نماد فِرَوَهَر،نماد زرتشت يا اثبات بازگشت روح؟


نماد فِرَوَهَر، نماد زرتشت يااثبات  بازگشت روح؟

اين مقاله يك تحقيق ديني و علمي يا هرچيزي از اين دست نيست .گردآوري و ترجمه بعضي اطلاعات و افكارو تحقيقات … درباره نقش زيبا و تاريخي فروهر ميباشد كه سعي شده از منابع خارجي وايراني  معتبر در اين باره استفاده شود و اگر كمي پراكنده بنظر ميرسد بخاطر حجم زياد مطالب بوده كه سعي شده ، اهم آن به حضور سروران عزيز تقديم گردد.

 

*Reference:

1 *Faravahar Wikipedia

2 * http://asha.blogsky.com

3 * http://www.porsojoo.com

4 * http://forum.parsiking.com

5 * http://2500sal.blogsky.com

6 * http://www.crystalinks.com

7 * http://mohafezekar.wordpress.com

8 * http://fanoosenoghreei.persianblog.ir

9 * http://zartoshtimosalman.parsiblog.com

*10 http://zartoshtimosalman.parsiblog.com

11*http://iran-world-picture-news.persianblog.ir

*** براي راهيابي به مطلب ابتدا گريزي به مبحث زرتشت  مي زنيم و سپس به اصل مي پردازيم .

اين كه زرتشت  حقيقتا در چه تاريخي وجود داشت يك معما باقي خواهد ماند با اينكه تاريخ هاي گوناگوني در اين باره ذكر شده اما اغلب حقيقي به نظر نميرسد . زرتشت به راستي كه بود؟ نظرات در اين مورد بسيار مختلف است اينكه يك معلم بزرگ بود يا يك پيامبر يا يك انسان وارسته يا حتي يك كشيش ! …  با اين تفاصيل آن چيزي كه مهم است اين ميباشد كه در طول تاريخ  نظرات وي هنوز باقي مانده است و از آن با احترام ياد ميشود .آن چه اغلب محققان بر آن باور دارند اين است كه وي به يك منبع متصل بوده است و يك شخص عادي نميتوانسته چنين ذهن فرازماني داشته باشد.

 

وي گفتار فلسفي بسيار دارد و شعر نيز ميگفته است با اين حال آن چه  در متون برجسته در تعريف از او نوشته اند اثر يا به  دستور خود وي نبوده است . در اوستا از زرتشت به عنوان يك شخصيت در گفتگو با اهورا مزدا استفاده ميشود و …  بهر صورت آن چه محرز است  تا 9 قرن بعد از حمله اعراب ، هنوز هم زندگي او را معجزه ميناميده اند.

براي يونانيان باستان بر اساس متون نوشته شده ، زرتشت ، چنان نمادي از از اسرار آميز ترين انسان ها بود كه وي را بزرگترين جادوگر تا به آن دوره  ميناميدند تنها وقتي در قرن 18 اوستا به غرب آورده شد دوباره معروفيت يافت  اين بار نه بعنوان ساحري اسرار آميز،  بلكه انساني توحيدي و با فلسفه هاي اخلاقي والاي انساني …  فلاسفه اي مانند كانت و ديدرو او را يك نمونه انساني به عنوان مدلي براي بهترين انسان ها ذكر كرده اند و ولتر نيز نمايشنا مه اي نوشت به نام * زرتشت* و همين طور رامئو آهنگ ساز فرانسوي يك اپرا به اين نام نوشت و …

( گفته مي شود وقتي او بدنيا آمد بجاي گريستن ، خنديد! و بعد اين خنده و لبخند معصومانه و زيباي او همه را به وحشت انداخت به گونه اي كه قصد فنا كردنش را كردند و …درباره زندگي او قطعا بسياري اطلاعات تام دارند ونيز در اين تحقيق به حقيقت آيين وي كاري نداريم . از اين رو به مباحث ديگر در اين زمينه كه طبق پژو هش هاي محققان ديگر انجام پذيرفته مي پردازيم.)

برگرديم سر اصل مطلب يعني نماد فروهر Faravahar **


چهره نماد فروهر كه نماد زرتشتيان ناميده ميشود، شبیه چهره انسان و در نتیجه ، نشان دهنده  ارتباط خود با بشر است.

 

* دو بال گشاده  با  سه پر اصلی،‌ در سه اشكوب (طبقه) فراگيري :

 • پندار نيك = هومت
 • گفتار نيك = هوخت
 • كردار نيك = هورشت

 

را ياد آوري مي كند و نشان وارستگی مشيا ( انسان)  از گرايش های ناهنجار است، تا به ياری آن، نيروی پرواز مينوي گرفته و به درجه ی رسايی و والا و سرانجام به‌ اهورامزدا برسد.
*  دامن يا دم  فروهر رو به پايين در سه اشكوب (طبقه ) نشان :

بد انديشی   =  دُژمت

بد گفتاری  =  دُژوخت

بد كرداری =  دُژورشت

است و ياد آوری می كند كه هر كسی بايد با زير پا گذاشتن  انديشه، گفتار و كردار ناپاك ( كينه، رشك، آز و بدی  ) را از خود دور سازد.

 

*     دو رشته آویخته: این دو رشته نماینده

سپنتا مینو  =  خوی خوبی

اَنگره مینو  = خوی بدی

 

است که همیشه ممکن است در اندیشه هرفرد ظاهر شوند.
این شکل در برخی اساطیر به شاهین یا علامت سلطنت تعبیر شده و در برخی جاها به سمبل فر ایزدی( فر هوور)  یعنی نیرویی که سبب برتری و حمایت از شهریار میشود) و به همین سبب در بالای سر شاهان هخامنشی دیده میشود).

 

* راهها به سمت صورت هدایت شده و دومی در پشت قرار گرفته است. این نیز نشان می دهد که ما باید به سمت خوب ادامه راه دهيم دور از بد شويم .
*  دایره در وسط تنه فروهر،‌  نشان می دهد که روح ما جاویدان است ،  نه آغاز دارد  و نه پایان.
*  یک دست از يك سمت به بالا ، که نشان می دهد كه  باید پيشروي كرد و ادامه داد . راست بودن دست نشان راستی است. افراشته به بالا بودن دست نشان ستايش به درگاه اهورامزدای يکتا همزمان با پيشرفت است.
*  از سوی دیگر دارای یک حلقه در دست  به عنوان رعايت  حلقه ای از اصول  ، به نمایندگی از وفاداری و صداقت است که اساس فلسفه زرتشت است. چپ بودن دست نشان شيفته بودن دل و جان به اهورامزدا است، چون دست چپ به دل نزديكتر است.

 

فروهر در باور سنتي زرتشتيان ، وجود انسان از چهار گوهر تشكيل شده است كه بهم پيوسته اند و از تاثير آنها بر يكديگر ، پويندگي و بالندگي از هر فرد سرچشمه ميگيرد. اين چهار جز عبارتند از ” تن و جان ” كه مربوط به جهان مادي اند و ” روان و فروهر ” كه مربوط به بعد مينويي سرشت آدمي هستند.

در اوستا از پنج نیروی باطنی بدین ترتیب سخن رفته‌است:

 1. اهو  ( جان )
 2. دئنا  ( وجدان )
 3. بئوذ ( قوهٔ ادراکه )
 4. اورون ( روان)
 5. فروشی ( فروهر )

نماد فروهر ميگويد:

رو ح انسان قبل از تولد تا به حال وجود داشته و تا وجودش و پس از مرگ نيز ادامه خواهد داشت تا آن قدر رشد كند تا به اتحادي معنوي به خدا برسد كه در اوستا به آن گفته ميشود:

 • Frasho – kereti*

تاریخچه Faravahar( فروهر)


در كتيبه هاي به جا مانده از مردم آنوناکی از سیاره نیبیرو، كه گفته ميشود به وجود آورنده تمدن سومریان بوده اند و  به دلیل تغییرات آب و هوایی و خشک شدن هوا در ۳۶۰۰ پیش از میلاد مجبور به ترک زمین شدند  نمادي مانند فر وهر ديده ميشود .

بجز اين سابقه طراحی نماد*  فروهر*  در الگويي از يك پرنده  با بال هاي گسترده در مصر باستان شناخته شده و   آغاز می شود.  در مصر باستان ،ااين  الگو،  پرنده تلطیف شده اي  است که به عنوان تصویر عقاب با  بال هاي گسترده شناخته شده است و وي‍ژگي آن نيز اينست كه ، یک پرنده در حال  پرواز نشان داده شده است با بالها و دم آن ، و در حاليكه پاها را  باز کرده اند.


تصویر عقاب با بال گسترده آن  در ایین و تشریفات نشانهای خانوادگی با  ویژگی خاص طرح شده بوده اند و چنين طرحي بار ها در طول تاريخ  در فرهنگ ها  استفاده  شده است  ،همين طور كه اكنون نيز در حال استفاده است  از جمله در آمریکا ، که به صورت  بال گسترده در   مهر و موم و  از ویژگی های دولت ایالات متحده استفاده مي شود.
با گسترش كشفيات باستان شناسي در مصر در گنجینه اوه  )آنخ آمون ) ankh – amoun است که بدن پرنده با سر انسان برجسته ، اين  نقش دوباره ظاهر ميشود.كه تا حدي نزديك به فر وهر در زرتشت است .  طراحی های مصری که از ویژگی های آفتاب دیسک با بال است و  این  آفتاب دیسک نشان دهنده Horus ، شاهین مي باشد..
اما دیسک بالدار از همان ابتدا تقريبا  نمادی از سلطنت الهی (  یا به نفع الهی براي  شاه) بوده است يا به اين عنوان هم استفاده شده است.

در سوریه نيز ، آن ، در مهر و مومي از تمدن میتانی (c.1450 – 1360 قبل از میلاد نشان داده شده است.


اما اين نقش ، باشكل انساني  و بدون شکل انساني هم ديده  می شود.

 


بدون شکل انسان ، آن را نمادی از) Shamash شمش )خداي آفتاب ميدانسته اند و  با چهره انسانی ، آن را نمادی از خدای ملت آشورميدانند كه  در بسياري از مهرو موم هاي حجاري شده ديده ميشود. اين نقش راه خود را در ميانه ی هزاره ی دوم به سمت آشور باز نمود.در آنجا خصوصيت هنری ويژه ای يافت. براي مثال نمونه هايي بر ويرانه هاي * توکولتیــنینورتا * (۸۸۴ـ۸۹۰پ م) * آشور نصير پال۲*  *۸۵۹ـ۸۸۳پ م  * و * شلمانصر ۳ ( shalmaneser 3) ظهور کرده اند.  چهره شاهانه  حجاري شده درون آن هم به نظر ميرسد با تكامل هنر،  طراحي بهتري شده اند و گويي بعد از آن براي بسياري از دول و تمدن ها بصورت ماندني به تصويب رسيد.

 

در ايران هم  در برش هاي  سنگ مقبره پادشاهان هخامنشی كه  در بيستون ایران حک شده، ديده ميشود

… آنچه عجيب بنظر ميرسد اينست كه هر كنده كاري با كنده كاري ديگر متفاوت است ! با اين حال  در یکی از آن ها ،نقش  بسیار بسیار شبیه به نسخه آشوری ( با بال مربع) است.

از  آن جايي كه آن چه در  تخت جمشید حجاری شده(مرکز سلسله هخامنشی )، که  جايگاه كمال  فروهر است پس دقيق تر،  مفصل و ریزتر پرداخته شده   است و به  کمال آن نزديك تر ميباشد اين را هم بگوييم كه بنظر ميرسد  اين نقش براي هخامنشيان بيش از يك فرم كه به صورت يك نماد باشد در پرسپوليس قرار داده شده است!

پژوهشگران بر اين نظر مشكوكند  كه آيا اين شكل انساني خداست براي زرتشتيان؟يا همان اهورا مزدا؟

آيا چنين است ؟

پاسخ زرتشتيان اين است كه  در آيين زرتشتي اهورا مزدا انقدر متعاليست كه با هيچ شكلي قابل تصوير كشيدن نيست پس اين نميتواند درست باشد و درست نيست .

 

با اين حال  ميتوان آن را به شكوه ايرانيان در زمان زرتشت نسبت داد كه با افتخار بر همه جا با عدل حكمراني مي شده است.

* مطلب جالب  ديگر اين كه  پس از هخامنشیان ، تصویر Faravahar ناپدید شده است از هنر عظيم پارسی!

هیچ مدرکی هم  برای آن كه بگوييم  به عنوان الگوي خدا بعد از… در هنر باقی مانده از دوره اشکانی ، وحتي بعد  آن وجود ندارد!

تنها در هنر از دوره ساسانیان با بازنگري به گذشتگان  حدود 250-650 میلادی  هنر ساسانی *کند اکو از  برخی از ویژگی های منحصر به فرد فروهر حفاظت و استفاده شد آن هم به عنوان نمادهای اصلی سلطنت ساسانی و حفاظت الهی آن هلال ماه در یک دایره بود ، با روبان جریان از دو طرف حلقه ….

 

بااين تفاصيل چرا از همان ابتدا اين همه تفاوت ميان اين  نقوش هست؟به طور واضح تر،  نماد زرتشت، با نقشي كه كنار قبرداريوش و بعضي نقوش در مكان هاي ديگرديده ميشود  ، تفاوت هاي عجيبي دارد ! شايد اين نقش مفهوم ديگري دارد؟

 

بعضي از محققان از جمله ، اميد معين با تحقيقاتش عنوان كرده اند  كه  اين نماد در خيلي جاها   با نظر زرتشتيان همخواني ندارد.براي مثال  وي چنين ميگويد:

سه ردیف پر در بالها!!
طبق گفته ی
زرتشتیان سه ردیف پر در هر بال فروهر اشاره به سه شعار زرتشتیان دارد: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک
اما در کنار قبر داریوش بالهای نقش فروهر از
چهار قسمت تشکیل شده و در تصویری که پس از آن می آید، سه ردیف است

با توجه به تصویر فوق ما چه مفهومی را برای ردبف چهارم بالها می توانیم اضافه کنیم؟


دم یا دامن!!
بنا به گفته ی زرتشتیان، در قسمت
دامن یا دم فروهر، سه ردیف پر مشاهده می شود که نشانه ی پندار بد و گفتار بد و کردار بد است که باید زیر پا گذارده شوند.
اما در شكل زير كه از
نمای کتیبه بیستون گرفته شده تنها دو ردیف می بینیم که با تعریف امروزی این نگاره مغایرت دارد.


پیرمرد!!
پیرمرد
در تصاویر فوق که هر دو متعلق به زمان داریوش است نزد زرتشتیان اینطور تعریف می شود: «چهره ی پیرمرد سالخورده اشاره به شخص نیکوکار و یکتاپرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب و پسندیده اش سر مشق و الگوی دیگر مردمان است. حلقه دایره ای که در دست پیرمرد قرار دارد، نشانه پیمان با پرودگار و همبستگی ها است
در تصویر اول که از نقش رستم گرفته شده پیرمرد با لباس
و کلاه پارسی است. همین تصویر نیز در تخت جمشید با همین شمایل وجود دارد لیکن با سه ردیف بال. اما در بیستون پیرمرد نیکو کار نماد زرتشتیان لباس و کلاه اشوری و بین النهرینی بر تن دارد!! از شمایل چهره این اثر کاملا واضح است که او ماهییتی غیر پارسی دارد.
ممکن است
بگویید احتمالا حجاری که این نقش را می تراشیده فردی بین النهرینی بوده که در حکومت داریوش خدمت می کرده و با فرهنگ ایرانی اشنا نبوده اما آیا این حجار بین النهرینی مجاز بوده که در کتیبه طویل و عریض داریوش پرچم دولت اشور!  را بر روی کلاه پیرمرد سالخورده که نماد فروهر هم نیز می باشد، حجاری کند؟


اما اين دايره چيست؟

این دایره هیچ سابقه ای در هیچیک از نمادهای موسوم به فروهر در ایران ندارد جز بیستون و در عوض در چندین لوح بابلی میتوان آن را مشاهده کرد و تقریبا در تمام حجاریهای آشوری بشکل مچ بند به فراوانی استفاده شده.

حجاري ها ي تنديس با نقش دستبند و سطل را كه بخاطر داريد؟ نقش دستبند ها همان هست كه در سمت راست با فلش قرمز نشان داده و در تصوير چپ همان است با اندكي تغيير كه در لوح سومريان و كتاب معروف  سيچين ديده ايم.


تصویر
دیگری که بر ابهام این نماد می افزاید این است که نقش دیگری از نماد فروهر در موزه لوور وجود دارد. در این نقش نه تنها از حلقه دایره در دست پیرمرد که نشان پیمان با پرودگارست اثری نیست ؛ بلکه چهره همین پیرمرد سالخورده و نیکو کار نیز وجود ندارد.


با این وجود آیا می توان ادعا کرد این نقش نشان دین زرتشت است؟ چرا ساسانیان که یک حکومت دینی بر پایه زرتشت است، هیچ وابستگی به مفهوم فروهر نداشتند؟


اين نظر وي واقعا قابل تعمق است و حقيقتي در آن نهفته است. اما چيزي كه به زعم من ( نويسنده و مترجم متون  اين تحقيق) ايشان بدان اشاره نكرده است چيزي است كه شبيه پا در اين نقوش ميبينيم! كه گاهي مانند پاي حيوانات(سم)در نقوش زرتشتي  ! گاهي مانند پاي پرندگان به صورت سه شاخه ! گاهي به مانند گوي حلزوني شكلي مدوربه بيرون  ميباشد در صورتيكه اگر حالت جمع شدن براي چنگال پرنده اي باشد بايد به داخل باشد نه به سمت خارج !

ديگر اينكه گاهي كوتاه كوتاه نمايش داده شده و گاهي بلند و آماده براي فرود!

اما اگر اين موجود نشان يك نوع پرنده است چرا در حال بال زدن و با بالهاي مواج نقش بندي نشده است!!!و هميشه بالها بصورت باز هستند!

هيچ كس نميداند براستي فروهر چيست اما تاريخ نشان داده است كه چه قبل و چه كنون اين بعنوان نماد نعمت و فضل  الهي است . شايد گاهي  نشان دهنده شخصي است كه از آسمان آمده تا چيزي را رسميت ببخشد  .

 

و نيزعنايت بفرماييد به يك مطلب ديگر كه در بالا عنوان شد ( تكامل روح در حلقه وسط نقش ) يعني  هنگامی که زندگی انسان بر روی زمین به پایان رسیده ،روح انسان هاي خوب به زمين برميگردد كه اين ميتواند همان  الهام بخش برای باور یهودی و مسیحی در «فرشته نگهبان» باشد (انجیل متی)

 

در اين جا ميتوان به مطلبي اشاره كرد و آن اين كه، به  طور شگرفي در بيشتر اديان و…حتي ما  ايرانيان براي احترام به ارواح پاك انسان هاي خوب،  آخرين روز هاي سال را ( درست قبل از سال نو فارسي كه ماه مارس آنان ميشود)  براي احترام و تجليل از روح رفتگان  اختصاص داده مي شود كه گفته ميشود ارواح به زمين ميايند و …

.
افسانه هاو روایات اقوام  مصري نيز از اين نقش به عنوان فره وشي يعني ، ارواح مردگان كه می تواند مقبره خود را ترک پرواز كرده   در سرزمین ها  زندگی کنند ، استنباط ميكنند و اين فره وشي را لطف خدا ميدانند كه پس از مرگ باز هم وجود دارند تا به كمال برسند .

نكته اسرار آميزي كه با توجه به نكات مبهم در اين نقاشي و تشابه آن در همه اقوام و… وجود دارد يك ايده باطني است كه از اين طرح به عنوان يك وسيله هواپيما مانند بعنوان فرود روح انسان دوباره و پس از مرگ براي سير تكامل(با آن حلقه)  با بالهايش به صورت هاي گوناگون و بصورت نمادين چون مرد و پرنده و حيوان (در حالت تناسخ  يا روح در زمين) … وجود دارد كه افكار عرفاي بسياري را بخود مشغول كرده ..

براستي نماد فروهرچيست؟ نماد زرتشت يااثبات  بازگشت روح پس از مرگ به زمين ، سفينه اي از نيبيرو يا نماينده اي بال دار براي رسميت بخشيدن به موضوعي مهم بعنوان نمايند ه اي ازآسمان؟چرا با اينكه اينگونه بر فراز آثار تاريخي ما مي درخشد چون يك سر و راز مدفون شده در قلوب، نسل به نسل به ما نرسيده و از درك حقيقت وجود آن عاجزيم!؟

وقت آن است پس از هزار سال  گمنامی ، فروهر كه به رايگان از دیوارهای تخت جمشید در پرواز است و همچنان بر تارك آثار باستاني سرزمين  ايران ميدرخشد به زودي  با توجهات  مختلف  علاقمندان با كشف حقيقت ، معنای جهانی خود راكه  لبريز از نور ، عقل ، عدالت ، و فضل خدا می تواند باشد با الهام بخشيدن به جهانيان به ظهور برساند .

پيوست:

* جزیره مصنوعی نور که با طرح فروهر قرار است در اطراف شهر سیراف ( نزديك بوشهر) ساخته شود با كمك معماران بسياري در حال انجام است.   http://iranpardis.com

 

** بسياري بر اين عقيده اند كه اين كلمه فروهر نيست و فرهوور درست است . از آن جايي كه استفاده از كلمه فروهر بيشتر باب بوده است از اين كلمه در اين تحقيق استفاده شده است.  فَروهَر یا صورت اوستائی آن فَروَشی یا در پارسی باستان فَرورتی و در پهلوی فَروَهر و در پارسی فروهر یکی از نیروهای باطنی است که به عقیدهٔ مزدیستان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار می‌ماند. به دين زرتشت *مزدیسنا* ميگويند .

 

*** برپايي » عيد اموات » (فرهور) يکي از مهمترين جشنهاي شب عيد نوروز باستان است، که در برخي از مناطق کشور در ايام نوروز برپا مي شود که در اين عيد که پيش از آغاز تحويل سال نو برگزار مي شود، مردم با سبزه و گل و شيريني به زيارت اهل قبور مي روند.
در جشن فرهور ايرانيان بر اين باور بودند که در پنج روز پاياني سال اموات و درگذشتگان شان از آسمان به روي زمين مي آيند، به همين جهت اقدام به خانه تکاني مي کردند       http://www.rasekhoon.net

 

****‌ چنبره ی (حلقه ی) در دست چپ فروهر: نشان پيمان سپند (مقدس) مشيا با اهورامزدا در پيوستن به اشويی است. اين نماد امروزه بگونه ی انگشتر پيوند (حلقه ی ازدواج) در همه ی جهان بكار گرفته می شود. زن و شوهر نيز با دادن انگشتر پيوند در دست چپ، پيمانی سپند را با يكديگر می بندند كه هميشه به يكديگر زنهار دار (وفادار) باشند     http://www.porsojoo.com

 

***** در آيين زرتشت، بهشت برين يا دوزخ سوزان نويد داده نشده است !! دوزخ و بهشت در همين جهان است و هرچه بكنيم به خودمان برمی گردد.     http://www.porsojoo.com

 

****** در آيين زرتشت ،  اهريمن (شيطان) هستی جداگانه ای نيست كه همواره در کمین باشد كه انسان را  گول بزند و او را از راه راست كژ كند! بلكه اين نيروی اهريمنی، در درون او جای دارد و اين اوست كه با پشت سر گذاشتن اين نيرو وتكامل ، توانا خواهد شد كه به اهورامزدا نزديك شود. اين انسان است كه هر لغزشی را گردن كسی می اندازد،كه  شيطانش مي نامند ، سستی او در برابر دشواری ها و سختی ها است. .     http://www.porsojoo.com

*******  اين حلقه مدور در اين نگاره ها هم ديده ميشود و نيز شبيه اين دو دستبند طلا در موزه لوور است.

با تشكراز شما براي عنايت به اين مطلب و پوزش به جهت نواقص ازديد پر ارج شما  ، منتظر نظرات صميمانه دوستان هستم. تقديم به همگي دوستان آشنا در  https://ufolove.wordpress.com

پاييز1389

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com آزاد میباشد.

پ . ن : با تشكر فراوان از ليلياناي عزيز براي ترجمه و گردآوري اين تحقيق و ارسال آن.

Posted on نوامبر 12, 2010, in نماد فِرَوَهَر and tagged . Bookmark the permalink. 116 دیدگاه.

 1. سلام جناب ufolove.
  شما اگه امکان داشت يه سري به وبلاگ من بزن تو قسمت ذوالقرنين تو پايين مطلب يه چيزي نوشتم

  • عرفان جان اين نوشته اي كه شما نوشتي در صورتي است كه كوروش همان ذوالقرنين بوده باشد.در حالي كه اين نماد فراتر از دوره كوروش است.

 2. جالب بود رامتین

  تشکر

 3. مرسی .
  این نماد نشانگر یک طول موج است.

  • ميشه بيشترر توضيح بفرماييد؟

   • خلاصه ی یکی از مقالاتم:
    دایره نماد چرخش است و خط راست نماد حرکت .مجموع این دو نماد مفهومی دارد .مفهومی که می گوید ذره یا هر چیز دیگری هم می چرخد و هم به جلو می رود که این خود نماد حرکت موجی است.ما می توانیم با بررسی نقاط تقاطع شکل فرضی موج روی شکل فروهر به فاصله ای بین این نقاط برسیم.این فاصله مضربی از ثابت پلانک است.
    دوستان من دیگر در وبلاگ کار نمی کنم سوالات خود را به ایمیل izadiar_production@yahoo.com بفرستید

   • از توضیح این نماد ممنون.من الان نظر شما رو خوندم

   • ممنون. چرا نمياين!!!!

 4. آفرین به لیلیانا … فوق العاده بود. هرچند که این نمادی است آسمانی و برخی شواهد نشان می‌دهند که از بین‌النهرین به ایران آمده و بعد دگرگون شده که تفاوت‌های فراوان میان نمادهای فروهر که در این پست به آنها اشاره کردی نشان می‌دهد که این نماد انحصارا به آیین بهدینی تعلق ندارد.

  اما در کامنت‌های مربوط به پست قبلی شخصی یک سری ادعاهایی کرده بود. در جواب به او باید گفت که وب‌های من innovativemuse.com و alienworld21.blogspot.com به خوبی جایگاهم را در دنیای وب نشان می‌دهند و این از بدشانسی آن افراد است که دنیای وب انحصار را از روزنامه‌ها و تلویزیون […] ستانده. برتری امثال ما و زبونی آنها در دنیای مجازی خواری است در چشمانشان!

 5. ليلياناي عزيز ميدونيم كه گردآوري و ترجمه چنين متني چقدر دشواره، ولي برخلاف بعضي آمده هاي اين گفتار، به نظرم اين نماد به اهورامزد ربطي نداره..زيبايي نقشش فارغ از اين افسانه هاست…گردونه ميان دوبال و زيرشكم نماد تخم و نژاده، حلقه در دست چپ نماد پيمان و قراره و دست راست به دعوت از صلح و دوستي بالا آمده…نگاه مرد به سمت چپ اشاره به نيمه مونث وجود انسانه كه جايگاه قلبه و داره از عشق گفتگو ميكنه!..بالهاي كشيده از گستردگي قلمروي حرف ميزنه كه از اتحاد ملتهاي گوناگون تشكيل شده يا ميشه…بينهايت از اين مطلب مهم و با ارزش سپاسگذارم، راميتين و ليلياناي عزيز

  • بله اين جا هم همين گفته شده .

   • خطوط مورب و قرينه در امتداد دم و متصل به تخم ميتونن ريشه هاي نر و ماده زندگي باشن كه بنا به ذوق سازندگان گاهي به يك كمان و گاهي به چنگال عقاب تصوير شده كه با شكارش موجب بقاي زندگي و حياته.

   • به شكل كمانش رو ميگن خداي جنگ البته قطعا اين نيست

   • اولين سلاح مردم پارس تير و كمان بوده..و همچنين ميدونيم كه اين نشان و انديشه نژاد آرياست..تاريخ آريايي چيزي به اسم خداي جنگ به ياد نمياره!..

   • منم گفتم كه اين درست نيست.در توضيح حرف شما گفتم كه اينم گفته شده …كه درست نيست. حق با شماست .ممنون اگه بازم چيزي ميدونيد بفرماييد.

   • آيا پنجه هاي سه شاخه در پائين تصوير ما رو به دوران فريدون نميره؟!…سه پاره شدن نژاد آريايي…ياد دكتر جنيدي افتادم..هر جا هست براش شادي و سلامتي آرزو ميكنم..شايد چيزي كه فكر ميكنيم ريشه، پا، كمان يا هرچيز ديگه باشه، داره از سرچشمه هاي نژاد آريايي حرف ميزنه!..

 6. خيلي قشنگ بود.چرا واقعا اين همه تفاوت ما بين نمادهاي فروهر در جاهاي مختلف وجود داره؟خيلي عجيب ولي در عين حال خيلي زيباست!ممنونم از مطالب قشنگي كه تو سايتتون ميذاريد.

 7. فرها د سدادی

  لیلیانای ادیب و رامتین دلاور درود.

  باسپاس از مطلب خوبی که لیلیانا تهیه کرده ، برای من در این نقش ، همیشه 2 چیز حایز توجه بوده : حلقه ی دواری که فرد داخل آن قرار گرفته ، و حلقه ای دیگر که در دست دیگر این نماد (راست یا چپ ) می بینیم …وشکل وفرم حلقه نیز بسیار جالب است ومرا همیشه به یاد چرخه ی اورابوراس می اندازد ، حلقه ی تکرار زمان ، زندگی و…
  برای اینکه بار دیگر به تخلخل متافیزیکی ! متهم نشوم ، بار دیگر از لیلیانای عارف و ادیبم تشکر می کنم …
  بدرود و برکت باشد.

 8. بله .به ااهورا مزدا ربط نداره. هر چه شما گفته ياد بنوعي در متن هم همين اومده و من خلاصه تر گذاشتمش .اما اين مفهوم هاي ديگه هم داره كه سعي كردم بهش اشاره كنم. خواهش ميكنم.

 9. فرهاد گرامي درباره پاهاش چي فكر ميكنيد؟

  • فرها د سدادی

   لیلیانای گرامی ،
   در مورد پاهایش ، من چنین فکر میکنم ، که یک جور حالت کایمرا ، در دوران باستان وجود داشته ، یکجور اختلاط نژادی بین نسلهایی از بیگانه ها (سیرین ها /خاکستری ها/ اوریون ها /و… واجداد ما ها بوده …البته در برخی کتیبه ها پاهای 3 شاخه این نماد جمع شده و حلقوی به نظر می آید ، در کل ، ارتباط این نماد با سواستیکا و در نهایت ، شکل و فرم کهکشان راه شیری خودمان را دور از ذهن نمی دانم ، اگر دقت کنیم ، هر دو نماد ، شکل خلاصه شده ی کهکشان را ه شیری اند …
   همانطوری که شکل بشقاب مانند یوفوها ، شکل خلاصه شده ی کهکشانهای دیسکی شکل است …
   در هرحال ، شکل وشمایل آن و وجه تشابه آن با کتیبه های مشابه سومری در اعطای حلقه ی قدرت جالب توجه است .
   باز هم ممنون از این مقاله ی خوب میراث فرهنگی شما دوست گرامی ام.

 10. چرا ما اين همه تنديس به شكل نيمه انسان و حيوان داريم؟ !!!!!!!!!!!!

 11. بسیار زیبا آفرین . ایول

 12. با تشکر از لیلیانای عزیز
  من هم خیلی راجع به این نماد کنجکاو هستم و مخصوصا شباهت ان با تصویر حکاکی شده خدایان سومر، و خیلی کنجکاوم بدونم اون سه نفر سوار بر اون بال یا وسیله کی هستند؟ ان شئی که به شکل یک خط مماس بر یک دایره ست چی ست؟ و اینکه چرا گاهی اوقات دو پای پرنده هستند؟( در متنی راجع به حزقیال نبی فکر میکنم بود که یک شی پرنده و سه نفر به شکل انسان پرنده فرود میاند و با کسی صحبت میکنند…)
  در همین وبلاگ هم یکی از دوستان گفته بود کلمه اهورا بسیار دیرینه ست و در فرهنگ هند و چین یک جن با جنبه شیطانی و بسیار کهنه و بعدها به اشتباه یا از روی عمد با کلمه مزدا ترکیب شده…
  این ترجمه جدیدترین کتیبه سومری ست که از بس سرش شایعه و پنهانکاری شد شک داشتیم که در وبلاگ قرار بگیره و یه عده میگن الکیه یه عده میگن درسته، و اینکه کتیبه رو مقامات بالا تصاحب کردن، به هر حال ترجمه ای که کردم براتون میذارم(این ادامه همون کتیبه ها ست که قسمت قبلی در دوره طوفان نوح بود فکر میکنم):
  مقرر و تعیین شده بود این قوم برمیگردند
  (نا مشخص)
  (نا مشخص)
  اقوام انسان به رحم مادر بازمیگردند
  به نیبیرو ، الهه مادر آفریننده ابدی
  (نا مشخص)
  (نا مشخص)
  آنوناکی دست به آفرینش زدند
  از آسمان ها، آنوناکی برای خلق خود دست به آفرینش زدند.
  (نا مشخص)
  ان، انلیل، انکی و نیرهرساگ، خالقان مردم سیاه موی.
  بنا کنندگان اریدو، باد-تیبیرا، لارسا، سیپار و شوروپاک.
  (نا مشخص)
  نخستین شهرهایی که بنا کردند.
  (نا مشخص)
  این ها زایندگان (حمل کنندگان) قوم ها بودند
  مردان قدرتمند و شهیر که نفیلیم را بیرون راندند
  و مراسم و سنن بارگاه الهی را برپا کردند
  (نا مشخص)
  این ها نسل ها بودند، اقوام پرجمعیت
  این اقوام انبوه به آسمان ها رفتند
  (نا مشخص)
  آنوناکی، ان، انلیل، انکی و نیرهرساگ
  پیام آوران الهی را فرستادند
  (نا مشخص)
  به انتظار بازگشت آنان هستند، بازگشت نوادگان خود، آفرینندگان انسان انتظار میکشند
  (نا مشخص)
  با قلب هایی آکنده از اندوه، سرشار از شوق، آنها انتظار میکشند

 13. در مورد فرشته های نگهبان، اگر با پگی کین اشنا باشید، توسط ارتباطی با نژاد خزندگان این طور استنباط میشه که اینها هیچ کدام «فرشته نگهبان» واقعی نیستند…البته قبول حرفهای پگی کین به استنباط شخصی هر فرد بستگی داره،من سعی میکنم مطلبش رو بفرستم.
  در مورد این کتیبه سومری اگه کسی میدونه جعلی بوده یا نه لطفا اطلاعرسانی کنه

  • کامورا جان بی صبرانه منتظریم
   ممنون آقا رامتین
   ممنون خانم لیلیانا

   • بله این ماجرای پکی کین البته خیلی تند و غلیظه و از اساس خیلی چیزا رو رد میکنه…و احتمالا مخالف زیاد پیدا میکنه البته شاید نه در این جمع ولی افرادی با اعتقادات مذهبی سفت و سخت نمیتونن قبولش کنند.
    راستی استارسید جان شما گفته بودید با بعضی از این موجودات خزنده ها و…برخورد داشتید! چرا راجع به تجربیاتتون نمینویسید؟ من خیلی کنجکاوم بدونم؟

   • ممنون كامورا …من دارم تمام موزه هاي ژاپن . چين و عراق اسكندريه و يونان و ايتاليا و …. رو ميگردم تا ببينم ديگه چي از اين فروهر پيدا ميشه ….اتفاقا چند تا عكس ديگه هم پيدا كردم . كه جالبه . بعد اونا رو هم ببينيم در ضمن تنديس ها و مجسمه هايي با شكل انسان و مار پيدا كردم يه جوراييي خزنده هستند !!!و همينطور اسفنكس به شكل مونث اون! من تا حالا ديگه با ديدن اين عكس ها فكر ميكردنم نيمه آدم ها فقط مرد هستند!!!و تنا..سخ هم اگه عنوان شده واسه اونا … فقط در مردان رو قبول داشتن … اما…

   • اونا حافظرو پاک میکنن..همین هاییم که یادم مونده به سختی به یاد میارم..قبلنها فکر میکدم شاید خواب بوده..ولی وقتی دیدم کسان دیگه ای هم از این دست تجربیات داشتند باور کردم که حقیقت بوده..چشم سعی میکنم چیزایی که تو ذهنم باقی مونده رو یه روز کامل بزارمش..البته نمیدونم علتش چی بود شایدم همین تجربه ..زمانی نابغه ی اختر فیزیک بودم بالاتر از سطح کتابهای دانشگاهی و کلا چیزهایی که در دسترس عمومه ..ولی به علت نبود امکانات ..دیگه نشد..میگم شاید تاثیر اون بوده..خیلی چیزها به صورت نا خودآگاه نسبت به تئوریهای فیزیک تو ذهنم مونده…..این خودش یه موضوع عجیبیه برام..یه علتش هم ترسی مشابه تجربه ی آقا رامتین (مخترع)..یکی از علتهاییه که وارد کار نشدم.
    ممنون که دقت کردید.

   • الان میگن ..چه تعریفی از خودش میکنه..:d..ببخشید اگه یکم تند و نافهوم نوشتم..آخه یکی بالاسرم بود..:d میگفت زودتر بیا بیرون..عجله ای شد..

   • من خیلی کنجکاو هستم ماجرای کامل رو بخونم حتما در قسمت تجربیات خوانندگان بگذارید. به نکته بسیار جالبی برخورد کردم . لطفا بنویسید که چه چیزی برای شما اتفاق افتاد

 14. همیشه این شباهت انلیل و انکی با پیرمرد فروهر برامون شک برانگیز بوده
  شاید ربط داشته باشند

  • بله و گاهي بنظر مياد اين حلقه وسط يه دايره هست كه اونا توي اون ميايستادن .يك چيزي شبيه پرنده بوده و وسطش خاليه توش ميرفتن و اون حركت ميكرده . انقد شكل ها مختلفه كه ادم هزار فكر ميكنه

 15. يا بازگشت انسان رو در زندگي بعدي به صورت حيوان ميديدن اما بصورت انسانش هم هست… توي عكس هاي جديدي كه پيدا كردم.

 16. http://www.archaeologydaily.com/news/201011095492/The-magic-of-the-mummies.html
  جادوی مومیاییها : در کتاب مردگان وردی وجود دارد که خواننده را به مار تغییرشکل میدهد «…من مار کهن هستم هر روز به خواب میروم و هر روز زاده میشوم…» این ورد با حروفها و سمبلها که حامل جادو هستند برای مومیاییها بود …. مانند ماری که نماد چرخه زندگی ست.
  این مطلب از سایت باستانشناسی کاملا معتبر http://www.archaeologydaily.com/news
  هست و سایت خیلی خوبیه کلی مطالب خوب و جالب و گاها عجیب داره، پیشنهاد میکنم همه تون هر روز سر بزنید و مترجمان عزیز که در این زمینه هم تخصص دارید میتونید بعضی مطالب رو ترجمه کنید

 17. سلام. لیلیانا ممنون از مطلبت . مطلب جالب بود .

  رامتین جان راجع به ایمیلت هم که چندی پیش فرستاده بودی شرمنده ام که جواب ندادم. امروز بعد از مدت ها ایمیلامو چک کردم. واقعا ببخشید.

  امیدوارم همیشه پیروز باشید.

 18. از این تندیسهای نیمه انسان نیمه حیوان در هند زیاد هستند و نیمه مونث هم همینطور

 19. با بال هستند؟

  • من تا حالا در عکسهای پراکنده ای که دیدم نه یادم نمیاد که بالدار باشند اما اکثرا نیمه مار نیمه انسان هستند که هم مرد و هم زن در این مجسمه ها هست.
   اصلا تمدن سومر و اینا هیچی، من هنوز تو کف اون تمدن کشف شده جیرفت هستم! چند قرن قدیمی تر از تمدن بین النهرین و با خطی پیشرفته تر از سومریها! اونطور که میگن کلی غارت شد. در همین سایتی که معرفی کردم و اخبار باستانشناسی ایران رو هم همیشه میذاره که تلویزیون ما تک و توک ازش میذاره، در انتهای تاپیکی مربوط به کشف تونلهای زیرزمینی در فک کنم یکی از روستاهای اطراف اصفهان نوشته بود از چن سال پیش باستانشناسای ایرانی حق ندارند کشفیات ایران قدیم رو با باستانشناسای کشورای دیگه و مراجع بین المللی تبادل ارتباطات کنند

 20. ا راستی مطلب «صورت فلکی خوشه پروین ، خانه ی نیاکان آسمانی قبیله آفریقایی CHOKWE» رو که فرهاد گرامی ترجمه کردند ببینید، عکس موجودی با پاهای پرنده

 21. البت اين 3 تا جمله جالبه كه ربطي به موضوع نداره و فقط توش كلمه اهورا مزدا اومده حيفم اومد نگم!
  ممنون ليلياناي عزيز و ufolove بابت زحمتاتون .

  1. داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد

  2. کوروش کبیر : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ

  3. پیامبر اکرم به علی (ع) : ای علی در 3 جا دروغ نیکوست : میدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم .{ وسایل الشیعه – جلد 12}

  • سومین جمله پلشت اسسسسسسسسسسسسسسست.اهورا مزدا مردم را از عمل کردن به سومین جمله که نماد تفکر اعراب واپس گرا است مصون بدارد.

 22. خیلی جالب بود و عجیب غریب

 23. با سپاس و تشكر از مطالب مفيدي كه در سايت خوبتان براي آگاهي مردم قرار داده ايد فقط در مورد فروهر مطلبي گفته نشده است كه فكر ميكنم بد نيست اگر در دنباله مطالب باشد و آن اينكه طبق اعتقادات مردم ايران باستان و زرتشتيان فعلي فروهر در واقع ذره اي از ذات مقدس خداوند ميباشد كه در موقع تولد هر انساني در روان او جاي مي گيرد تا او را به راه راستي و درستي ( نور ) هدايت كند و نماد روشن آن ميتواند وجدان هر شخص باشد كه هميشه سدي محكم در برابر وسوسه ها و اعمال زشت ميباشد و اين فروهر بعد از فوت شخص به همان پاكي و روشني اوليه خود به اصل خويش برميگردد.

  • ممنون در مطلب ذكر شده اما بطور طولاني تر…كه انسان بايد راه رو بعد زاز مرگ طي كنه تا به حد مقبول خدايي برسه

 24. مرسي از زحمتي كه بابت ترجمه و جمع آوري كشيده شده بود.
  با دوست عزيزي يكبار كه صحبت ميكرديم بيشتر به نظر سفينه يك نفره اي مي آمد كه مي توانست با فاصله اي از زمين قرار گيرد و دو پايه زيرين شايد براي فرود بوده است و پرهاي زيرين نشانه اي از آتش به هنگام پرواز هر ماشيني كه ما امروزه هم پايين موشك ها مي بينيم. حلقه گرد هم كه در دست مرد است به فرمان بيشتر شبيه است.
  البته اينها فقط يك سري نظريه هستند.
  رامتين عزيز مي توانم از شما بپرسم و يا توصيه كنم كه مجموعه كوه هاي سفيد را خوانده ايد؟

 25. بچه ها تمنا مي كنم …. واقعا نظر تونو با دقت در عكس ها بفرمايين.ميخوام نظراتتونو درباره اين نماد بدونم .كمكم ميكنه به درك بهترش.و اگه چيزي دارين در اين باره بفرستيد به ايميلم. mm_katrinدر ياهو.

 26. سلام میشه اگه آی دی دارین منو اد کنید ممنون

 27. فرها د سدادی

  لیلیانای گرامی ام درود …
  مقاله ای یافتم با جستار winged symbols در جناب گوگل علیه الرحمه که اگر نبودندی ، ما نیز نباشیدندی! که ماحصل آن بیش از 400 هزار مدخل بود و حدیث تکراری گاونر می خواهد و مرد کهن …! ولی خوب بطور ام پیت یری وار با گوگل ترانسلیتور یکی را برگزیدیم به حاجت و نیاز ، القصه بخوانید با نشیب وفراز !چون زیاد فرصت ویرایش نداشتم ….باعرض پوزشی شیر فرهادی ….
  ماحصلش این است :نماد فروهر ، نماد هوروس ، خدای خورشید است در مصر باستان و پاهای کذایی ، 2 عدد افعی ناقابل است برای حفاظت امپراطوری مصر در مقابل حملات سایر امپراتوریها …( انکی ها ؟ اوریونها ؟ سیرین ها ؟ …اصلا نماد افعی نماد چه بوده ؟ اسلحه ای مرگبار لیزری /اتمیک باستانی …سدوم و گومورا چگونه نابود شدند ؟ قوم لوط ؟ زن لوط به عقب برگشت و تبدیل به سنگ نمک شد….آیا واقعا فن دنیکن و سیتچین چیزهایی را از کتیبه های دنیای باستان بیرون کشیده اند…حقایقی که لابلای اساطیر گمشده اند …اصلا شاید ، فروهر ، یک اسپیس شیپ باستانی بوده ، یک کشتی فضایی با 2 لوله توپ لیزری در پایین آن ، و سفینه نشین آنهم ، خدای خورشید یا هوروس بوده ..حلقه ها چه بوده اند ؟ حلقه ی قدرت ؟ چرخ دوار تکرار کارما ؟ تناسخ روح و زندگی مجدد …. (فکر کنم کودک وار و کنجکاوانه و پرسشگرانه به قضایا بنگریم ، زودتر به نتیجه می رسیم …)
  اندیشه نگاری دنیای باستان به ما چه یاد می دهد ؟
  به نظر من پیشینیان ما ، آنچه که «می دیدند » ساده می کردند و بطور نمادین بر سنگها نقش می زدند که برای ما به یادگار بماند ، خوب ، ما اکنون برای نشان دادن مثلا الکترونی که دور هسته می چرخد ، از چند بیضی متداخل استفاده می کنیم ودر یکی از آنها ، گویی می کشیم که مثلا نماد الکترون است …باشد که در حقیقت الکترون دور هسته با سرعت سرسام اوری که می چرخد ، اصلا این شکلی نباشد ، در مورد کتیبه های باستان نیز وضع چنین است ،وحتی متن داستان ها ی تاریخی /باستانی (همانندرویای حزقیال نبی و بشقاب پرنده تفسیری او) به نظر من باید تمامی کتیبه ها ی این چنینی در تمدن سومر ، هیتی ، ایرانی ، استخراج وبا استدلالی قیاسی و روش مقایسه به ماهیت اشکال پی ببریم ، همانطوری که کامورای عزیزم اشاره کرد ، جغد /شاهین نمادهای کتیبه ی قبیله ی چوک وی به نوعی با هوروس در ارتباط هستند …!
  جالب اینجاست که نماد جغد در همه جا به چشم می خوره …در کتاب واتیلی استربیبر و کابوس هولناکش ، در کتاب گمشده انکی ، در فیلمهای هولناکی مثل از نوع چهارم و…بهر حال ، متشکر از مقاله بسیار جذاب و فعالیت برانگیز شما و سایر دوستان خوبی که بی آلایش نظر میدهند و من هم بسیار می آموزم …
  دیسک بالدار خورشید
  The winged sun disc as a symbol of protection is found on stela and above temple gates since the Middle Kingdom and was–during the Ptolemaic period only–very rarely worn as a protective amulet.[9] It was called the Behdety, ,[1] being associated with the god Behdety, who early on merged with Horus and was then known as Horus of Behdet. It was also referred to as the Great Flyer,[2] and in its female form it was associated with Hathor and called .[3]

  دیسک بالدار خورشید ، به عنوان نمادی از حمایت بکاررفته است و در بالای ستون سنگی یادبود دروازه ای که نماد»معبد پادشاهی دوره میانه» را در بر داشت ، قرارگرفته است .
  – تنها در طول دوره Ptolemaic – و بسیار به ندرت به عنوان یک طلسم محافظ ، استفاده شده است.
  [9] این نماد Behdety نامیده می شد ، [1 ] که با خدای Behdety ، که در اوایل با Horus ادغام و سپس به عنوان Horus Behdet شناخته شده بود ، همراه است.
  این نیز به عنوان بروشور بزرگ آن اشاره شد ، [2] و به صورت زن نشان داده شده که با Hathor همراه بود و به نام [3]) .[3]) آمده است( نام هیروگلیفی )

  * تصویر دیسک خورشید بالدار بالای دروازه معبد در (Edfu (4 ( در سایت هست)
  Since prehistoric times the idea existed of the heavens as a pair of falcon wings spread out over the world. On a first dynasty comb there is a depiction of a solar barque attached to a pair of wings floating through the sky.[5] The sun disc set between wings is known since the fifth dynasty: the symbol for the heavens had become a solar symbol. By this time Behdety had become identified with Horus, the divine ruler of Egypt, the royal uraeus serpents—protectors of the Egyptian kingship–were added, which since the New Kingdom wore at times the crowns of Upper and Lower Egypt respectively. The winged disk now symbolized the divine protection of the king.
  این نماد، از زمان های ماقبل تاریخ وجود داشته است . ایده ای بوده از آسمانها ، که به عنوان یک جفت بال شاهین در سراسر جهان پخش شده است. در شانه سلسله اول توصیف از پوست درخت خورشیدی متصل به یک جفت بال شناور در آسمان وجود دارد [5] دیسک غروب بین بال است از سلسله پنجم شناخته شده است : نماد آسمان نماد خورشیدی تبدیل شده بود . در این زمان با Behdety Horus ، حاکم الهی از مصر ، تبدیل شده بود شناسایی سلطنتی uraeus افعی هایی ، به شکل پشتوانه برای حفظ مقام سلطنت مصر ، اضافه شده است ، که از زمان پادشاهی جدید عینک در زمان تاج مصر بالا و پایین بود. دیسک بالدار اکنون بعنوان نماد حفاظت الهی از پادشاه بود .:
  [The One of Edfu], lord of Mesen,[7] with the many-coloured plumage, who shines in the horizon, at the head of the chapel of the North. May you protect your beloved son, the son of Re, Ptolemy living for ever, beloved of Ptah, the gods Euergetes.

  [یکی از Edfu] ، پروردگار Mesen ، [7] با بال و پر چند رنگ ، که در افق می درخشد ، در رأس کلیسای کوچک از شمال. ممکن است شما را محافظت کند ، پسر مورد علاقه خود را ، پسر «رع «، پتالمی برای همیشه زنده است ، معشوقه ی Ptah پتاه ، خدایان Euergetes.
  معبد Dakka ، سلطنت پتالمی هشتم Euergetes دوم است. [6]
  Re, who is defended by his son Horus. The story is told in the style of a pharaonic chronicle with dates and descriptions of the armies› movements and the heroic feats of the divine ruler of Egypt. In the battle at Edfu Horus takes on the shape of the winged sun disc, and the title of Behdety (the Edfuan) is conferred upon him by Thoth. Horus pursues the sun god’s enemies throughout Egypt, defeating them time and again until their final defeat in Nubia.
  Winged sun discs are also known from other ancient cultures, the Sumerian,[11] the Assyrian[10] and the Hittite for instance. Towards the end of 14th century BCE Mursili II introduced the idea of the king as sun in Hatti possibly influenced by Mitanni rather than Egyptian traditions.[8]
  در افسانه Ptolemaic دیسک بالدار خورشید آمده » ست «و او حمله cohorts پاسخ ، Horus که توسط پسر او دفاع کرد. داستان در سبک شرح وقایع بترتیب تاریخ فراعنه با خرما و شرح حرکات ارتش و قهرمانانه از شاهکارهای الهی حاکم مصر گفت. در جنگ را در Edfu Horus طول می کشد در شکل دیسک خورشید بالدار ، و عنوان Behdety (Edfuan) است بر او اعطا شده توسط Thoth.
  Horus دنبال دشمنان خدا خورشید در سراسر مصر ، با شکست دادن آنها را بارها و بارها تا شکست نهایی خود را در Nubia.
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  دیسک های بالدار خورشید همچنین در دیگر فرهنگ باستان شناخته شده است ، برای مثال :
  [11] سومری ها ، آشوریها [10] و هیتی. در اواخر قرن 14 پیش از میلاد Mursili دوم ایده پادشاه مثل خورشید در Hatti معرفی احتم الا تحت تاثیر میتانی به جای سنت مصر. [8]
  پانل راک هنری از Yazilikaia. [8]

  ————————————————– ——————————

  پانویسها :
  [1] MdC transliteration bHd.tj,
  vol. 1, 470.9
  [2] MdC transliteration apy wr
  [3] MdC transliteration apy.t, Wb vol. 1, 180.1
  [4] Excerpt, © Olaf Tausch on Wikimedia, GNU Free Documentation License
  [5] Shaw and Nicholson 1995, p.305
  [6] After a transliteration and French translation on the Thesaurus Linguae Aegyptiae web site: Leuven Online Index of Ptolemaic and Roman Hieroglyphic Texts, Katholieke Universiteit Leuven => Dakka => façade du pronaos => décoration extérieure => frise => partie ouest => ligne supérieure => Horus
  [7] the cult place of Horus at Edfu
  [8] Kristiansen & Larsson 2005, pp.291f,
  [9] Andrews 1994. pp.44f.
  [10] Kist et al. 2003, p.192
  [11] Darvill 2003, p.450

  کتابشناسی :
  کارول اندروز ، Amulets از مصر باستان ، دانشگاه تگزاس پرس ، 1994
  تیموتی Darvill ، آکسفورد مختصر از فرهنگ لغت باستان شناسی ، انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 2003
  Joost کیست ، دومینیک Collon ، جفری اریک ترنر (ویرایشگران) ، مهر و موم شرق نزدیک باستان از مجموعه کیست : سه هزار سال از نقش برجسته مینیاتور ، بریل ، 2003
  Kristian Kristiansen ، توماس لارسون B. ، ظهور جامعه برنز سن : سفر ، انتقال و تحولات ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، 2005
  Lurker 1999 ، pp.74f
  شاو و نیکلسون سال 1995 ، p.305

  http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/symbols/winged_sun_disc.htm

  • ممنون و درود

  • فرهاد جان ممنون از مطلب مفیدی که فرستادید. یک نکته مهم و جالب دیگه اینکه در مجسمه های الهه lilith هم به وضوح ان شی دایره مانند با ستون افقی زیرش که در دست خدای سومری و نماد فروهر و چنگال عقاب هست در دستای این الهه هم هست و با دو بال و پاهای پرنده نشون داده شده…

 28. درود نماد فروهر در اصل نماد خدا بودن انسان{همان تفکری که حلاج را بکشتن داد}یا به شکل مدرن ان امانیته امروزی است تفکری است در تضاد با ادیان ابراهیم که خدا را ارجح بر انسان میداند

 29. با سلام

  اصل مطلب در Winged-Sun-Disk خلاصه میگردد
  همان نشان که در طول تاریخ باستان همه جا کاملا مشهود است.
  و او کیست ؟ آن شخص بالدار ؟
  اشتباه مکنید چرا که او همان رانده شده از سوی پروردگار است.

  همان ابلیس – همان زینت دهنده گناه برای گناهکاران

  وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ(24 النمل)

  در پناه حق .

  • برادر کاوه اصالت خود را اینگونه به باد تمسخر عربی نگیر دین زرتشت کل تمام ادیان را در 3کلمه خلاصه کرده همان که عرب با کتاب نتوانسته بیانش کند گفتار پندار کردار نیک…

   • واقعا من حرف شمارو تصدیق می کنم. من از اعراب و مخصوصا دین واپس گرای اسلام متنفرم.به نظر من اسلام یک دین به معنی واقعی کلمه نیست که انسان هارو به سطوح عالی معنویت رهنمون بشه بلکه بیشتر یک سیاست که در اون همیشه به طبقه ی انحصار گرا (روحانی-مردان)در جامعه اجازه میده تا از دیگران سوء استفاده کنن اونم به اسم خدا.و در سایه ی این افکار به ادعای خودشون خداگونه بتونن امیال نفسانی و جنسی و مادی شون رو ارضاء بکنن.
    اگر دوستان با فکری باز در این باره بیندیشن میبینن که تعالیمی که این مذهب ارایه میده یک عقب گرد مستقیم هست به سمت جهل,خشونت وپروراندن غریزه ی حیوانی.اما نکته ای که باید همه به اون توجه کنن اینه که این دین به عنوان مرجع و در زیر اون متولیان اشاعه دهنده ی اون تا همین لحظه چنان کنترل فکر مردم عوام رو به دست گرفتن که حتی خیلی از این افراد جرات نمی کنن در خلوت درونی خودشون خیلی از اصول اشتباه این دین(سیاست)رو زیر سوال ببرن.و با اینکه خیلی از باورمندان به این دین شاهد خیلی از اصول اشتباه در این دین هستن ولی چون طبقه ی روحانی قدرت تفکر رو از اونا سلب کرده باز هم به صورت عاجزانه گردن به اطاعت از اون افکار و اعمال می نهند.
    باشد که دوستان بیشتر راجع به این موضوع تعمق کنن.

 30. babaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in harfa chie kave khan?!?!?!?atish mizani adamo ba in harfat!mard be khodet bia!sheitan parast boodan ajdade ma?!?!mozhek tarin harfe momkeno zadi!

  • عزیزم به زودی خواهی فهمید در همان روزی که به سوی او باز خواهیم گشت.
   و شما مغرور بر آن هستی که تنها برایت روایت کرده اند.
   آیا نمیبینی همه اینان به قدرت مطلق پروردگار در طول تاریخ محو و نابود گشته اند ؟
   ولی آثار و نشانه های آنان باقیست بلکه پند گیرید و افسوس که چه اندک پند میگیرید

   • خوب عزیز شما اثار اون دوران رو نمیبینی؟!! مثلا همون استوانه کوروش و یا خیلی چیزای دیکه.عزیز شما حکومتی رو میشناسی که در طول تاریخ برای همیشه ماندگار باشه؟این شمایی که نمیخای ببینی.این شما هستی که داری اشتباه میکنی.اگر اجداد ما شیطان پرست و یا بد بودند پس چرا الان همه (به غیر از امثال شما که علاقه ای به وطن خودت ندارن)دارن به نیکی از اونها یاد میکنن؟
    یادت باشه ما قبل از این که مسلمان و مسیحی و رزتشتی و… باشیم ایرانی هستیم.

   • حیف اسم کاوه که بر خود نهادی

  • شما ذکر کردی (به غیر از امثال شما که علاقه ای به وطن خودت ندارن) شما من را میشناسی؟ – من اگر عاشق ایران و ایرانی نبودم اکنون در اینجا با شما بحث نمیکردم.

   من تنها یک سوال دارم
   چه کسی قدرت ساخت بنائی همچون تخت جمشید و یا اهرام مصر را داشته ؟
   اهرام مصر یا همان آخرین از عجایب هفتگانه تنها یک اثر تاریخی نیست که تنها به آن بنگرید.
   هنوز آدمی قادر به پاسخ در مورد این اهرام نگشته و معمائی بی جواب مانده.

   من و شما که ایرانی هستیم از تاریخ باستان آثار بسیار در اطراف خود داریم پس باید منطقی تر بیندیشیم.
   من گفتنی بسیار دارم آن گفتنی که همگان را تکان دهد.
   اما همه در پی اثبات عقیده خود هستند و همه در اشتباه.

   به این تصاویر بنگرید اینان که هستند ؟
   آن تصویر موجود فرا زمینی از آن کیست ؟
   http://www.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001dn.shtml#pic3
   http://www.lucypringle.co.uk/photos/2002/uk2002dl.shtml#pic2

   جوابی دارید ؟ به یقین ندارید.
   اما من او را می شناسم و شما نیز از او بسیار شنیده اید . بدون تعصب فکر کنید که او کیست. ما در آن لحظات تاریخ هستیم که باید درک کنیم .

   • فرها د سدادی

    کاوه جان درود بر شما …

    عکسهای جالبی بود ولی متاسفانه من ارتباطی با ماورا با این قضیه نمی بینم ! به نظر من تمامی این قضایای دوایر ، زیر سر چندتا جوان زبل و خوش ذوقه و با استعداده مثل دانشچویان گرافیک یا نقاشی ، شبا بیخوابی میزنه سرشون میرن مزارع انگلیس رو اینجوری نقاشی می کنن و دنیارو هم سرکار می ذارن ! نه …من فکر نمی کنم این روش مناسبی برای ارتباط با تمدنی فرازمینی باشه …خواه پیشرفته یا عقب مانده که بخواهند با یک تصویر شبیه به سوپر استارهای ام تی وی با ما حرف بزنند !
    خیلی روشهای پیشرفته دیگری هست …اینکار کاملا انسانی و مصنوعی است ، اگر ابلیس /شیطان /اهریمن /لوسیفر و…را در تمامی فرهنگها قبول داشته باشیم ، چه جنبه انتزاعی انرا و چه جنبه عینی و دیداری آنرا ، آن در افکار و اندیشه های ما جای می گیرد ، حال با هرچیزی که خوانده ایم و می دانیم ، بعد آن جنبه ی فکری ، تصویری و عینی می شود …مثل خیلی از افکار ما که به تحقق می پیوندند …پس زیاد به فکر شان نباشیم ،
    ای بشر تو همه اندیشه ای ، مابقی استخوانی و ریشه ای …
    قربان شما دوست خوب کاوه ی نازنین

   • او کیست؟ او کیست که هنوز هم نتونیستید به صورت تاریخی متولد شدنش را ثابت کنید؟ او کیست که هنوز معلوم نیست مادرش عرب بود و یا رومی ؟
    عزیزم من ادعایی ندارم چون مثل شما ها بودم.مثل شماها فکر میکردم تا اینکه.تا انکه خودم شناختم .دنیارو شناختم.ادمایه اطرافم با افکار بیمارشون رو شناختم.امیدوارم شما هم مثل من از این خواب غفلت بیدارشین(البته اگر مثل من واقعا در خواب باشید نه اینکه خودتون رو به خواب زده باشید).

 31. من خونده بودم که در اواخر دوران ساسانیان ایرانیها دوگانه پرست شده بودند و این نماد فروهر را به عنوان خدای خوبی در برابر انگره مینو خدای بدی قرار میدادند که این مسله شرک مطلق است .من تعصبی بر گفتارم ندارم ولی اگر کسی بتونه راهنمایی کنه ممنون میشم .

  • احسان گرامي… طبق مطالبي كه من خوندم ايرانيان در طول تاريخ هيچ گاه بت نپرستيده اند و خورشيد يا ماه يا عقاب ياشير … بعنوان نماد يك تمدن شناخته ميشده و مظهر قدرت بوده هر كسي كه فكر ميكرده چيزي قوي تر است براي رو كم كني اون رو بخودش نسبت ميداده . مثل ما كه ميگيم فلاني مثل شير ايستاده بود يا فلاني مثل عقاب هواسش جمع هست و بر همه جا سايه ميندازه يا مث ماه زيباست يا مث خورشيد به عدل بر همه ميتابه…بت را كساي ديگه ميپرستيدند كه الان ادعاي شعور و بزرگي دارن و ما شديم الان خارج آدم!!!كه يه پيامبر به اون عظمت و بزرگي و… هم واسشون اومد تا دستش از دنيا كوتاه شد به اسمش دنيا رو به گند كشيدن و فقط همون چند وقت هم … كسايي كه وقتي پيامبرشون بهشون گفت علم رو برين توي چين هم شده ياد بگيرين!!! رفتن تا اااا مصر، اما نيم مليون كتاب رو فقط اونجا آتيش زدن…!!مگه اينا همون ياراي نزديك پيامبر نبودن كه هر روز پيشش بودن!؟ چي از ايشون ياد گرفتن؟
   البته حق هم دارن ها! وقتي ما خدا رو داريم و پيامبرشو … بعد ميريم مي چسبيم به يه مثلا !! امام زاده كه اصلا معلوم نيست چه نسبتي با پيامبر اعظم ما دارن و چه ها ميكنيم ….و اصلا هم معلوم نيست اين همه قدم به قدم امامزاده از كجا در اومده !اينطور كه آدم شك ميكنه كل اولاد پيامبر توي ايران زندگي كردن و فوت شدن ( يا كشته شدن)! اما چرا آخه؟ ميريم ميخوايم كه كاري بكنن واسمون !كه اون بره به باباش بگه باباشون با باباشون سفارش كنه…. تا برسه به پيامبر!!! خب هر چي ميخواين از پيامبر يا از خود خدا بخوايم كه همه جا هست كه عاقلانه تره؟ روح مرده هم كه همه جا هست. لازم نيست بريم مرقدشون! ( از جو زدگي اعتقاداتمون)اگه اولاد پيامبرن كه نياز به فاتحه ما هم ندارن ما ييم كه نياز داريم اونا واسه ما فاتحه بخونن.بعدش…

   • ببخشيد حواسش رو هواسش تايپ كردم.
    اما بعدش…
    اجداد ما ابله نبودند كه خورشيدي كه غروب ميكنه يا ماهي كه باز فرداش خورشيد در مياد رو خدا بدونن. اونا از عظمت اونا آگاه تر از ما بودن . مثلا شما تشريف بردين دريا…. ده قدم توي آب به جلو بريد… ببينيد نيروي آب با چه شدتي امواج رو به تنتون ميزنه ؟ اين اثر ماه بر روي آب هست و حساب كنيد كه همين ماه روي ما كه كلي از بدنمون از اون تشكيل شده چه اثري ميتونه بذاره يا خورشيد … انرژي موجود در خورشيد شفا دهنده هس( بگذريم كه الان با اين لايه ازون….) و نيز به اثبات رسيده كه انرژي ماه و خورشيد كه سالها در سنگ ها ذخيره شده روي سنگ ها ي مختلف انقدر مختلف و شفا دهنده است كه براي بسياري از بيماري هاي نا علاج ميتوان از اون ها استفاده كرد و الان يك كلينيك تخصصي سنگ درماني توي تهران داره فعاليت ميكنه .

    همين طور در مورد آتش… اگر مردم آتش رو ميپرستيدند كه ديگر جرات نداشتند از اون براي پختن غذاشون استفاده كنن!يا وقتي جايي آتش ميگرفت جرات خاموش كردنش رو نداشتن ! داشتن! ؟
    حالا شايد يه كسايي هم توي اون دوره مث ما كه با امامزاده هامون…… جو گير شدن و … اينو ميشه قبول كرد.

    يه وقت حرفم رو اشتباه نفهميد . بر مزار هر مرده اي رفتن كار بدي نيست بخصوص كه اون مرده احتمالا از اولاد پيامبر ما باشه اما بعضي حركات رو آدم ميبينه كه …..يا خرج هاي گزافي كه بايد صرف زنده هايي بشه كه از بدبختي به نون شب محتاجن و ميشه بناي ساختمان آنچناني براي مقابر…هر آدم صاحب كمالاتي رو به تفكر وا ميداره.

    محض رضاي خدا كاش مردم برن يه سر به جاهايي توي شهراشون بزنن كه فوق ليسانساش از بيكاري معتادن وو دارن مواد ميفروشن و دختراشونو ميفروشن به عرب ها تا خرج بقيه بچه هاشونو بدن اونم بخور نمير رر ررر رر .

    بخدا خيلي كارامون اشتباه اندر اشتباس. ديگه نگم از كاراي دكتر و بيمارستانامون كه مريضو بدون پول ويزيت نميكنن و ….
    خدا بما رحم كنه . ه ه ه ه كه اداي انسانو در مياريم .

   • حرفدل مارا میزنی ای هم وطن بیدار شو این دین به زور شمشیر وارد ایران شده بروید نامه یزدگرد به عمر را بخوانید یا نامه رستم فرخزاد به برادرش در شاهنامه باشد روزی که انتقام میهنمان را از اعراب بگیریم

   • بله به امید اون روز.اون روزی که ایران و ایرانی به ریشه های خویش برگردند که تنها راه سعادت همین است.

 32. در مورد فروهر و وجود او و جنس او بحث های زیادی مطرح شده تا کنون.اینکه انسان بوده یا نه و اینکه چه قدرت هایی داشته و …
  ممنون رامتین عزیز

 33. لیلیانای عزیز تشکر از مطلبت کلی آموختیم…

 34. سلام اقا رامتین همین الان که دارم این رو به شما میگم هنوز دست هام میلرزه از هیجان اقا من یک شیع نورانی دیدم
  حدود 5 ثانیه همین 5 مین پیش الان که ساعت
  4:45 دقیه هست فک کنم 4:40 دقیه بود داشتم ماشین رو میاوردم تو خونه که دیدم با مادرم بودم هردو دیدیم
  منتها از بس حول شدم تا بره دوربین رو از خونه بیارم بیرون
  رفته بود بیزی بود نور خیلی زیادی هم داشت جسم دیده نمیشد فقط نورزیاد البته مادرم گفته انعکاس نور خورشید هست ولی خورشید غروب کرده بود اون موقع
  نمیدونم چی بگم ولی خیلی جالب بود هیچ مدرکی هم ندارم که نشون بدم فقط میتونم بگم دیدم هیچ جایه دیگه ایهم نداشتم که بگم جز شما
  استان سمنان شهرستان دامغان
  این هم بگم رفت سمت غرب دامغان اقا خیلی جالب بود هنوز تو کفم
  ولی نمیدونم چرا صدا نداشت پایین هم بود

 35. به نظرم این نماد فرشته و پیام آور از جانب خداوند بر پیامبرش بوده چرا که در تمام کتب آسمانی فرشته را با بالهای گشوده تجسم کردن و اولین پیام آن همان شعار زردشت می باشد

  به نظرم همه ادیان آمدند همن را بگویند رفتار وگفتار و کردار نیک

 36. dar javabe aghaye kave abdolahi bayad begam jenag shoma kheili bahali!alan in 2ta axi ke gozashti bayad chio sabet mikard?!?!?!

  • ابتدا جواب این سوال چه شد ؟ (چه کسی قدرت ساخت بنائی همچون تخت جمشید و یا اهرام مصر را داشته ؟ )

   و در مورد سوال شما (alan in 2ta axi ke gozashti bayad chio sabet mikard?!?!?!)

   آن دو عکس با این سوال کودکانه اثبات گر درک و بینش والای شما رفیق وطن پرست من بود .
   افسوس و صد افسوس که تنها مدعیانی پر ز ادعا هستید و دیگر هیچ.

   • کاوه جان من شدیدا مشتاقم بدونم به نظر شما چه کسی قدرت ساخت این بنا ها را داشته:)فقط زیاد ماورائیش نکن:)در مورد این عکس ها هم نظر خودت رو بگی در جریان باشیم بد نیست:)…به نظر من شما خودتان از همه مدعی تر هستید و ادعاهایتان هم که در نظراتتان مشهود است..پس لطفا افسوس بر هموطنان نفرستید ای دوست مدعی وطن پرستی…(و دیگر هیچ و هم خوب اومدیاااااااا:))))) البته دیکتاتوری از نوع یوفولاوی(یه کم زیاد این کلمه برای تو رامتین جان ولی با من یکی که رویه ات به این شکل بوده:)مخلص یوفولاو

   • در کتاب مقدس زبور حضرت داود هست که فرموده اند من این هرم را در نصف روز ساختم حال اگر توانستید آنرا در طول هزار سال آنرا خراب کنید. ( منظور هرم اصلی است که از بلوکهای عظیم یکپارچه است )

   • حضرت داوود هم پس برای خودش هرکولی بوده هااااا:)خوب احسان جان الان باور کنیم این رو؟که حضرت داوود ساخته؟تازه اونم تو نصف روز:))))))))))))دست و پنجشون البته درد نکنه خیلی زحمت کشیدن ایشون معلوم:)))))(عزیز دل گفتم که زیاد ماورائیش نکنید:)

   • با سلام

    من گفتم (افسوس و صد افسوس که تنها مدعیانی پر ز ادعا هستید و دیگر هیچ)
    بله این تنها تنگری بود از طرف من که شما را بیدار کند که اینچنین با یقین نظر ندهید در مورد آن چیز که بی خبرید .

    من در یک سال گذشته قرآن فراوان خواندم . ( پس از نزدیک 29 سال زندگی )

    در قرآن جواب تمامی سوالات به روشنی خواندم الحق و الانصاف معجزه ای برای تمام زمانهاست.

    قوم نوح و ثمود و لوط و عاد و فرعون – اصحاب ايكه و مدين و رس و سبت . اینان که بودند ؟ که همگی نابود گشتند .

    http://www.lucypringle.co.uk/photos/2002/uk2002dl.shtml
    و این تصویر کیست ؟ و چه دانید که کیست .
    آری او همان فرشته بزرگ و مامور به وحی در ادیان ابراهیمی جبرئیل است .
    باور می کنید ؟ یا در پی اثبات موجودات هوشمند فرازمینی هستید ؟
    به غیر انسان هیچ مخلوق هوشمندی خلق نگشته است .
    تفکر کنید که فرصت بسی اندک و باورهای شما بسیار دور از حقیقت .

    الشعراء
    http://www.parsquran.com/data/show.php?quantity=&lang=far&sura=26&ayat=0&user=far&tran=1

    القصص
    http://www.parsquran.com/data/show.php?quantity=&lang=far&sura=28&ayat=0&user=far&tran=1

    در اینجا کدام ویدئو برای شما مفهوم است ؟
    http://www.youtube.com/user/kavehplusplus
    تا به این لحظه تنها استفان هاکینگ فهمید به چه مفهوم است و من چه میگویم .

    این یکی از پیامهای او برای من است 20 October 2010

    My friend- you make my head grow too big! 😉
    The honour to meet you would be mine, but yet not for me- the honour would be for us being atoms in helping to solve the Greatest Puzzle- and would be much easier to do were it not for these times being so difficult.
    The Buddhists talk much about «These wheels of Samsara», and the angels, that try to free us, and the demons that keep the wheels turning in the miserable prison of this existience/reality.
    The parallels between your incredible, amazing work, and their «Mandala Wheel» art…Wow!
    Also, apparently, in ancient times the «angels» were actually «angles» (e.g. Cos Sin Tan, a^2+b^2=c^2, etc)… Hence, it once was:
    «A Heavenly angle (Not angel) of the Lord»
    This, as far as i know came from Astrology (!)
    I don’t know much- but i DO know- you, my scholarly friend, are most definitely on the path of Righteousness! May God Bless you, and your friends too!

    حق نگهدارتان

   • کاوه جان سلام به روی ماهت
    fan جان كاوه اين نظر را خواند با اجازه ويرايش كردم.

   • F.A.N عزیزم حالا فقط یک جواب به من بده
    تنها بگو ما چرا هستیم ؟ ( هدف از آفرینش چیست )

    به یقین با تمامی این مطالب که نوشتی باید جوابی داشته باشی چون متفکری.

   • کاوه جان در بحثی که با دوستان داشتیم در همین وبلاگ بنده گفتم که هنوز به نتیجه ای در این باره نرسیدم و هدف از این زندگی گاهی نکبت بار گاهی رقت انگیز و گاهی سرخوش و گاهی بیهوده رو نمی دونم:)مشکل اکثریت انسان ها هم همین است برخی فراموش میکنند چون جوابی پیدا نکردند برخی هم هدفی ترسیم میکنند و با همان هدف زندگی میکنند و بعضی هم نه فراموش میکنند نه جوابی پیدا میکنند من هم از دسته سوم هستم:)کاوه جان بنده هنوز در حال تفکر در این باره هستم عزیز.پس نتیجه میگیریم این سوالت از اون سوال سخت ها بود:)ولی در کل من به این که قبلا زندگی کرده ایم و بعد از مرگ باز هم زندگی میکنیم معتقدم اگر بخواهم فکری که تا امروز دارم رو گفته باشم همین است اما مطمئنن دچار تغییرات خواهد شد روزی(چون قبلا هم به هیچ وجه به این شکل امروزی نبود و من هدف رو پوچی میدونستم:)…حال من هم همین سوال رو از شما بزرگوار(و البته دوستان دیگری که نظر دارند)دارم که به نظر شما چرا ما به وجود اومدیم؟وهدف از آفرینش چیست؟:)شما هم به یقین باید جوابی داشته باشید گرامی:)مخلص عزیزان

   • باز هم سلام به شما دوستان عزیز

    این سوال همان سوال است که من نیز همه عمر در پی جوابش گشتم و کسی هم جوابم نداد .
    اما وقتی به سیر زندگی انسان در طول تاریخ نگاه میکنم تنها به یک جواب میرسم
    تکامل و تکامل و تکامل.
    آدمی خلق گشت تا بیاموزد . دنیا محل آموزش است نه محلی برای آزمایش . ما هستیم که بیاموزیم تا بتوانیم در آن دنیای واقعی به پروردگار خود خدمت کنیم . از شما عده ای فرشتگان را به یقین باور دارید و من نیز به مانند شما . و عده ای نیز به بیگانگان هوشمند فضائی باور دارید من نیز به بیگانگان فضائی ولی غیر هوشمند باور دارم . شما آنان را هوشمند میبینید چون انسان هنوز روباتی نساخته که هوشمند به نظر آید .
    آنان در نگاه من روباتهائی به ظاهر هوشمند هستند و به صورت کاملا دیجیتال توسط خداوند کنترل و فرمان پذیرند .
    در ذهن انسان در طول تاریخ همواره ایده هائی بکر و تازه نقش بسته که فکر میکند خودش آن را کشف کرده . در واقع این ایده های جدید همان چیزیست که باعث بلوغ و تکامل انسان شده است و به خواست خداوند در ذهن انسان شکل میگیرد . مثلا اینشتن حدود 105 سال پیش نظریه ای را بیان داشت که تا آن روز حتی کسی نمیتوانست به آن فکر کند ( این یکی از سوالات بزرگ برای من بود که چگونه آن فکر به ذهن اینشتن رسید ) فکری که هنوز هم تمام آن را انسان اثبات نکرده .
    انسان قادر به درک وجود در عدم وجود است ( مثال درک به روز و روشنائی تنها در برابر شب و تاریکی حاصل میشود )

    UFO Over China July 2010 http://www.youtube.com/watch?v=ue5mlZS2GYk&feature=fvsr

    این ویدئو برای شما مفهومی دارد چرا دنباله ای اینچنین طولانی از مسیر عبور بر جا میماند؟

    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B5

    جواب در اتساع زمان و انقاض طول موجود است اما در این ویدئو چرا برعکس دیده میشود ؟ چون سرعت حرکت فراتر از سرعت نور است .

    رفقا خداوند هر آن چه باید را در اختیارتان قرار داده است تا آخرین مجهولات را کامل کنید

    در پناه حق پیروز باشید.

   • سلام عزیز هموطن
    به نظر من هم دنیا محل آزمایش نیست و این کاملا مسخره است که بگوییم آمدیم که آزمایش بشیم بریم جهنم یا بهشت خوب بریم جهنم و بهشت که چی بشه:)ولی تا جایی که من میدانم قرآن این دنیا را محل آزمایش دانسته و این حرف ها حرف های قرآن است شما هم که گفتی قرآن را فراوان خوانده ای ولی این حرف شما برعکس قرآن بود…کاوه جان برای من سخت است که با اطمینان در این موارد حرف بزنم اما شما هزار ماشاا…(بزنم به تخته:)خوب با اطمینان صحبت میکنید:)من با این نظر که تنها موجودات هوشمند خود ما هستیم مخالفم.من وقتی به وسعت این کهکشان نگاه میکنم تنها فکری که به ذهنم نمی رسد این است که تنها هوشمندان این کهکشان ها ما هستیم…خوب حال اگر به نظریه شما دقیق شویم(کاوه جان این نظریه ات جالب بود من تا حالا نشنیده بودم:)::: موجودات فصایی ربات هایی هستند که کاملا دیجیتال توسط خدا فرمان دهی میشوند:::کاش هدف این ربات ها را هم میگفتی کاوه جان به نظرت هدفشان چیست؟اصلا هدف دارند؟اصلا ربات هستند؟من که نمی تونم قبول کنم که ربات باشند چون دلیل وجودشان را نمی دانم(البته ما دلیل وجود خودمان را هم نمی دانیم چه برسه بخواهیم در مورد دیگر موجودات اظهار نظر کنیم:)…میتوانم یک دلیل همینجوری بیاورم اما دلیل قانع کننده.خیر:)…..درباره انیشتین هم در حال حاضر به خودم حق حرف زدن در مورد ایشون را نمی دهم چون این شخص رو یک استثنا میدونم(البته عاشقشم:)…..کاوه جان به نظر من خدا فعلا همه چیز را در اختیار ما قرار نداده حالا حالا ها کار داریم تا به اوج برسیم:)(البته من هنوز با شما سر اون مطلب ابلیس بودن اون نشان مخالفم.اون حرفتون رو هم با اطمینان زدید.جان من اینقدر با اطمینان نظر ندهید کاوه جان این رسم یک انسان متفکر نیست:)مخلص یوفولاو

   • بسیار خوب رفقای متفکر
    این برنامه من را یه نظر بهش بندازید
    بیش از یک سال روش کار کردم
    شاید به مفهوم فضا و زمان در اعداد پی ببرید
    http://www.hiperp.com/App/Liquid_Skies_R670.zip

    حق نگهدارتان

 37. اين نماد در اهرام مصر هم نقش شده و در بابل هم ديده شده و ميتونه نماد خورشيد يا هوروس باشه كه پرستش ميشده

  • بله !!!!!!مرسي!!!!!!!!!! دقيقا. ممنون. من يكي از اين نماد رو روي سر اصلي و بالاترين نقطه هرم پيدا كردم كه بعد ميذاريمش.تا نظر شما رو هم بدونيم.و بجز اين توي اغلب تابوت هاي مصريان نقش بسته !!!

 38. مرسی لیلیانای عزیز . مطلب بسیار خوبی بود.

  • آزي جونم؟ ممنون كه خونديش. ميشه نظرتو بگي؟ بنظرت اين همه گوناگوني چيه توي اين نگاره ها؟

   • لیلیانای عزیزم به نظر من هم این نماد به دین خاصی مربوط نمیشه شاید بشه گفت بیشتر به نظریات سیچین تمایل دارم.

 39. ببخشيد حواسش بود

 40. درود بر همه
  من می خواستم نظر خود را نسبت به این بدهم اول اینکه پر های فروهر نشانه پرنده ایست که از آسمان می آید دوم اینکه نقش آن مرد نشاندهنده مالک این پر هاست و از آسمان به زمین آمده سوم اینکه آن دایره بزرگ به معنی تخت هست یا جایی که بر روی آن قرار گرفته و آن چیزی که در دست اوست به معنی نشانه ایست که ثابت کند از سوی خدا آمده و مردم را هدایت کند

 41. سلام بر دوستان عزيز
  من چندي پيش تحقيقاتي در اين خصوص داشته ام ومقاله اي مصور در بيش از 25 صفحه در اين خصوص نوشته ام كه خيلي از مسائل را روشن ميكند و بزودي براي مدير وبلاك ارسال مينمايم.
  مطلب بسيار جالب توجه و تفكر برانگيزيست .
  همگي سربلند وموفق باشيد .

 42. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد کاوه جان

 43. جبراییل بزرگوار صورتشون پاک و برتر از این عالم خاکی و چمن کودیست کاوه جان صورت ایشان در عالم ملکوته.

 44. من یه کنده کاری باستانی دیدم که شکل یه بشقاب پرنده رو که با دوپایه روی زمین نشسته بود دیدم که خیلی شبیه این نقش فربهر بود. یادم نمیاد اینجا بود یا جای دیگه. دنبالش می گردم که عکسشو اینجا بذارین.
  به محفظه وسط دو بال توجه کنید-شبیه محفظه گرد وسط بشقاب پرنده هاست.

 45. کمی از دید کسی به این واقعیات یا غیر واقعیات نگاه کنید متوجه خواهید شد.

برای ليليانا پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: