بایگانی روزانه: دسامبر 6, 2010

دور قطبی صور فلکی در مصر باستان

دور قطبی صور فلکی در مصر باستان

خلاصه

هنگامی که اندرو کالینز از من خواست تا یک ضمیمه نقادانه از تئوریش که در مورد ارتباط بین صورت فلکی قو ( دجاجه)و اهرام جیزه در کتاب جدیدش ( راز صورت فلکی قو) منتشر شده بود بنویسم من طبیعتا مردد بودم این مقاله پاسخ کامل اندرو که در وبسایتش منتشر شد . این مقاله جدید مباحثه بین ما و نتایج بدست آمده در مورد مقاله اخیر گراهام  هنکوک ( راز صفحه پیام ) است .

خوانندگان احتمالا بیاد دارند که من محرک ارتباط تئوری منظومه جبار (راز منظومه جبار هینمن 1994)بودم بنابراین فکر کردم دیدگاه و تمایلم در مورد موضوع خاصی کمترین تاثیر رادر ارزیابی ام بگذارد .

این مقاله شناسایی تصاویراساطیری آنو می باشد مرد با سر شاهین که نوشته هایی در دنباله می آید ودر سقف های نجومی  نامیده می شود که در دوران سلطنتی جدید ودر دوره بطلمیوسی نامبرده می شود.

اندی تمام موارد مورد نظرش را متکی بر حدس و گمان قرار داده است ( بر مبنای wainwright 1932وzbynekzaba 1953)که آنو نمایشگر صورت فلکی قو (دجاجه ) بوده است که این خیلی بی باکانه بوده واو را در موقعیتی خطرناک قرارداده چرا که اگر ( wainwright وzbynekzaba)   اشتباه بود تئوری اندی از هم متلاشی می شد و اندی آگاه بود که تعداد زیادی ستاره شناس مصر باستان با ادعای او مخالف بودند.دانشمدان برجسته در این رشته  اتو نگبور و ریچارد پارکر و اخیرا کرت لوچر و خوان  ای بلمونته 2003 .

پس آنو اسرار آمیز کیست ؟ مهمتر هویت مصری باستان آن منظومه فلکی قو است ؟

سرنوشت ستاره وار

با توجه به اینکه خیلی مشهور است . این یک فقدان اساسی در کتیبه که در زمان حاضر از هرم پادشاهی قرن چهارم که در جیزه پیدا شده طبق مقایسه : اخرین هرم سلسله قرن پنجم و بیشترین اهرام سلسله قرن ششم در دیواره های داخلی متنهای مذهبی داشتند که مجموعا به نام متنهای اهرام مشهور است امروزه بیشتر مصر شناسان این که اتفاقی بوده است را خیلی سخت می پذیرند .

و موافق این اظهار نظرنند که ایدوئولوژی متنهاي اهرام یک پروژه است اگرچه این متنها تاسلسله چهارم هم می رسند . بیشترین محور این متنها در مورد زندگی پس از مرگ پادشاه مرده است.

خیلی نقل قول  که چگونه پادشاه به خدای خورشید در شرقیترین افق در سپیده دم می پیوندد وجود دارد. ظاهرا از عقاید قدیمی می آید جاییکه به روشنی مطلعیم سرنوشت پس از مرگ او در میان ستارگان است.

دو سرنوشت ستاره وار نامبرده یکی در شمال و دیگری در جنوب است.

ستارگان شمالی که پادشاه مرده به آن ملحق می شود ( ایخموسک) = ( جاویدان ) می گویند.که مصر شناسان به عنوان دور قطبی ستارگان می شناسند.

ستارگان در عرض جغرافیایی جیزه دیده می شوند ( 30 درجه شمالی ) حاوی یک دایره فرضی در داخلش با شعاع 30 درجه که قطب شمال سماوی نقطه مرکزی آن که تا افق جنوبی قطب جنوب سماوی کشیده شده است.

امروزه مرکز یعنی قطب شمال سماوی با ستاره قطبی مشخص شده است. اما در 2500 سال قبل هنگامی که اهرام مصر شروع به ساخته شدن کرده است این ستاره آلفا دراگون بوده که با یک نقطه علامت گذاری شده است .در مصر باستان با سه صور فلکی ناحیه دور قطبی مشخص شده که عبارنتد از دب اکبر دب اصغر و دراکو ( اژدها).

 

تصویر 1 : ناحیه دور قطبی در 2500 سال قبل از میلاد همانطور که در جیزه دیده می شده است

گروه جنوبی ستارگان بیشتر شامل صورت فلکی جبار نماد ستاره ای خدای ازیریس که همسان پادشاه مرده است .

صورت فلکی کنیس بزرگ با ستارگان نورانی شهرای یمانی که  دومی همسان همسر ازیریس است.

شکل 2 : چپ- جبار و شعرای یمانی نزدیک نصف النهار جنوبی ( در 2500 سال قبل در مصر باستان دیده می شود . )

گواه باستان شناسی آماده ، 4 محور در هرم بزرگ است . دو تا از محور ها بسوی دور قطبی ستارگان شمال است .  دو عدد دیگر جبار و شعرای یمانی در جنوب است ، ستارگان سرنوشت پادشاه می باشند.

تصویر 3 : محور های ستاره در 2500 سال قبل در هرم بزرگ

توضیحات ستاره شناس کروپ

متن هرم عروج شاه رفته به آسمان را توضیح می دهد ، او به جبار می رود ، و صورت فلکی شعرای یمانی راهنمای اوست ، آنها همانند یک شریک در مدار آسمانی راهشان را ادامه می دهند ، آرزوهای مشابه نیز در متن ها دیگر توضیح داده می شود . روحهای مردگان آرزومند است که در دور قطبی ستارگان قرار گیرند ، که هیچوقت نمیرند و ساکن نباشند ،دو تبدیل امکان پذیر بوده و فرعون متوفی یا به ازیریس و یا به دور قطبی ستارگان ملحق می شده است .

میتوان تعیین جهت را اصطلاحا «محورهای هوا» از تالار پادشاه در هرم بزرگ توضیح داد.آنها شاید با پادشاه مرده صعود می کردند تاراه را برای او به بهشت آماده کنند

همچنین مصر شناس برجسته انگلیسی سر ادواردز نوشته که :متن هرم بارها به وابستگی شاه در زندگی پس از مرگ با ستارگان اشاره کرده ، به ویژه با دور قطبی ستارگان با جبار و شعرای یمانی هر 24 ساعت سه ستاره کمربند جبار از بالای محور می گذرند. ما از متن هرم می آموزیم که جبار و شعرای یمانی بیشتر اوقات ساکن ، در موقعیت مهم طرح شاه برای زندگی بعدی در دور قطبی ستارگان می باشند هرم بزرگ خاص ، در آماده کردن تدارک پیوند پادشاه با دور قطبی ستارگان و صور فلکی جبار و شعرای یمانی نقش دارد ، خدایان نه گانه و دیگر خدایان در متن های هرم است .

در طراحی اهرام جیزه و ترکیب متن های هرم مطمئنا بوسیله روحانی منجم که مستقر در شهر بعلبک، زیارتگاه در بعلبک، زیارتگاه خدایان نه گانه در متن های هرم نامبرده شده اند . عبارتند از ( آتم – ری – تِفنت – شو – گب  و نات – ازیریس و اوسیس- ست و نپسی )اما یکی از آنها که جز گروه نیست هارس پسر ازیریس و اوسیس  می باشد . خدایان نه گانه معبد بعلبک.

دیگر خدایان مهم در متن های اهرام (پتاه – توت – سوکار – آنوبیس ) می باشند از جمله خدایان کوچکتر که در متن های اهرام نامبرده شده اند (سشا ت – وپواوت – دان وای ) برروی آخری دان وای تمرکز می کنیم .

اینجا مطالبی است که مصر شناس بریتانیایی ریچارد اچ ویلکینسون در مورد دان- ناوی که در متن های هرم آمده گفته است : » بانضمام تشریفات مذهبی تطهیر که نمایانگر خدا در شرق است ، همراه با خدایان توت – هوروس – ست که با همدیگر چهار نقطه اصلی را  شکل می دهند . در اواخر سلسله کهن داوانوی ( دان وای ) به شکل شاهین ساخته شده بوده همراه با خدای نمتی ، پس از آن داوانوی فقط به فرم شاهین شناخته شده است .

زبانشناس ریموند. او. فالکنر اعلام کرد که متن های هرم را در سال 1969 ترجمه کرده است او هم تایید کرده که داوانوی یکی از 4 خدای اصلی بوده است و دیگر خدایان عبارتند از هوروس – ست و توت در یک روش مشابه پروفسور ولفارت وستنفورد در نوشته هایی در مورد داوانوی در کتاب ( authoritive lexicon der gyptologie ) ( 1986-1975)نوشته داوانوی تشریفات مذهبی تطهیر را انجام می داده بر اساس متن های هرم و خدای توت و هاروس با ست نمایانگر گروه خدایان چهارگانه شرق هستند . اجازه دهید نکته ای را اضافه کنیم که خدای داوانوی فقط 8 مرتبه مقایسه شده است بعنوان مثال 200 بار در برابر ازیریس در اینجا تمام مطالبی مربوط به خدای داوانوی آمده است

» یکی همزاد اوست ، هوروس و ست و توت هم همزاد دارند .»

«تطهیر شما بوسیله 4 خدای توت هوروس و ست داوانوی بوده است »

«داوانوی به مردگان ارواح شرقی اعلام می کرد که پادشاه روح جاویدان وارد می شود کسی که هر کس او تمایل داشته باشد زندگی  کند زندگی می کند و هرکس او تمایل داشته باشد بمیرد می میرد . «

«فرستاده اش رهسپار شده قاصدش میرود آنها خرس خبر اوست کسی که بازوانش برامده از شرق تا به سمت شما ( کسی که داوانوی به او می گوید ) او باید احکامی را به پدران خدایگان بدهد .»

» من یک شغال ماده هستم – یک همسان شغال – یک هاپی ، دوموتف، ایمستی ، کبهسنف، داوانوی ، من خدای بزرگ کسی که به دریاچه ریاست می کند من یک روح جاویدانی با صورت ریش دار هستم «

» هوروس خودش را با زمت آپروش اراسته است . چیزی که با آن از سرزمینش سفر کرده و توت و ست و داوانوی نیز همچنین ( 1673، pt

آسمان و قلعه و خداوند بخشنده ] [… ازیریس صورتت رابشوی بعد از تو دومین نفر داوانوی و سومی مارت . «

تا آنجا که من فهمیدم در مطالب بالا هیچ چیز که داوانوی را با دور قطبی ستارگان و ستارگان شمالی پیوند دهد وجود ندارد اجازه دهید هویت یکتا او یک صورت فلکی خاص باشد . داوانوی در متن های هرم و بنابراین در عمر هرم به وضوح به مشرق مربوط است و تشریفات مذهبی تولد دوباره برای پادشاه مرده ( پوریفیکشن)  انجام می دهد،هیچ توصیفی در متن های هرم در مورد داوانوی نیست اما در اشکال هیروگلیف بیشتر اوقات بصورت یک شاهین نشسته بر روی یک میله نمایش داده شده است ( لیست گارنیر G7)

آنو مردی با سر شاهین بایک نیزه

در حدود 1000 سال بعد از ساخت اهرام جیزه یک خدای مشابه که آنو نامیده می شود ، بعضی مصر شناسان به راحتی آن را داوانوی شناختند در بسیاری سقف های با نقش های نجومی  آرامگاه سلطنتی به نمایش گذاشته شده بود .

آنو بیشتر اوقات مردی با سر شاهین با بازوان به بیرون گسترده که یک نیزه یا عصا را در اختیار دارد در زمره دور قطبی صور فلکی ( دب اکبر و دراکو ( اژدها ))

شکل 5 : سقف رامسس هفتم  آنو در وسط تصویر با یک نیزه در اختیارش است . دب اکبر با یک گاو نر به نمایش گذاشته شده است .

هیچ کس به آنو تو جه نمی کند ( در واقع مصر شناسان به ندرت به این صورت رجوع می کنند . ) تا اینکه در سال 1932 هنگامی که مصر شناس بریتانیایی جرالد ای وینرانت ادعا کرد که ممکن آنو نمایش صورت فلکی قو باشد (صورت فلکی قو در اساطیر یونان ) در 1953 مصر شناس اهل چکسلواکی زینانیک زابا یک قدم از ایده وینرایت بیشتر نهاد و پیشنهاد کرد که نیزه یا عصا در دست آنو نمایشگر نصف النهار شمال در آسمان شمال می باشد . بعد از آن تعداد کمی از مصر شناسان به فرضیه زابا توجه کردند به استثناء مصر شناس فرانسوی ژان فیلیپ لاور کسی که در سال 1960 یک مرور انتقادی در مورد مقاله زابا نوشت .

آنو ظاهر می شود در تمام نگاره های (آسمان شمال ) در تمام سقف های گوناگون فلکی کشف شده  در آرامگاه سلسله های جدید پادشاهی ( 1550 تا 1800 قیل از میلاد )به انضمام قبر سینموت .

سینموت خیلی قبل از سقف های نجومی در مصر وجود داشته است . آن همچنین در تعداد زیادی زودیاک بطلمیوسی و در دوره یونانی – رومی ظاهر شده است ( 332تا 100 قبل از میلاد )

تعداد زیادی سقف های نجومی که آنو نشان می دهد

تصویر 6 : سقف سینموت ( 1475 قبل از میلاد )

تصویر 7 : سقف رامسس نهم ( 1120 قبل از میلاد )

یاغی که هاروس با آن می جنگد کیست ؟ ( آنو ؟ )

تصویر 8  : هاروس کسی که با یاغی می جنگد ( در زودیاک مستطیل شکل دندرا 51 قبل از میلاد )

تصویر 9 : هاروس کسی که با یاغی می جنگد ( آنو ؟ )

در 1964  اتو نگبور  و ریچارد پارکر گروهی عالیرتبه مربوط به ستاره شناسی مصر باستان این پیشنهاد را که آنو نمایانگر یک صورت فلکی است را رد کردند آنها استدلال کردند صورت فلکی قو دور قطبی مجمع الکوکب نیست و خیلی دورتر از دب اکبر است در هیچ حالتی با موقعیت آنو نگاره های باستان جور در نمی آید .

تصویر 10 : آسمان 1400 قبل از میلاد در لسکورا ،(تصویر آنو در سقف های نجومی در سلسله جدید )در وسط قرار دارد بدینسان راه زیاد تا منظومه قو در سمت چپ .

تصویر 11 : آسمان 51 قبل از میلاد همانطور که در دندرا است- تصویر آن همانطور که زودیاک مستطیلی – دب اکبر باید در سمت راست باشد بنابرابن فاصله زیادی تا صورت فلکی قو در سمت چپ است .

در 1985 یک سویسی متوجه این نکته شد که دریاچه در سقف های نجومی تصویر آنو در گوشه های راست – لنگرگاه چاپار در اصطلاح نامیده می شود – ( که بوسیله هیپوپتاموس نگهداشته می شود . )لنگر گاه چاپار منیت – یا منیت ورت نامیده می شود ( لنگر گاه بزرگ چاپار )در متن های هرم احتمالا بوسیله دب اصغر نمایش داده می شود ، مشخص کننده قطب شمال سماوی است مطابق انطباق موقعیت آنو در نقاشی های قدیمی ، دریاچه در این نقاشی نزدیک دب اکبر ، داخل صورت فلکی که از 8 ستاره از صورت فلکی ارسای بزرگ و دوتا هم از صورت فلکی دراکو تشکیل شده است .

تصویر 12 : دریاچه کرت دور قطبی ستارگان

نزدیک دو دهه بعد در سال 2003 متخصص فیزیک نجومی اسپانیایی خوان ای بلمونته  عهده دار مطالعه یک مدرک جدید از ستاره شناسی مصر باستان شد که ( ساعت ستاره ای رامساید) نامیده میشود استنتاجش این بود که آنو احتمالانمایانگر صورت فلکی نزدیک دب اکبر که از تعداد زیادی ستارگان ارسای بزرگ ، برج اسد کوچک عصای وناتیسی و صورت فلکی شمال تشکیل شده است

تصویر 13 : از جی بلمونته

حالا به دوران بطلموسی و پرستشگاه دندرا دو زودیاک پیدا شده که یکی مستطیلی و دیگری گِرد است ( زودیاک گرد جهان نمای دندرا نامیده می شود ) فقط در زودیاک مستطیلی ما یک تصویر پیدا کردیم که خیلی به آنو شباهت دارد یک مرد با سر شاهین ، بازوان مبسوط و با یک نیزه که به ران تکیه داده است. ( دب اکبر ) اگرچه این تصویر نامگذاری شده به ( هاروس کسی که با یاغی می جنگد ) با این وجود بعضی مصر شناسان رجوع می کنند به اینکه آنو و انانوی از احاظ شهودی به هم شبیهند . واقعیت این است که تصویردر  زودیاک گرد ظاهر نشده است . این مطلب اشاره می کند ممکن بعد از تمام اینه آنو یک صورت فلکی نیست و همینطور ( هاروس کسی که با یاغی ها میجنگد یک جور معمای تصویری است در سال 1997 دانشمند آمریکایی دونالد وی اتو در یک روزنامه مهم مرکز تحقیقات مصر آمریکا نوشت که توضیح این تصویر این است یک کرگدن یک زنجیر راکه به رانی باسر گاو نر چسپیده نگهداشته است که شاهین سر نماد هاروس به آن خنجر میزند تصویر ران با سر گاو نر با هفت ستاره محاصره شده هویت اورسای بزرگ اشاره میکند  ران و کرگدن زودیاک گرد که دور قطبی هستند، انتظار میرود که تصویر سر شاهین دور قطبی یا نزریک دور قطبی باشد بهر حال او در زودیاک گرد نمایش داده نشده است.

تصویر 14 :هاروس کسی که با یاغی ها میجنگد ( آنو؟) در دوره رومی بطلمیوسی

دونالد اتز همچنین نشان داد که زودیاک مستطیلی ( همانند تمام زودیاک های همان دوره )موقعیت «هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد » در سمت راست ران قرار دارد.به ترتیب توالی کرگدن (اژدها) ران ( دب اکبر ) «هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» در آسمان واقعی توالی صورت فلکی قو و اژدها و دب اکبر است . نتیجه گیری » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد » نمی تواند منظومه قو باشد . براستی اگر این تصویر یک صورت فلکی است چنانچه اتز درست گفته باشد باید در زودیاک گرد نشان داده شده باشد و باید در سمت راست ران ( دب اکبر ) باشد . در واقع هیچ تصویری در زودیاک گرد وجود ندارد که نشان دهد احتمالا  صورت فلکی طبیعی نیست، اما این یک معمای مصور است » اول آنو بعد «هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد »

https://i2.wp.com/robertbauval.co.uk/articles/articles/images/cciae15b.jpg

تصویر15: «هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» با نیزه در زودیاک مستطیلی دندرا

https://i1.wp.com/robertbauval.co.uk/articles/articles/images/cciae16b.jpg

تصویر 16: زودیاک گرد دندرا

https://i2.wp.com/robertbauval.co.uk/articles/articles/images/cciae17b.JPG

مرد بر روی غاز

هر چند بر روی زودیاک گرد یک جایی وسط کرگدن تصویر مردی که بر روی غاز یا اردک که نیاز به توضیح دارد موقعیت غاز وابسته به کرگدن » اژدها یا یک قسمت از اژدها «،یک هویت ممکن با صورت فلکی عقاب پذیرفته می شود عقاب یک پیوند را می رساند بتازگی در 1997 ستاره شناس فرانسوی اریک آبورگ پیشنهاد کرده که مرد بر روی غاز نمایشگر صورت فلکی قو یا صورت فلکی بربط ( چنگ ) می باشد مرد بر روی غازهمچنین  در زودیاک  پیدا شده اگرچه اینجا او سر شاهین دارد کمی شبهه وجود دارد که دو تصویر یکی هستند.اندی کالینز توضیحی دیگر را توضیح می دهد او توضیح می دهد مرد بر روی غاز در زودیاک گرد » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» در زودیاک مستطیلی است بر طبق نظر کالینز روحانی ستاره شناس باستان کسی که زودیاک را ساخته است یک ناسازگاری نقشه منبع داشته از آن استفاده کرده است، که توضیح داده می شود که چرا هیچ تصویر» هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» در زودیاک گرد وجود ندارد و چرا مرد بر روی غاز ( که او آن مک من نامید ) در زودیاک گرد اشتباها تکراری ، در زودیاک مستطیلی مانند مرد با سر شاهین بر روی غاز همچنین » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» در سمت راست دب اکبر قرار دارد در عوض در سمت چپ کرگدن است. کالینز نشان داد که در زودیاک مستطیلی » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» ( آنو قرمز ) مساوی دایرة البروج کماندار و جدی است . که همچنین تقریبا حالت مرد بر روی قو در زودیاک گرد است و بر طبق نظریات کالینز احتمالا ناسازگاری نقشه منبع روحانی ستاره شناس باستان می باشد و واقعا قصد داشتن که مرد بر روی غاز همان » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» باشد ،بدون توجه به ژیمناستیک عقلی برای استدلال کالینز لازم است ما باید در آسمان واقعی نگاه کنیم تا صورت فلکی قو ببینیم که کاملا راه دوری تا کمربند دایرة البروج دارد بنابر این به سختی می توان گفت که در طبقه بندی صورت فلکی کماندار و بز قرار می گیرد .

اگرچه من با استدلال آبروگ موافقم که در زودیاک گرد مرد بر روی قو می تواند صورت فلکی قو و یا بربط (چنگ) باشد و غاز می تواند عقاب باشد با این وجود برای من روشن است که همانطور که آبرونگ می گوید  مرد بر روی غاز نمی تواند همسان » هاروس کسی که با یاغی ها می جنگد» باشد همانطور که کالینز پیشنهاد کرد مقصر دانستن روحانی ستاره شناس باستان زیاد هم بی عیب نیست در یک تئوری می جنگد .

نتیجه گیری

یک تئوری البته ما اختیار این را نداریم این کارشناس یا آن مورد قضاوت قرار دهیم هویت آنو متکی به این است که مقایسه صحیح بین صور فلکی واقعی در آسمان شمالی صورت گیرد اگر چه ما نباید این چارت را به آسمان واقعی تحمیل کنیم ما باید یک تقریب بصری داشته باشیم و همچنین اگر اشتباه هنرمندانه هنرمند باستان را بپذیریم. من به پایان می رسانم همانطورکه ( تمام اشخاصی که بالا نامبرده شد ) موقعیت فضایی آنو آنطور که نقاشی با موقعیت منظومه قو در آسمان واقعی هماهنگ نمی شود به عبارت دیگر آنو با نمایشگر صورت فلکی در آسمان شمال نیست پس نمی تواند صورت فلکی قو باشد اساس مشاهده من و تمام مدارک در دسترس دونالد اتز به حقیقت نزدیک شده است زمانی که نوشت اگر آنو یک صورت فلکی نیست اما یک خدای با وابستگی نجومی است.

امانت دار باشید/کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد – منبع :www.ufolove.wordpress.com

منبع :  http://robertbauval.co.uk/articles/articles/cciae.html

پ .ن : با تشكر فراوان از آناهيتاي عزيز براي ترجمه و ارسال اين مطلب.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: