حقيقت حلقه هاي كشتزار _ قسمت دوم


حقيقت حلقه هاي كشتزار

لينك قسمت اول:

حقيقت حلقه هاي كشتزار

قسمت دوم – نابهنجاري ها

قبل از ورود به مباحث اصلي، ابتدا وارد بحث Anomalies يا نابهنجاريهاي موجود در كشتزارها مي شويم، در اين قسمت از بحث شما با تعداد زيادي از حقايق آشنا مي شويد كه پيش نياز بحث اصليست :

بدون دانه :

در بعضي از حالات ، سرشاخه هاي گندم يا گياهان ديگر در زميني كه حلقه هاي كشتزار ايجاد شده اند داراي دانه نيستند . اين مورد معمولا در كشتزار هاي جوان رخ مي دهد يعني بيشتر در ماه هاي آوريل تا ژوئن اين اتفاق رخ مي دهد ، وقتي كه محصولات هنوز نرسيده اند .

در سمت چپ خوشه گندم داراي دانه است (حالت معمولي)   در سمت راست خوشه گندم بجامانده از حلقه هاي كشتزار بدون دانه

در سال 2004 يك نمونه خوشه گندم در نزديكي Wijchen در هلند پيدا كردم . نيمه بالايي سرشاخه به هم چسبيده بوده ، طوري كه در نظر اول حس مي شد كه دانه اي وجود ندارد .

گره هاي ورم كرده و كشيده شده :

اين مطلب خلاصه شده تحقيقاتي زياد در اين زمينه است ، رطوبت داخل گياه در اثر يك نوع انرژي تا بحال ناشناخته كه شبيه انرژي ميكروويو است شروع به تبخير مي كند . بخار منبسط ميشود ( بيشتر از فضايي كه رطوبت در آن قرار داشت ) . اگر گياه رسيده نباشد فشار حاصله از انبساط بوسيله گره جذب مي شود : بوسيله قسمت هاي انعطاف پذير گياه . اين گره ها كشيده شده و به شكل يك توده سفت بروي قسمت خارجي ساقه باقي مي ماند و ديگر نمي توانند به حالت اوليه خود برگردند . هركسي چنين حالتي را مي تواند در كشتزار هايي كه در آن حلقه ها ظاهر شدند در بين ماه هاي آوريل ، مي و ژوئن مشاهده كند .

در كشتزارهايي كه محصول رسيده است ( ژوئيه ، آگوست و سپتامبر ) گياهان به اندازه زياد انعطاف پذير نيستند بر پايه نتايج ،گياه در اين فصول نمي تواند فشار حاصل از انبساط بخار را جذب كند و گره مثل تخم مرغي كه در فر گذاشته شده منفجر مي شود . كلمه علمي كه در ارتباط با اين پديده بكار ميرود «expulsion cavities »  مي باشد كه در اين زمينه ما از گره هاي ورم كرده استفاده مي كنيم .

شما هرگز نمي توانيد يك چنين گره هاي باد كرده اي را در كشتزارهايي كه بدست انسان ايجاد شده اند بيابيد . اين حتي نتيجه يك پروسه ماشيني نيز نمي تواند باشد .

گره هاي خم شده :

وقتيكه ميخواهم راجع به گره هاي خم شده صحبت كنم ، معني اصطلاحات phototropism ( خاصيتي كه درآن گياه به خاطر نور خورشيد مسرش را تغيير مي دهد ) يا gravitropism را نمي دانم چيست كه سبب تغيير حالت عمودي گياه به خاطر نور خورشيد يا جاذبه  زمين مي شود . چيزي كه در حال حاضر مي دانيم خم شدن گياه به صورت افقي است كه باعث مي شود گياه تغيير مسير داده و بر روي زمين به طور يكنواخت بخوابد . اگر گياه چندين گره خم شده در طول ساقه خود داشته باشد اثر دايره اي به طور اتوماتيك خلق مي شود . اين حالت نمي تواند به بوسيله دست انسان ايجاد شده باشد. شما هم مي توانيد امتحان كنيد گياه يا مي شكند يا به حالت قبل از خم شدن باز مي گردد . حالت گره هاي خم شده وقتي مي تواند رخ دهد كه يك سمت ازگره سريعتر از سمت ديگر خم شود .

خميدگي پايه ساقه :

اين هم روشي ديگر براي خم كردن افقي گياه بروي زمين است . همان اصول اوليه اي كه در قسمت قبل بدان اشاره شد نيز در اينجا كاربرد دارد. خمش پايه ساقه در صورتي مي تواند بدينگونه رخ دهد كه قسمتي كه در حال خمش است زودتر از قسمت ديگر رشد كرده و خم شود ، به بيان ديگر سلول ها تنها مي توانند در يك سمت دست كاري شوند . اين پديده به خاطر آسيب پذير و بلند بودن گياهان با دانه هاي روغني بسيار نادر است .

شما هم تلاش كنيد و يك ساقه گياه روغني را با فشار خم كنيد ، اين نتيجه اش است :

پيچش گياهان :

پيچش گياهان ، ردپاي يك انرژي قدرتمند را در ايجاد حلقه هاي كشتزار نمايان تر مي كند . برگ ها ، ساقه ها ، سرشاخه و خوشه ها در اثر اين انرژي پيچ و تاب فراواني پيدا كردند :

گسيخدگي گياه :

در برخي از ساختارهاي كشتزار ، سرشاخه ها از ساقه جدا شدند گاهي بروي زمين پيدا شدند و گاهي نيز ناپديد شدند .

در برخي حالات ، ساقه ها با زواياي مختلف و در ارتفاعاتي گوناگون بريده شده اند . اين پديده اغلب در خود ساختار حلقه ها ، ديده شده اما در مواقعي نيز در اطراف كشتزار نيز رويت شده براي مثال در شهر Hoeven در كشور هلند در سال 2002 ( شكل زير را ببينيد )

هروقت كه چنين حالتي را در كشتزار مي بينم احساس مي كنم سورپرايز شدم : چه نوع از انرژي مي تواند ساقه ها را در ارتفاعات گوناگون ببرد . اگر اين مورد حاصل يك نوع نيرو ( خواه مكانيكي خواه انرژيك ) باشد آيا شما انتظار نداريد كه تمام ساقه ها كه چسبيده به هم رشد كرده اند نيز با يك ارتفاع بريده شوند ؟؟؟!!

مجتمع شدن گياهان :

مجتمع شدن يك نوع پديده ايست كه در آن گياهان حلقه هاي كشتزار بوسيله برگهايشان بسته بندي يا مجتمع مي شوند كه به احتمال زياد بوسيله جريان هوا يا وزش باد مارپيچي ايجاد شده اند . اجتماع گياهان نمي توانسته در موقعي كه گياهان به طور موازي باهم به پايين فشار داده مي شوند ايجاد شده باشد . اين خاصيت بوسيله محقق حلقه هاي كشتزار ، Ilyes از آمريكا كشف شد .

الگوي رشد و جوانه زني نامتعارف :

الگوي رشد و جوانه زني نامتعارف حاصل نتايج پالس هاي الكتريكي است . اين مي تواند بوسيله تست ميانگين يك ريدوكس در سطح سلولي اندازه گيري شود ، دانه هاي حلقه هاي كشتزار يك تخليه شديد و زيادي از راديكال هاي آزاد را نشان مي دادند كه به دليل فشار شديدي بود كه بر گياهان در معرض اين انرژي وارد شده بود . برپايه اين نتايج الگوي رشد و جوانه زني نامتعارفي در اين زمينه ديده شد . در اينجا هم اختلافي بين انرژي وارده بر كشتزار جوان و كشتزاري كه هنگام محصولش است ديده مي شود . وقتي كه يك حلقه در يك كشتزار جوان رخ مي دهد الگوي رشد و جوانه زني گياه 5 برابر كند تر از حالت معمول آن است و وقتي كه حلقه در يك كشتزار رسيده رخ مي دهد الگوي رشد و جوانه زني گياه 5 برابر سريع تر از حالت معمول است .

يافته هاي دكتر و.يليام لونگود : در شكل بالا دانه گياه در شرايط كنترل شده رشد كرده و در شكل دومي دانه گياه حلقه كشتزار يك عقب ماندگي و كندي را در جوانه زني نشان مي دهد

يافته هاي دكتر و.يليام لونگود : شكل بالايي سمت چپ الگوي رشد دانه گياهان تحت كنترل است و دياگرام هاي ديگر الگوي عقب مانده رشد دانه گياهان حلقه كشتزار را نشن مي دهد  ( نمودار ميله اي زرد رنگ در ميان دياگرام ) اين حلقه هاي كشتزار نيز در اوايل فصول كشت پديدار شده اند .

ردپاي حرارت و گرما :

تكه اي از گياه سوخته و حرارت ديده . من اين نمونه را در حلقه كشتزاري در Simonshaven در هلند در سال 2002 يافتم .

يك مثال ديگر از رد حرارت در كشتزارها اين گياه زرد رنگ سوخته كه بوسيله محقق حلقه هاي كشتزار دكتر هاسلهوف در Etten-Leur هلند در سال 1997 كشف شد .

در سال 2004 اين گندم سوخته را در نزديكي Pewsey , Wiltshire كشور انگلستان ديدم . قسمت نيمه بالايي آن بوسيله منبع حرارتي سوخته بود :

در سال 2001 در ساختار عظيم حلقه كشتزار Milk Hill يك علف هرز سوخته يافتم كه برخلاف انتظار مسطح نشده بود بلكه نيمه بالايي آن سوخته شده بود و پايين آن سالم و سبز بود همانطور كه شما در شكل دوم مي بينيد . عمليات حرارتي كه مسبب سوختگي مي شده انگار در سطح بالايي زمين بكار مي رفته است .


در همان ساختار سه تا علف گرد شده خشك ( شبيه توپ ) پيدا كردم در وهله اول فكر كردم لانه نوعي موش باشد اما وقتي كه ديدي دقيقتر به آن داشتم ديدم كه به صورت جداگانه روي زمين گسترده نشده اند . علف مذكور همچنان به ريشه چسبيده بود و پايين ترين قسمت ساقه هنوز سبز بود . اين مشخصه ها مسيري از جريان مارپيچ هوا را نشان ميدهد همان طور كه براي پديده مجتمع كردن و آناليز Oliver’s Castle footage اثبات شد .

درسال 1998 من يكي ديگر از نابهنجاري هاي موجود در كشتزارها را درمركز ساختار Cherhill ديدم . بعضي از ساقه هاي خارجي گياه خم شده بود آن هم فقط در زير خوشه هاي دانه گياه كه اثر دهيدروژن يا پسابش جزئي مي باشد .

مگس هاي مرده :

در سال 1998 دوجين مگس مرده در ساختار كشتزار Cherhill انگلستان يافتم ، مگس ها در حالي كه زبان هايشان به دانه هاي خوشه گندم چسبيده بود مرده بودند . من نتوانستم يك نمونه مگس مرده در خارج از محوطه حلقه ها بيابم .لابراتوار اناليز نتوانست علت مرگ آنها را تشخيص دهد اما عدم توانايي در حركت و پرواز باعث مرگ آنها بوده . آيا يكي از اين مگسها با انرژي مورد نظر تماس داشته ؟ آنها در آن لحظه ، كجا بودند ؟


اثر بجامانده :

همانطور كه ما در قبل ديديم ، پالس هاي الكتريكي اغلب باعث ايجاد يك الگوي نامناسب رشد دانه هاي حلقه كشتزار مي شد . اما حالتهاي بعدي نمي تواند به تنهايي توسط اين استدلال توجيه شوند زيرا ما با دانه هاي متفاوت از جاهاي متفاوتي از حلقه هاي كشتزار سر و كار داريم .

مثال1 : جولاي 1999 اين شكل برروي Barbury Castle ظاهر شد .

پاييز 1999 : كشاورز محصول را برداشت كرده و زمين را شخم زد و هيچ ردي از آن باقي نماند در بهار 2000 كشاورز كاشت را با جو شروع كرد ، تابستان 2000 دركشتزار جديد شبحي از حلقه كشتزار سال قبل ظاهر شد :

دانه هاي جو در زميني كه سال قبل حلقه ها در آن ديده شدند كاشته شد ، رشد سريعتر از حالت تحت كنترل ادامه پيدا كرد . گياهان «شبح حلقه ها » سريعتر ، تازه تر و قويتر از بقيه جوانه ها بودند .

از وقتي كه چنين تفاوتي آشكار شد اين پديده را نمي توان با دستكاري دانه هاي حلقه كشتزار توضيح داد ، تنها توضيح قابل قبول اين است كه تركيب خاك در اثر اصابت انرژي تغيير كرده است.

مثال2:ژوئن 2000 : اسن شكل در طول Silbury Hill ظاهر شد .

پاييز 2000 : كشاورز محصول را برداشت كرده و زمين را شخم زد و هيچ ردي از آن باقي نماند در بهار 2001 كشاورز كاشت را شروع كرد ، تابستان 2001 دركشتزار جديد شبحي از حلقه كشتزار سال قبل ظاهر شد . دانه هايي كه در زمين سال قبل حلقه ها در آن ديده شدند كاشته شد ، رشدي كندتر از حالت تحت كنترل داشت . كشاورز اذعان داشت كه چنين حالتي تا بحال رخ نداده بود. او همچنين هيچ توضيحي براي آن نداشت ….

مواد نامتعارف :

در سال 1996 مواد پودري شكلي در كشتزاري از حلقه ها در Zutpen در هلند يافت شد . EDS يا «تست طيف بندي متفرق كننده الكترون » نشان داد كه اين مواد تركيبي از قليا، آهك و سيليكون است كه شباهت بسيار زيادي به دي اكسيد سيليسيوم يا همان شيشه دارد . پودر شامل تعدادي كره هاي كوچك است كه بعضي از آنها بسبب حرارت شديد به هم چسبيده اند ، علاوه بر آن كره ها در يك رديف هم ديده شده اند كه اين مورد هم تاييد كننده حرارت زياد است . حرارت مدنظر ، حرارتي بالاي 3000 درجه است .

در سال 1997 مقدار زيادي مواد پودري نامتعارف اسفنجي شكل در Brummen هلند كشف شد . لابراتور نشان داد موادي كه ما با آنها سروكار داريم تركيبي ازstyrene  و butylacrylate با كربني كه مقدار اصلي آن مواد را تشكيل مي دهد است . اين تركيب مي توانست در آزمايشگاه براي روكش اندود كردن توليد شود .بهرحال شكل كلي و ويژه تركيب براي دانشمندان هنوز ناشناخته مانده است .بنا بر نتايج، انرژي حرارتي بالايي در كار بوده تا يك چنين ساختار و تركيبي توليد شود .

دوباره در سال 1997 پودر سفيد رنگ در شهر Hooghalen هلند يافت شد ، پودر ها تنها در دو حلقه يافت شدند جايي كه حلقه ها برخلاف عقربه هاي ساعت شكل گرفتند . ( فلش هاي قرمز رنگ را ببينيد ) . پودر براي لابراتور تيم BLT در آمريكا فرستاده شد ، خروجي نتايج كاملا قابل ملاحظه بود …

در زير ميكروسكوپ با بزرگنمايي 450 پودر شبيه دانه هاي مُهر است ، يك تست EDS تركيب بنيادين ناشناخته اي را با سيليكون زياد و كلسيمي در راس آن نشان داد .

بعد از آبپوشي ، ماده تغيير شكل داد و بعد از سه ساعت به شكل زير در آمد :

تيم تحقيقاتي BLT بين كرد كه ماده ( در ساختارش بشدت غيرمعمولي است و هيچ مطابقتي با اشكال بنيادين كريستالي كه ما مي شناسيم ندارند ) . تيم تحقيقاتي فقط يك بار قبل ، چنين موادي را ديده بود ، در 1996 ، در Oregon‌آمريكا در ساختاري از جو صحرايي . جالب توجه اين كه : اين ساختار در نقطه اي معروف از نظر رويت يوفو ظاهر شده است ….

در سال 1998 ( يك سال بعد از ظاهر شدن ساختار آلماني و پودر سفيد رنگ ) گروه تحقيق بروي حالتي مشابه در ميشيگان مطالعه كرد . يك زني در آنجا بود كه تجربه عجيبي از ربوده شدنش توسط بيگانگان در حالي كه به پشت رو به آسمان دراز كشيده بود داشت . او دود سياه رنگي را ديد كه به طور مارپيچ به سويش فرود مي آمد . او احساس برق گرفتگي كرد و ناگهاني از جايش تكان خورده و از رختخوابش بيرون افتاد و همسرش را صدا كرد . بعد از چند لحظه رختخواب آندو از مواد سفيد رنگي پوشيده شده بود … يك تست EDS تركيبي از سيليكون و آلومينيوم در راس آن را نشان مي داد . برگرديم به ساختار آلماني در هوگالن در سال 1997 ، تست رشدي كه توسط گروه تحقيق بروي نمونه ها گرفته شده بود موارد عجيبي را نشان مي داد . در تصوير زير شما دانه هاي حلقه كشتزار  را مي بينيد كه با فلش قرمز مشخص شده و سرعت رشدي بيشتر از حالت معمول را دارد . اما دانه هاي حلقه كشتزاري كه در دواير توليد شده برخلاف عقربه هاي ساعت پيدا شدند ( جايي كه پودر ها ديده شد ) ، رشدي كندتر از حالت معمول را نشان مي دهند .

https://i1.wp.com/www.circularsite.com/anomalie/hooghalen7.jpg

در ژوئن 2002 در حاليكه گروه تحقيق در حال كار بروي گلي زيبا در سيمون شيون در هلند بود ساقه هاي بيشماري را پيدا كردم كه با زاويه بريده شده بودند و در انتهاي ساقه ها موادي ناشناخته قرار داشت . رنگ اين مواد از سفيد شيري تا صورتي و سرخ متغير بود . در بعضي ساقه ها مواد خشك بوده و در بعضي ديگر نم دار . كشاورز گفت وقتي او ساختار حلقه ها را نزديك صبح بروي كشتزارش كشف كرد نور قرمز رنگي آنجا را احاطه كرده بود . او چندين نمونه را به لابراتوار داد و نتايج مطالعه هنوز مشخص نيست ….

آهن مغناطيسي :

در خاك حلقه هاي كشتزار معمولا مقدار نسبتا زيادي آهن مغناطيسي يافت مي شود ، گاهي اوقات 800 برابر مقدار نرمال . اين بوسيله يك زمينه مغناطيسي قوي در بالاي اتمسفر ( يونوسفر) كه غبار آسمانسنگها (Meteorite) را جذب و به طرف زمين مي فرستد ايجاد مي شود ، قسمتي از زمين كه بااين مواد برخورد مي كند حلقه كشتزار شكل مي گيرد .

در مورد حلقه Cherhill در 1993 آهن مغناطيس آنقدر متمركز شده بود كه به اطراف چكيده بود قبل از اينكه سفت شود . ميزان آهن مغناطيسي موجود در خارج از حلقه كشتزار معمولا ماكزيموم 0.4 ميلي گرم در هر گرم از خاك است ، در حالي كه در خاك حلقه كشتزار ( مثلا در Perseïdes ) ميزان آهن مغناطيسي در خاك به بيشتر از 280 ميلي گرم در هر گرم از خاك نيز مي رسد .

تاثيرات ديگر بروي خاك :

آخرين مطالعات زمين شناسي يك افزايش درجه تبلور را در مواد معدني خاك حلقه هاي كشتزار نشان مي دهد . نتايج تحقيقات XRD ( انكسار پرتوي ايكس ) اخيرا در مقاله اي در سايت زير به چاپ رسيده است : در زير بخشي  از اين مقاله آورده شده است :

www.bltresearch.com

اين كه» افزايش درجه تبلور در مواد معدني خاكي زمين قبلا مستندگزارش نشده » ، بايد مورد توجه قرار گيرد . چنين تغييراتي معمولا در صخره هاي رسوبي ديده شده بود كه صدها سال اگر نه هزاران سال درمعرض گرماي هسته زمين و چندين تن فشار از بالا قرار گرفته باشند . اگر چنين تغييراتي بر روي حلقه هاي كشتزار نيز به اثبات برسد ، آنگاه علاقه آكادميك براي پي بردن به اينكه چه علتي پشت فرضيه است بيشتر و بيشتر مي شود .

شايد افزايش درجه تبلور در سطح زمين، باعث ايجاد جاي حلقه ها بروي كشتزارها براي فصل آينده محصول مي شود و حقيقت اين است كه بعضي اوقات برفي كه بروي خاك حلقه ها مي بارد نسبت به برف روي خاك اطراف آب نمي شود يا ديرتر آب مي شود .

و همينطور گاهي اوقات برف بروي حلقه بسيار زودتر از جايي كه حلقه ها شكل نگرفته اند آب مي شود ، آيا خاك زمين در اين حالت گرمتر از بقيه قسمتها است ؟


Hoeven, December 1996

پديده هاي جوي ( اتمسفري) :

در بعضي حالات ، پديده نادري در بالاي سر حلقه هاي كشتزار رخ مي دهد . يك مثال خوب از اين پديده اين رنگين كمان كوچك و محلي است كه دقيقا بالاي حلقه كشتزار در Hoeven در هلند سال 2002 ايجاد شده است .

در سال 1998 يك گروه از محققان حلقه كشتزار، به پديده منحصر بفردي در ابرهاي سمت شرق Alton Barnes  در انگلستان برخورد كردند . در طلوع زمستاني خورشيد ساختاري ابرگونه در بالاي محلي كه چند ماه قبل حلقه زيباي seven-fold شكل گرفته بود ظاهر شد . اين ساختار V شكل از داخل ابر به پايين جدا شده بود كه بعد از زمان نسبتا زياد نيم ساعت در داخل ابرها محو شد.


ساختارEast field  كه چند ماه قبل شكل گرفته بود 1998

همانطور كه قبلا گفته شد در قسمت سوم با درك بهتر نابهنجاريها به مباحثي چون :

 • چطور مي توانيم تفاوت بين پديده اصلي و تقلبي را بيان كنيم ؟
 • حلقه هاي كشتزار چگونه شكل ميگيرند؟
 • آيا يك هوشمندي اي در پشت پديده نهفته است ؟
 • آيا حلقه هاي كشتزار توسط بيگانگان ايجاد مي شوند ؟

و …. مي پردازيم و در قسمت هاي بعدي نيز راجع به پديده Balls of Light يا نقطه هاي نوري شكل ديده شده در اطراف حلقه هاي كشتزار كه در عكاسي ها و فيلمبرداري ها ديده شده اند صحبت خواهيم كرد ….

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com مجاز میباشد.

پ . ن : با تشكر فراوان از دوست خوبم  وحيد طايفه  عزيز بابت ترجمه و ارسال اين مطلب. قسمت سوم روزهاي بعد در وبلاگ منتشر مي شود.

Posted on دسامبر 10, 2010, in حقيقت حلقه هاي كشتزار. Bookmark the permalink. 22 دیدگاه.

 1. این قضیه دیر و زود آب شدن برف ها رو قبلا نمی دونستم خیلی جالبه.
  دمت گرم

 2. سلام
  «*در بعضي حالات ، پديده نادري در بالاي سر حلقه هاي كشتزار رخ مي دهد . يك مثال خوب از اين پديده اين رنگين كمان كوچك و محلي است كه دقيقا بالاي حلقه كشتزار در Hoeven در هلند سال 2002 ايجاد شده است»*
  ——————————————————————————————————————
  اين شما رو ياد هيچ مقاله اي نمي اندازه؟؟؟؟؟؟؟
  http://www.centralclubs.com/topic-t64849.html
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ممنون از مديريت محترم سايت مترجمين عزيز

 3. تشكر
  مطالب جالبي مگذاريد

 4. شكل ابرهايي كه ذكر شده و ابر رنگي منو ياد مستند هارپ انداخت اونجا هم اين اشكال تو ابرها ديده شده
  الله اعلم

 5. دستتون درد نکنه خیلی جالب بود. ممنونم

 6. تشکر واقعا جالب بود. ولی چه دلیلی داره موجودات بیکانه سعی در ارتباط بر قرار کردن به روش به وجود اوردن اشکال مختلف بر روی کشتزار ها دارند یعنی روش دیگه ای نبود !!!!!!!!!!!

  • احتمالا فضایی ها ما انسان هارو خیلی دست کم گرفتن و سعی دارن با زبان نقاشی با ما ارتباط بر قرار کنن – از همینجا به فضایی ها اعلام میکنم با زبان های فارسی و ترکی و انگلیسی میتونن با ما در ارتباط باشن و زیاد زحمت نقاشی کشیدن رو نکشن 😀

 7. یه نفر به اسم sarbaze_mahdi در قسمت اول کشت زار ها نظر جالب و سریعی داده و اشاره به ایجاد این عوامل از زمین کرده به شخصه برای من تازگی داشت.
  به نظر من یه چیزایی را هم باید زیر زمین جستجو کنیم و فقط به تشعشعاتی از آسمان اکتفا نکنیم. آیا ثابت شده که این پدیده فقط از آسمان امکان پذیره؟ ممنون از آقای وحید طایفه و رامتین عزیز

 8. این عکس مگسها هم واقعا جالب بود

 9. رامتین جان من با کمبود سایت بروز خارجی مواجه شودم!!!!! این یعنی اکثراً برای تعطیلات ساله نو برنامه ریزی می کنند وقت برای مطلب گذاشتن ندارند.

  می تونی چند تا سایت زبان اصلیو مثل حقیقت در پشته پرده به من معرفی کنی ازشون مقاله بزارم ممنون.

  خواستی جواب بدی ، لطف کن بیا وبلاگ من کامنت بزار .

 10. حتماً راستی این مقاله از مقالات جدید سایته ، منظروم بروزه یه آرشیو ، راستی یاهو آنلاین نبودی.

 11. من تا نصفه شب اگه کاره ترجمش تموم شه می زارم تو وبلگم.

 12. مهدی همه اینها جعلیه بورو تو وبلاگم چک کن مقاله ای در این خصوص که «جعلی بودن شی عجیب در جنگل»
  M-PC1.BLOGFA.COM

 13. خيلي جالب بود. راستش من قبلا وقتي صحبتش رو داشتيد اينجا حرفي نزدم چون خيلي جاها خونده بودم كه اين ها كار يكسري افراد هس كه شبانه اين رو انجام ميدن و يه جور شوخي با جماعته و با دستگاه هاي خاصي اينكارو ميكنن وو ….توي كشورهاي مختلف هم انجام ميشه و بعد فهميدن واقعي نيس.
  خودم هم فكر ميكردم اصولا چه دليلي داره بجز هنرنمايي يه عده … كسي از يه وره ديگه بياد همچين نقشهاي متفاوتي جا بذاره مگه اينكه يه جور نشونه گذاري باشه كه خودشون بتونن از يه فاصله دور ببيننش. مثلا تحقيق روي اتفاقي روي زمين باشه كه دارن بررسيش ميكنن و با اين علامت ها بعد از يه مدت به نتايجي ميرسن … نميدونم خوب توضيح دادم يا نه؟

  بهر حال … اما با اين موضوع كه دقيق توضيح داده شده حس ميكنم بايد اين حدسم درست تر باشه با توجه به حرفاي دوست عزيزمون بايد بگم اون علف نيمه سوخته كه پايينش سالمه و بالاش سوخته بايد اين فرض كه اين حرارت يا هر چي از زير زمينه رو قاعدتا رد كنيم مگه اينكه شما دليل ديگه اي داشته باشد * جناب هيچكس* ممنونن ميشم عنوان بفرماييد.

  ممنون از جناب وحيد طايفه عزيز براي مطلب زيباشون و يوفو لاو گراميه خستگي ناپذير. مراقب خودتون باشد چشم نخورين دوستان

 14. راستش وقتی این مگسها رو میبینم احساس می کنم اونا رو برق گرفته و و این جریان از داخل ساقه بالا اومده و اینا اینجوری شدن و جریان برق از قسمتی که خارج می شه بیشتر می سوزونه. راستی خودمو معرفی نکردم من در پیش شما عزیزان کسی نیستم 🙂 ولی خیلی وقته این سایت مییام و تا حالا نظر نداده بودم و اکثر شما عزیزان رو میشناسم مثل رامتین / لیلیانا/تیتیاتاندا/مهدی/ منتظر/ فرهاد…… البته از طریق این سایت. با تشکر . m_hichkas@yahoo.com

 15. در ضمن دوست گرامي به بهانه اسم هيچكس و…. ما رو از اطلاعاتتون محروم نكنين . ما همه از هم ياد گرفتيم اينجا . هر كسي يه چيز هايي براي گفتن داره . ما هرچي جلوتر ميريم تازه ميفهميم چقدر كم ميدونيم و خيلي از دوستان يهو ميان يه چيزي رو ميگن كه كلي راه رو براي بقيه باز ميكنن مث شما ….

 16. بسیار عالی.
  موفق باشید.

 17. age dishab manoto2 ro mididin mifahmidin ke in halgheha kare mardome adye!!!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: