منطقه جم بوشهر محل زندگي آدم و حوا


مركز تمدن بشري»

اين سايت به زبان انگليسي و فارسي (وترجمه هاي بعدي)، در تعقيب گزارش خبري ايرنا خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (مورخ 21مهرماه 1380 ش)؛ و نيز در اصلاح و توضيح خبري كه در بالاي صفحه 11 روزنامه «ايران» چاپ تهران بتاريخ 22 آبان ماه 1380 (و احتمالا در رسانه ها ويا مورخه هاي مختلف ديگر) در مورد «كشف آثار باستانشناسي اوستايي مهم شامل جام جهان نما، در استان بوشهر» منتشر گرديده، بطور فشرده تدوين شده است.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/G.jpg

 ياد داشت- با پايان هفت سال بررسي رسمي توسط مقامات مسئول، در موقعيتي كه اين تز تا پايان سال 2002 ميلادي،  بگونه علمي از سوي  نهاد هاي ذيصلاح بين المللي مردود نشده باشد؛ روز 1/1/2003 بعنوان تاريخ تصويب نهائي كليه مفاد تز موجود تلقي گرديده، و بهمين مناسبت از نظر آكادميك سنديت رسمي و علمي خود را خواهد يافت.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/I.JPG

توضيح لازم= در سال 1374 خورشيدي گزارش مقدماتي مشاهدات جم، درون دكترين جديد » مركز تمدن بشر» به سازمان محترم ميراث فرهنگي ايران (وچند نهاد جهاني) ارائه، و همچنين در مجله پيك مهر كانادا نيز چاپ گرديد. متخصصان مركز اصلي در ايران (تهران) تاكنون در سه نوبت ( 1375 و 1379 و1380ش) وجود آثار مزبور را رسما تائيد نموده، و هم اكنون تهيه گزارش نهائي و اعلام قدمت سني نمونه ها جهت ثبت (ملي/جهاني) اين محوطه جديد تاريخي تحت اقدامات ايشان قرار دارند.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/J.JPG

  مقدمه اين گزارش

= از آنجا كه همه محققان دنيا «حقيقت» را ميجويند، اين سوال اساسي پيدا ميشود كه آيا «علم» مدرن بجاي حقايق همچنان بر پايه تخيلات غير علمي (Fictions) قرار دارد؟ 

آزموني ساده نشان ميدهد كه معماهاي»دانشگاهي» موجود در ريشه علوم پايه و هويتي كم نيستند. مثال معماهاي مهم: عصر يخ/ طوفان، جدائي قاره ها و كوه زائي مربوطه، تئوري انسانهاي اوليه، تكامل فيزيكي (بوزينه به گوريل)..، يا مركزيت آرارات، افريقا، و ساير كانديدهاي آغازتمدن انساني و يا ره آوردهايش مانند تكنولوژي و زمان بندي وغيرو.

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/C.JPG

جامعه شناسان بين المللي معتقدند كه فراگيري هاي بي پايه و مغشوش ملل، همواره موجب ناهنجاريهاي رفتاري و بحران هويت مردمان، و در نتيجه بروز نابسامانيها و اخبار غير «متمدنانه» (مثلا جنگ، خودكشي، اعتياد، همجنس گرائي و غيرو) شده اند. هرچند ايشان در عين حال توجه ميدهند كه همان جماعت مجهول الهويه و ناراضي، كماكان در جستجوي اصل انساني خويش و بهشت گمشده اي ميباشند كه اخبارش را در لابلاي تاريخ و اساطير مخدوش شده كنوني بسيارشنيده اند. اين همشهريان همواره به وصل مجدد با «عشق» و قوانين آن راي داده اند.

گروه فوق همگام با دانشمندان معتبر جهان، استدلالهاي گمراه كننده اي چون «جهش ژنتيكي» و «اصل وراثت» به زعم پيروان «اصالت ميمون/ داروينيزم»، را همچنان مردود و حتي در مواردي بالعكس دانسته، يادآور ميشوند كه طبيعتا انواع حيوانات و گياهان هميشه از نوع خود توليد كرده و ميكنند. مگر از طريق تلقيح مصنوعي ويا امتزاج ژن، به انحاي مختلف طبيعي يا غير طبيعي.

در اين مورد «علم» معتقد است كه جدا از حل نبودن معماي «حلقه مفقوده» تا اين لحظه و اين حقيقت كه ميمون هنوز ميمون است و جايش در شهر نيست، از نقطه نظر بيولوژيكي و رفتاري نيز ميمون و آدم  مانند ساير مخلوقات، در خلقت خود ذاتا متفاوت بوده و ميباشند. بطور نمونه خانواده  گوريل (Apes) ، برخلاف نوع آدميزاد، ذاتا افسرده و خشونت طلب بوده Gorilla Wars)    (  I.e. ؛  و مضافا ميمون ها معروف به حسادت، بخل و تقليد و مضحكه رفتار انسانها ميباشند. همانطور كه در تاريخ اوستائي، نيز ضحاك ديو (به تحقيق از انواع ميمون ها Apes) با حمله از جنگل هاي حاره اي به شهر نوپاي ساخت آدميان (در منطقه جم)، تمدن طلائي بشري را ريشخند كرد؛ و با تجاوز به عنف (به خواهران جمشيد) باعث اختلاطهاي اوليه در وراثت بيولوژيكي(DNA) و در نتيجه شيوع ذاتي جنگ و نفرت،  بجاي صلح و عشق و ساير قوانين خوشبختي درجهان متمدن (Civilized World) گرديد.

  نتيجه

با اين ترتيب دكترين حاضر بهيچوجه وجود وراثتهاي «جنگلي» را در جوامع «شهري» امروزه تكذيب نميكند، و يا منكر وجود همشهريان «خوب يا بد» در بين گروههاي مختلط شده در نسلهاي گذشته نيست. تز جديد منظور از مبحث دانشگاهي» تكامل بشر» را، اعتلاي معنوي افراد ميداند، در تقابل با تئوري مردود شده تكامل فيزيكي (داروينيزم و يا برتري تكنولوژي و سرمايه و ازين نوع).  پس متعاقبا «تاريخ تمدن» نيز بر حسب رفتارها و شواهد مربوطه (آثار انساني در مقابل آثار جرم) طبقه بندي گرديده اند.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/K.jpg

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/M.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/N.JPG

 

در عين حال اين تحقيق نتيجه ميگيرد كه قانون تكامل معنوي اين سان (انسان) روز اول توسط نوع  ژنتيكي «آدميزاد» ابداع شده، و ادعاهاي مداوم پيروان انواع ديگر مخلوقات از جمله ميمونها، هرگز نتوانسته اند كه بشر عاقل را قانع نمايند.

بنا بر دلايل فوق، تداخلات و اختلاطهائ ژنتيكي و عقيدتي كه از همان زمان هاي دور (تجاوز به عنف ضحاك، و سپس تحريفات درمنابع تاريخي) حادث شده اند، محققان بيطرف همواره انتخاب ماخذ اطلاعاتي معتبر را مشكل يافته و براي نتيجه گيري هاي نهائي غالبا به بن بست رسيده و اجبارا به تكرار مكررات ناچار گرديده اند.

اين دانشمندان اخبار «غير انساني» روز در سطح بين المللي را از جمله نتايج تعليمات معماگونه و ماشيني زمان حاضر دانسته و هم اكنون آماده اند تا «با حل معماي ريشه اي طوفان (عصر يخ)، «كليه كتابخانه هاي موجود را از بين ببرند»؛ و اساسا طرحي نو براي  علوم پايه بشر خردمند آتيه در اندازند.

 https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/S.jpg

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/U.JPG

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/W.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/X.jpg

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/Y.JPG

 × هدف از دكترين حاضر ارائه راههاي مستند و شفاف علمي، براي حل كليه معماهاي بنيادي «بشر هوشمند هوشمند» ميباشد. با اين اميد كه صلح ريشه دار ما بين نژاد انساني (Human Race) تحقق يابد.

    

     1- فرضيات نظري تز بر اساس اوستا (گات ها- ونديداد)

–         در منبع انتخابي «اوستا»، تئوري «انفجار مقدس» (بيگ بنگ) همراه با جغرافياي تائيد شده علم امروزي شامل چهار عنصر اصلي، كهكشان شيري..، كرويت زمين، اولين نقطه مسكوني و هفت قاره موجود، چگونگي بروز حيات و سپس آغاز تمدن و مشتقاتش (كتابت، رياضيات، تكنولوژي و غيرو) بگونه اي كاملا منطقي و بدون معما و تحريفات (اصطلاحا اسطوره اي) ثبت شده اند. اوستا محققا قديمترين سند تاريخي جهان و مورد تائيد كتب عمده بعدي و قاطبه بزرگان علم تا امروز ميباشد، و خود، هر گونه حق امتيازي را به تاريخ ماقبل مولفش زرتشت آريائي محول نموده است. «تمدن» اوستائي در فكر، گفتار و كردار خوب (مبتني بر عشق) خلاصه ميشود، و اصل راستي و درستي مطابق است با انتخاب «خوب بر بد». اوستا خلا و «دروغ»،  بخصوص در گزارشات تاريخي را فوق العاده غير انساني و مذموم ميداند.

– در اوستا كيومرث/ و زوجش (آدم/حوا) بطور مساوي متولد شده و بعنوان «خانواده» هسته اجتماع متمدن را كاشته اند.

– جمشيد جم چهارمين پيشداد، به دليل معرفي «عشق» (مهر-ميترا) و دعاي خير او براي مردم، سمبل انسان كامل؛  و «ضحاك ديو» (از نوع ايپApes) بعلت «نفرت» وي از نژاد آدم، بعنوان سمبل وحشيگري (Savage) معرفي گرديده اند.

– اوستا تاييديست بر آنكه، هرچند انتخاب ژن (DNA ) در اختيار مردم نيست، ولي «هويت» دلخواه را ميتوان آزادانه برگزيد.            زرتشت تذكار ميدهد كه «براي داشتن زندگي بهشتي، بشر عاقل انتخاب عشق را بر انتخاب نفرت ترجيح خواهد داد».

×- ياد آور ميشود كه از همان ازمنه (جمشيد و ضحاك)، هر دو گروه انتخاب كننده همواره در همان شهري كه فقط «افراد عاقل» براي زيست عاشقانه خود ساخته بودند سكونت نموده اند؛ و به همين دليل غير قانوني، امروزه تنازع بقاي فيزيكي (تا حد قتل عام ديگري   Holocausts)، جايگزين تنازع بقاي جاويد معنوي، يعني استاندارد اصلي و قانون اوليه «شهرنشيني»، گرديده است.

*

«تاريخ» مادر علوم از آنچه بهر حال، در اين «شهر» مختلط گذشته است گزارشها ي مبسوطي دارد. حقايق ريشه اي تاريخ تمدن بشر (دائره المعارف اوستائي) كه آخر بار در آرشيو جهاني تخت جمشيد قرارداشت، به سفارش ارسطوي يوناني بسال 300ق توسط اسكندر مقدوني به آتن (سپس به رم، مافيا و فراماسيونري..) راه يافت و به اين ترتيب بود كه ابتدا يونان، بعد روم و سپس ديگران تا به امروز، تحريفات و عقايد متفاوت و غالبا فيزيكي خود را جايگزين حقايق كرده و تاريخ اصلي را بصور گمرا كننده (اساطير حاضر) در آورده اند.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/Z.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZA.jpg

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZC.JPG

بايد دانست كه دانشمندان بسياري تا كنون به اصلاح ضد قانون (دروغ تاريخي) همت گمارده اند؛ و شواهد عيني جديد كه قادر به پاسخ هاي مستند كافي براي چراهاي عالمانه بيشمار گرديده، از اشارات و رهنمودهاي ايشان بهره هاي بسياري برده است.

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZD.jpg

 فرضيات تجربي تز

– منطقه بكر تاريخي/ باستانشناسي»جم»، با محدوده هشت هزار كيلومتر مربع  (شعاع پنجاه كيلومتر مربع از مركز قله پدري، در زاگرس)، واقع در استان بوشهر، همراه با كناره هاي آبي آن در خليج فارس، حاوي آدرسها و آثار مورد نياز علوم پايه بشري، از بدو تولدكيومرث و زوجش (آدم و حوا) تا حمله ناميمون «ضحاك ديو» و نابودي عصر طلائي انسانها و گم شدن تدريجي مركز هويت انساني و بهشت روي زمين ميباشد. آثار مكشوفه، همچنين پاسخگوي معماهاي دانشگاهي جهان نظير : غار آدم، بهشت روي زمين، كشتي نوح/عصر يخ، مركز فيزيكي دنيا، وقت گزاري، تقويم و جام جهان نما…، بوده و همراه با نام اوليه  منطقه يعني عنوان «جم»، هنوز به صور اوليه خود (دوران پيش داديان و كيانيان) در دل صخره هاي زاگرس جنوبي حفظ شده اند.

 

*** در همين مرحله از متن، و از طريق يكي از انواع پديده هاي «جام جهان نماي جمشيدي» يعني مانيتور سايت، از مردم اشراف منش منطقه تاريخي/باستانشناسي»جم» واقع در خطه غيورپرور دشتستان بزرگ كشور كنوني ايران، بخاطر حفظ اصالت نام «جم»، و ميراث داري هزاران ساله ايشان از آثار «جهان اول» در جم، اندرون اختلاطهاي قرون و اعصار، به نهايت سهم خود قدرداني ميگردد.

 در سر آغاز قرن بيست و يكم ميلادي و صدها سال پس از غارت دانشگاه جهاني تخت جمشيد توسط ارسطو و اسكندر (گجسته در تقابل با لقب كبير) در 300 ق م، انتظار ميرود بزودي (تا پايان سال 2002م) سميناري از اساتيد فنون مختلف تشكيل گرديده و در يك دانشگاه جديد جهاني سوالات و دفاعيات اين دكترين تازه صورت تحقق بخود بگيرند.

 https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZG.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZH.JPG

 

ليست مخhttps://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZJ.JPGتصري از شواهد مكشوفه اين تز در منطقه بكر «جم»

– بر اساس ماخذ اوستا، و تاييد منابع معتبر جهاني و نيز منشور كنوني حقوق بشر،  مفهوم «تمدن» يا شه نشيني مرادف است با «عشق» و همزيستي مسالمت آميز و صلح بين «انسان ها» در «شهر». در تقابل با نفرت و وحشيگري در جنگل وحش.

– كيومرث و زوجش(حقيقت آدم وحوا) اصل فوق را زير نظر خداوند پاك (اهورامزدا) ابداع، اجرا و به درخواست آدميان آنرا در سطح جهاني اعلام كرده اند. بنا بر همين استناد، نام تمام جهان در ابتدا «ايران شهر» گذاشته شده است. (تاييد كامل تاريخ).

– زوج اول متمدن، براي تنازع بقا در خانه اي بالاي كوه بسر ميبردند (ايران ويژه/ غار آدم/ ور جم). ايشان سپس اولين «شهر» عمومي را درون جنگل زمان ساختند. «شهر استخر» شامل تمام پارس (فردوس/ پرديس) بوده است. البته در ابتدا شهر و كشور ديگري در جهان وجود نداشت.

–         با كشف فسيل آدم در فارس، بيولوژي «بشر اوليه» يعني نسل كيومرث/ آدم در تقابل با «جمجمه لوسي مجهول» و داروينيزم اثبات ميشود.  

 – حيات آدم به تائيد علم، مستقيما از آب و با كمك انرژيست (آناهيتا و ميترا). بهمين مناسبت ساحل مقطر «اختر» در خليج فارس نزديك كوه جم براي اين منظور كليدي پيشنهاد ميشود.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZF.JPG

–  در توصيف مادر اوليه آدم، تصور نوعي پري دريائي (در مقابل ميمون) براي اجداد آدميزاد زاده آبي و خاك نشين، بسيار منطقي تر به نظر ميرسد. خصوصا كه «ماهي» همواره تقدس خاصي بين آدميان داشته است. (مثال ماهي هفت سين ايرانيان كنوني).

-در سه هزار ساله ابتداي تاريخ تمدن، يعني از كيومرث تا ازمنه جمشيد كه قسمت جنوبي استخر بزرگ (بخش جم) بنام اوست، كليه علوم و اصول شهرنشيني ابداع شده اند. از جمله نام داشتن، مسئوليت و مالكيت، حرف زدن و نوشتن،خانه سازي، تكنولوژي و هنرو صنعت، آتش و انرژي(نفت و گاز پارس جنوبي)، چرخ، كارخانجات ذوب فلز و…، فضانوردي، تلسكوپ وتقويم (جام جهان نما- نوروز جمشيدي) و غيره . آثار تجربي مربوطه در منطقه مشاهده و تائيد شده اند.

– در اينجا قله جم/ پوز پردي به عنوان نقطه صفر محورجغرافيائي و زمانبندي جهان پيشنهاد ميشود. (بجاي گرينويچ و پاسيفيك).

    https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZK.JPG

     پيشنهاد راه حل براي برخي از معماهاي علمي موجود

1-    بيگ بنگ = «انفجار مقدس» اوستا.2″- كوه هرا» اولين نقطه خشكي قابل سكونت=كوهستان جم. (ميخ زمين، از برخورد قاره ها ز نشده)3- آبها و هفت قاره (در قعر آب ها از هم جدا نشده اند)= تاريخ اصلي چين و هند و تمام سرزمينهاي «متمدن» دنيا= گوشه هائي  ايران بزرگ و آبهاي آريا تره.4- » فراخ كرت»، محل تولد متساوي زن و مرد متمدن، نقش عقاب و فروهر، (آتلانتيس)= خليج فارس، توضيحات تاريخ تمدن بشري. 5- ايران ويژه (ايرانويچ)، «ور جم كرد»، غار آدم، بهشت روي زمين/ گنگ، كشتي نوح، كوه قاف، مدل  اهرام، مركز فيزيكي و معنوي جهان علم = قله پردي (پوز پدري). 6- اولين مدل اسفينكس و ابوالهول= مجسمه جمشيدي جلوي پوز پردي. 7- جام جهان نما، تقويم، فضاشناسي، انواع تلسكوپ و ماهواره و ارتباطات، پرده فيلم و غيره=  كوهستان مقابل پوز پردي. و  پاسخهاي ديگر براي تخصصهاي مختلف در علوم پايه.

 

چند شاهد نظري

 –  ابتدا ياد آور ميشود كه ماخذ اوستا (گات ها) فقط بر پايه وحي هاي الهيست. در تائيد قدمت «داستان جم» (طوفان نوح/ عصر يخ) در ونديداد اوستا اينكه، در كتيبه چهارهزارساله گيلگمش ، داستان طوفان براي قهرمان اسطوره تعريف ميشود. در قرآن كريم  داستان نوح و اساطير الاولين تاييد شده اند . در اين ماخذ عمده كلمه «جودي» بعنوان نام يك كوه نيامده و ميتواند تفسيري از جود و سخاي الهي در شرح بحران باشد. در نسخه توراتي داستان نوح،»صرفنظر از غير قابل باور شدن جزئيات داستان، كوههاي آرارات» به تحقيق همان رشته كوههاي «زاگرس» امروز ميباشند، كه كوه جم (پوز پردي) در نقطه شروع آن در جنوب ايران قرار گرفته است. همچنين در صفحه 125جلد اول تاريخ طبري آمده است كه «نوح كشتي را بر بالاي بوذ (پوز پدري) ساخت و طوفان از آنجا آغاز شد».

–         عمر آثار جم محققا بيش از پانزده هزار سال ميباشد (در مقايسه با شش هزار سال تخمين كنوني اسطوره طوفان/عصر يخ).

–         منابع و آثار باستاني در سطح بين المللي در مجموع به نتيجه گيريهاي اين تز اشارات فراواني داشته اند كه در كتاب مشروح «جم، جهان اول» ضميمه خواهند شد.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZL.JPG

خانم ب دشتي پژوهشگر مستقل

 http://www.jam-highdoctrine.com/persian.htm

نوشته اي از لژيون عزيز درباره اين مطلب

اول می خواستم در راستای تایید متن فوق به یکی از تعریفهای پذیرفته شده از “تمدن” اشاره کنم:
“تمدن یعنی هنر زیستن در کنار آنان که نمی شناسیمشان”.
ولی در تایید این نکته که خاستگاه تمدنهای جهان در ناحیه جنوب ایران واقع است، به کشف جدیدی اشاره می کنم که طی سالهای 2005 تا 2007 صورت گرفت و نگاه ما را نسبت به جغرافیای خلیج فارس تغییر داد. سال 2007 شبکه تلویزیونی History Channel مستندی با نام Mystery of the Garden of Eden یا معمای باغ عدن را پخش کرد که در سراسر جهان بازتاب قابل توجهی یافت. در این فیلم مستند، با استناد به تعریف جفرافیایی کتاب مقدس یهودیان از باغ و رود عدن و با اتکا بر تصاویر ماهواره ای تهیه شده از منطقه خلیج فارس نتیجه گیری شده است که تا 15000 سال پیش و قبل از پایان یافتن آخرین عصر یخبندان، منطقه کنونی خلیج فارس در اصل یک جلگه پهناور سر سبز بوده که رود پر آب عدن از میان آن می گذشته و در انتها مستقیماً به دریای هند می ریخته. اما پس از ذوب شدن بخش اعظمی از یخچال قطب جنوب طی 15000 تا 11000 سال پیش این منطقه به زیر آب رفته و خلیج امروزی فارس و دریای امروزی عمان شکل گرفته اند. در این سناریو طوفان و سیل عظیم نه یک بار بلکه چندین بار در سراسر جهان رخ داده است که رد آنرا می توان در آیینها و رسومات به جا مانده از مردم مناطق گوناگون بازیافت (علاقه مندان به این موضوع می توانند به آثار گراهام هنکوک مراجعه فرمایند).
این کشف بسیاری از ابهامات پیرامون مهد تمدن را پاسخ می دهد.
همچنین از دوست باستاشناسی شنیده ام (این خبر فقط یک شنیده از یک متخصص محسوب می شود و ارزش دیگری ندارد) که در نزدیکی جزایر هندورابی هرم هایی در زیر آب کشف شده اند اما هنوز مجوزهای لازم جهت ارزیابی دقیق تر و نشر خبر صادر نشده است. چنین اهرامی در سواحل جنوب شرقی ژاپن نیز یافت شده اند و گمانه ها مبین این مهم می باشند که این اهرام نیز تحت تاثیر ذوب شدن یخهای قطب جنوب طی 15000 سال پیش به بعد به زیر آب رفته اند.

Posted on ژوئیه 12, 2010, in جم بوشهر محل زندگي آدم و حوا. Bookmark the permalink. 56 دیدگاه.

 1. چقد خوب شد که این مطلب رو گذاشتی من چن وقت پیش این سایت رو پیدا کردم و این مطالب رو خوندم و اتفاقا می خواستم نظرتونو هم راجع به این مطلب بپرسم هم حیرت آور هستند هم اینکه پرسشهای زیادی ایجاد میکنند چون اطلاعات هنوز هم خیلی کم اند ولی اینکه اتلانتیس رو هم به ایران ربط داده تا حالا هیج جا مکان فرضی این قاره رو اینطور اعلام نکرده بودند ولی اصلا بعید نیست

  • بله من هم خيلي سوالات برام مطرح شد. يك كتاب راجع به همين دارند مينويسند حالا نميدانم چاپ شده يا نه.

 2. امیدوارم کتابش چاپ شه فقط بعضی ازسوالات فسیل ادم در فارس کشف شده؟ عکس فسیلی که در مطلب هست متعلق به همونه؟ و اون عکس سیاه و سفید که یک چیزی شبیه مانیتور بالای کوه هست! منظور جام جمه؟ و یا بقایای زندگی نخستین انسانها و بقیه شواهدی که میگه چرا عکسش رو نذاشتن؟ من هر چی سرچ کرده بودم دیگه هیچ مطلب و عکسی پیدا نکردم مسئولین ما نوبرن واقعا مواظب باشن ندزدنشون. تو همین شهر کرمان که واقعا یکی از استثنائات در دنیا از نظر اثار باستانی هست در ستونهایی که در عمق زیادی از زمین فرو رفته بودند و متعلق به یک شئ باستانی سلطنتی که الان یادم نیست چی بود فهمیدند متعلق به تمدنیه دو سه قرن قبل از اولین تمدن به رسمیت شناخته شده دنیا بین النهرین! و خیلی اثار فوق العاده دیگه که البته خبر گزاری ها اندازه انگشتان دستند و مناطقی هم در کرمان هست که پر از سفالینه ها و اثار باستانیه ارزشمنده ولی هیچ مراقبتی صورت نمیگیره و اون منطقه پاتوق قاچاقچیها و معتادهاست و سالانه صدها اثار باستانی از اونجا غارت میشه تازه این فقط غم نامه کرمان بود اون هم بخشیش

  • كرمان يك استان اسرار آميز هست. يكي اينكه با وجود اينكه وجود سايت هاي باستانشناسي با وسعت چند كيلومتر در جيرفت به اثبات رسيده هنوز كوچكترين اقدامي نشده. كه باستانشناسان گفتند اين وسايلي كه كشف شده مربوط به لايه اول اين تمدن هست كه اگر كارهاي گود برداري انجام بشه با آثاري بسيار قديمي تر مواجه ميشيم.كه به گفته آنها همين الان قديميترين تمدن براي جيرفت هست. ديگري ديدن نوري بسيار زياد همراه با صداي شديد و فرود آن در پشت يكي از كوههاي كرمان بود كه بعد از آن كه منطقه را محاصره كردند گفتند چيزي پيدا نكردند و گفتند باز هم داريم بررسي ميكنيم كه هنوز بعد 2 سال اين بررسيه تمام نشده. ديگري را كه خودم چند ساعت در اينترنت بودم و اتفاقات را پي گيري ميكردم اين بود كه اول گفتند يك موجود كوتوله يا به قول خودشان آدم كوچولو در كرمان پيدا شده . اينو رييس نيروي انتظامي اول اعلام كرد بعد كه همه خبر گذاريها اعلام كردند خبر را تكذيب كردند گفتند يك جنين بوده كه موميايي شده بوده بعد باز هم كه اعلام شد اين خبر اين دفعه از بيخ تكذيب كردند و جالب اينه كه همه خبر گزاري هايي كه اين خبر را كار كردند در يك ساعت فيلتر شدند تا خودشان خبر را برداشتند و يك خبر گزاري هم كه اين كار را نكرد كلا تخته شد. اينو به چشماي خودم ديدم. مطلبش در وبلاگ هست.
   البته به نظر من بايد همين طور باشه. چون بعضيها همه چي را به شوخي ميگيرن و دليلي هم براي تكذيب پيدا ميكنند.

 3. راجع به پرده متحرک و انیمیشن که بهش اشاره شده اگه برنامه جالب ارتباطات رو که از شبکه 4 پخش میشد دیده باشید که برای اولین بار به علوم ارتباطی در ایران باستان پرداختند و تحقیق کردند، از روی یک متن خیلی کهن ایرانی که فکر میکنم منبعش هم در کشور دیگری نگهداری میشد محقق مربوطه (متاسفانه اسمشون یادم نیست اگر عزیزی یادشون هست و همینطور کتابی که چاپ کردند بگه ممنون میشم) فکر کنم گفت که به مناسبت تولد یکی از شاهزاده های مغول بود(بعد از حمله مغول به ایران اوایل حکومت انها) که ایرانیان فرهیخته پرده بزرگی را اوردند و در ان همزمان چگونگی انجام مشاغل مختلف را به طور متحرک نشان دادند. و این از معدود ابداعات باقی مانده بعد از حمله مغول به ایرانه. اتفاقا در یک برنامه البته زرد راجع به زرتشتیان که اخرای شب پخش شد راجع به علت کشتارهای مغولان گفت که انها خدایانی رو میپرستیدند که از اونها کشتار و ریخته شدن خون مردم را میخواستند.
  راستی فسیل جد لوسی رو هم در افریقا پیدا کردند

 4. گمان می کنم منظور دوستمان دکتر محسنیان راد باشد
  در ضمن در بسیاری از نهادهای احیا ارزشهای ایرانی با عدله از کتب مختلف ایرانی چون وندیداد بندهش و کتب اوستایی در این موارد ذکر شده نظر بقیه درباره شهر باستانی ورجمکرد که در زمان جمشید برای حفظ بقای ادمیان بوجود امد چیست ایا ارتباطی بین این شهر و این منطقه وجود دارد؟

 5. جلل الخالق ما که 7 ساله ساکن بوشهر هستیم همچین چیزایی به گوشمون نخورده بود!
  در ضمن این لباسی رو که ای زن پوشیده مربوط به ترکای قشقلئی هست که یک عده شون توی استان بوشهر و در دشتستان میشینند.

 6. مرسي رامتين جان، ولي احساس ميكنم اين مطلب نياز به يه مقداري پيش زمينه داشت.
  يعني اگه شخصي از قبل چيزي در مورد اين موضوعات ندونه و يه دفعه بياد سراغ اين مطلب و اونو بخوانه 100 در 100 يه مقدار گيج ميشه.
  ولي در كل خيلي خوب بود.

 7. سلام به دوستان.مرسي رامتين جان.رامتين عزيز من چند سوال دارم چطور ميتونم با دوستان مطرح كنم؟ميتونه موضوعات جالبي باشن واسه بحث.

  • همين جا بگو ببينيم چيه. من هر كاري كردم نشد يا انجمن بزنم. در جايي كه انجمن خارجي بزنم. ايراني نميشد ip كاربرها برداشته ميشد.
   اين فروم را ساختم و اعلام هم كردم استقبالي نشد.
   http://ramtin.forums-free.com/

   • رامتین این فوروم که گفتی رو من رفتم عضو بشم نمیشه . ارور میده .

   • منم رفتم ثبت نام کنم اصلا صفحه بالا نمی یومد.
    عدم استقبال ازش هم فکر کنم به خاطر قالبشه وقتی وارد سایت میشم کلا نا امید میشم ته زد حاله به نظرم بهترین رنگ آبی هست که به آدم انرژی زیادی میده.

 8. سلام رامتین جان . مطلبت عالی بود . هر چند سوالات بسیاری برای پرسیدن هنوز هم هست .

 9. با اجازه از دوستان؛
  اول می خواستم در راستای تایید متن فوق به یکی از تعریفهای پذیرفته شده از «تمدن» اشاره کنم:
  «تمدن یعنی هنر زیستن در کنار آنان که نمی شناسیمشان».
  ولی در تایید این نکته که خاستگاه تمدنهای جهان در ناحیه جنوب ایران واقع است، به کشف جدیدی اشاره می کنم که طی سالهای 2005 تا 2007 صورت گرفت و نگاه ما را نسبت به جغرافیای خلیج فارس تغییر داد. سال 2007 شبکه تلویزیونی History Channel مستندی با نام Mystery of the Garden of Eden یا معمای باغ عدن را پخش کرد که در سراسر جهان بازتاب قابل توجهی یافت. در این فیلم مستند، با استناد به تعریف جفرافیایی کتاب مقدس یهودیان از باغ و رود عدن و با اتکا بر تصاویر ماهواره ای تهیه شده از منطقه خلیج فارس نتیجه گیری شده است که تا 15000 سال پیش و قبل از پایان یافتن آخرین عصر یخبندان، منطقه کنونی خلیج فارس در اصل یک جلگه پهناور سر سبز بوده که رود پر آب عدن از میان آن می گذشته و در انتها مستقیماً به دریای هند می ریخته. اما پس از ذوب شدن بخش اعظمی از یخچال قطب جنوب طی 15000 تا 11000 سال پیش این منطقه به زیر آب رفته و خلیج امروزی فارس و دریای امروزی عمان شکل گرفته اند. در این سناریو طوفان و سیل عظیم نه یک بار بلکه چندین بار در سراسر جهان رخ داده است که رد آنرا می توان در آیینها و رسومات به جا مانده از مردم مناطق گوناگون بازیافت (علاقه مندان به این موضوع می توانند به آثار گراهام هنکوک مراجعه فرمایند).
  این کشف بسیاری از ابهامات پیرامون مهد تمدن را پاسخ می دهد.
  همچنین از دوست باستاشناسی شنیده ام (این خبر فقط یک شنیده از یک متخصص محسوب می شود و ارزش دیگری ندارد) که در نزدیکی جزایر هندورابی هرم هایی در زیر آب کشف شده اند اما هنوز مجوزهای لازم جهت ارزیابی دقیق تر و نشر خبر صادر نشده است. چنین اهرامی در سواحل جنوب شرقی ژاپن نیز یافت شده اند و گمانه ها مبین این مهم می باشند که این اهرام نیز تحت تاثیر ذوب شدن یخهای قطب جنوب طی 15000 سال پیش به بعد به زیر آب رفته اند.

  • ممنون از نظرت. به متن اضافه كردم. درسته كه اهرام دنيا تقريبا در يك خط مداري هستند. مكزيك. مصر. چغازنبيل. چين. ژاپن؟

   • رامتین عزیز، ضمن عرض خسته نباشید به عرضتان می رسانم که تلاشهای بسیاری برای پیدا کردن رابطه ای مابین اهرام و مکانهای جغرافیایی ای که اهرام در آنها واقع هستند صورت گرفته و برخی این نظریه را تایید می کنند که اهرام همگی بر روی یک خط مداری واقعند. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تعداد زیادی هرم کشف نشده (یا کشف شده ولی کاووش نشده) وجود دارند که الزاماً همگی آنها بر روی یک مدار نیستند. همچنین در سالهای اخیر در روسیه نیز تپه هایی کشف شده اند که باور می رود هرم هایی دست ساز باشند. این دسته از اهرام نیز با مابقی هرم ها در یک راستا و مدار نیستند.

 10. باسلام
  ممنون از اطلاعات ارائه شده ،علاوه بر مطالب بالا موارد جالب ديگري نيز دراين خصوص وجود دارد مثل شهرآتلانتيس كه زير آب رفته ولي قابل ديدن است ديگه اينكه كوه پرديس كه در اين منطقه است نزديكترين نقطه به خورشيد است وشايد زماني نقطه فرضي 0 نصف النهار مبدا به اينجا انتقال داده شودواين نقطه داراي انر‍يهاي خاصي است حتي از نظر پوشش گياهي اين منطقه مي توان از يك نوع خرما كه خيلي خاص است واز آن براي مداواي بيماري ديابت استفاده مي كنندو…همچنين دامنه اين كوه داراي انر‍ژ‍ي است كه اگر خودروي پارك شود كه حتي ترمز دستيش كشيده باشد ،حركت مي كنندواين باعث نگراني راننده ها مي شود

 11. من خودم از این منطقه دیدن کردم وبا خانم دشتی در ارتباط هستم یه بخشی از دامنه این کوه این خاصیت را داراست به علاوه یه فیلم مستند در دست تهیه است که من در تکمیل مستندات وقالب اولیه فیلم همکاری دارم . اگه کسی مایل باشه میتونم ارائه بدم.

 12. چقدر خوشحالم كه اين وبلاگ مثل هميشه زيبا و فعال است و همان تصوير خيال انگيز هميشگي در بالاي صفحه به بيننده آرامش مي دهد. موفق باشيد يوفولاو عزيز. وبلاگ شما آدم را براي مدت كوتاهي هم كه شده از زندگي روزمره و كسل كننده دور مي كند و به دوردست ها مي برد.

 13. سلام دوست عزیز
  بدلیل کاری که برایم پیش اومده از روز جمعه پنجشنبه 25 جولای به مدت 20 روز در ایران خواهم بود. ازاینرو تصمیم گرفتم تعدادی از فیلم های مستندم درباره یوفو ها و موضوعاتی از این قبیل رو که در داخل ایران به سختی گیر میاد رو در اختیار دوستان علاقمند قرار بدم. قیمت هر کدام از فیلمها 5000 تومان هست که فقط شامل هزینه رایت و ارسال پستی میشه و هیچ بحثی از سود و پورسانت درکار نیست. لازم به توضیح هست که قیمت اورژینال این فیلمها چیزی در حدود 10 تا 25 دلار هست که 10دلار هزینه ارسال آن رو هم باید بدان اضافه کرد. بهتون پیشنهاد میکنم تا فرصت هست این فیلم های محشر رو بگیرین.
  این فیلمها شامل:

  1-مستند بیگانگان باستانی-اپیزود معرفی نظریات اریش فون دنیکن
  2-مستند بیگانگان باستانی-اپیزود اول (شواهد)
  3- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود دوم (بازدیدکنندگان)
  4- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود سوم (ماموریت)
  5- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود چهارم (برخورد های نزدیک)
  6- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود پنجم (بازگشت)
  7- مستند منطقه 51- مصاحبه با بیگانه
  8- مستند پرونده های سری شوروی درباره یوفوها
  9-مستند کراپ سیرکلز
  10-مستند دن آیکروید در تشریح ماهیت یوفوها
  11- مستند حقایق حادثه رازول
  12-مستند اسرار پنهان شده ناسا
  13- مستند پرونده های سری بریتانیا درمورد یوفوها
  14- مستند طوفان نوح (فارسی)
  15 مستند مجعولات مجلل (فارسی)
  16-مستند تختگاه هیچکس (فارسی)
  17- مستند اسرار دنیای ارواح (بسیار جذابه)
  18- مستند فست والکر
  توجه همه فیلمها متن کامل هستند.
  برای سفارش از روز جمعه 16 جولای یا 26 تیر به بعد با شماره 09144542387 تماس بگیرید یا در سایت مرجع فیلمهای مستند پیام بگذارید.

 14. سلام دوست عزیز
  بدلیل کاری که برایم پیش اومده از روز جمعه پنجشنبه 25 جولای به مدت 20 روز در ایران خواهم بود. ازاینرو تصمیم گرفتم تعدادی از فیلم های مستندم درباره یوفو ها و موضوعاتی از این قبیل رو که در داخل ایران به سختی گیر میاد رو در اختیار دوستان علاقمند قرار بدم. قیمت هر کدام از فیلمها 5000 تومان هست که فقط شامل هزینه رایت و ارسال پستی میشه و هیچ بحثی از سود و پورسانت درکار نیست. لازم به توضیح هست که قیمت اورژینال این فیلمها چیزی در حدود 10 تا 25 دلار هست که 10دلار هزینه ارسال آن رو هم باید بدان اضافه کرد. بهتون پیشنهاد میکنم تا فرصت هست این فیلم های محشر رو بگیرین.
  این فیلمها شامل:

  1-مستند بیگانگان باستانی-اپیزود معرفی نظریات اریش فون دنیکن
  2-مستند بیگانگان باستانی-اپیزود اول (شواهد)
  3- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود دوم (بازدیدکنندگان)
  4- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود سوم (ماموریت)
  5- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود چهارم (برخورد های نزدیک)
  6- مستندبیگانگان باستانی-اپیزود پنجم (بازگشت)
  7- مستند منطقه 51- مصاحبه با بیگانه
  8- مستند پرونده های سری شوروی درباره یوفوها
  9-مستند کراپ سیرکلز
  10-مستند دن آیکروید در تشریح ماهیت یوفوها
  11- مستند حقایق حادثه رازول
  12-مستند اسرار پنهان شده ناسا
  13- مستند پرونده های سری بریتانیا درمورد یوفوها
  14- مستند طوفان نوح (فارسی)
  15 مستند مجعولات مجلل (فارسی)
  16-مستند تختگاه هیچکس (فارسی)
  17- مستند اسرار دنیای ارواح (بسیار جذابه)
  18- مستند فست والکر
  توجه همه فیلمها متن کامل هستند.
  برای سفارش از روز جمعه 16 جولای یا 26 تیر به بعد با شماره 09144542387 تماس بگیرید یا در سایت مرجع فیلمهای مستند freedocumentary.wordpress.com پیام بگذارید.

 15. سلام …

  با یه حساب سرانگشتی ، مجموعه کاملش
  میشه 90 هزار تومان ناقابل…
  اگه قسطی میدی باز یه چیزی…
  سر برج هم نیست حقوق نگرفتیم…!!
  ولی وجدانا ارزشش رو داره….

  • سلام. نیازی نیست همه فیلم ها رو سفارش بدین. هرکدوم رو که دلت خواست سفارش بده. دلت نخواست هم اصلا سفارش نده. من کاسب فیلم و سی دی نیستم. اگر اعتماد ندارین می تونین از سایت آمازون بخرین البته اگر کریدت کارت دارین. همه این فیلم ها اونجا فروش میره اگر پول کافی ندارید من حاضرم یکی از فیلمها رو رایگان براتون بفرستم

   • سلام.
    ببخشيد اين فيلمها زيان اصليه، يا زير نويس فارسي داره؟

   • 3 تا از این فیلم ها زبان اصلیش فارسیه. یعنی خودش فارسی صحبت میکنه بقیش زیر نویس انگلیسی داره. البته بیشتر تصاویر و فیلمه و معنیه دیالوگها براحتی قابل فهمه.
    اگه کسانی علاقه داشته باشن میتونیم پروژه ترجمه زیرنویس ها رو با همکاری دیگر بچه ها کلید بزنیم. بخصوص مجموعه بیگانگان باستانی که من حیفم میاد زیرنویس فارسی این مجموعه زیبا رو نداشته باشیم.

   • در ضمن فیلم کامل کالبد شکافی بیگانه رازول و بیگانه حادثه شوروی هم رایگان براتون ارسال میشه

 16. مرسی بسیار زیبا بود
  چه تمدن کهنی داشتیم

 17. سلام یک سری نقاط در شهر تهران خاصیت الکترومغناطیسی دارندوخیلی از افراد در این محلها بعضی اوقات دچارحالتی می شوند که آینده را می بینندمثل کوه بی بی شهربانو وخ شیخ بهایی

 18. قبل از هرچیزی ابتدا ببخشید که تو بحثاتون دخالت می کنم
  من چند ماهی هست بحثاتونو دنبال میکنم . می خواسم با اطلاعات ناچیزم حرفایی بزنم.
  در مورد موجودات فضایی دو احتمال هست. 1 – وجود ندارند و اینایی را هم که می بینیم ممکنه جن ها باشند که داران تکنولوژی اینده خودمونو نشونمون می دن 2 – وجود دارن ولی اتفاقی مثل مردان سیاه پوش برامون افتاده. فیلمشو یادتونه. اون صحنه ای که با یه فلاش حافظه ها رو پاک می کردند. شاید قبلا با انها رابطه داشتیم و به دلایلی این ارتباط قطع شده و هیچی یادمون نمونده .

 19. نتایج پژوهشهای دانشمندان بین المللی نشان می دهد که اولین انسانها حداقل 780 هزار سال قبل قدم به مناطق شمالی اروپا گذاشتند.
  به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موزه تاریخ طبیعی لندن با همکاری دانشگاهها و موزه هایی در هلند و استرالیا نشان دادند که گونه انسان در دوره «پلیستوسن پیشین» و حدود 100 هزار سال پیش از آنچه که تاکنون تصور می شد قدم به شمال اروپا گذاشته است.

  نتایج این کشف به طور ریشه ای فرضیه هایی را که تاکنون در خصوص زمان خروج انسان از آفریقا ارائه شده بود تغییر می دهد.

  این دانشمندان 78 کار دست شامل تبر و آثار سنگ تراشی را از رسوبات رودخانه ای در سایت دیرینه شناسی «هپیسبورگ» در کرانه شمال شرقی نورفوک انگلیس استخراج کردند و متوجه تفاوتهای موجود در این آثار دستی شدند.

  براساس گزارش نیچر، برپایه بررسی خاصیت مغناطیسی سفت شدگی این بقایا و شواهد چینه شناسی زیستی (فسیلهای گیاهی و جانوری کشف شده در میان لایه های زمین) این دانشمندان قدمت این آثار کار دست انسان را بین یک میلیون تا 780 هزار سال قبل تخمین زدند.

 20. محققان اعلام کردند حیات زمین هر 27 میلیون سال در معرض خطر انقراض کلی قرار می گیرد و زمین تا دور بعدی چنین فاجعه ای 17 میلیون سال دیگر زمان دارد.

  به گزارش خبرگزاری مهر، «آدریان ملوت» فیزیک اخترشناس دانشگاه کانزاس و «ریچارد بمبچ» سیاره شناس موسسه اسمیتسونیان می گویند حداقل برای 500 میلیون سال گذشته هر 27 میلیون سال یکبار انقراض کلی بر روی زمین رخ داده است.

  انقراضهای دوره ای کلی از گذشته نیز به اثبات رسیده بودند و اعلام شده بود این انقراضهای دوره ای به دلیل حضور جرمی بزرگ و تیره رنگ در همسایگی خورشید که هر 27 میلیون سال یکبار مدار آن را کامل کرده و هر بار بارانی از شهابسنگها را به خارج از ابرهای «اورت» در حاشیه منظومه خورشیدی حرکت داده و آنها را به زمین می کوباند رخ می دهند. این قمر فرضی و تاریک «نمسیس» یا الهه انتقام نام گرفته است.

  • سلام پسر خوب .
   اگه ما فرض کنیم که پس از مرگمون( البته دور از جون همه)روزی یکبار کفن عوض کنیم تا 17میلیون سال دیگه ما6،205،000،000 تا کفن عوض کردیم البته اگه ازمون فسیلی باقی مونده باشه.اینو گفتم حساب کتاب کفناتونداشته باشین اون دنیا هم بدهی بالا نیارین.
   امیدوارم از شوخی بیمزم ناراحت نشده باشین و خداوند اونقدی که دلتون میخواد بهتون عمر بده(الهی آمین)

  • راستی گفتی نمسیس! همین چند ماه پیش بود که اخبار گفت این جرم رو در اسمون رصد کردند و گفتند ما بالاخره نمسیس را کشف کردیم متاسفانه من جزییات اخبار یادم نیست فقط یادمه ذوق کردم و راجع بهش تحقیق کردم و افسانه نمسیس رو فکر میکنم یونانی هست خوندم که نمسیس در افسانه خواهر خورشید بود و قهر و اشتی و جنگ بین این دو بعضی فجایع رو به بار اورد و من یه چزایی یادمه که اینا خیلی جالب بودن و با بعضی وقایع واقعی! مطابقت میکردند. امیدوارم دوباره بتونم برم سراغ متن ها الان هیچی ازش یادم نمیاد

 21. سلام به همه دوستان عزيز.مرسي رامتين جان كه اين فرصت و به من دادي.سوالهايي كه واسه من بي جواب مونده و تا الان جواب پيدا نكردم اينه كه
  1.آيا كساني كه كور مادرزاد دنيا ميان توانايي خواب ديدن رو دارن؟اگر خواب ميبينند چطور تشخيص ميدن كه چي ديدن.چون تا الان نه جسمي رو ديدن و نه رنگي.آيا قدرت تشخيص دارن؟
  2.دوستان به نظر شما آيا روح وزن داره؟چرا كساني كه ميميرن فورا 23گرم از وزنشون كم ميشه؟و اين عدد واسه همه ثابت هست؟
  اميدوارم بتونيم با بحث . تبادل نظر پاسخي واسشون پيدا كنيم

  • ببخشيد اشتباه تايپ شد در سوال دو 21 گرم هست.

   • توپست چوپاکابرا توضیح دادم ولی چون همه مون تناسخ وتکرار وسریال تکراری ! رو دوست داریم یه باردیگه جواب رو کپی می کنم!
    علی جان سلام…
    بله به نظر من افراد نابینا ی مادرزاد ، به معنای واقعی “روشن دل” وروشن بین اند!
    این یعنی که باوجود اینکه سلولهای شبکیه ، کیاسمای بصری ، بخش بینایی درمغزو…
    مختل شده است ولی سایر حواس خصوصا حس لامسه وحس ششم این عزیزان بسیار بسیار
    قوی است …حتی با تمرین ایشان میتوانند علاوه بر اینکه با سرانگشتانشان خط برجسته بریل
    را لمس کرده ومی خوانند حروف را ببینند وبخوانند…! که تمونه این افراد در کشورهای جهان بسیارند…
    و باز به نظر من آنها از دریچه روح یا “آجنا ” چاکرا یا غده صنوبری (پینه آل گلاند) که همان چشم سوم
    است ، می توانند با محیط پیرامونشان ارتباط برقرار کنند وحتی خواب هم ببینند….!
    الان هم درژاپن دانشمندان درصدد پیوند میکرو چیپهایی به سلولهای شبکیه هستند که باتقویت سلولهای
    عصبی نوعی توانایی دید سیاه وسفید به نابینایان مادرزاد می دهد وپیش بینی کرده اند تا سال
    2020 مشکل نابینایان با پیوند شبکیه با سیستم هوشمند سایبرگ کاملا حل شود…!
    درمورد وزن روح یا آخرین غلاف شفاف واتریک جسم خاکی بین عرفا، فلاسفه ، اسپیریتوالیستها(روح شناسان ) اختلاف نظر است . آلان کارداک و شارل ریشه ازروح شناسان بنام فرانسوی وزنی معادل چند
    گرم برای آن قایل اند ودکتر رئوف عبید درکتاب انسان روح است نه جسد روح را تقریبا فاقد وزن وبعد
    می داند ولی به نظر من ، (همانطوری که درفیلم 21 گرم بابازی گیرای شان پن آمده )، پس ازمرگ
    آئورا وغلاف پریسپری وکمند سیمین چاکرای ناف و گاها آجنا(که هنگام برون فکنی مانع از گسستگی روح از بدن می شود) روی هم رفته بطور متوسط وزنی معادل 21 گرم پیدا می کنند وبدن این میزان وزن را پس ازساعتی ازخروج روح یا انرژی کاینات ازدست می دهد…
    بر شما برکت باد …
    قربان همگی شما….

 22. مرسی فرهاد جان خیلی لطف کردی.امیدوار بودم استقبال بیشتری میشد.اما از پاسخت خیلی استفاده کردم.ممنون

 23. بعد از خوندن این مطلب یادم افتاد اقای ذبیح الله منصور هم تو یکی از کتاباش عنوان کردهبود ساکنیناصلی فلات ایران بلوند بودند قد بلند سفید مو بور با چشمان ابی مانند اتلانتیسها

 24. بعد از خوندن این مطالب یادم اومد اقای ذبیح الله منصور هم در یکی از کتاباش عنوان کردهبودساکنین اولیه واصلی فلات ایران قد بلند سفید رو با موهای بور وچشمان ابی بودهاند مانند اتلانتیسیها

 25. درود
  رامتین عزیز تو رو خدا خواهش میکنم از دوستان بخوای هر موضو جدا رو توی تاپیک مجزا مطرح کنن .درگیر یک مطلب هستیم یکهو ما رو از شرق به غرب میبره .
  لذت میبرم از هم وطنهائی فرهیخته که در تمام زمینه ها مشتاق و ره رو هستند.
  با تشکر مجدد از شما و همه دوستان

 26. سلام من بجه جم هستم باید بگم که کوه پردیس خیلی قدیمیه البته من بالای کوه نرفتم فقط پایین کوه یه قبر بزرگ هست که روش به زبان اوستایی حکاکی کرده و الان هم یه غار داخل اون کشف شده که دارای پله های زیادیه ولی کسی هنوز داخل اون نرفته و کوه پدری به زبان محلی به اون میگن پوز پدری که یه لغت کاملا اوستایی

 27. آورین! آورین! ولی این مطالب به عکسها هیچ ربطی نداشت و به نظر قسمت دوم یه مقاله می آد.
  یه توضیح از عکسها و پیش زمینه لازمه…

 1. بازتاب: منطقه جم بوشهر محل زندگی آدم و حوا | برنامه ریزی منابع سازمان به روش جام ( Jaam ERP )

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: