بایگانی روزانه: مه 29, 2011

روایاتی کهن از بشقاب پرنده ها در تاریخ اسلام

به نام كسي كه در نام نمي گنجد

در مطالبي كه در اين وبلاگ قرار داده شد مباحث مختلفي بيان شد. حيات در كرات ديگر منظومه شمسي مثل مطلب فرزانه گوشه نشين، حيات روي مريخ و ماه و سيارات ديگر منظومه شمسي، وجود بشقاب پرنده ها، وجود گونه هاي مختلف فراز زمينيها و اينكه اين موجودات نيت پاكي دارند يا نه. كه موجودات فرازميني اگر به قول دوستان وجود داشته باشند يا نه مثل ما انسانها به 2 دسته خوب و بد تقسيم ميشوند .ما نه اينجا بنگاه حمايت از موجودات فضايي هستيم و نه بنگاه ترساندن مردم از موجودات فضايي كه اگر به قول دوستان وجود داشته يا نداشته باشند.

ولي خيلي از دوستان به ديده ترس نگاه مي كنند يا از منظر هاي مختلف و از ديدگاههاي خودشان به ماجرا نگاه ميكنند.

كه منجر به موضع گيري هاي مختلفي ميشود كه باعث ميشود عمق مطالب وبلاگ بررسي نشود.در قسمت نظرات 2 مطلب قبل موضوعي ايجاد شد كه من در اينجا به آن ميپردازم. صحت يا نادرستي ان به عهده خواننده ست.

من در اين قسمت به رواياتي ميپردازم كه در رابطه با مسائل وبلاگ است.

******************************************************************

حضرت امام باقر(ع): حضرت مهدي با هفت سفينه نوري در كوفه فرود مي آيد در حالي كه كسي نمي داند در كدام سفينه است.

منبع روايت: نوائب الدهور/جلد 2 /ص410

يوفوي مشاهده شده در پاكستان كه هفت يوفوي كوچكتر به آن پيوستند.

https://i2.wp.com/i.ytimg.com/vi/M0fF-rMzWKs/0.jpg

http://thetruthbehindthescenes.files.wordpress.com/2011/01/prtscr-capture_45.jpg

حضرت امير المومنين بارها از مردم درخواست كرد تا او زنده است مردم هر سوالي دارند از او بپرسند.

1. امام علي فرمود: بيش از آن كه من را از دست بدهيد از من درباره راههاي آسمان سوال كنيد.

2. ايشان همچنين فرمودند: از من درباره راههاي اسمان سوال كنيد زيرا من از راههاي اسمان نسبت به زمين اشناتر هستم.

همچنين رواياتي درباره استفاده امام علي از دانش دروازه ستارگان و همين طور سفرش با سلمان فارسي به كائنات موجود است كه در فرصتي بعد در وبلاگ قرار داده مي شود.

ابو حمزه ثمالي ميگويد : حضرت باقر در شبي كه همراه ايشان بودم به اسمان نگاه كرد و فرمود:

اي ابا حمزه ،اين قبه(سياره)پدر ما ادم است و خداوند غير از آن سي و نه قبه (سياره)ديگر دارد و در آنجا مخلوقاتي هستند كه يك چشم بر هم زدن نيز نافرماني خدا را نكرده اند.

بحار النوار/ جلد54

حضرت صادق: در وراي خورشيد شما چهل خورشيد ديگر است كه در انها مخلوقات بسياري وجود دارند و در وراي اين ماه شما چهل ماه است كه مخلوقات بسياري در آنها زندگي ميكنند.

بحار النوار /جلد 54/ص329/حديث 13

منظور از عددها براي كثرت و بيان صفت است نه ميزان دقيق.

مردي بر حضرت سجاد وارد شد و  حضرت به او فرمود: شما كيستيد؟ گفت: منجم هستم.امام فرمود:شما خيال پرداز هستيد.

امام به او نگاه كرد و سپس فرمود: آيا به تو نشان دهم مردي را كه از وقتي بر ما وارد شدي در 14 جهان وارد شده به گونه اي كه هر كدام از آن جهانها 3 برابر دنياي شما باشد.

بصائر الدرجات /ص420

http://thetruthbehindthescenes.files.wordpress.com/2011/01/prtscr-capture_3.jpg

ابن عباس ميگويد:

رسول خدا بر ما وارد شد و ما دور هم در مسجد جمع بوديم.فرمود: در چه كاري هستيد؟گفتيم درباره خورشيد فكر ميكنيم.چگونه طلوع ميكندو چگونه غروب.فرمود:افرين.اين چنين باشيد،در مخلوق فكر كنيد و درباره خالق فكر نكنيد .زيرا خدا انچه را خواست خلق مي كند براي هر چه خواهد و شما از ان تعجب ميكنيد.به گونه اي كه وراي قاف هفت دريا هست و هر دريايي 500 سال طول دارد و در وراي ان هفت زمين است به گونه اي كه با نورشان ساكنين خود را روشن ميكنند. و در واري ان هفتاد هزار امت است مانند پرندگان خلق شده اند به گونه اي خودشان و نسل هايشان در هواد زندگي ميكنند و از ستايش خداوند كوتاهي نميكنند.در وراي ان هفتاد هزار امت است كه از باد خلق شده اند.غذايشان از باد و نوشيدنيشان از باد و لباسشان از باد و ظرف هايشان از باد و وسائل حمل و نقل انها از باد است.پاشنه وسائل حمل و نقلشان تا قيامت به زمين نميرسد،چشمهاي انان در وسط سينه هايشان قرار دارد.هر كدام كه ميخوابد وقتي بيدار ميشود كنار سر وي روزيش قرار دارد.و در وراي ان سايه عرش قرار دارد و در سايه عرش هفتاد هزار امت قرار دارند در حاليكه نمي دانند خداوند ادم و فرزندان ادم و ابليس و فرزندان ابليس را خلق كرده است.اين همان قول خداوند است كه ميفرمايد : خداوند آنچه را نميدانيد خلق كرده است.

بحار النوار/جلد 54/ص348/حديث 44

منظور از هفت دريا ميتواند اشاره به هفت سيال اطراف سيارات منظومه شمسي باشد .

سفر فضايي امام باقر

جابر گويد از حضرت باقر راجع به اين آيه قران پرسش كردم: (و اين چنين بود كه ما ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم.)

جابر گويد:

من نگاهم به زمين دوخته شده بود كه امام به بالا اشاره كرد و سپس به من فرمود:سرت را بلند كن.من سرم را بلند كردم و به سقف اتاق نگاه كردم در حاليكه شكافته ميشد تا نگاهم به نوري بيافتد كه چشم من را خيره مي كرد.

جابر گويد:سپس به من فرمود: ابراهيم اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را ديد.سپس فرمود به پايين نگاه كن.من نيز به پايين نگاه كردم.

سپس فرمود :سرت را بلند كن.من نيز سرم را بالا كردم ديدم سقف اتاق به حالت اولش برگشته است.

جابر گويد :سپس امام دستم را گرفت و برخاست و من را از اتاقي كه در ان بودم بيرون اورد و به اتاق ديگري وارد نمود.لباسي كه به تن داشت بيرون اورد و لباش ديگري را پوشيد.

سپس به من فرمود :چشمت راببند من نيز چشمم رابستم و به من فرمود: چشمت را باز نكن.مدتي گذشت سپس به من فرمود: مي داني كجا هستي؟

گفتم خير فدايتان شوم.

فرمود: در تاريكي هستي كه ذوالقرنين ان را پيموده بود.

عرض كردم :فدايتان شوم ايا اجازه ميدهيد چشمم را باز كنم.

فرمود :باز كن ولي تو چيزي نخواهي ديد.

من چشمم را باز كردم  ناگهان ديدم در تاريكي مطلق قرار دارم كه حتي جاي پاي خودم را نميبينم.

سپس اندكي رفتند و سپس ايستاد و به من فرمود: آيا ميداني كجا هستي؟

گفتم خير.فرمود: تو بر چشمه اب حيات قرار داري كه خضر از ان نوشيد. از ان جهان بيرون امديم و به جهان ديگري رفتيم و در انجا گردش كرديم.ان جا را در ساختمان سازي و ساكنينش مانند جهان خودمان ديديم.

سپس از ان جهان بيرون امديم و به جهان سومي مانند جهان اول و دوم وارد گشتيم و به همين ترتيب ما به پنج جهان سر زديم.

سپس فرمود: اين(جهانها) ملكوت زمين هستند و ابراهيم انها را نديد و او فقط ملكوت اسمانها را ديد كه دوازده جهان هستند و هر جهان مانند آن چه ديدي ميباشد.

هر گاه يكي از ما امامان در ميگذرد (فوت زميني)در يكي از اين جهان ها خواهد بود تا اين كه در اخرين جهان ،قائم در جهان ما مي باشد كه ما سكونت داريم.

سپس فرمود: چشمت را ببند.من نيز چشمم را ببستم.بعد از ان دستم را گرفت كه ناگهان ما در خانه اي بوديم كه از ان خارج شديم.

امام آن لباس را از تن دراورد و لباس ديگري را كه قبلا پوشيده بود به تن كرد و ما به محل نشستن اوليه باز گشتيم.

من عرض كردم فدايتان شوم در اين فاصله چه مقدار از روز گذشته است؟ فرمودند: 3 ساعت.

منبع: مناقب ال ابي طالب/جلد 3 /ص 326

بحارالنوار /ج 54/ ص324

نكته جالب اين است كه سفر امام علي و سلمان فارسي هم 3 ساعت زميني بوده است كه در يك مطلب جداگانه قرار ميدهم.

حضرت اما باقر ميفرمايد:

«آگاه باشيد،ذوالقرنين ميان انتخاب دو ابر(به عنوان وسيله نقليه)مختار شد،و او آرام را انتخاب كرد و سهمگين و توفنده را براي امام زمان گذاشت.

راوي گويد: سوال كردم ابر سهمگين چيست؟ فرمود: ابري است كه در آن رعد و برق و صاعقه است و امام عصر بر آن سوار ميشود.

آگاه باشيد كه ايشان به زودي سوار بر اين ابر ميشود و در نردبان آسمانهاي هفت گانه و زمينهاي هفت گانه بالا خواهد رفت در حاليكه پنج مورد آباد و دو مورد خراب است.»

بحار الانوار ج54 ص 343 حديث34

حضرت باقر ميفرمايد:

اميرالمومنين پادشاه ان چه بر روي زمين و زير زمين است،دو نوع ابر(وسيله نقليه) بر وي عرضه شد.يكي سهمگين و ديگري ارام.

ايشان ابر سهمگين را انتخاب كرد. با استفاده از (وسيله نقليه)سهمگين آن چه تحت(زير)زمين بود را صاحب ميشد و با استفاده از (وسيله نقليه)ارام، ان چه بالاي زمين بود را صاحب ميشد و امام سهمگين را بر ارام ترجيح داد و در نتيجه با ان وسيله در هفت(تمدن تحت)زمين گردش كرد و دريافت كه سه مورد از ان تمدنها خراب و چهار مورد آباد هستند.

بحارالنوار /ج54/ص344

پيش از امير المومنين سه مورد تمدن اسماني خراب بود ولي از زمان حضرت علي تا ظهور حضرت مهدي دو مورد خراب خواهد بود.

(يعني از 7 سياره منظومه شمسي در 5 تاي انها حيات وجود دارد. )

منبع: كتاب فرا زميني ها در آيات و روايات و با تشكر از نويسنده اين كتاب

اگر دوستان مايل بودند در مطلب بعدي رواياتي پيرامون حضور و همراهي فرازمينيها در ظهور امام زمان خواهيم داشت.همينطور وسايلي كه با انها ظهور ميكند .

دوستان گرامی لطفا از گپ و گفت مباحث خارج از تاپیک به جهت جلوگیری از مجادلات شخصی جدا خود داری نمائید.

هدف از انتشار اين مطلب دانستن همه مواردي است كه در اين زمينه ها آمده است.فارغ از هر گونه هدفي براي انتشار اين مطلب.

سفینه های مادر بيگانگان و ارتباط آن با زحل

حلقه های سیاره زحل

دکتر برگرون در طی یک مصاحبه خصوصی بیان می کند که وی در حال پژوهش دقیق در مورد تصاویرگرفته شده مدار گردهای ویجر 1 و ویجر 2 ناسا است. او کشف کرده که چگونه حلقه های سیاره زحل توسط تولید انتشار گاز گلخانه ای در حال ایجاد خودروهای عظیم الکترو مغناطیسی است ،  احتمالاً (EMV) ماشین های الکترومغناطیسی توسط یک فرم بیگانه کنترل شده و می تواند اطلاعتی را به هوش های فرا زمینی بفرستد.

 www.ringmakersofsaturn.com

می توانید گفتگوهای دکتر برگون را در لینکهای زیر مشاهده فرمائید.

Part 2  –  Part 3  –  Part 4  –  Part 5  –  Part 6  –  Part 7

نورمن با توجه به 3 طول موج صوتی انعکاس شده (mikesingh, zorgon, and internos) که از سازمان ATS (کنترل ترافیک هوائی) مشخص گردیده شد با تلاش های مضاعف خواستار است که با جمع آوری تصاویرماهواره ای  تاریخی که توسط فضاپیمای کاسینی گرفته شده است نشان بدهد که ناهنجاری بسیار جالبی در اطراف حلقه های سیاره زحل وجود دارد.

تجزیه و تحلیل شگفت انگیز این کارشناس کیهانی را می توانید در این وبسیات ملاحظه فرمائید:

 

علاوه بر این سفینه های مادر (سفینه های اصلی فرازمینی) که به دور زحل می چرخند ، آنها هم در نزدیکی خورشید و نیز در جاهای دیگر فضا مشاهده شده اند.

فضاپیماهای بیگانه:

تصویر فضاپیمای ناشناخته انتخاب شده در اینجا که با توجه به فضاپیمای (لاسکو-سوهو) در نزدیکی خورشید و در فضا قرار دارد تصویر برداری شده که از لحاظ اندازه قابل قیاس با سفینه ناشناخته ای است که در حلقه های سیاره زحل در حال چرخش بوده است.

تصویر فوق از کلیپ ویدئوی که از حلقه های زحل گرفته شده بود ، تصویر برداری شده است.

*

*

*

90 درجه چرخش در مدت کمتر از 10 دقیقه!

*

EMV – خودرو الکترومغناطیسی

دکتر برگون همچنین صحبت می کند در مورد وسایل نقلیه عظیم الجسه الکترومغناطیسی که توسط تیمی مشتکل از چندین فرد (Freiheitsberger, areca81, mitchellgibsonmd8000 and others) ، مورد بررسی قرار گرفت که تصاویر مورد بررسی قرار گرفته شده پروژه سوهو «SOHO STEREO EUVI 195» در استریو ماهواره EUVI 195 که این تیم دریافتند که اشیاء بسیار بزرگ در حال چرخش در هاله خورشید هستند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر لینک کلیک کنید.

مطابق با گفته های جیمز هاروک (EMV) – خودروهای الکترومغناطیس بسیار عظیمی هستند. او نشان می دهد که آنها باعث کند شدن روند فعالیتهای خورشیدی می شوند و آن نیروی است که تضمین می کند که پایان کائنات نمی تواند اتفاق بیافتد.

تصور کنید که یک کشتی عظیم می تواند درجه رشته های گرانشی بین سیارات را فوق العاده تحت تاثیر خود قرار دهد که در این صورت تنها در آینده نزدیک نیز ما مورد تآثیر پذیری قرار خواهیم گرفت.

*

تصور کنید که یک کشتی عظیم باعث تغییر در روند چرخش سیارات به دور خورشید شود و نیز باعث شود که

فعالیتهای خورشیدی به یک باره از کار افتد و خورشید و کل منظومه در تاریکی مطلق قرار بگیرد.

*

که با این تصورات تمدن فعلی در سیاره ما از بین رفته و جای خود را به تمدنی در مقایس بیشتر از چندین سیاره پدید آید……

______________________________________________________
منابع: ringmakersofsaturn * ATS *  *  emvsinfo *credit images: streetcap and BeePee

منبع : وبلاگ جديد دوست خوبم محمد    http://ufoline.blogsky.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: