بایگانی روزانه: فوریه 11, 2010

راکت ساخته شده توسط مایاها 1300 سال پیش


Mayan Rocket

The Discovery: In 1952 Ruz Lhuillier was excavating the staircase of the Pyramid Temple when he found a sealed passageway that led to the burial crypt and sarcophagus of King Pakul. This was the first burial crypt found in Central America, let alone in a pyramid, and fueled a debate that the Incas were in some way connected to Egypt. The lid of the sarcophagus is the depiction of King Pakul.

Established Theory: According to the Mayan legend, the symbols of the lid shows King Pacal falling into the jaws of the Earth monster each night to rise again with the power of the sun each morning. Its teeth are enlarged to demonstrate its encompassing power.

Mayan Rocket Palenque, Mexico 1300 years ago

Alternative Theory: The carving is a picture of a man seated at the controls of a type of flying ship. His hands and feet appear to be working instruments and pedals. The outline of the craft can be seen with many mechanical features and what appears to be flames coming out of the bottom of the craft.

Conclusions: It is difficult to determine the truth of this carving. It may be a mythological depiction or an actual air craft. The mechanical nature of the «craft» and the «pilots» position are suggestive of some type of vehicle. If this is a type of vehicle there is no way to know if it is extra-terrestrial, of mayan construction or from a more advanced civilization. The Mayans were a very advanced race of people with incredible knowledge of the sciences.


کشف : در سال 1952 Ruz Lhuillier بود excavating پله از هرم معبد هنگامی که در بر داشت غلام گردش مهر و موم شده که به سردابه دفن و تابوت پادشاه Pakul منجر شده است. این سردابه دفن اولین مرکزی که در امریکا بود ، به تنهایی در یک هرم اجازه دهید ، سوخت و بحث Incas بودند که در برخی از راه های متصل به مصر. درب از تابوت depiction پادشاه Pakul است.

تاسیس نظریه : با توجه به افسانه تولیدی صنعتی مایان فولاد ، نمادی از درب نشان می دهد که پادشاه Pacal افتادن به jaws از اعجوبه زمین هر شب به ظهور دوباره با قدرت خورشید هر صبح. دندان های آن عبارتند از بزرگ برای نشان دادن قدرت احاطه آن است.

تولیدی صنعتی مایان فولاد راکت Palenque ، مکزیک یدلایمخیرات 1300 سال پیش

تئوری های جایگزین : کنده کاری شده است عکسی از یک مرد نشسته در گروه شاهد از نوع پرواز کشتی. او دست و پا به نظر می رسد کار دستگاه ها و pedals. رئوس مطالب پیشه وری را می توان با بسیاری از ویژگیهای مکانیکی دیده می شود و آنچه به نظر می رسد آتش بیرون آمدن از انتهای هواپیما.

نتیجهگیری : دشوار است برای تعیین حقیقت در این کنده کاری. ممکن است depiction اساطیری و یا پیشه وری هوا واقعی. ماهیت مکانیکی کرافت «» و خلبان «» و موقعیت برخی از نوع وسیله نقلیه اشاره شده است. اگر این نوع وسیله نقلیه است هیچ راهی برای دانم وجود دارد اگر فوق العاده زمینی ، تولیدی صنعتی مایان فولاد ساخت و ساز و یا از یک تمدن پیشرفته تر. Mayans نژاد بسیار پیشرفته از افراد با دانش باور نکردنی از علوم شدند.

پ.ن: ترجمه از گوگل است به بزرگیه خودتان ببخشید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: