الواح زمردین تحوت،راز تمام رازها (Secret Of Secrets )


راز تمام رازها Secret Of Secrets


سایت دنیای اسرار آمیز تقدیم میکند

لوح آخر الواح زمردین تحوت

لازم به ذکر میباشد به دلیل نحوه نوشتارمتن اصلی که اصطلاحا به آن آنگولا ساکسون گفته میشود احتمال اشتباه در ترجمه وجود دارد که قبلا از شما پوزش میطلبم

که برای بهتر کردن مطالب متن اصلی در جلوی نوشته ها قرار داده شده و مطالب داخل کادر () نکته هایی برای مفهوم تر شدن مطالب میباشد

که میتوانید یک بار جمله را بدون در نظر گرفتن مطالب داخل کادر و یک بار با در نظر گرفتن آن بخوانید

https://ufolove.files.wordpress.com/2011/08/thoth_copy.jpg?w=218

راز تمام رازها Secret Of Secrets

Now ye assemble, my children,                                          و حالا آماده شدی فرزندم
waiting to hear the Secret of Secrets و منتظر هستی تا راز رازها را بدانی
which shall give ye power to unfold the God-man, که قدرت انسان خدایی را به تو میدهد
give ye the way to Eternal life.                                 و به تو راه زندگی ابدی را میبخشد
Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries.                     واضح است که باید پرده از اسراری بردارم
No dark sayings shall I give unto there. بدون صحبت از تاریکی باید به تو بگویم
Open thine ears now, my children.                                    گوش درونت را باز کن فرزندم
Hear and obey the words that I give.بشنو و اطاعت کن (یا انجام بده) آنچه که میگویم را

First I shall speak of the fetters of darkness اول باید از قطعه های تاریکی صحبت کنم
which bind ye in chains to the sphere of the Earth.           که تو را متصل میکنند به زنجیر کره ای به نام زمین

Darkness and light are both of one nature,تاریکی و نور هر دو از یک ذات هستند یا طبیعت هر دو یکیست
different only in seeming,                                                  وتنها و در ظاهر متفاوت هستند
)                                for each arose from the source of all. برای) هر چیز(ی) به وجود آمد از منبع کل
Darkness is disorder.                                                  تاریکی اختلال و نا هماهنگیست
Light is Order.  و نور قانون و دستور است
Darkness transmuted is light of the Light . تاریکی کیمیاگری نور است با نور
This, my children, your purpose in being; و فرزندم . این هدف تو در بودن است
transmutation of darkness to light.  رسیدن( یا تغییر یافتن )از تاریکی به نور یا رسیدن از تاریکی به نور

Hear ye now of the mystery of nature,                                                 و حالا بشنو راز(جادوی) طبیعت را
the relations of life to the Earth where it dwells.                                             رابطه زمین و زندگی مثل دوئل میماند
Know ye, ye are threefold in nature, بدان که تو سه برابر(بار) طبیعی هستی؟!
physical, astral and mental in one.        (۱)فیزیک و (۲)خیال و (۳)هوش یا( توهم یا خرد) در قلب یک موجود(انسان)

Three are the qualities of each of the natures;                                        وتو کیفیتی(جزئیاتی) برای هر یک از این خصلتهای طبیعی هستی
nine in all, as above, so below .   نه (عدد) در همه . همانطور که در بالا . و پس در پایین!!!(هر آنچه بالا هست سری در زیردارد

In the physical are these channels ,                                                            این سه کانال در فیزیک هستند
the blood which moves in vortical motion,                                                خون که حرکتی گردابی دارد
reacting on the heart to continue its beating.                                       فعال میکند ( یا میشود) در قلب تا تپش ادامه یابد
Magnetism which moves through the nerve paths,  ,مغناطیس که حرکت میکند در( راه ها یا )مسیر های عصب
carrier of energies to all cells and tissues.                                       حامل انرژی به تمام سلولها و بافتها
Akasa which flows through channels,   آکاسا که جریان داره در کانالها
subtle yet physical, completing the channels.      ظریف و در عین حال فیزیکی و جسمانی کامل میکند کانالها را

Each of the three attuned with each other, هر کدام از این سه با بقیه هماهنگ میشه
each affecting the life of the body .            و هر کدام زندگی بدن را تحت تاثیر قرار میدهد
Form they the skeletal framework through                                             ازمحل به محل استخوانبندی ها تا
which the subtle ether flows.             آنچه که در اتر به ظرافت هستند
In their mastery lies the Secret of Life in the body.                                  در تسلط آنها نهفته رمز زندگی یک بدن
Relinquished only by will of the adept, واگذار شده فقط برای خواست استاد)یا ماهر یا حرفه ای (
when his purpose in living is done. تا وقتی هدف و رسالت او در زندگی به پایان برسد

Three are the natures of the Astral, ذات و ماهیت خیال و توهم سه عدد هستند
mediator is between above and below;                                                 و میانجی بین بالا و پایین است
not of the physical, not of the Spiritual,          نه از فیزیک است و نه از روح
but able to move above and below.                  اما میتوانید در مابین بالا و پایین حرکت کند

Three are the natures of Mind,           ذات یا طبیعت ذهن سه عدد است
carrier it of the Will of the Great One.     حامل خواست و اراده بزرگ  (تر) (اراده خدا)
Arbitrator of Cause and Effect in thy life.  داور و قاضی علت و معلول در زندگی تو
Thus is formed the threefold being,                         توث این با سه تشکیل شده و برابر با سه است
directed from above by the power of four.   گماشته شده مستقیم به وسیله بالا با قدرت چهار

Above and beyond man’s threefold nature                                        فراتر و بالاتر از طبیعت سه گانه انسان
lies the realm of the Spiritual Self.                                         پنهان میکنه قلمرو واقعی خود روح را

Four is it in qualities,                                                           و چهار در کیفیت است
shining in each of the planes of existence,          که میتابد در هر کدام از قسمتها و مراحل وجود (بودن)
but thirteen in one,                                                                             اما ۱۳ در یک
the mystical number.                                                             شماره پر رمز و راز
Based on the qualities of man are the Brothers:                                        ساخته شده بر اساس اینکه انسانها برادرند
each shall direct the unfoldment of being,  و هر کدام باید مستقیما بگشاید (یا درمان) کند بودنش را
each shall channels be of the Great One   هر کدام کانالی هستند به بزرگترین یا یکه بزرگ

On Earth, man is in bondage, در زمین انسان در حصار و قانون  است!!!
bound by space and time to the earth plane.                                                        در حصار زمان و مکان در روی زمین
)          Encircling each planet, a wave of vibration, دایره یا کره )هر سرزمین(کره زمین). موجی از یک ارتعاش یا لرزش است
binds him to his plane of unfoldment. و هر کس را نگه میدارد در سرزمینش
Yet within man is the Key to releasement, و درون هر کسی یک کلید است به (عرضه نمودن یا) بیرون از این سرزمین
within man may freedom be found. انسان شاید در درونش آزادی را بیابد

When ye have released the self from the body, وقتی که بخواهی خودت را از تنت آزاد کنی
rise to the outermost bounds of your earth-plane. بالا رفتن به سمت هر نقطه ای از مرزهای زمین
Speak ye the word Dor-E-Lil-La.    بگو این کلمه را (دور ا لیل لا)

Then for a time your Light will be lifted,                                                       سپس لحظه ای نور تو برداشته خواهد شد
free may ye pass the barriers of space.         و شاید موانع فضا برداشته شوند یا از موانع فضا عبور کنی
For a time of half of the sun (six hours),                  برای لحظه ای یا حدود نصف زمان خورشید(روز)_نصف روز ۶ ساعت)
free may ye pass the barriers of earth-plane,                             و شاید موانع زمین برداشته شوند یا از موانع زمین عبور کنی
see and know those who are beyond thee.                                                          وبدانی و ببینی چه کسی پشت آن است

Yea, to the highest worlds may ye pass.    آری شاید به بالاترین جهان گذر کنی
See your own possible heights of unfoldment,   و ببینی نهایت بلندای خود را
know all earthly futures of Soul. ,                         و ببینی آینده روحانی یا آینده(های) روح(های) زمینی  را

Bound are ye in your body,                                 تو در بدنت محصور و معذور هستی
but by the power ye may be free.       اما با قدرت شاید آزاد شوی
This is the Secret where by bondage    این رازیست که پوشیده و مخفی شده
shall be replaced by freedom for thee.                       و باید جایگزین (یا جا به جا) شود با آزادی تو

Calm let thy mind be.   آرام باش و بگذار ذهنت باشد
At rest be thy body:                    و همینطور تن و بدنت
Conscious only of freedom from flesh. آزادی فقط در جدا شدن از گوشت است و بدن
Center thy being on the goal of thy longing. هدف تو در طول عمرت و زندگیت(مرکز وجودیت است)(ترجمه ناقص است)
Think over and over that thou wouldst be free. به آن فکر کن و فکر کن تا همچنان آزاد شود
Think of this word La-Um-I-L-Ganoover                                                    به این حروف فکر کن لا اوم ای ل گانو ور
and over in thy mind let it sound.   و بگذار تمام ذهنت این صدا باشد
Drift with the sound to the place of thy longing. و ادامه بده این صدا را تا جایی که میتوانی (شاید هم تمام درازای عمرت(
Free from the bondage of flesh by thy will.   با قدرت اراده و خواست خودت آزاد شو از گوشت و تن

Hear ye while I give the greatest of secrets:  بشنو وقتی من به تو بزرگترین راز از رازها را میگویم
how ye may enter the Halls of Amenti,   چگونگی ورود تو به راهرو ها (یا مکان بزرگ) آمنتی
enter the place of the immortals as I did,  وارد شو به محل جاودانگان همانگونه که من وارد شدم
stand before the Lords in their places.      جلوی پادشاهان (خدایان) بایستی در محل آنها(جایگاه خدایان را بگیری!!!!!)

Lie ye down in rest of thy body.             و دروغی که تو را پایین برده تا در تنت بیاسایی(به دلیل اصطلاحی بودن جمله احتمال غلط بودن ترجمه هست)
Calm thy mind so no thought disturbs thee.   ذهنت را آرام کن تا (وقتی که) هیچ فکری آزارت ندهد
Pure must ye be in mind and in purpose,                                                       باید در ذهنت تمرکز کنی و در هدفت(جمله چندین معنی مختلف دارد)
else only failure will come unto thee.      در غیر این صورت تنها شکست خواهد بود

Vision Amenti as I have told in my Tablets.    دیدن یا بینش آمنتی همانگونه که من در لوحه ها گفته ام
Long with fullness of heart to be there.                                                                      با قلبی آکنده و پر برای آنجا بودن
Stand before the Lords in thy mind’s eye.                              بایست(به معنای ایستادگی نیست) مقابل (جلو) خدایان در چشم ذهنت!!

Pronounce the words of power I give (mentally);   بدان و بفهم یا مفهوم کن برای خودت کلمات و حروفی از قدرت را که من میدهم (هوشمندانه و خردمندانه)
Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.                              مکوت ال شاب ال حاله سور بن ال زابروت زین افریم کوار ال
Relax thy mind and thy body.  ذهن و تنت را ریلکس و آرام کن
Then be sure your soul will be called.                 سپس مطمئن شو که روحت در دسترس است یا روحت را صدا میکنی (صحبت میکنی با درونت نه با ذهنت)

Now give I the Key to Shamballa,                                            حال کلید شامبالا را به من بده(شهری که فیزیکی نیست)
the place where my Brothers live in the darkness:                                            جایی که برادران من در تاریکی زندگی میکنند
Darkness but filled with Light of the Sun                                                                 سیاهی اما پر شده با نور خورشید
ODarkness of Earth, but Light of the Spirit,   سیاهی زمین .اما (با)نوری از روح
guides for ye when my day is done.                 راهنمایی برای تو وقتی روز من به پایان برسد

Leave thou thy body as I have taught thee.   بگذار همچنان  بدنت همانطورباشد  که من خواستم به تو بیاموزم
Pass to the barriers of the deep, hidden place. رد شو و برس به عمیق ترین موانع . در محل مخفی
Stand before the gates and their guardians.   بایست مقابل درب ها و نگهبانانش
Command thy entrance by these words:    دستور بده به ورودی  با این کلمات

I am the Light. In me is no darkness.                                                                     من نور هستم . در من هیچ تاریکی و سیاهی نیست
Free am I of the bondage of night.           من از نقاب(bondageکلمه به معنی بسته شده و محصور شده است) شب و سیاهی آزادم
Open thou the way of the Twelve and the One, باز کن راه را به دوازده و به یک!!!!!!!!!
so I may pass to the realm of wisdom. پس شاید من به واقعیت خرد یا خرد واقعی برسم

When they refuse thee, as surely they will,           وقتی آنها انکار کردند یا سرپیچی . که حتما هم خواهند کرد
command them to open by these words of power:    دستور بده تا با این کلمات پر قدرت ( یا از قدرت)باز کنند
I am the Light. For me are no barriers.                                        من نور هستم . برای من هیچ سد و مانعی نیست
Open, I command, by the Secret of Secrets            باز شو . دستور میدهم. به وسیله راز رازها
Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.               ادوم ال آهیم سابرت زور آدم

Then if thy words have been Truth of the highest,    پس اگر این کلماتت از واقعیت بالا هستند (و هم باور داشته باشی)
open for thee the barriers will fall.  برای تو باز میشوند و موانع فرو میریزند

Now, I leave thee, my children.                                                                                                            و حالا از تو جدا میشوم . فرزندم
Down, yet up, to the Halls shall I go.                پایین. هنوز بالا.به سمت  راهروهای بزرگ(محل بزرگ) باید بروم
Win ye the way to me, my children.   به خاطر من این راه را برنده شو .فرزندم
Truly my brothers shall ye become.  واقعا شما باید برادران من باشید

Thus finish I my writings. Keys                    توث. به پایان میبرم نوشتن کلیدها را
let them be to those who come after.                                       بگذار باشند برای کسانی که به دنبالش می آیند
But only to those who seek my wisdom,                           ولی فقط برای آنانکه جستجو میکنند برای خرد و دانش من
for only for these am I the Key and the Way.و فقط برای این است که (یا فقط برای اینها) من هستم کلید و من هستم راه

پایان

http://www.ufolove.com


این متن شامل ترجمه لوح آخر الواح زمردین تحوت است. ترجمه به دلیل اینکه متن به زبان انگلوساکسون بوده در جاهایی دارای اشکال میباشد که در ویرایش نهایی که با ترجمه بقیه لوحها ارائه میشود تصحیح میگردد.

درباره الواح میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

http://ufolove.com/?p=1132

https://i1.wp.com/www.qigonghealer.com/folegypt.jpg

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.com مجاز می باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از  آیدین عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب .

Posted on اوت 1, 2011, in الواح زمردین تحوت and tagged . Bookmark the permalink. 21 دیدگاه.

 1. مطلب بسیار جالبی بود دستت درد نکنه, ولی این رازها به تفسیر هم نیاز داره چون فهمش سخته. بی صبرانه منتظر بقیه الواح هستیم.

 2. ممنون رامتین جان.حالا این مزخرفات چه نیازی به رمز داشت؟((: من هستم کلید و راه که دیگه واقعا چرته معلومه این از بنده های مخلص ابلیسه و از اجنه کافره.دوستان عزیزم خوندن اینا برای بالا بردن سطح معلومات خوبه ولی من خاضعانه تقاضا میکنم از همتون ادعیه ائمه معصومین(ع) رو ترجمه هاشو بخونید ببینید خدای یکتای کائنات کیه و این خداهای دروغی کاغذی شیطانی کیا هستن بخصوص دعای عرفه امام حسین و دعای صحیفه سجادیه دعای صباح امیرالمومنین و کمیل ویستشیر…در پناه ایزد یکتا.

  • نیما جان، آیا تا بحال به این اندیشیده ای که اگر تنها 0.5% مطالبت و یا کلاً اعتقاداتت اشتباه باشه، چه خواهی کرد؟ آیا برای اثبات ایمانت تا بحال شک کردی که با تحقیق و مطالعه بتونی یا ایمانت رو قویتر کنی و یا راه درست رو پیدا؟

 3. داداش جالب بود دمت گرم, ولی تو اون عکسش مگه چشم جهانبین, ستاره شش پر و صلیب علامت فراماسون نیست‎‎‏?‏

 4. ای کاش پرده بر میوفتاد تا بعضی از دوستان متوجه میشدند که مزخرفات, این شر و ورایی است که آقایان 1400 ساله تحویل مردم میدهند. حیف که چون پرده بر افتد نه ت. مانی و نه من!

  • کدوم اقایان یه مشت عرب تازی حمله کردن , به ما تف انداختن بعدش هم به ذهن هامون تجاوز کردن که صدها مرتبه وحشتناکتر از تجاوز جنسی که در زیر سایه اسلام اون رو هم عملی کردن سعید جان بهتره بری کامنت های پایین رو بخونی از خنده روده بر شی علما نظر دادند تاکید میکینم ادعیه ائمه رو بخونید و اون اسم رمزها رو نخونید که دروازه های جهنم به روتون باز میشه بعد روحتون تسخیر میشه ادم میمونه چی بگه مگه کشکه که همینجوری زرتی یکی تسخیر بشه به این ملت بزرگ ایران فقط بده با خرافات که چه عرض کنم یه مشت اراجیف و لاطائلات زندگی شون رو سپری کنن همترازای ما هم تو ژاپن برای ناسا و سازمان های بزرگ پروژه های کلان انجام میدن مال ما هم مثلا علما موندن که با پای راست وارد مستراح بشن یا چپ خلاصه خلایق هرچه لایق سخن چرا بیهوده دراز کنم که این ملت مثل سنگ میمونن الان اینو نوشتم ببین چطوری حکم قتلمو صادر میکنم ابو علی سینا میگه خدایا به ملتی گرفتار شدیم که فکر میکنند جز انها کسی دیگری را هدایت نکردی !!!! موفق باشی

 5. رامتین جان, معلومه که زدی تو خال که صدای بعضی ها در اومده. دمت گرم

 6. دست شما درد نکند واقعا نمی شد بگی همون کلمه بالا رمز ودوستان را سرکار نگذاری

 7. جالب بود، من این کلمات رمز رو بارها در کتب ادعیه و جادویه یونان و روم قدیم دیدم.
  فقط نمیدونم از اونها به این سرایت کرده یا برعکس!

 8. رامتين جان خيلي ازت ممنونم وعذر ميخوام كه بهت زحمت دوباره ارسال كردن رو دادم،متاسفانه اي پد من ايميل شمارو نشون نداده بود ومن نديدم بازم عذر ميخوام موفق باشي.

 9. بسيار عالي بود اما به دوستان توصيه ميكنم بدون دونستن معني و كاراييه مانتراها از اونها استفاده نكنند از رامتين جانم ممنون كه مثل هميشه ذكاوت به خرج داد و مطلب رو براي عوام منتشر نكرد اين نشون دهنده ي اگاهي از رسالتشه.

 10. خيلي عالي بود ولي به قول آقا سعيد نياز به تفسيرداره دركنار متن كامل الواح
  بازمدستتون دردنكنهپ

 11. عزیز من متن که اشتباه ترجمه شده بود! البته ترجمه ی لفظ به لفظ شده بود بنظرم از نرم افزار استفاده شده بود برای همین مفهوم اصلی متن از دست رفته. اگه وقت کنم براتون ترجمه اش می کنم. یه جاهایی اصلاحات لازم داره ولی متاسفانه همون جاها اصلیه. شاید هم در انتقال تکست از فایل اصلی به اینجا اشتباه رخ داده و تنظیمات صفحه اتون متن رو به هم ریخته. منکه نتونستم سر و تهش رو بفهمم .

 12. با اجازه اتون این اخطار رو بهتون بدم . لطفا این حروف رمز رو هجی و تلفظ نکنید . این چشم هوروس – راع هستش. راع ماری است که صورت شاهین و بدن نیمه انسان – مار دارد . یک مار انسان نما با صورت پرنده . از دورترین نقاط و تاریکترین و سیاه ترین نقطه ی کهکشانها اومده و یک موجود خیلی قدرتمنده. افکار مربوط به طمع و حسادت توسط این موجود ایجاد و کنترل میشه و برای خودش دم و دستگاهی داره و قدرت زیادی هم داره . این مار در غده ی صنوبری جا خوش می کنه و چیزهایی که دلش می خواد رو به شما نشون میده. و شما هم فکر می کنید چشم سوم خودتون باز شده ! جوهر انسانی تون رو از بدنتون بر میداره . اون صلیب آنخ که در دستانش هست مظهر تزکیه ی دوگانه ی زن و مرد است . یک جور سکس برای بیدار کردن کوندالینی و در واقع با آزاد شدن انرژی شما آنرا از شما جذب می کند .و به این طریق جوهر حیاتی شما تخلیه شده و فرصتی برای ورود آن به بدنتان ایجاد می کنید. ضمنا راع یک ایمپلنت هم در مهره ی دنبالچه شما کار می گذارد تا همیشه به شما دسترسی داشته باشد. اون شکل دو تا هرم تو در تو هم مرکاباه است که در بدن انسان کار می گذارند و همچنین اون دایره ی هندسی هم مظهری از درخت زندگی و کلی طول و تفصیل که در همین سایت توضیحاتش فکر کنم وجود داشته باشه. در طول تاریخ این سمبل ها ی مرکاباه و درخت زندگی به جن مربوط بوده و می دونیم که جن ها همون بیگانه ها هستند . خوب من دلم می خواد این متون رو براتون باز و ترجمه و تفسیر کنم راستش جراتشو ندارم چون هم خودم ممکنه باز درگیر بشم هم شما مورد تهاجم و حمله قرار بگیرید . کاش سعی می کردید به جای گشتن توی این کتابها و وبسایتها از راه تزکیه کردن خودتون شخصا حقایق رو درک کنید . بزنید تو جاده ی تزکیه . یک استاد راهنمایی شما رو به عهده می گیره و تحت حمایت اون همه چیز رو می فهمید. حتما باید یک نفر از شما بالاتر از شما محافظت کنه . هر استادی ایمپلنت ها و ابزار محافظتی خودش رو در بدنتون کار می گذاره. در این دوره ی آخر دارما تمام شیاطین و بیگانگان دارن نقش استاد رو بازی می کنند ولی عملا انسانها رو تسخیر می کنند. بهترین راه تشخیص استاد واقعی از قلابی :
  استاد واقعی حضورش به شما آرامش می ده
  استاد واقعی از شما چیزی نمی خواد و راهنمایی و کمکش بدون قید و شرطه . مجبور نیستید ریالی خرج کنید. هرکس از شما پول و حق الزحمه خواست و شرط و شروط گذاشت ، استاد واقعی نیست.
  استاد معمولا ابتدا به ساکن شروع به صحبت نمی کند و اگر سطحتان به حدی رسید که توان درک او را به زبان نله پاتی داشته باشید ، به زبان خودتان با شما ارتباط برقرار می کند حتی اگر ملیت دیگری داشته باشد .
  استاد واقعی شما در حشت و ترس و شکنجه بدست موجودات روانی منفی و شرور رها نمی کند.
  استاد واقعی به محض بردن نامش در کنار شما حضور می یابد و بستگی به چشم سوم و سطح درکتون داره که متوجهش بشید یا نه ولی عموما خودش رو به شما در پرده ی چشم سوم یا در رویا نشان می دهد.
  استاد واقعی به شما دروغ نمی گوید و شما را تهدید نمی کند .
  استاد واقعی به شما چیزی را دیکته نمی کند و دستوری نمی دهد . فقط دلسوزانه راهنمایی و نصیحت می کند و اگر به مشکلی برخوردید آنرا برای شما حل نمی کند و راه حل هم ارائه نمی دهد.
  استاد واقعی نه با پول سر و کار دارد و نه پول را به رسمیت می شناسد و با امور مالی شما کاری ندارد . با مادیات چه بکنید یا نکنید به خودتان مربوط است . استاد فقط شما را در شرایطی قرار می دهد که بتوانید وابستگی هایتان را نسبت به دنیای مادی و احساسات و تعلقات رها کنید.
  استاد واقعی اگر نامش را بپرسید یا بپرسید آیا شما فلانی هستید تایید می کند و اجازه نمی دهد در هویتش تردید داشته باشید . اما معمولا انسانها توسط کپی های قلابی اساتید فریب می خورند و شما با دیدن کسی شبیه استادتان فورا او را باور می کنید. در حالیکه ممکن است کسی قصد امتحان یا فریب شما را داشته باشد و اگر نامش را بپرسید یا بپرسید آیا شما فلانی هستی ؟ جرات نمی کند دروغ بگوید. شیاطین جرات نمی کنند خود را بنام روشن بینان معرفی کنند. فورا می روند.
  استاد واقعی شما را تنبیه و شکنجه نمی کند . ممکن است هر استاد شلاق یا ترکه یا چیزی مخصوص به خودش داشته باشد که در مواقعی که اشتباهی از شما سر می زند با آن ضربه ای آهسته به شما می زند و شما متوجه حضورش و اخطارش می شوید و می فهمید اینجا اشتباه کرده اید . حتی اگر او را نبینید اما حضورش را بدین نحو به شما اثبات می کند و می فهمید که همیشه با شما و مواظب شماست
  استاد واقعی از جان شما مراقبت می کند و تا زمینیکه یاد بگیرید از خودتان مراقبت کنید نمیگذارد موجودات سطح پایین به شما آسیب بزنند یا شما را بکشند. به همین دلیل اساتید معمولا یکی دو شاگرد رسمی بیشتر ندارند و فقط به آن فرد مخصوص تعلیم حقیقی می دهند و بقیه شاگردها سرکاری هستند . تنها استادی که می تواند و ثابت کرده که از هر تعداد شاگرد مراقبت خواهد کرد استاد لی هنگجی بوده .
  استاد واقعی لقمه رو نمی جوه بذاره دهنتون . ولی فرصتهایی براتون پیش میاره تا هرچی لازمه خودتون بفهمید. اونقدر هم تو سرتون می زنه و بهتون فرصت میده تا آخرش درس لازم رو بگیرید.

 13. با عرض سلام

  خانم الهام به نظر مياد تعاريفی که از استاد دادين
  خودتون اين شخص رو پيدا کردين
  ميشه لطف کنيد آدرسی يا تلفنی بزاريد از اين شخص
  اين ايميل من

 14. من هم تاکید میکنم کلمات رمز رو تلفظ نکنید ..بلکه نگاه هم نکنید!او از ارتباط با تالاره اسرار و با انسان منع شده (تیر های شهاب برای جلوگیری از سمع وحی و کلمات بالا جلوشو میگیره!) و همیشه دنبال راهی به داخل هست( شامبالا) Now give I the Key to Shamballa

  اون کلمات هم مقادیر بالایی از نوعی اراده و نوع بالاتری از انرژی دارند و محافظ های ما رو خنثی میکنند!و بقیه جملات نوعی هیپنوتیزم هست و آماده سازی!به هر حال مرکاباه یک ابزاره و لزومآ شر نیست!
  چشم سنوبری هم میتونه توسط خیله عظیمه موجودات اجاره بره!!(بالاخونه) یا همون تسخیر!

  به هر حال بهتره که بی پیر به خرابات نرید!

 15. اینکه توی این لوح به اعداد 3و9و13 اشاره شده همینطور خروج از تاریکی به نور این اعداد و این شعار در فرقه فراماسونری هم وجود داره و مقدسه ممکنه بین این دو رابطه ای وجود داشته باشه؟لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره راهنماییم کنه ممنون میشم

 16. با تشکر از الهام که به درستی مطالب را تحلیل و بیان نمود. سخنان نیما هم به جا بوده و جای تامل دارد. سعید و بابک فتحی سخت در اشتباهید. اگر باور خود آقا بابک روزی اشتباه از آب در بیاد چی؟ اینجا اکثرا طوری صحبت می کنند که انگار حکم مطلق هستند و بقیه جایز الخطا. آقا سعید جمله ای که زیبا، منطقی و دارای حقیقت محض باشه رو انسان های عاقل و منطقی (نه کسانی که دارای تعصب کور می باشند) درک می کنند و می پذیرند، خواه این جمله ها منسوب به امامان باشد یا کسی دیگر مانند گالیکه، هگل و … پس تخریب اسلام یا هر دین دیگری کاری است سخیفانه که اکثر افراد برای عقده گشایی دست به آن می زنند که تسکینی برای آنان باشد و کار شایسته ای نمی باشد هرچند از آن دین ضربه دیده باشند. در ضمن بنده به هیچ دینی علاقه ندارم ولی عاشق نکات پر محتوا و آموزنده هر دینی می باشم. در آخر باید بگویم متن فوق مملو از افکار و اهداف منحرف کننده می باشد که به طرزی شیطانی زیبا جلوه داده می شود تا افکار را در اختیار بگیرد و اشکال و نمادهای بکار گرفته شده کاملا شیطانی می باشند. وقت آن رسیده که در میان این دنیای پر فریب به سمت آگاهی قدم بر داریم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: