روایاتی کهن از بشقاب پرنده ها در تاریخ اسلام


به نام كسي كه در نام نمي گنجد

در مطالبي كه در اين وبلاگ قرار داده شد مباحث مختلفي بيان شد. حيات در كرات ديگر منظومه شمسي مثل مطلب فرزانه گوشه نشين، حيات روي مريخ و ماه و سيارات ديگر منظومه شمسي، وجود بشقاب پرنده ها، وجود گونه هاي مختلف فراز زمينيها و اينكه اين موجودات نيت پاكي دارند يا نه. كه موجودات فرازميني اگر به قول دوستان وجود داشته باشند يا نه مثل ما انسانها به 2 دسته خوب و بد تقسيم ميشوند .ما نه اينجا بنگاه حمايت از موجودات فضايي هستيم و نه بنگاه ترساندن مردم از موجودات فضايي كه اگر به قول دوستان وجود داشته يا نداشته باشند.

ولي خيلي از دوستان به ديده ترس نگاه مي كنند يا از منظر هاي مختلف و از ديدگاههاي خودشان به ماجرا نگاه ميكنند.

كه منجر به موضع گيري هاي مختلفي ميشود كه باعث ميشود عمق مطالب وبلاگ بررسي نشود.در قسمت نظرات 2 مطلب قبل موضوعي ايجاد شد كه من در اينجا به آن ميپردازم. صحت يا نادرستي ان به عهده خواننده ست.

من در اين قسمت به رواياتي ميپردازم كه در رابطه با مسائل وبلاگ است.

******************************************************************

حضرت امام باقر(ع): حضرت مهدي با هفت سفينه نوري در كوفه فرود مي آيد در حالي كه كسي نمي داند در كدام سفينه است.

منبع روايت: نوائب الدهور/جلد 2 /ص410

يوفوي مشاهده شده در پاكستان كه هفت يوفوي كوچكتر به آن پيوستند.

https://i2.wp.com/i.ytimg.com/vi/M0fF-rMzWKs/0.jpg

http://thetruthbehindthescenes.files.wordpress.com/2011/01/prtscr-capture_45.jpg

حضرت امير المومنين بارها از مردم درخواست كرد تا او زنده است مردم هر سوالي دارند از او بپرسند.

1. امام علي فرمود: بيش از آن كه من را از دست بدهيد از من درباره راههاي آسمان سوال كنيد.

2. ايشان همچنين فرمودند: از من درباره راههاي اسمان سوال كنيد زيرا من از راههاي اسمان نسبت به زمين اشناتر هستم.

همچنين رواياتي درباره استفاده امام علي از دانش دروازه ستارگان و همين طور سفرش با سلمان فارسي به كائنات موجود است كه در فرصتي بعد در وبلاگ قرار داده مي شود.

ابو حمزه ثمالي ميگويد : حضرت باقر در شبي كه همراه ايشان بودم به اسمان نگاه كرد و فرمود:

اي ابا حمزه ،اين قبه(سياره)پدر ما ادم است و خداوند غير از آن سي و نه قبه (سياره)ديگر دارد و در آنجا مخلوقاتي هستند كه يك چشم بر هم زدن نيز نافرماني خدا را نكرده اند.

بحار النوار/ جلد54

حضرت صادق: در وراي خورشيد شما چهل خورشيد ديگر است كه در انها مخلوقات بسياري وجود دارند و در وراي اين ماه شما چهل ماه است كه مخلوقات بسياري در آنها زندگي ميكنند.

بحار النوار /جلد 54/ص329/حديث 13

منظور از عددها براي كثرت و بيان صفت است نه ميزان دقيق.

مردي بر حضرت سجاد وارد شد و  حضرت به او فرمود: شما كيستيد؟ گفت: منجم هستم.امام فرمود:شما خيال پرداز هستيد.

امام به او نگاه كرد و سپس فرمود: آيا به تو نشان دهم مردي را كه از وقتي بر ما وارد شدي در 14 جهان وارد شده به گونه اي كه هر كدام از آن جهانها 3 برابر دنياي شما باشد.

بصائر الدرجات /ص420

http://thetruthbehindthescenes.files.wordpress.com/2011/01/prtscr-capture_3.jpg

ابن عباس ميگويد:

رسول خدا بر ما وارد شد و ما دور هم در مسجد جمع بوديم.فرمود: در چه كاري هستيد؟گفتيم درباره خورشيد فكر ميكنيم.چگونه طلوع ميكندو چگونه غروب.فرمود:افرين.اين چنين باشيد،در مخلوق فكر كنيد و درباره خالق فكر نكنيد .زيرا خدا انچه را خواست خلق مي كند براي هر چه خواهد و شما از ان تعجب ميكنيد.به گونه اي كه وراي قاف هفت دريا هست و هر دريايي 500 سال طول دارد و در وراي ان هفت زمين است به گونه اي كه با نورشان ساكنين خود را روشن ميكنند. و در واري ان هفتاد هزار امت است مانند پرندگان خلق شده اند به گونه اي خودشان و نسل هايشان در هواد زندگي ميكنند و از ستايش خداوند كوتاهي نميكنند.در وراي ان هفتاد هزار امت است كه از باد خلق شده اند.غذايشان از باد و نوشيدنيشان از باد و لباسشان از باد و ظرف هايشان از باد و وسائل حمل و نقل انها از باد است.پاشنه وسائل حمل و نقلشان تا قيامت به زمين نميرسد،چشمهاي انان در وسط سينه هايشان قرار دارد.هر كدام كه ميخوابد وقتي بيدار ميشود كنار سر وي روزيش قرار دارد.و در وراي ان سايه عرش قرار دارد و در سايه عرش هفتاد هزار امت قرار دارند در حاليكه نمي دانند خداوند ادم و فرزندان ادم و ابليس و فرزندان ابليس را خلق كرده است.اين همان قول خداوند است كه ميفرمايد : خداوند آنچه را نميدانيد خلق كرده است.

بحار النوار/جلد 54/ص348/حديث 44

منظور از هفت دريا ميتواند اشاره به هفت سيال اطراف سيارات منظومه شمسي باشد .

سفر فضايي امام باقر

جابر گويد از حضرت باقر راجع به اين آيه قران پرسش كردم: (و اين چنين بود كه ما ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم.)

جابر گويد:

من نگاهم به زمين دوخته شده بود كه امام به بالا اشاره كرد و سپس به من فرمود:سرت را بلند كن.من سرم را بلند كردم و به سقف اتاق نگاه كردم در حاليكه شكافته ميشد تا نگاهم به نوري بيافتد كه چشم من را خيره مي كرد.

جابر گويد:سپس به من فرمود: ابراهيم اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را ديد.سپس فرمود به پايين نگاه كن.من نيز به پايين نگاه كردم.

سپس فرمود :سرت را بلند كن.من نيز سرم را بالا كردم ديدم سقف اتاق به حالت اولش برگشته است.

جابر گويد :سپس امام دستم را گرفت و برخاست و من را از اتاقي كه در ان بودم بيرون اورد و به اتاق ديگري وارد نمود.لباسي كه به تن داشت بيرون اورد و لباش ديگري را پوشيد.

سپس به من فرمود :چشمت راببند من نيز چشمم رابستم و به من فرمود: چشمت را باز نكن.مدتي گذشت سپس به من فرمود: مي داني كجا هستي؟

گفتم خير فدايتان شوم.

فرمود: در تاريكي هستي كه ذوالقرنين ان را پيموده بود.

عرض كردم :فدايتان شوم ايا اجازه ميدهيد چشمم را باز كنم.

فرمود :باز كن ولي تو چيزي نخواهي ديد.

من چشمم را باز كردم  ناگهان ديدم در تاريكي مطلق قرار دارم كه حتي جاي پاي خودم را نميبينم.

سپس اندكي رفتند و سپس ايستاد و به من فرمود: آيا ميداني كجا هستي؟

گفتم خير.فرمود: تو بر چشمه اب حيات قرار داري كه خضر از ان نوشيد. از ان جهان بيرون امديم و به جهان ديگري رفتيم و در انجا گردش كرديم.ان جا را در ساختمان سازي و ساكنينش مانند جهان خودمان ديديم.

سپس از ان جهان بيرون امديم و به جهان سومي مانند جهان اول و دوم وارد گشتيم و به همين ترتيب ما به پنج جهان سر زديم.

سپس فرمود: اين(جهانها) ملكوت زمين هستند و ابراهيم انها را نديد و او فقط ملكوت اسمانها را ديد كه دوازده جهان هستند و هر جهان مانند آن چه ديدي ميباشد.

هر گاه يكي از ما امامان در ميگذرد (فوت زميني)در يكي از اين جهان ها خواهد بود تا اين كه در اخرين جهان ،قائم در جهان ما مي باشد كه ما سكونت داريم.

سپس فرمود: چشمت را ببند.من نيز چشمم را ببستم.بعد از ان دستم را گرفت كه ناگهان ما در خانه اي بوديم كه از ان خارج شديم.

امام آن لباس را از تن دراورد و لباس ديگري را كه قبلا پوشيده بود به تن كرد و ما به محل نشستن اوليه باز گشتيم.

من عرض كردم فدايتان شوم در اين فاصله چه مقدار از روز گذشته است؟ فرمودند: 3 ساعت.

منبع: مناقب ال ابي طالب/جلد 3 /ص 326

بحارالنوار /ج 54/ ص324

نكته جالب اين است كه سفر امام علي و سلمان فارسي هم 3 ساعت زميني بوده است كه در يك مطلب جداگانه قرار ميدهم.

حضرت اما باقر ميفرمايد:

«آگاه باشيد،ذوالقرنين ميان انتخاب دو ابر(به عنوان وسيله نقليه)مختار شد،و او آرام را انتخاب كرد و سهمگين و توفنده را براي امام زمان گذاشت.

راوي گويد: سوال كردم ابر سهمگين چيست؟ فرمود: ابري است كه در آن رعد و برق و صاعقه است و امام عصر بر آن سوار ميشود.

آگاه باشيد كه ايشان به زودي سوار بر اين ابر ميشود و در نردبان آسمانهاي هفت گانه و زمينهاي هفت گانه بالا خواهد رفت در حاليكه پنج مورد آباد و دو مورد خراب است.»

بحار الانوار ج54 ص 343 حديث34

حضرت باقر ميفرمايد:

اميرالمومنين پادشاه ان چه بر روي زمين و زير زمين است،دو نوع ابر(وسيله نقليه) بر وي عرضه شد.يكي سهمگين و ديگري ارام.

ايشان ابر سهمگين را انتخاب كرد. با استفاده از (وسيله نقليه)سهمگين آن چه تحت(زير)زمين بود را صاحب ميشد و با استفاده از (وسيله نقليه)ارام، ان چه بالاي زمين بود را صاحب ميشد و امام سهمگين را بر ارام ترجيح داد و در نتيجه با ان وسيله در هفت(تمدن تحت)زمين گردش كرد و دريافت كه سه مورد از ان تمدنها خراب و چهار مورد آباد هستند.

بحارالنوار /ج54/ص344

پيش از امير المومنين سه مورد تمدن اسماني خراب بود ولي از زمان حضرت علي تا ظهور حضرت مهدي دو مورد خراب خواهد بود.

(يعني از 7 سياره منظومه شمسي در 5 تاي انها حيات وجود دارد. )

منبع: كتاب فرا زميني ها در آيات و روايات و با تشكر از نويسنده اين كتاب

اگر دوستان مايل بودند در مطلب بعدي رواياتي پيرامون حضور و همراهي فرازمينيها در ظهور امام زمان خواهيم داشت.همينطور وسايلي كه با انها ظهور ميكند .

دوستان گرامی لطفا از گپ و گفت مباحث خارج از تاپیک به جهت جلوگیری از مجادلات شخصی جدا خود داری نمائید.

هدف از انتشار اين مطلب دانستن همه مواردي است كه در اين زمينه ها آمده است.فارغ از هر گونه هدفي براي انتشار اين مطلب.

Posted on مه 29, 2011, in 2012. Bookmark the permalink. 80 دیدگاه.

 1. خیلی ممنون

 2. وای.در تمام عمرم اینجور اینهمه از این مقاله لذت نبرده بودم.چه میشه اگه لطف کنی و ار این احادیث ناب در صفحه اولت بگذاری خیلی ممنون میشیم.اگه لطف کنی ما هم فیض میبریم.عجب حقایقی که ما هرگز انها را نمیدانیم .و به قولی ما فقط در وهم و خیالات خودمان زندگی میکنیم.در جالیکه اصل با پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین وهدی ماست.بسیار زیبا بود.ممنون.

 3. سلام. شماكه وبلاگت فيلتره ديگه چرا اين مطالب تخيليو ميزاري.در هر حال من مشتري دايمي وبلاگتم.

 4. سلام رامتین جان
  خیلی ممنون – استفاده کردم
  فقط یه نکته اونم ایه که منظور از آسمان های هفتگانه ، 7 شی مشهور آسمان دنیا نیست(سبعه سیاره)
  بلکه هفت آسمان واقعین که بزرگیش هر کدام نسبت به جهان بالایی مثل حلقه ای در بیابان هستش که در هر کدام میلیارد ها کهکشان ،ستاره و سیاره ممکنه باشن (البته اگه نظام و ساختارشون مثل دنیا باش وگرنه که معلوم نیست چی توشون پیدا میشه)
  دلیلش هم روایاتی هست که بزرگی آسمان ها رو بیان کرده (و اگر شما وجود 7 آسمان و بر اساس روایت قبول کنید ناچار توضیحشون رو هم از همون راه باید برداشت کنید)
  دلیل دوم اینه که منظور منجمین قدیم از سبعه سیاره شامل زمین و خورشید و ماه و 4 سیاره بزرگ منظومه شمسی(مریخ، زهره ، مشتری ، زحل) بوده
  پس اگه شما هفت آسمان رو هفت سیاره در نظر بگیری به ناچار باید زمین رو هم آسمان بنامی!!
  در بخشی از کتاب جدیدم وقتی موجودات فضایی رو بر اساس قرآن و روایات بررسی می کردم به این موضوع پرداختم که انشالله بدستتون میرسه

 5. نمیدونم البته رامتین جان میدونی که حدیث با قران فرق داره و هر حدیثی رو نمیشه باور کرد چقدر به صحت این احادیث و داستانها اعتقاد داری

  • دوست عزيز يك روايت يا دو روايت نيست.همه روايت ها مثل هم است.خيلي روايات ديگر است كه به مرور زمان در وبلاگ ميگذارم.

   • رامتین جان منتظریم در ضمن به صیحه هاشم بیشتر بپردازی ممنون میشم

 6. رامتین جان من خیلی دنبال این کتاب بودم… تو از کجا پیداش کردی؟

 7. اگه اسم نویسنده اش رو هم بگی ممنون میشم؟

 8. سلام. اقا رامتین شما شمالی هستین؟

 9. salam agha ramtin shoma fazaea hastin?

 10. salam be hamegi , man modat hast matalebe in site ro donbal mikonam va az aghayae ramtin babate in site mamnunam .. . be zudi man ham ba nazaratam varede bahs misham ba ejaze .. !! 🙂

 11. سلام خدمت دوست عزیز مطالب شما خیلی خیلی خوب بود.ویدیو و عکسهایی که از یوفوی پاکستان در اینترنت و یوتیوب موجود هست همش ساختگیه دوست من.

  موفق باشی.

 12. kheilii aali bood ramtin jan, mamnoon

 13. سلام دوستان ازتون میخوام به وب سایت JAVOONE.IR بیاید و در قسمت مخصوصی که برای شما دوستان ساختیم به گذاشتن مطالب بپرداذید رامتین جان برای این که اونجا مدیر بشی به من ایمیل بزن

  DEL.6343@LIVE.COM

  امید وارم دوباره مثل قبل جون بگیریم

 14. salam shoma hamoun matalebe elmi bezari behtareh lotf kon digeh dar in had matalebe takhayoli nazar
  tazeh dashta az matalebet khosham iyomad ke nagahan
  sherr gofti

 15. واقعا جالب بود جای تامل داره ممنون

 16. من چندین ساله این وبلاگ را دنبال میکنم, واقعا برای خودم متاسفم شدم.فقط همین

  • سلام
   اینکه تمام ادیان به جاده خاکی رفتن که شکی درش نیست
   اما تو یه وب سایت حق با رامتین جان هست که همه مطالب پیرامون بحث رو بزارن
   ممنون

 17. درود
  با قدردانی از رامتین گرامی.
  احادیث یا روایات از مراجع معتبر به سختی قابل دسترس هستند اما از این مقوله که بگذریم من از بزرگان و سخنان انها به شخصه بسیار اموخته ام و می اموزم حال این سخنان نقل از امامان و پیامبر اسلام یا فلاسفه و عرفا و شاعران و محققان و هنرمندان باشد. تلاش می کنم توصیه های انها را بررسی و درک کنم هرچند از بابت سطح ادراک حسی و قلبی و کلامی در پائین درجات قرار گرفته ام اما آموخته ام که به همه چیز و همه کس احترام بگذارم ولو که از نظر عوام اشتباه باشد.!
  تصور من بر وجود مخلوقات ذی شعور در کرات و جهانهای دیگر قطعی است ! نه به دلیل آنکه در قران و سایر کتب آسمانی از انها یاد شده و نه به جهت اینکه پیامبران و امامان از وجود انها بر طبق روایات منتسب به انها (چه معتبر و چه بی اساس) نام برده اند. شاید کمی بی انصافی باشد که انسان خود را تنها موجود واجد صلاحیت بداند اما اینکه اشرف بودن مخلوقات را یدک می کشد ! نشان از ان است که ماهیت اصلی او چنین است که شاید بسیاری از جمله این حقیر انرا فراموش نموده اند یا از درکش عاجز.
  شنیده ام اینکه از نظر و اصول بینش دیگران مطلع شویم می تواند ما را در ادامه مسیر زندگی یاری رساند اگر در هر کلام یا نظر، جنبه مثبت اندیشی را مد نظر قرار دهیم . مسلما انتخاب با ماست که چگونه بیاندیشیم ،بگوئیم و رفتار کنیم.

  رامتین عزیز از اینکه بیانات و نظرات گروه های متفاوت فکری و عملی را بیان می کنی تشکر می کنم.

  درپناه ایزد منان همواره پویای حقیقت باشیم.
  سپاس

  • سلام جناب منتظر
   من همیشه نظرات شما رو می خونم و از این همه ادب و نزاکت لذت می برم این سخنوری که در شما هست گویای علم و ادب بی کران شماست . من در اینجا ادب را از شما یاد گرفته ام نه از بی ادبان.
   کسانی که فقط به اندیشه خود اکتفا می کنند حوزه ی اندیشه خود را محدود می کنند من در اینجا از دوستان مطالب زیادی رو یاد گرفتم حتی از فربد عزیز(f.a.n) که یکی از سر سخت ترین مخالفان مذهبی بود امیدوارم هر جا که هست موفق باشد و هیچ وقت پشیمان و متاسف هم نخواهم شد.
   همی

   • درود
    هیچکس دوست عزیزم
    منتظر تنها تلاش می کند تا شاید روزی به یاری ایزد انسان ! شود.
    هرچه بیشتر دوست بداری بیشتر به خویشتن نزدیک میشوی این تجربه منتظر است. از دوستی شنیدم که دیگران را یاری کن اما اگر نمی خواهند اجباری نیست . هیچ چیز را بر خود مگیر و تنها به زیبائی ها بسنده کن خواهی دید که همه چیز در ماهیت و واقعیت یکی است و البته دوست داشتی .
    بگو و بگذر بدون انکه دیده و مطرح شوی که اسارت و گمراهی از زمانی آغاز می گردد که به خود اجازه قضاوت دهی !!!
    دوستت دارم که تلاش می کنی خودت را بجای دیگران، اول به چالش کشی .

    درپناه ایزد منان همواره پویای حقیقت باشیم.
    سپاس

 18. میلاد آقانژاد

  سلام
  من مرتبا به سایتتون سر میزنم تا مطالب جدیدتونو بخونم
  خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم و بدونین یک در دنیا و صد در اخرت به خاطر مطالب علمی و دینیتون اجر خواهید برد
  بی صبرانه منتظر مطالبی که قولشو دادین هستم و لحظه شماری میکنم

 19. من هم همچنین برای خودم متاسف شدم, ارزش وبلاگ با اینجور مقاله ها کاملا افت میکنه !

 20. خداوند دروغگو و دروغپردازان را لعنت کند

 21. mer40 ..خیلی از این مطلب خوشم اومد داش رامتین

 22. ارزش وبلاگ به نظرم با این مطلب کمی اومد پایین ، اگه از کتاب مسلمانها یا کتب مقدس دیگر مطلبی بود مقبول بود ولی روایات و احادیث اصلا هیچ سندیتی ندارند ( بماند که حتی در کتب های به اصطلاح مقدس هم شبهات زیادی هست )

  بیشتر این مطالب منو یاد کانال سلام انداخت

 23. عشق منی رامتین

  مطالبت رو از اول اول اول میخوندم تا الان

  وی پی ان خریدم فقط به ختطر اینجا

  دمت گرم

 24. سلام جالب توجهه

 25. در كلام امامان شك نكنيد نظريه من اينه كه چون قدرت خدا بي پايانه پس جهان هم بي پايانه انتها نداره

 26. رامتین جان یادته از کجای تهران خریدی؟

 27. 1- زمان رویداد دین اسلام و نوع تحرکات آن اصلا مشابه زمانهای باستانی …اسطوره های آغازین … نیست! لذا میل به شبیه سازی دانیکنی و سیتچنی به آیات و روایات ، که در نوشته نویسنده کتاب مربوط به این صفحه هست… اصلا موضوعیتی نداره! چون اون گزارشهای باستانی نتیجه تجربه مستقیم با فرازمینیان بوده!
  (بهتر بود بجای تقلید از محققان اسطوره/ کتیبه های باستانی… نگاههای متفاوت ممکن به موضوع را در کنار هم میاورد! تا یک تحقیق مستقل باشه).

  2- اغلب روایات نسبت داده شده به پیامبر و امامان بدون شک در ارتباط با جنبه متافیزیکی جهان هستی بوده (و نه جنبه فیزیکی آن). (که البته این مرسوم راهنمایان دین/ متافیزیک در همه جا ، بوده).
  البته این نظرمن ، اصلا به معنی کم کردن ارزش پدیده/ باورهای متافیزیکی نیست!

  برای مثال «طی الارض» همان «استارگیت- دروازه ستارگان» نیست! (مکانیزم عمل آنها متفاوت هست. و نتایج متفاوتی هم دارند). اولی متافیزیکی و دومی فیزیکی هست.
  این شبیه سازی که به ما القا کرده اند(یا خودمان اینطوری ترجیح میدهیم) که جنس حرفهای راهنمایان دین را لزوما فیزیکی کنیم، ما را از نگرش صحیح به هر دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی دور میکنه!

  • دوست عزيز ممنون از نظرت. درسته. ولي اينجا بحث متافيزيكي مطرح نشد. يكي از دلايلي كه من اين مطلب را گذاشتم اين بود كه بيشتر مخالفان مطالب وبلاگ افرادي با ديد مذهبي بودند .كه بيان ميكردند كه اگر چنين موردي بوده چرا در كتب يا روايات اسلامي نيست.مثلا در تمام كتب قديمي دنيا و افسانه ها از موارد مشابه نام برده شده.افسانه مهابهارات. ماياها.صحراي گبي.تمدنهاي مصر.اتلانتيس.و در اخر همه اينها ميرسيم به اسلام.
   من هدفم اين بود كه بگويم در اسلام هم چنين مواردي مطرح بوده. البته يكي از دوستان در حال نگارش يك كتاب در اينباره هستند كه موقع چاپ به اطلاع همه دوستان ميرسانم.
   لبته من در اينجا فقط تعداد بسيار كمي از روايات را آوردم كه اگر در آينده فرصت شد باز هم مطالبي از اين كتاب مياورم. رواياتي كه نشان ميدهد امام زمان در زمان غيبت در حال جنگ با تمدنهاي ديگر است و در آخر به زمين مي ايد.
   البته خيلي از مسائل را شايد زود است مطرح كنيم ولي همه اينها شايد مرتبط بشود با خون مقدس و …. .

   • خب من هم مطرح کردم که روایات اصلی(نه جعلی) درواقع به پیکره متافیزیک هستی اشاره دارند… و میخواند مخاطب رو به سمت اون -(که چی هست و چطوری انسان بهش مربوطه)- کنجکاو بکنه.

    البته توجه دارم که مطلب صفحه فقط جزیی اندک از کتاب اصلی هست. اما من سعیم اینه که یه محکی – هرچند مقدماتی ، درحد خودم از فهم متافیزیک- به مطالعه کننده بدم که مشابهت ها (با راهنمایی جابجای نویسنده کتاب) لزوما اینو نمیرسونه که روایت ها به عالم مادی اشاره دارند!

 28. عالي بود رامتين
  دوباره ميگم مراقب وبلاگت باش

 29. 3- باز برای مثال…آنجا که می فرماید «راهنمایی یا نمایاندن راههای آسمان» یا «تفکر درباره خورشید» … مسلما صرفا به جنبه متافیزیکی خدا ، انسان و جهان توجه میدهد.
  با تفکر درباره خورشید نمیشه خورشید رو شناخت! لازمه این کار مشاهده اون هست که علم اون رو شدنی کرد. تفکر باید روی مجموعه سازمان داده شده ای از مشاهدات صورت بگیرد! تا شناخت علمی رو ممکن بکنه … وگرنه تولید اسطوره و گاه خرافه می کنه.

  توجه دادن به احوال موجودات و آسمان و باران و …همه پدیده های محیطی … برای خروج از درونگرایی فکری بوده… آنچه که می توانم آنرا «علم آگاهی» نام بگذارم. آنچه که به داشتن خودآگاهی وسیع تر و عمیق تر کمک می کنه!

 30. اين كه ديگه فيلتره دوباره كه فيلتر نميشه كه رامتين جان هرچه ميخواهد دل تنگت بنويس كه بالاتر از فيلترينگ رنگي نيس

 31. خیلی جالب بود ممنون آقا رامتین.
  دارم کم کم از این شک لعنتی در میام.

 32. رامتین جان درود ….!!

  یه جمله ای بود تو فیلم بایسیکل ران …می گفت : اسمهش …نسییمه …ولی طوفان می کنه ! …خوب ( شوخی کردم هاااااااااا قربونت هم میرم ) با طوفانهای تسونامی /هاریکنی ات هم هستم …چه مذهبی /چه غیر مذهبی …….خوب ، ولی نظر من این است که بسیاری از این فیلمها و عکسها از درجه اعتبار ( از دیدگاه یوفولوژیکی /برخوردهای نزدیک 4 گانه و…) متاسفانه ساقط اند …البته این نظر من است و نظر شما و سایر دوستان نیز برایم محترم است .

 33. برای مثال…..درنوشته کتاب این صفحه آمده…. «حضرت امام باقر(ع): حضرت مهدي با هفت سفينه نوري در كوفه فرود مي آيد در حالي كه كسي نمي داند در كدام سفينه است». خب بخش دوم ضرورتی نداشت… و بدیهی بود… و برای همین جنس این گفته متافیزیکی هست! مگر اینکه بگوییم دورنگری ایشان به واقعه ای در آینده به حضور مهدی موعود نسبت داده شده….! ولی احتمال قویتر همون فقط بیان متافیزیکی واقعه ای در اینده هست نه اشاره به وجود یوفو!

  در کتاب داستان راستان آقای مطهری – چاپ اول که دارمش- آورده شده که امام باقر آنقدر چاق بود که وقتی به مزارع خود سر میزد دو نفر زیر بغل او را می گرفتند! تا راه رفتن را بر او ساده کنند. (این نشان میدهد که باقرالعلومی ایشان در درمان چاقی مفرط کارایی نداشته! پس به سهولت نتیجه میشود که راهنمایی های ایشان جنبه متافیزیکی آنهم بیشتر در حوزه دین داشته. وگرنه تسلط ذهن بر جسم از کاربردهای مکرر گزارش شده متافیزیک غیردینی هست…).

 34. رامتين جان دمت گرم !!! ايول هر چه گويد ! به خود گويد تو به دل نگير ! ولي ايول

 35. چرند و پرند! یاد دهخدا بخیر

 36. بالایی شماره 4 ش رو یادم رفت!

  5- اغلب مومنین به لحاظ حفظ ایمان خود و دیگران (البته به خیال و سلیقه خود!) مواردی را توجیه می کنند. برای مثال در نوشه بالا هست که : » منظور از عددها براي كثرت و بيان صفت است نه ميزان دقيق»! ولی نمیگویند اگر که اینطوره چرا عدد مآورایی 40 ذکر شده!؟ (40 روز در غار حرا و … ازین نوع موارد…).
  یا درجای دیگه «عدد3» تکرار میشه…مثل سه گانه های مآورایی دیگه در ادیان/ مکاتب دیگه…!
  این زخم بندیها و ماست مالی های مومنان …گاه بدتر از گزافه گویی های متافیزیکی آنان هست! چون ابهام آفرینی قویتری داره!

  6- زمینه فکری پنهان این نوع از مشروعیت علمی بخشیدن به گفته و روایتی اینست که گوینده ، متافیزیک را دروغ یا حداقل دربرابر علم بی ارزش میدونه! ولی به لحاظ ایمانی جرات اعتراف بهش رو نداره! چون بنیان وجود خدا ، و تاثیر گذاری او از طریق دین و عرفان بر انسان ، متکی بر متافیزیک هست! بدون اعتقاد به متافیزیک ، خداباوری نیست… و هر پدیده/ باور مآورایی ، ناگزیر صرفا مادی و اعتقادی میشه!

 37. فلسفه ميگي مهسا

  • نمردیم یکی ما رو داخل آدم حساب کرد!
   فکر می کنید نوشتن اینجور چیزا آسونه!؟ رس آدم درمیاد!
   …………………..
   محسن جان اینها اصلا فلسفی نیست! درد فکری زمانه ما هست! یک اطلس فکری هست…پاره اطلاعاتی که اگه جدی بگیریش…کنار هم بزاریش…خوب بخونیش…و روش فکر کنی…
   اونوقت لایه های چاخانیسمی که بهش عادت کردیم بیشتر برات باز میشه.
   البته من اصراری ندارم ادامه بدم…تیپ بچه ها رو می شناسم….از 15 موردی که نوشتم ، فوقش یکی دو تا دیگه میزارم. ولی تو یکی جون مادرت همش رو بخون.
   ……………
   >>> ما عادت کردیم که مطالب رو راحت بفهمیم (مثل تاریخ و جغرافی) و اگه سخت به نظر اومد…اونو نفهمیدنی و جفنگ برچسب بزنیم! و حاضر نیستیم اونو تا ته بخونیم… و بازم بخونیمش… و درباره اش فکر کنیم…. و حتی به نحو خاصی فکر کنیم!

   • بنويس ..بنويس..بابا بتي ميفهمه…بلههه ..بلههههه…همشو خوندم جالبهه بلهههه ..بلههه..كيهههه؟ نه بابا..بابا بتي از ..تيپ بچه ها باحاول 300-400 سال پيشه. ميخونه…منو نگاه..بلهه ..بلهههه.. بنوييس ..بلهههههه 🙂

 38. ما عادت داريم حفظ كنيم عادت نداريم ياد بگيريم ما عادت داريم اداي بقيه رو در بياريم عادت نداريم پدر خودمونو در بياريم ياد بگيريم

 39. خب این آخری هم با یاد محسن و بابا بتی

  7- درمورد ابر آرام و ابر سهمگین –(که نویسنده آنرا وسیله نقلیه می نامد)- جالب است که امام زمان و حضرت علی هردو، نوع سهمگینش را انتخاب می کنند (که گفته شده از نوع زیرزمینی هست) ولی امام علی فقط به هفت ملکوت زیرزمینی می تواند سر بزند
  ولی امام زمان با آن ابر هم به هفت ملکوت آسمانی و هم به هفت ملکوت زیر زمینی! درحالیکه ابر ارام مخصوص ملکوت آسمان بود!
  ظاهرا هیچ ضرورتی به توضیح بیشتر هم نبوده! که چرا سه تا ملکوت خراب ، به دوتا تبدیل شده….! گویا ذهن سامیان فورا قفل می کرده و یا مشمول خودسانسوری میشده است!

  مغلطه تکرار مطلب در دو خط روایت ابر دیده میشود و اگر محققانه به روایات مورد استناد در کتاب مذکور نگاه کنیم و تکراری های تغییر شکل یافته را حذف کنیم از کتاب بجز صفحاتی چند ، چیزی باقی نمی ماند! این همان ضرورت ابهام و خرافه زدایی است که همچنان معطل مانده و اکثر کتب فراوان مرجع روایات اسلامی را از پالایش امروزی – مخصوصا- به دور نگاه داشته شده است…

  ((باید توجه کرد که فضای رازآلود «ابهام آفرینی خرافه پرور» جز پلیدی جهل نتیجه ای نداره! که این بقوت تمام با رازورزی ضروری در متافیزیک عارفانه و نهان نگر درتضاد هست! راز زدایی در متافیزیک مثبت، پویایی و خلاقیت آنرا ازبین میبرد.)).

  8- نکته خطای دیگر اینکه بعضی دینداران باور کرده اند که چنین روایات راست و دروغ «به هرحال متافیزیکی» ، دارای قوت آفرینش علم و علم گرایی هست! که نیست!… و تاریخ موید غلط بودن این مغلطه بزرگ هست.
  رشد و توسعه اولیه دانش اولا فقط توسط دانشمندان مسلمان نبوده! دوم اینکه از اسلامشان هم نبوده! کما اینکه به بن بست رسیدنش هم از اسلامشان نبوده! بلکه درواقع دلیل توقفش این بود که نتونستند فرموله اش کنند! همین!

  *** دو چیز هست که علم و متافیزیک رو برای هم آشنا و با ما درارتباط میکنه…
  *** متافیزیک 3 مفهوم اساسی داره …
  *** «علم آگاهی» با دو روش، فهم متافیزیکی ما رو وسیع میکنه…
  *** شبه علم هایی که تو این مملکت، برای ما شدنی و هدفداره …

  ممنون … پایان


 40. ????????????????????????????

 41. ميگن واسه Wiki Leaks

  • چقد وحشتناااک بود! بیگانه ها حالت مصنوعی داشتند اگر این فیلم ساختگی باشه اون کسی که فیلمبرداری کرده نقششو خیلی طبیعی بازی کرده! صحنه فریاد زدنش خیلی وحشتناک بود. همینطور محل سقوط یوفو از بیگانه ها خیلی دوره!

 42. سلام

  با تشکر از کار تحقیقاتی جالبی که انجام دادید .

  مطمئن بودم در ادایان به سیارات مسکونی اشاراتی واضح شده .

  بهاگوادگیتا . تورات . و نوشتجات مقدس دیگر.

  این بسیار ساده لوحانه است که از دانشمندان! و متفکرین! وعاقلان معاصر! می شنویم که کسی جز ما در این خلقت عظیم زندگی نمی کند .

  یعنی خداوند اسرافی بزرگ انجام داده و میلیاردها ستاره و سیاره را بی هیچ هدفی خلق کرده تا میلیونها سال در مداری مشخص حرکت کنند .

  والبته گهگاهی هم این بشر متکبر زمینی به آنها نگاه کند و خیال پردازی کند و شعر بگوید .

  واقعا راست گفته اند که خرد در قلب قرار دارد نه در مغز .

  آنانی که قلب بیماری دارند فکر بیماری هم خواهند داشت .

  و دیگر اینکه مطمئنا دین آنچیزی نیست که تا به حال به ما گفته اند .

  یا سعی شده که به قبولانده شود .

 43. من خوشحالم میبینم تمام سلیقه ها رو مد نظر داری آقا رامتین،به جان خودم من تا چند روز پیش یه سر سوزن به اینا اتقاد داشتم،حالا همشو از دم رد میکنم،اخه حدیث هم شد دلیل،بله داداش دیدن مردم به سمت مسائل فضایی علاقه دارن برای جلب توجه به خودشون چند تا حدیث با ورژن جدید چاپ کردن،ملت حال کنن

  شما جدی نگیر

 44. جالب بود . هيچ چيزي رو نه رد ميکنم و نه تاييد جز قرآن که همش تاييده .

 45. سلام .این توهماتی که در مورد من از طرف امام باقر جدم نوشتی کلاً باطله . و ضمناً من یک شخص نوعی ومجدد هستم که مثل یه آدمی زاد میام نه با یک سفینه فضایی . شما چرا این دروغها و روایت های ساختگی رو به من و جدم نسبت می دین . تکرار نشه .

  • چشم.شرمنده اخلاق ورزشيتون.

  • ااا! شماییین؟!
   سوک سوک! سوک سوک! (((:
   حالا شما چشم بذارید ما بریم قایم بشیم((:

   از شوخی نگذشته ازتون خواهش میکنم زودتر بیاین فقط تو رو خدا یک بار بیاین! یه باره بیاین! یا حداقل یه بارو بیاین! همچنین پیشنهاد میکنم بیاین بشینین با گفتمان مشکلاتتون رو با ادم بدا حل کنید! اصلا در شان شما نیست دعوا کنین!
   راستی شما با ملچیزدک نسبتی ندارین؟(:

 46. سلام . مطلب عالی بود.. امیدوارم از این احادیث و روایتها بیشتر توی وبلاگت بذاری چون خیلی جالبن

 47. این قبیل حرفا دیگه نهایت وقاحت در خلق مهملات و خزعبلات هست: خرافات مدرن! مثل حکایت جزیره‌ی خضرا و غیره.

 48. خيلي جالب بود وبه دوستان توصيه مي كنم كه در تمامي زمينه ها اول مطالعه كنند بعد نفي كنند تجربه نشان داده كه درتمامي اديان چيزهايي گفته شده كه ازدرك فعلي بشر فراتربوده پس چرا همش دوست داريم هر چيزي رو به صرف ديني بودن يا بالعكس نفي كنيم دوستان فكر مي كنم بايد بعد از خوندن اينهمه عجايب در اين كره خاكي كمي با تامل در هر چيزي اظهار نظر كنند .

 49. حالا 3 ساعت رو از کجا گفتند مگر کرنومتر هم گذاشته بودند؟؟؟؟؟

 50. moeasefam ke hame yad gereftan chekide bekhunan va arajifi ke vasashun select shode bepazirand, faghad begam az mast ke bar mast hala baz ghoran baz konin motehayer beshin az Bsavaditon. chera in mosalmonha hich pishrafti na az nazare elmi na ejtemai va na farhangi dashtan chon kalashon az hich por kardan, ba shoma iraninamaha hastam bedune tohin.

 51. http://www.youtube.com/watch?v=9X9LagrBgvE نظر خدای فیزیک دنیا رو میدونستی این همه اراجیف سر هم نمیکردی . پستات اکثرا خوبن نمیدونم چرا یهو ایمه و پیر و پیغمبر رو قاطی علم میکنی!!!

 52. همه اش خیالبافی بود! اگر اینجور باشد می توان رد بشقاب پرنده را در داستان اتل متل توتوله و کدو قلقله زن هم پیدا کرد. موجودات فضایی وجود دارند ولی این نحوه دلیل تراشی خود پرده ای سنگین بر حقیقت این موضوع می اندازد.

 53. خارج از بحث واقعی یا جعلی بودن این روایات ، یک چیز مشخصه و اون اینه که ما انسانها در جهان هستی تنها نیستیم…

 54. ضمنا در جواب یکی از دوستان که گفته بودن امام باقر چاق بوده …

  http://www.pasokhgoo.ir/node/21751

برای مهسا پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: