلوی من (میلیونها شعله و زبانه آتش)
some flaming forth as flowers of fire. بعضی شعله میکشیدند به جلو همانند گلهای آتش

Others there were that shed a dim radiance,                                            و بقیه (شعله ها)آنجا بودند  و میریختند با درخشندگی کمتری

(تمثیل نحوه زبانه کشیدن آن آتش به هر طرف)
flowing but faintly from out of the night.                                                              در جریان . اما کمرنگ از بیرون (اطراف) تاریکی

Some there were that faded swiftly; بعضی سریعا( با یک چرخش) محو میشدند
others that grew from a small spark of light.و بقیه رشد میکردند از یک جرقه کوچک نور
Each surrounded by its dim veil of darkness, هر کدام محصور با حصار (حجاب) کم نوری از تاریکی
yet flaming with light that could never be quenched.                      شعله ور با نوری که هیچ وقت خاموش نمیشود (هرگز فرو نمینشیند)
Coming and going like fireflies in springtime, می آیند و میروند مثل کرمهای شب تاب در فصل بهار
filled they with space with Light and with Life.پر شده اند با فضا با نور و با زندگی

Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: سپس صدایی توانا و موقر شروع به صحبت کرد:.
“These are lights that are souls among men,                                                اینها نور هستند . آنها روح هستند در میان(درون) انسان
growing and fading, existing forever, رشد میکند (میکنند) و محو میشود(میشوند) و هستند تا ابد
changing yet living, through death into life. تغییر میکنند و در عین حال زندگی میکنند. از میان مرگ در درون زندگی
When they have bloomed into flower,                                                                          و وقتی در درون گل شکوفه کردند(زدند)
reached the zenith of growth in their life, به اوج رشد و شکوفایی رسیده اند در زندگیشان
swiftly then send I my veil of darkness,                                          پس به سرعت پس از آن میفرستم(ارسال میکنم)  حجاب تاریکی را
shrouding and changing to new forms of life.            تغییر میدهم و نگاه میدارم به شکل دیگری از زندگی  (شاید منظور بازگرداندن باشد)

Steadily upward throughout the ages, growing,                                  رشد میکند به طور پیوسته و رو به بالا در سراسر عمر(تاریخ)
expanding into yet another flame, و گسترش پیدا میکند به شعله ای دیگر
lighting the darkness with yet greater power,                                                     روشن میکند تاریکی را با قدرتی بزرگتر(قویتر )
quenched yet unquenched by the veil of the night.                       فرو نشسته و در عین حال ایستاده با حجابی (پوششی؟) از تاریکی

So grows the soul of man ever upward, پس روح انسان(مذکر) رشد میکند همیشه رو به بالا   (اوج)
quenched yet unquenched by the darkness of night              .فرو نشسته ( یا نزول کرده) و در عین حال ایستاده(همراه) با سیاهی شب

I, Death, come, and yet I remain not,می آیم. و در عین حال باقی نمیمانم (زندگی پس از مرگ)                                          من. مرگ.
for life eternal exists in the ALL; برای بودن (وجود داشتن )زندگی ابدی در همه
only an obstacle, I in the pathway, فقط به عنوان یک مانع در راه
quick to be conquered by the infinite light                                                               و به سرعت قابل فتح با نور نا محدود (ابدی)

(گویی منظور این است که با پیوستن و یافتن نور میتوان از مرگ گریز کرد)

Awaken, O flame that burns ever inward,  بیدار میکند  (بیدار شدن یا میشود) شعله هایی را که تا همیشه در درونند
flame forth and conquer the veil of the night.”                     شعله ها (را ) رو به جلو(پیشرفت)  میبرد و فتح میکنند نقاب و حجاب شب را

Then in the midst of the flames و سپس در قلب شعله ها
in the darkness grew there one that در درون سیاهی رشد میکند
drove forth the night, flaming, expanding, راند چهارم شب !!!!!(معنی اصلی: رم میدهد و میراند شب را به جلو). شعله می افکند  . رشد میکند
ever brighter, until at last was nothing but Light.همیشه روشن . تا در نهایت چیزی جز نور نماند

Then spoke my guide, the voice of the master:                                     ::.. و سپس راهنمای من سخن گفت (شروع به صحبت کرد )
See your own soul as it grows in the light, روح خودت را ببین وقتی رشد میکند در نور
free now forever from the Lord of the night.حال آزاد شو تا به ابد از ارباب (پادشاه) شب

Forward he led me through many great spaces و همچنان مرا رو به جلو راهنمایی میکرد (میبرد) از طریق فضاهایی (محلهایی)(بس) بزرگ
filled with the mysteries of the Children of Light; پر شده از سئوالات و رازهایی از فرزندان نور
mysteries that man may never yet know of until رازهایی که آن انسانها شاید هنوز و هرگز ندانند (نشناسند) تا وقتی که
he, too, is a Sun of the Light. او.  هم . یک خورشید است از نور( خورشیدیست که نورش از منشاء نور است)
( این راز  که انسانها شاید هرگز ندانند . این راز که او.  هم .  خورشیدیست که نورش از منشاء نور است)

Backward then HE led me into the Light برگشتیم ( یا در حال برگشت) او (مذکر) مرا به سمت نور راهنمایی کرد
of the hall of the Light.از درون راهرو های (محلهای) نور
Knelt I then before the great Masters, سپس زانو زدم (احتمالا بی اختیار) جلوی استاد بزرگ (ارباب بزرگی ها)
Lords of ALL from the cycles above.ارباب (پادشاه) تمام چرخه ها در بالا

Spoke HE then with words of great power saying: و سپس او شروع به صحبت کرد . با حروفی (کلماتی) از قدرت

( با قدرت شروع به صحبت کرد)

Thou hast been made free of the Halls of Amenti.                 همچنان که تو از راهرو های آمنتی آزاد خلق شدی (از قوانین فراتر یا آزاد)

(معنای دوم این جمله بر اساس جملات بالا: در صورتی که خطاب به تحوت باشد : و ای تحوت تو از راهرو های آمنتی آزاد شدی)
Choose thou thy work among the children of men.انتخاب کن کار و وظیفه ات را در میان فرزند انسان

Then spoke I:  و سپس من گفتم
O, great master, آه . استاد بزرگ
let me be a teacher of men, بگذار من معلم و آموزگار انسان باشم (مذکر)
leading then onward and upward until they, پس راهنمایی کنم (آنها را) به سوی جلو (پیشرفت) و به بالا تا وقتی که
too, are lights among men; آنها هم .نور هستند میان انسان(مذکر)  (تا وقتی که بفهمند نور درونشان را)                                                  .
freed from the veil of the night that surrounds them, آزاد شوند از حجاب و پوششی از شب که آنها را احاطه کرده

flaming with light that shall shine among men.شعله ور شوند با نوری که باید بتابد از میان (درون) انسان (مذکر)

————————————————————————-
(به احتمال زیاد جای سه جمله با یکدیگر عوض شده که در متن پایین تصحیح آنرا میخوانید)

leading then onward and upward until they, پس راهنمایی کنم (آنها را) به سوی جلو (پیشرفت) و به بالا تا وقتی که

freed from the veil of the night that surrounds them, آزاد شوند از حجاب و پوششی از شب که آنها را احاطه کرده

too, are lights among men; آنها هم .نور هستند میان انسان(مذکر)  (تا وقتی که بفهمند نور درونشان را)                                                  .

—————————————————————————————–
Spoke to me then the voice: و سپس آن صدا با من صحبت کرد:
Go, as yet will. So be it decreed.                      برو . و .بگذار مقرر گردد .همانگونه که هنوز می خواهی (اتفاق بیافتد همانگونه که خواستی).
Master are ye of your destiny, تو ارباب (استاد) سرنوشتت هستی
free to take or reject at will. آزاد هستی تا بخواهی یا رد کنی هر وقت خواستت باسد( هرگاه بخواهی میتوانی راهت را عوض کنی)
Take yet the power, take ye the wisdom.قدرت را بگیر . خرد را بگیر (قدرت و خرد به تو بخشیدم)
Shine as a light among the children of men. بدرخش مانند یک نور در مبان فرزند انسان

Upward then, led me the Dweller.پس رو به بالا دوئل کنندگان را راهنمایی کن ( جنگجویان درون را به سمت من راهنمایی کن)
Dwelt I again among children of men, و مرا ساکن کن دوباره در میان فرزندان انسان
teaching and showing some of my wisdom; آموزش بده و نشان بده مقداری از خرد من را
Sun of the Light, a fire among men.پسر نور.آتشی میان (درون) انسان

Now again I tread the path downward,و حال من دوباره قدم بر میدارم (قدمی محکم) در راه پایین
seeking the light in the darkness of night. جستجو میکنم نور را در درون  سیاهی شب
Bold ye and keep ye, preserve my record, بی باک باش و نگهدار (امانت دار) باش. گفته هایم(مذاکراتم را) را حفظ کن                          .
guide shall it be to the children of men.و این باید راهنمایی باشد برای فرزندان انسان(مذکر)

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.com مجاز می باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از دوست خوبم آیدین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب .

این دو لوحی که در سایت قرار گرفت همراه با لوحهای بعدی پس از ترجمه نهایی در قالب فایل پی دی اف ارائه میگردد.

Posted on اوت 12, 2011, in الواح زمردین تحوت. Bookmark the permalink. 7 دیدگاه.

  1. سلام ببخشید اون کلمه های که رمز بودند رو که گفته به چه درد میخورند ؟؟؟؟؟

  2. حمید جان، این ترجمه انقدر غلط گرامری داره که تا جایی که من خوندم تو ترجمه فارسی مفهوم 180 درجه برگشته.

برای yashar پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: