بایگانی روزانه: ژوئیه 12, 2010

منطقه جم بوشهر محل زندگي آدم و حوا

مركز تمدن بشري»

اين سايت به زبان انگليسي و فارسي (وترجمه هاي بعدي)، در تعقيب گزارش خبري ايرنا خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (مورخ 21مهرماه 1380 ش)؛ و نيز در اصلاح و توضيح خبري كه در بالاي صفحه 11 روزنامه «ايران» چاپ تهران بتاريخ 22 آبان ماه 1380 (و احتمالا در رسانه ها ويا مورخه هاي مختلف ديگر) در مورد «كشف آثار باستانشناسي اوستايي مهم شامل جام جهان نما، در استان بوشهر» منتشر گرديده، بطور فشرده تدوين شده است.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/G.jpg

 ياد داشت- با پايان هفت سال بررسي رسمي توسط مقامات مسئول، در موقعيتي كه اين تز تا پايان سال 2002 ميلادي،  بگونه علمي از سوي  نهاد هاي ذيصلاح بين المللي مردود نشده باشد؛ روز 1/1/2003 بعنوان تاريخ تصويب نهائي كليه مفاد تز موجود تلقي گرديده، و بهمين مناسبت از نظر آكادميك سنديت رسمي و علمي خود را خواهد يافت.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/I.JPG

توضيح لازم= در سال 1374 خورشيدي گزارش مقدماتي مشاهدات جم، درون دكترين جديد » مركز تمدن بشر» به سازمان محترم ميراث فرهنگي ايران (وچند نهاد جهاني) ارائه، و همچنين در مجله پيك مهر كانادا نيز چاپ گرديد. متخصصان مركز اصلي در ايران (تهران) تاكنون در سه نوبت ( 1375 و 1379 و1380ش) وجود آثار مزبور را رسما تائيد نموده، و هم اكنون تهيه گزارش نهائي و اعلام قدمت سني نمونه ها جهت ثبت (ملي/جهاني) اين محوطه جديد تاريخي تحت اقدامات ايشان قرار دارند.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/J.JPG

  مقدمه اين گزارش

= از آنجا كه همه محققان دنيا «حقيقت» را ميجويند، اين سوال اساسي پيدا ميشود كه آيا «علم» مدرن بجاي حقايق همچنان بر پايه تخيلات غير علمي (Fictions) قرار دارد؟ 

آزموني ساده نشان ميدهد كه معماهاي»دانشگاهي» موجود در ريشه علوم پايه و هويتي كم نيستند. مثال معماهاي مهم: عصر يخ/ طوفان، جدائي قاره ها و كوه زائي مربوطه، تئوري انسانهاي اوليه، تكامل فيزيكي (بوزينه به گوريل)..، يا مركزيت آرارات، افريقا، و ساير كانديدهاي آغازتمدن انساني و يا ره آوردهايش مانند تكنولوژي و زمان بندي وغيرو.

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/C.JPG

جامعه شناسان بين المللي معتقدند كه فراگيري هاي بي پايه و مغشوش ملل، همواره موجب ناهنجاريهاي رفتاري و بحران هويت مردمان، و در نتيجه بروز نابسامانيها و اخبار غير «متمدنانه» (مثلا جنگ، خودكشي، اعتياد، همجنس گرائي و غيرو) شده اند. هرچند ايشان در عين حال توجه ميدهند كه همان جماعت مجهول الهويه و ناراضي، كماكان در جستجوي اصل انساني خويش و بهشت گمشده اي ميباشند كه اخبارش را در لابلاي تاريخ و اساطير مخدوش شده كنوني بسيارشنيده اند. اين همشهريان همواره به وصل مجدد با «عشق» و قوانين آن راي داده اند.

گروه فوق همگام با دانشمندان معتبر جهان، استدلالهاي گمراه كننده اي چون «جهش ژنتيكي» و «اصل وراثت» به زعم پيروان «اصالت ميمون/ داروينيزم»، را همچنان مردود و حتي در مواردي بالعكس دانسته، يادآور ميشوند كه طبيعتا انواع حيوانات و گياهان هميشه از نوع خود توليد كرده و ميكنند. مگر از طريق تلقيح مصنوعي ويا امتزاج ژن، به انحاي مختلف طبيعي يا غير طبيعي.

در اين مورد «علم» معتقد است كه جدا از حل نبودن معماي «حلقه مفقوده» تا اين لحظه و اين حقيقت كه ميمون هنوز ميمون است و جايش در شهر نيست، از نقطه نظر بيولوژيكي و رفتاري نيز ميمون و آدم  مانند ساير مخلوقات، در خلقت خود ذاتا متفاوت بوده و ميباشند. بطور نمونه خانواده  گوريل (Apes) ، برخلاف نوع آدميزاد، ذاتا افسرده و خشونت طلب بوده Gorilla Wars)    (  I.e. ؛  و مضافا ميمون ها معروف به حسادت، بخل و تقليد و مضحكه رفتار انسانها ميباشند. همانطور كه در تاريخ اوستائي، نيز ضحاك ديو (به تحقيق از انواع ميمون ها Apes) با حمله از جنگل هاي حاره اي به شهر نوپاي ساخت آدميان (در منطقه جم)، تمدن طلائي بشري را ريشخند كرد؛ و با تجاوز به عنف (به خواهران جمشيد) باعث اختلاطهاي اوليه در وراثت بيولوژيكي(DNA) و در نتيجه شيوع ذاتي جنگ و نفرت،  بجاي صلح و عشق و ساير قوانين خوشبختي درجهان متمدن (Civilized World) گرديد.

  نتيجه

با اين ترتيب دكترين حاضر بهيچوجه وجود وراثتهاي «جنگلي» را در جوامع «شهري» امروزه تكذيب نميكند، و يا منكر وجود همشهريان «خوب يا بد» در بين گروههاي مختلط شده در نسلهاي گذشته نيست. تز جديد منظور از مبحث دانشگاهي» تكامل بشر» را، اعتلاي معنوي افراد ميداند، در تقابل با تئوري مردود شده تكامل فيزيكي (داروينيزم و يا برتري تكنولوژي و سرمايه و ازين نوع).  پس متعاقبا «تاريخ تمدن» نيز بر حسب رفتارها و شواهد مربوطه (آثار انساني در مقابل آثار جرم) طبقه بندي گرديده اند.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/K.jpg

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/M.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/N.JPG

 

در عين حال اين تحقيق نتيجه ميگيرد كه قانون تكامل معنوي اين سان (انسان) روز اول توسط نوع  ژنتيكي «آدميزاد» ابداع شده، و ادعاهاي مداوم پيروان انواع ديگر مخلوقات از جمله ميمونها، هرگز نتوانسته اند كه بشر عاقل را قانع نمايند.

بنا بر دلايل فوق، تداخلات و اختلاطهائ ژنتيكي و عقيدتي كه از همان زمان هاي دور (تجاوز به عنف ضحاك، و سپس تحريفات درمنابع تاريخي) حادث شده اند، محققان بيطرف همواره انتخاب ماخذ اطلاعاتي معتبر را مشكل يافته و براي نتيجه گيري هاي نهائي غالبا به بن بست رسيده و اجبارا به تكرار مكررات ناچار گرديده اند.

اين دانشمندان اخبار «غير انساني» روز در سطح بين المللي را از جمله نتايج تعليمات معماگونه و ماشيني زمان حاضر دانسته و هم اكنون آماده اند تا «با حل معماي ريشه اي طوفان (عصر يخ)، «كليه كتابخانه هاي موجود را از بين ببرند»؛ و اساسا طرحي نو براي  علوم پايه بشر خردمند آتيه در اندازند.

 https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/S.jpg

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/U.JPG

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/W.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/X.jpg

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/Y.JPG

 × هدف از دكترين حاضر ارائه راههاي مستند و شفاف علمي، براي حل كليه معماهاي بنيادي «بشر هوشمند هوشمند» ميباشد. با اين اميد كه صلح ريشه دار ما بين نژاد انساني (Human Race) تحقق يابد.

    

     1- فرضيات نظري تز بر اساس اوستا (گات ها- ونديداد)

–         در منبع انتخابي «اوستا»، تئوري «انفجار مقدس» (بيگ بنگ) همراه با جغرافياي تائيد شده علم امروزي شامل چهار عنصر اصلي، كهكشان شيري..، كرويت زمين، اولين نقطه مسكوني و هفت قاره موجود، چگونگي بروز حيات و سپس آغاز تمدن و مشتقاتش (كتابت، رياضيات، تكنولوژي و غيرو) بگونه اي كاملا منطقي و بدون معما و تحريفات (اصطلاحا اسطوره اي) ثبت شده اند. اوستا محققا قديمترين سند تاريخي جهان و مورد تائيد كتب عمده بعدي و قاطبه بزرگان علم تا امروز ميباشد، و خود، هر گونه حق امتيازي را به تاريخ ماقبل مولفش زرتشت آريائي محول نموده است. «تمدن» اوستائي در فكر، گفتار و كردار خوب (مبتني بر عشق) خلاصه ميشود، و اصل راستي و درستي مطابق است با انتخاب «خوب بر بد». اوستا خلا و «دروغ»،  بخصوص در گزارشات تاريخي را فوق العاده غير انساني و مذموم ميداند.

– در اوستا كيومرث/ و زوجش (آدم/حوا) بطور مساوي متولد شده و بعنوان «خانواده» هسته اجتماع متمدن را كاشته اند.

– جمشيد جم چهارمين پيشداد، به دليل معرفي «عشق» (مهر-ميترا) و دعاي خير او براي مردم، سمبل انسان كامل؛  و «ضحاك ديو» (از نوع ايپApes) بعلت «نفرت» وي از نژاد آدم، بعنوان سمبل وحشيگري (Savage) معرفي گرديده اند.

– اوستا تاييديست بر آنكه، هرچند انتخاب ژن (DNA ) در اختيار مردم نيست، ولي «هويت» دلخواه را ميتوان آزادانه برگزيد.            زرتشت تذكار ميدهد كه «براي داشتن زندگي بهشتي، بشر عاقل انتخاب عشق را بر انتخاب نفرت ترجيح خواهد داد».

×- ياد آور ميشود كه از همان ازمنه (جمشيد و ضحاك)، هر دو گروه انتخاب كننده همواره در همان شهري كه فقط «افراد عاقل» براي زيست عاشقانه خود ساخته بودند سكونت نموده اند؛ و به همين دليل غير قانوني، امروزه تنازع بقاي فيزيكي (تا حد قتل عام ديگري   Holocausts)، جايگزين تنازع بقاي جاويد معنوي، يعني استاندارد اصلي و قانون اوليه «شهرنشيني»، گرديده است.

*

«تاريخ» مادر علوم از آنچه بهر حال، در اين «شهر» مختلط گذشته است گزارشها ي مبسوطي دارد. حقايق ريشه اي تاريخ تمدن بشر (دائره المعارف اوستائي) كه آخر بار در آرشيو جهاني تخت جمشيد قرارداشت، به سفارش ارسطوي يوناني بسال 300ق توسط اسكندر مقدوني به آتن (سپس به رم، مافيا و فراماسيونري..) راه يافت و به اين ترتيب بود كه ابتدا يونان، بعد روم و سپس ديگران تا به امروز، تحريفات و عقايد متفاوت و غالبا فيزيكي خود را جايگزين حقايق كرده و تاريخ اصلي را بصور گمرا كننده (اساطير حاضر) در آورده اند.

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/Z.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZA.jpg

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZC.JPG

بايد دانست كه دانشمندان بسياري تا كنون به اصلاح ضد قانون (دروغ تاريخي) همت گمارده اند؛ و شواهد عيني جديد كه قادر به پاسخ هاي مستند كافي براي چراهاي عالمانه بيشمار گرديده، از اشارات و رهنمودهاي ايشان بهره هاي بسياري برده است.

https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZD.jpg

 فرضيات تجربي تز

– منطقه بكر تاريخي/ باستانشناسي»جم»، با محدوده هشت هزار كيلومتر مربع  (شعاع پنجاه كيلومتر مربع از مركز قله پدري، در زاگرس)، واقع در استان بوشهر، همراه با كناره هاي آبي آن در خليج فارس، حاوي آدرسها و آثار مورد نياز علوم پايه بشري، از بدو تولدكيومرث و زوجش (آدم و حوا) تا حمله ناميمون «ضحاك ديو» و نابودي عصر طلائي انسانها و گم شدن تدريجي مركز هويت انساني و بهشت روي زمين ميباشد. آثار مكشوفه، همچنين پاسخگوي معماهاي دانشگاهي جهان نظير : غار آدم، بهشت روي زمين، كشتي نوح/عصر يخ، مركز فيزيكي دنيا، وقت گزاري، تقويم و جام جهان نما…، بوده و همراه با نام اوليه  منطقه يعني عنوان «جم»، هنوز به صور اوليه خود (دوران پيش داديان و كيانيان) در دل صخره هاي زاگرس جنوبي حفظ شده اند.

 

*** در همين مرحله از متن، و از طريق يكي از انواع پديده هاي «جام جهان نماي جمشيدي» يعني مانيتور سايت، از مردم اشراف منش منطقه تاريخي/باستانشناسي»جم» واقع در خطه غيورپرور دشتستان بزرگ كشور كنوني ايران، بخاطر حفظ اصالت نام «جم»، و ميراث داري هزاران ساله ايشان از آثار «جهان اول» در جم، اندرون اختلاطهاي قرون و اعصار، به نهايت سهم خود قدرداني ميگردد.

 در سر آغاز قرن بيست و يكم ميلادي و صدها سال پس از غارت دانشگاه جهاني تخت جمشيد توسط ارسطو و اسكندر (گجسته در تقابل با لقب كبير) در 300 ق م، انتظار ميرود بزودي (تا پايان سال 2002م) سميناري از اساتيد فنون مختلف تشكيل گرديده و در يك دانشگاه جديد جهاني سوالات و دفاعيات اين دكترين تازه صورت تحقق بخود بگيرند.

 https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZG.JPG

https://i2.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZH.JPG

 

ليست مخhttps://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZJ.JPGتصري از شواهد مكشوفه اين تز در منطقه بكر «جم»

– بر اساس ماخذ اوستا، و تاييد منابع معتبر جهاني و نيز منشور كنوني حقوق بشر،  مفهوم «تمدن» يا شه نشيني مرادف است با «عشق» و همزيستي مسالمت آميز و صلح بين «انسان ها» در «شهر». در تقابل با نفرت و وحشيگري در جنگل وحش.

– كيومرث و زوجش(حقيقت آدم وحوا) اصل فوق را زير نظر خداوند پاك (اهورامزدا) ابداع، اجرا و به درخواست آدميان آنرا در سطح جهاني اعلام كرده اند. بنا بر همين استناد، نام تمام جهان در ابتدا «ايران شهر» گذاشته شده است. (تاييد كامل تاريخ).

– زوج اول متمدن، براي تنازع بقا در خانه اي بالاي كوه بسر ميبردند (ايران ويژه/ غار آدم/ ور جم). ايشان سپس اولين «شهر» عمومي را درون جنگل زمان ساختند. «شهر استخر» شامل تمام پارس (فردوس/ پرديس) بوده است. البته در ابتدا شهر و كشور ديگري در جهان وجود نداشت.

–         با كشف فسيل آدم در فارس، بيولوژي «بشر اوليه» يعني نسل كيومرث/ آدم در تقابل با «جمجمه لوسي مجهول» و داروينيزم اثبات ميشود.  

 – حيات آدم به تائيد علم، مستقيما از آب و با كمك انرژيست (آناهيتا و ميترا). بهمين مناسبت ساحل مقطر «اختر» در خليج فارس نزديك كوه جم براي اين منظور كليدي پيشنهاد ميشود.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZF.JPG

–  در توصيف مادر اوليه آدم، تصور نوعي پري دريائي (در مقابل ميمون) براي اجداد آدميزاد زاده آبي و خاك نشين، بسيار منطقي تر به نظر ميرسد. خصوصا كه «ماهي» همواره تقدس خاصي بين آدميان داشته است. (مثال ماهي هفت سين ايرانيان كنوني).

-در سه هزار ساله ابتداي تاريخ تمدن، يعني از كيومرث تا ازمنه جمشيد كه قسمت جنوبي استخر بزرگ (بخش جم) بنام اوست، كليه علوم و اصول شهرنشيني ابداع شده اند. از جمله نام داشتن، مسئوليت و مالكيت، حرف زدن و نوشتن،خانه سازي، تكنولوژي و هنرو صنعت، آتش و انرژي(نفت و گاز پارس جنوبي)، چرخ، كارخانجات ذوب فلز و…، فضانوردي، تلسكوپ وتقويم (جام جهان نما- نوروز جمشيدي) و غيره . آثار تجربي مربوطه در منطقه مشاهده و تائيد شده اند.

– در اينجا قله جم/ پوز پردي به عنوان نقطه صفر محورجغرافيائي و زمانبندي جهان پيشنهاد ميشود. (بجاي گرينويچ و پاسيفيك).

    https://i0.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZK.JPG

     پيشنهاد راه حل براي برخي از معماهاي علمي موجود

1-    بيگ بنگ = «انفجار مقدس» اوستا.2″- كوه هرا» اولين نقطه خشكي قابل سكونت=كوهستان جم. (ميخ زمين، از برخورد قاره ها ز نشده)3- آبها و هفت قاره (در قعر آب ها از هم جدا نشده اند)= تاريخ اصلي چين و هند و تمام سرزمينهاي «متمدن» دنيا= گوشه هائي  ايران بزرگ و آبهاي آريا تره.4- » فراخ كرت»، محل تولد متساوي زن و مرد متمدن، نقش عقاب و فروهر، (آتلانتيس)= خليج فارس، توضيحات تاريخ تمدن بشري. 5- ايران ويژه (ايرانويچ)، «ور جم كرد»، غار آدم، بهشت روي زمين/ گنگ، كشتي نوح، كوه قاف، مدل  اهرام، مركز فيزيكي و معنوي جهان علم = قله پردي (پوز پدري). 6- اولين مدل اسفينكس و ابوالهول= مجسمه جمشيدي جلوي پوز پردي. 7- جام جهان نما، تقويم، فضاشناسي، انواع تلسكوپ و ماهواره و ارتباطات، پرده فيلم و غيره=  كوهستان مقابل پوز پردي. و  پاسخهاي ديگر براي تخصصهاي مختلف در علوم پايه.

 

چند شاهد نظري

 –  ابتدا ياد آور ميشود كه ماخذ اوستا (گات ها) فقط بر پايه وحي هاي الهيست. در تائيد قدمت «داستان جم» (طوفان نوح/ عصر يخ) در ونديداد اوستا اينكه، در كتيبه چهارهزارساله گيلگمش ، داستان طوفان براي قهرمان اسطوره تعريف ميشود. در قرآن كريم  داستان نوح و اساطير الاولين تاييد شده اند . در اين ماخذ عمده كلمه «جودي» بعنوان نام يك كوه نيامده و ميتواند تفسيري از جود و سخاي الهي در شرح بحران باشد. در نسخه توراتي داستان نوح،»صرفنظر از غير قابل باور شدن جزئيات داستان، كوههاي آرارات» به تحقيق همان رشته كوههاي «زاگرس» امروز ميباشند، كه كوه جم (پوز پردي) در نقطه شروع آن در جنوب ايران قرار گرفته است. همچنين در صفحه 125جلد اول تاريخ طبري آمده است كه «نوح كشتي را بر بالاي بوذ (پوز پدري) ساخت و طوفان از آنجا آغاز شد».

–         عمر آثار جم محققا بيش از پانزده هزار سال ميباشد (در مقايسه با شش هزار سال تخمين كنوني اسطوره طوفان/عصر يخ).

–         منابع و آثار باستاني در سطح بين المللي در مجموع به نتيجه گيريهاي اين تز اشارات فراواني داشته اند كه در كتاب مشروح «جم، جهان اول» ضميمه خواهند شد.

https://i1.wp.com/www.jam-highdoctrine.com/science_in_question_images/PHOTOS/ZL.JPG

خانم ب دشتي پژوهشگر مستقل

 http://www.jam-highdoctrine.com/persian.htm

نوشته اي از لژيون عزيز درباره اين مطلب

اول می خواستم در راستای تایید متن فوق به یکی از تعریفهای پذیرفته شده از “تمدن” اشاره کنم:
“تمدن یعنی هنر زیستن در کنار آنان که نمی شناسیمشان”.
ولی در تایید این نکته که خاستگاه تمدنهای جهان در ناحیه جنوب ایران واقع است، به کشف جدیدی اشاره می کنم که طی سالهای 2005 تا 2007 صورت گرفت و نگاه ما را نسبت به جغرافیای خلیج فارس تغییر داد. سال 2007 شبکه تلویزیونی History Channel مستندی با نام Mystery of the Garden of Eden یا معمای باغ عدن را پخش کرد که در سراسر جهان بازتاب قابل توجهی یافت. در این فیلم مستند، با استناد به تعریف جفرافیایی کتاب مقدس یهودیان از باغ و رود عدن و با اتکا بر تصاویر ماهواره ای تهیه شده از منطقه خلیج فارس نتیجه گیری شده است که تا 15000 سال پیش و قبل از پایان یافتن آخرین عصر یخبندان، منطقه کنونی خلیج فارس در اصل یک جلگه پهناور سر سبز بوده که رود پر آب عدن از میان آن می گذشته و در انتها مستقیماً به دریای هند می ریخته. اما پس از ذوب شدن بخش اعظمی از یخچال قطب جنوب طی 15000 تا 11000 سال پیش این منطقه به زیر آب رفته و خلیج امروزی فارس و دریای امروزی عمان شکل گرفته اند. در این سناریو طوفان و سیل عظیم نه یک بار بلکه چندین بار در سراسر جهان رخ داده است که رد آنرا می توان در آیینها و رسومات به جا مانده از مردم مناطق گوناگون بازیافت (علاقه مندان به این موضوع می توانند به آثار گراهام هنکوک مراجعه فرمایند).
این کشف بسیاری از ابهامات پیرامون مهد تمدن را پاسخ می دهد.
همچنین از دوست باستاشناسی شنیده ام (این خبر فقط یک شنیده از یک متخصص محسوب می شود و ارزش دیگری ندارد) که در نزدیکی جزایر هندورابی هرم هایی در زیر آب کشف شده اند اما هنوز مجوزهای لازم جهت ارزیابی دقیق تر و نشر خبر صادر نشده است. چنین اهرامی در سواحل جنوب شرقی ژاپن نیز یافت شده اند و گمانه ها مبین این مهم می باشند که این اهرام نیز تحت تاثیر ذوب شدن یخهای قطب جنوب طی 15000 سال پیش به بعد به زیر آب رفته اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: