بایگانی روزانه: مه 17, 2011

نيبيرو در همين نزديكيست!

نيبيرو در همين نزديكيست!

همه ما حتما تا كنون مطالب بسياري را مشاهده كرده ايم كه نويسنده در آن ادعا كرده است تصاويري را يافته كه نشانگر سياره سرگردان نيبيرو ميباشند ولي تمامي اين ادعاها به سادگي رد ميشوند چرا كه داراي هيچ گونه مدارك مستدل و توجيه علمي نيستند، ولي در اين نوشتار سعي كرده ايم با چيدمان منطقي مطالب علمي و تاريخي نظريه جديدي در اين باره ارائه دهيم.

با ذكر تعدادي از كشفيات و واقعيتهاي روزمره مطلب را شروع ميكنيم:

تركيب عناصر در كره ماه:

در بررسي چگونگي تركيب عناصر در كره ماه يك موضوع غير عادي جلب نظر ميكند، عناصر تشكيل دهنده خاك سطح ماه داراي تركيب متفاوتي با صخره هاي تشكيل دهنده ماه ميباشند!

در شكل زير عناصر تشكيل دهنده زمين به رنگ قرمز، خاك كره ماه به رنگ سبز و صخره هاي كره ماه به رنگ آبي نشان داده شده اند.

Relative Concentration Of Various Elements On The Lunar Surface

https://i2.wp.com/wapedia.mobi/thumb/4176501/en/fixed/470/376/Moon_vs_earth_composition.svg

همچنين بررسيها نشان ميدهند مقادير زيادي هيدروژن در قطبين اين كره وجود دارد.

https://i2.wp.com/fti.neep.wisc.edu/neep602/LEC12/IMAGES/soil_comp.JPG

ميانگين درصد عناصر تشكيل دهنده كره ماه در شكل بالا نشان داده شده است.

    حال اگر به درصد عناصر تشكيل دهنده كره زمين بنگريم:

    34.6%  Iron

29.5%  Oxygen

15.2%  Silicon

12.7%  Magnesium

2.4%  Nickel

1.9%  Sulfur

0.05% Titanium

تفاوت چشمگير عناصر تشكيل دهنده كره زمين و كره ماه در واقع بسيار حيرت انگيز ميباشد، برخي دانشمندان سعي ميكنند با ارائه نظرياتي همچون برخورد يك سياره با زمين اوليه و جدا شدن مواد سبكتر كه كره ماه را تشكيل داده اند اين موضوع را توجيه كنند ولي اين تنها موضوع غير عادي در باره قمر زمين نيست!

همچنين موضوع جالب توجه ديگر اين است كه كره زمين چگال ترين جرم در منظومه شمسي ميباشد!

http://nineplanets.org/earth.html

همچنين با نگاهي به عناصر تشكيل دهنده مريخ متوجه ميشويم تركيب عناصر در ماه و مريخ بسيار شبيه به هم ميباشد:

نيمه قابل مشاهده ماه، گردش ماه به دور زمين طوري تنظيم شده است كه تنها يك نيمه ماه از زمين قابل مشاهده ميباشد! تا قبل از قرار گرفتن ماهواره ها در مدار ماه نيمه تاريك آن براي انسان كاملا ناشناخته بود.

Robert Jastrow

First Chairman, NASA Lunar Exploration Committee

After hundreds of years of detailed observation and study, our closest companion in the vast universe, Earth’s moon, remains an enigma. Six moon landings and hundreds of experiments have resulted in more questions being asked than answered.

براي اجتناب از طولاني شدن مطلب موارد توجيه نشده در مورد ماه را به طور خلاصه معرفي ميكنيم:

1- قدمت كره ماه: بررسي هاي علمي نشان ميدهند قدمت سنگهاي كره ماه در حدود 3/5 ميليارد سال و قدمت خاك آن حتي يك ميليارد سال بيشتر است! در حالي كه قدمت كره زمين 6/4 ميليارد سال ميباشد، كره ماه حتي از خورشيد نيز قديميتر است، اين مسئله مويد اين واقعيت است كه ماه قطعا متعلق به منظومه شمسي نميباشد!

2- تركيب شيميائي متفاوت خاك و صخره هاي ماه كه به آن اشاره شد.

3- در تمامي سيارات مواد سنگين تر در هسته جاي گرفته و پوسته سياره از موادي با چگالي كمتر تشكيل ميشود در حالي كه در مورد كره ماه اين موضوع بر عكس است! در واقع كره ماه به مانند يك هنوانه عظيم ميباشد! علت لرزشهاي طولاني ماه پس از برخورد شهابسنگها نيز همين موضوع ميتواند باشد.

4- بخارات سرگردان: در هفتم مارس 1971 ابري از قطرات ريز آب بر روي ماه پديد آمد و منطقه اي به وسعت 100 مايل مربع را به مدت 14 ساعت پوشاند..

5- كره ماه هيچ گونه ميدان مغناطيسي سرتاسري (مانند زمين) ندارد! اين موضوع دلالت بر اين دارد كه قطعا در مركز ماه فلز آهن وجود ندارد، با اين حال برخي صخرا هاي جداگانه سطح ماه داراي ميدان مغناطيسي ميباشند.

6- هرگز بر سطح ماه هيچ گونه فعاليت آتشفشاني مشاهده نشده و تيز ردي از چنين اتفاقي در گذشته نيز وجود ندارد.

7-  اجرام عظيم و كروي شكل بر سطح ماه وجود دارند كه شكلشان به هيچ وجه طبيعي به نظر نميرسد. اين اجسام در مراكز دشتهاي مسطح سطح ماه قرار دارند. تمركز بالاي نيروي جاذبه در اين اجرام موجب بروز اختلال در حركت ماه نوردهاي نخستين گشته بود.

8- لرزشهاي بي دليل به تعداد صدها مورد و چندين مورد انتشار گازهاي ناشناخته همراه با تشعشع قرمز رنگ

همه ساله ثبت ميشوند.

 9- محاسبات نشان ميدهد كه چگالي متوسط ماه از آنچه كه بايد باشد كمتر است، نيروي جاذبه ماه ميزان جرم آنرا مشخص ميكند ولي مقايسه اين جرم با حجم ماه و چگالي مواد تشكيل دهنده ماه دانشمندان را به اين نتيجه رسانده است كه قطعا فضاهاي بسيار بزرگ خالي درون اين سياره وجود دارند.

 10- در بيستم نوامبر سال 1969، برخورد موشك ماهواره بر آپولو 12 در چهل مايلي محل فرود فضا نوردان بر سطح ماه باعث شد كه ماه تا يك ساعت دچار ماه لرزه شود!! عمق مركز اين ماه لرزه ها در حدود 25 مايل تخمين زده شد، برخي دانشمندان بر اين مبنا عقيده دارند كه شايد حتي ماه هسته اي نداشته باشد.

11-  پوسته ماه بسيار سخت و به مانند يك سپر محافظ است، اين موضوع زماني مورد توجه قرار گرفت كه فضانوردان سعي به حفاري در دشت ماريا نمودند و موفق نشدند، در هر حال اين موضوع منجر به كشف آلياژ illeminite گشت كه از آلياژهاي تيتانيوم، اورانيوم 236 و نپتونيم 237 و مقداري آهن است، امروزه ار اين آلياژ براي ساخت بدنه هاي زير دريائي هاي ژرفاكاو و هواپيماهاي قاره پيما استفاده ميشود.

12- انتقال صخره هاي ماه و آناليز آنها در زمين ثابت كرده است كه ماه به هيچ وجه نميتواند از زمين جدا شده باشد، تنها تئوري باقي مانده اين است كه ماه بعدا به زمين نزديك شده است.

13- علاوه بر مدار گردش غير عادي ماه به دور زمين كه در تمام منظومه شمسي بي همتاست به نظر ميرسد مركز جرم اين سياره همواره 6000 فوت نزديكتر از مركز هندسي آن به زمين قرار ميگيرد. اين موضوع بايد منجر به ايجاد ارتعاشاتي در حركت ماه شود ولي اينطور نيست چون ماه در سطح تاريكش داراي يك برآمدگي است!

چگونگي گردش ماه به دور زمين اين موضوع را به ذهن متبادر ميسازد كه كسي گردش ماه را با مسير و سرعتي كاملا دقيق تنظيم كرده است.

14- پوشانده شدن قرص خورشيد توسط ماه در هنگام كسوف نشاني ديگر از ويژگيهاي غير عادي حركتي و هندسي آن است، ايزاك آسيموف ميگويد «چنين حالتي نادر ترين شكل ممكن در يك پيشامد تصادفيست». هيچ يك از قمرهاي منظومه شمسي حتي درصد اندكي از قرص خورشيد را به روي سياره خود نميپوشانند.

15- برخي منابع تاريخي دلالت بر اين دارند كه ماه از ابتدا در آسمان زمين مشاهده نميشده است، بطور مثال تاريخ نويسان يوناني Aristotle, Plutarch و نيز مورخين رومي Apollonius Rhodius, Ovid اشاره به قومي به نام Proselenes ميكنند كه در كوهستانهاي مركزي يونان زندگي ميكرده اند، نكته قابل توجه اين است كه اين نام به معناي «قبل از آنكه ماه در آسمان قرار گيرد» است، كه نشان دهنده قدمت تاريخي آن قوم ميباشد.

همچنين علامات حك شده در منطقه Kalasasaya نزديك به شهر Tiahuanaco در بوليوي بيان گر واقعه ظاهر شدن ماه در آسمان زمين ميباشند، قدمت اين آثار در حدود 11500 تا 13000 سال پيش تخمين زده شده است.

1. Ages of Flashes: Aristarchus, Plato, Eratosthenes, Biela, Rabbi Levi, and Posidonius all reported anomalous lights on the moon. NASA, one year before the first lunar landing, reported 570+ lights and flashes were observed on the

moon from 1540 to 1967.
2. Operation Moon Blink: NASA’s Operation Moon Blink detected 28 lunar events in a relatively short period of time.
3. Lunar Bridge: On July 29, 1953, John J. O’Neill observed a 12-mile-long bridge straddling the crater Mare Crisium. In August, British astronomer Dr. H.P. Wilkens verified its presence,

«It looks artificial. It’s almost incredible that such a thing could have been formed in the first instance, or if it was formed, could have lasted during the ages in which the moon has been in existence.»

4. The Shard: The Shard, an obelisk-shaped object that towers 1½ miles from the Ukert area of the moon’s surface, was discovered by Orbiter 3 in 1968. Dr. Bruce Cornet, who studied the amazing photographs, stated,

«No known natural process can explain such a structure.»

5. The Tower: One of the most curious features ever photographed on the Lunar surface (Lunar Orbiter photograph III-84M) is an amazing spire that rises more than 5 miles from the Sinus Medii region of the lunar surface.
6. The Obelisks: Lunar Orbiter II took several photographs in November 1966 that showed several obelisks, one of which was more than 150 feet tall.

«. . . the spires were arranged in precisely the same was as the apices of the three great pyramids.»

همچنين بسياري از مورخين باستاني و نيز اختر شناسان مدرن اشاره به پديد آمدن نورهاي غير عادي در سطح ماه ميكنند، همچنين ساختارهاي obelisk با موقعيتي متناسب با اهرام و برخي نقاط مورد توجه در زمين بر روي ماه مشاهده شده اند.

Moon Statistics

Mass (kg)

7.349e+22

Mass (Earth = 1)

1.2298e-02

Equatorial radius (km)

1,737.4

Equatorial radius (Earth = 1)

2.7241e-01

Mean density (gm/cm^3)

3.34

Mean distance from Earth (km)

384,400

Rotational period (days)

27.32166

Orbital period (days)

27.32166

Average length of lunar day

29.53059

Average length of lunar day

29.53059

Mean orbital velocity (km/sec)

1.03

Orbital eccentricity

0.0549

Tilt of axis (degrees)

1.5424

Orbital inclination (degrees)

5.1454

Equatorial surface gravity (m/sec^2)

1.62

Equatorial escape velocity (km/sec)

2.38

Visual geometric albedo

0.12

Magnitude (Vo)

-12.74

Mean surface temperature (day)

107°C

Mean surface temperature (night)

-153°C

Maximum surface temperature

123°C

Minimum surface temperature

-233°C

16- صدها مورد مشاهده اجرام پرنده ناشناس توسط فضانوردان در اطراف ماه گزارش شده است.

همچنين مشاهده نورهائي كه از ماه دور و يا به آن نزديك ميشده اند در ايام قديم بسيار معمول بوده است.

17- دو دانشمند روسي به نامهاي Vasin and Shcherbokov, اصرار ميكنند كه قطعا ماه از نقطه ديگري در كهكشان به اينجا انتقال يافته است.

18- به نظر ميايد سرعت انتشار امواج صوتي از عمق چهل مايلي ماه به طور ناگهاني افزايش ميابد. همچنين در عمق 2 تا 3 مايلي زير پوسته ماه لايه ديگري از تركيبات فلزي شروع ميشود كه تا عمق بيست مايلي ادامه دارد.

19- بررسيهاي سالهاي اخير بر روي ماه كه با هدف يافتن آب صورت گرفتند منجر به كشف برخي مولكولهاي ارگانيك علاوه بر مقادير بسيار زياد آب نيز شد.

So far the tally includes sulfur dioxide (SO2), methanol (CH3OH), and the curious organic molecule diacetylene (H2C4)..

https://i1.wp.com/science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/03/18/18mar_moonwater_resources/431341main_CPR%20map%20North%20pole.jpg

تصويري از قطب شمال ماه، مناطق درون دايره هاي سبز رنگ داراي مقادير بسيار زياد آبند.

see caption

تصوير پردازش شده سمت راست نشانگر لايه هاي يخ در مناطق جوانتر ماه ميباشد.

البته ممكن است آب موجود بر سطح ماه توسط شهاب سنگها به آن انتقال يافته باشند.

File:Full Moon Luc Viatour.jpg

مناطق تيره رنگ بر روي ماه دشتهاي مسطح و مناطق روشن تر صخره ها هستند.

هم اكنون محسوس ترين تاثيري كه ماه بر روي زمين دارد مساله جزر و مد آب اقيانوسهاست، در واقع ماه آب اقيانوسها را تا ارتفاع شش متر با خود جابه جا ميكند! حال تصور كنيد قرار گرفتن ناگهاني ماه در مدار زمين و بر فراز منطقه خاورميانه چه تاثيري ميتواند داشته باشد؟ البته يك سيل و طوفان بزرگ به همراه آتشفشانهاي احتمالي!

NASA Search for  Water on Moon Signs after Spacecraft Crash: NASA Search for Water on Moon after Spacecraft Crash
A rocket stage slammed into the Moon’s south pole at 1331 GMT. Photo by wikinfo.org

به داستان ظاهر شدن ناگهاني ماه در آسمان زمين در بسياري منابع متعلق به يونانيان، قبايل آفريقائي و سرخپوستان و غيره اشاره شده است، در بسياري موارد اين اشارات توام با داستان طوفان بزرگ بوده است. در واقع به نظر ميايد بالا آمدن ناگهاني سطح آب در منطقه خاصي از زمين توسط عامل ديگري نميتواند روي داده باشد.

حال ميتوانيم به مسئله سياره ايكس يا نيبيرو بپردازيم، در اين مورد ذكر ميشود كه جرمي آسماني كه خانه و سفينه گروهي از افراد الوهيم است به زمين نزديك شده و مسائل زيادي در پي آن پديد مي آيد، گفته ميشود شرايط قبل از وقوع اين رويداد همانند شرايط قبل از طوفان نوح خواهد بود ولي جستجوهاي افراد مشتاق در فضاي اطراف زمين هيچ نتيجه اي در بر نداشته است. همچنين اگر چنين جرم عظيمي در حال نزديك شدن به زمين بود ما بايد هم اكنون آنرا در آسمان بطور مشخصي مشاهده ميكرديم. M oon’s Age: The moon is far older than previously expected. Maybe even older than the Earth or the Sun. The oldest age for the Earth is estimated to be 4.6 … Jump to text »

File:Khashkhamer seal moon worship.jpg

Moon gods:

در بسياري از اساطير و اعتقادات باستاني تعدادي از خدايان به عنوان خدايان ماه شناخته ميشدند، مثلا مطابق اساطير سومري از نينا ايزدبانوي ماه  Nanna  به عنوان مسئول ايجاد طوفان بزرگ ياد ميشود.

براي مطالعه بيشتر در مورد خداي ماه كافيست كليد واژه moon god را جستجو كنيد.

به عنوان نتيجه گيري بايد گفت كه تلاش براي يافتن نيبيرو در فضاي دوردست كاري عبث ميتواند باشد چرا كه جرم مورد نظر بسيار نزديك به ماست و همگي هر شب آنرا ميبينيم.

http://www.zephnet.com/?select=squib&league=composite&post_id=60145&docket=1&linkoff=3

http://www.bibliotecapleyades.net/luna/esp_luna_16.htm:

http://www.hotspotsz.com/Before_the_Flood_There_Was_No_Moon_(Article-230).html

http://wapedia.mobi/en/Geology_of_the_Moon

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin_(mythology)

http://www.100megsfree4.com/farshores/jd061504.htm

http://www.davidicke.com/headlines/31825-david-icke-says-the-moon-is-artificial-and-now-

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/18mar_moonwater/

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com مجاز میباشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از دوست  خوبم مهدي عزيز mahdi4chaos  برای ترجمه و ارسال این مطلب .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: