كتاب گمشده انكي(قسمت 7)


ادامه ماجرا

اما بزودی آشفته بازاری از وضع این قوانین بوجود آمد . بعنوان مثال : اگر نخستین پسر از نخستین همسر زاییده نمی شد تکلیف چه بود ؟ و بعد از آن همسر اول نیز پسری به دنیا آورد . قانونی مناسب باید جایگزین قانون قبلی می شد . خوب چه کسی باید جانشین باشد ؟ فرزندارشدی که سن بیشتری دارد ؟ یا فرزنداولی که از همسر اول زاییده شده ؟ نخستین فرزند پسر ؟ هر فرزند قانونی ؟ چه کسی وارث خواهد بود ؟ و چه کسی در این میان موفق خواهد شد ؟

درزمان حکمرانی Anshargal همسر اول او Kishargal که خواهر ناتنی او نیز بود جانشین پادشاه محسوب می شد . ( پاشاهان ایران باستان هم که از نسل آنوناکی بودند با محارم خود ازدواج می کردند ـ مترجم ) در زمان حکمرانیAnshargal’s زنان صیغه ای وارد سیستم حکومتی شدند .  توسط زنان صیغه ای پسرها ودخترهای زیادی برای پادشاه به دنیا آمدند . یک زن صیغه ای اولین پسر خودرا به دنیا می آورد و زن صیغه ای دیگر هم همچنین . پس از آن Kishargalفرزندی زایید . مطابق قانون این درست بود اما مشکل اینجا بود که او نخستین فرزند محسوب نمی شد . Kishargal در کاخ خود از فرط عصبانیت فریاد می کشید . طبق قانون پسرم نخستین فرزند است چون از نخستین همسر به دنیا آمده واگر جز این باشد تبارم از بین خواهد رفت .

این بذر باید اجازه دوبرابر شدن داد نه اینکه از آن غفلت شود . در اینجا با مادران متعددی روبرو هستیم که فرزندانشان یک پدر دارند و آنهم پادشاه است . من خواهر ناتنی پادشاه هستم  و پادشاه نیز برادر ناتنی من است . پسرم دوبرابر بیشتر ازبقیه ازپدرمان Anib ابهتش رابه ارث برده است . پس اجازه بدهید از این پس قانون تخمه ، ترکه و دودمان بر قانون من در آوردی صیغه شدگان ترجیح داده شود . ( یعنی نسب او از جانب مادری هم مورد توجه قرار گیرد ـ مترجم  )

از این به بعد باید این اجازه داده شود که پسر خواهر ناتنی ، بدون اینکه مهم باشد چه وقتی به دنیا آمده است باید بر تمامی پسرهای دیگر برتری داشته باشد .

Anshargal به فکر فرو رفت و سپس از روی لطف قانون تخم ، ترکه را پذیرفت . بدینوسیله از آشفتگی وتنش بین همسر اول وزنهای صیغه  ای و ازدواج وطلاقهای متعدد جلوگیری شد .

سپس در شورایشان هم قانون تخم وترکه برگزیده شد برای ادامه دودمان . به دستور پادشاه کاتبان این فرمان راثبت کردند . و سپس گفته شد که پادشاه بعدی بر اساس این قانون انتخاب خواهد شد . به او عنوان سلطنتی  An.Sharاعطا شد و او پنجمین نفری بود که بر تخت می نشست . بدین ترتیب سلطنت و پادشاهی Anshar ادامه پیدا کرد .

پایان ترجمه صفحه 18

زمانی که قانون تغییر کرد شاهزادگان دچار شوک و اختلاق عقیده شدند . البته در حد صحبت و شورشی در کار نبود .

Anshar خواهر ناتنی اش را به همسری برگزید . او بانوی اول شناخته شد ونامش را Ki.Sharگذاشتند .

به موجب این قانون سلطنت ادامه پیدا کرد .

درزمان سلطنت انشار بازدهی محصول کم  شد و غلات فراوانی گم  شدند .

از مداری به مدار دیگر گرمای خورشید قوی ترمی شد .

در این منزلگاه دور ( نیبیرو ) خنکی شکل سوزناک تر و گزنده تری به خود می گرفت .

در  Agadeپایتخت کشور . پادشاه بزرگان را برای مشورت و درک موقعیتی که پیش آمده بود جمع کرد .

دانشمندان که صاحبان خرد بزرگ بودند مورد سوال قرار گرفتند .

زمن ونوع خاکش آزمایش شد وهمچنین جریانهای آبی زمین نیز تست گردید .

این همه زمانی اتفاق افتاد که هنوز به این سوال پاسخ داده نشده بود که آیا نیبیرو می تواند در وضعیتهای بسیار گرم و یا بسیار سرد دوام بیاورد ؟

آیا این تقدیری بود که در حیات نیبیرو باید رقم می خورد ؟

در کنار این آگاهی و مراقبت ازحیات ، آنها می اندیشیدند که چه گناهی باعث شده چنین سرنوشتی برای نیبیرو رقم بخورد ؟

شکافی در این جو خاص پدید آمد و چیزی کشف شد .

آتشفشانها !!! جو !!! دوران اجدادی !!! مواد مذاب کمتری بیرون می دادند .

جو نیبیرو بایدرقیق شود . سپر حفاظتی آن آسیب دیده است !!!

درزمان سلطنت انشار وکیشار بیماری طاعون شروع به هنر نمایی کرد اما با سخت کوشی آنها ، نتوانست آنها را شکست دهد.

در سال ششم سلطنت پسر انشار بر تخت نشست .

Shar دلالت از نامی می کرد برای یک اشراف زاده که خبره و کارشناس هم باشد .

درزمان او دانش و فراگیری آن رو به پیشرفت گذاشت زیرا او درک بزرگی از مفاهیم علمی داشت .

برای موقعیتهای دشوار و مصیبتها او همیشه دنبال راه حل مطلوب می گشت .

اودرمورد مدار نیبیرو در فضا مطالعات زیادی انجام داد .

در مدار خودش ، پنجمین عضو خانواده خورشید بود که در آغوشش قرار داشت .

سیاره ای با زیبایی خیره کننده .

برای درمان مصیبت جو نیبیرو مورد آزمایش قرار گرفت .

به هر حال او صاحب نام بود و مانند اجدادش افتخار آفرین بطوریکه زوجهای بهشتی همیشه خود را با او می سنجیدند .

آن و آنتو

دوقلوهای دوست داشتنی سیاره ، وقتی کسی با آنها روبرو می شد نمی دانست اول اسم کدامشان را بگوید .

 

پایان ترجمه صفحه 19

قبل از این درزمان آنشار و کیشار مدار نیبیرو اندازه بزرگتری داشت .

Gaga پیامبر گاهی اوقات زمان نقل و انتقال پیامها اول نیبیرو را ملاقات می کرد .

چنانچه درمدار خورشید قرار داشت پنج بار به نیبیرو خوش آمد می گفت . ( منظور پنج لایه محافظتی نیبیرو است ـ مترجم )

دورتراز این  ، دستبندی مانند یک خط مرزی خورشید را محاصره کرده بود .

برای نگهبانی از قلمرو بهشت ممنوعه و جلوگیری از خسارتهای احتمالی .

دیگر فرزندان خورشید ، چهار عدد ، بدون اجازه در این سپر محافظتی دستبندی قرار داشتند .

وانشار درباره این پنج لایه جو سخت مشغول مطالعه بود .

او حرکت مداری و پنج لایه محافظتی را با احتیاط آزمایش کرد .

اتمسفر و جاذبه و سایر موارد مشاهده شدنی توسط سفینه های فضایی مورد آزمایش قرار گرفتند .

کشفیات باعث گیجی و شگفت زدگی شان می شد .

از مداری به مدار دیگر جو نیبیرو به شکافهای سوزانده شده ای دچار شده بود .

دانشمندان در شورای خود مشتاقانه روی موارد ترمیمی و پیشگیرانه بحث می کردند .

به این نتیجه رسیدند که این راهها شکافته شده باید فوراً ترمیم شوند .

آنها پذیرفتند که بایدیک سپر جدید برای سیاره طراحی کنند .

و گرنه تمام چیزی که از آن وحشت دارند بر می گردد وروی سرزمینشان آوار می شود .

در شورای دانشمندان فورانهای آتشفشانی هم مورد بررسی قرار گرفت .

جو توسط فورانهای آتشفشانی ساخته می شد ، فورانهای بیشتر باعث کمتر خسارت دیدن جو می شدند .

باید اجازه داشته باشیم تا با خلاقیت این فورانها را سرعت ببخشیم .

گروهی از دانشمندان گفتند : باید اجازه فورانهای آتشفشانی را داشته باشیم .

چه کار عظیمی بایدانجام می شد و از چه ابزاری بایداستفاده می شد تا به نتیجه رسید . کسی باید پادشاه را از این تصمیمها با خبر می کرد .

در زمان حکمرانی انشار این شکاف در آسمان نیبیرو بیشتر شد .

در فصل زمستان بادهای سختی وزیدند ودر بهار نیز اتفاق هولناکی نیفتاد .

زمینها در معرض خطر قرار داشتند و سینه های مادران نیز خشکیده بود .

غم واندوه کاخ را فرا گرفته بود . قید ممنوعه رابرداشتند .

بطوریکه انشار نخستین همسرش را که خواهر ناتنیش بود طبق قانون تخم وترکه تحت حمایت خود قرارداد .

ترجمه صفحه 20

نینشار ، او دختری بود که خرس نامیده می شد . البته او پسری تحت عنوان خرس نداشت !!!

بوسیله زنی صیغه ای پسری برای انشار بدنیا آمد . او نخستین پسر بود .

اما نینشار خواهر ناتنی و نخستین همسرش نتوانست پسری بدنیا آورد .

طبق قانون وراثت پسر زن صیغه ای بر تخت نشست .

سلطنت به سال هفتم خود رسیده بود .

عنوان سلطنتیش Du-Uru بود .

معنی آن این بود « کسی که اقامت گزیده است » .

او به فکر فرو رفته بود ، ( خواهر ناتنی که موفق به زادن فرزند نشد ـ مترجم )  این مکان به صیغه خانه تبدیل شده بود .

همسرش یک معشوقه جوان از ایالت Duuru برای خودش انتخاب کرده بود .

اورااز سر عشق انتخاب کرده بود وکاری به قانون تخم وترکه نداشت و این اولین همسر ( در مقام ملکه ـ مترجم ) به این طریق برای اولین بار بود .

 عنوان سلطنتیش Da.Uru بود . به معنی « زنی که مال من است » .

در آشفتگی قوانین شایعه ای رواج پیدا کرده بود .

پسران نمی توانند وارث شوند و خواهران ناتنی همسر .

در زمین عذاب افزایش پیدا می کرد .

فراموشی و خسارت بسیار بود و زادو ولد بین مردم کاهش پیدا کرده بود .

در کاخ نیز باروری کم شده بود .

دیگر نه پسری به دنیا می آمد ،نه دختری .

هفتمین سال سلطنت آن بود . دودمانش در حال بر باد رفتن بود .

Dauru پسر بچه ای بود که به دروازه های کاخ او راه یافت . او رابعنوان پسرش پذیرفت .

Dauru او درنهایت پسر پادشاه شد . فتوا داده شد که او نیز جزء دودمان است .

نام کوچکش  Lahma بود به معنی خشکی .

در کاخ شاهزاده ها غرولند می کردند .

در شورای مشاوران شکایتهابود که مطرح می شد .

در پایان Lahma به تخت نشست . اگر چه از دودمان آن محسوب نمی شد اما در هشتمین سال سلطنت تخت نشین شد .

در شورای دانشمندان برای بهبود اوضاع دو توصیه مطرح شد .

یکی بکار بردن فلزی که اسمش طلا بود و درنیبیرو خیلی خیلی کم پیدا می شد . هر چند در زمان Hammered Bracelet فراوان بود .

آن تنها ماده ای بود که بخوبی تبدیل به پودر می شد و آن را به لایه های نازک در می آوردند .

می توان آن را به آسمان برد و در هوا منتشر کرد بصورت معلق .

بدینگونه می توان با دو پاره کردن این شکاف را ترمیم کرد و سپر محافظتی بهتری ساخت .

اجازه بدهید سفینه های فضایی این کار را انجام بدهند .

اجازه بدهید آسمان زود گذر نیبیرو با طلا پوشانده شود .

ترجمه صفحه 21

توصیه دیگر این بود : اجاز بدهید سلاحها وحشت ایجاد کنند . ارتعاشات سلاحها باعث سست شدن زمین شد .

کوه ها به دو قسمت تقسیم شدند .

آتشفشانها با موشکها مورد حمله قرار گرفتند تا آتشفشان را تحریک کنند که از حالت خاموشی خارج شود و مواد بیرون ریختنی اش افزایش پیدا کند و جو ترمیم شود و نقیصه هایش برطرف گردد .

 Lahma برای چنین تصمیمی ضعیف بود . او نمی دانست بایدچه چیزی را انتخاب کند .

برای کامل شدن یک مدار نیبیرو دو Shars که ادامه یکدیگر باشند برایش شمرده می شود .

در این زمینه گرفتاریها باید تقلیل پیدا می کرد .

بابیرون ریختن آتشفشانها جو نیبیرو تعمیر نشد .

در حالیکه نیبیرو وارد سومین Shars خود می شد اما هنوز طلایی پیدا نشده بود . روی زمین درگیرها فراوان بود اما آب و غذا به فراوانی وجود نداشت .

تهمتها فراوان بود و وحدتی دیگر روی زمین وجود نداشت . دادگاه سلطنتی تشکیل شد ، دانشمندان وارد شدند ومشاوران با خشم وهیاهوی بسیار .

پادشاه به جملات توجهی نداشت . او دوست داشت با همسرانش مشورت کند . و این از خصوصیات جناب Lahma بود .

به پادشاه گفتند : اگر تقدیر چنین است اجازه بدهید ما همه دست به دامان آفریننده بزرگ شویم واز او کمک بخواهیم .
( قابل توجه منتقدانی که فکر میکنند آنوناکی به قدرت اصلی و مفهوم خدا بی توجه هستند ـ مترجم )

به پادشاه گفتند : تمنا می کنیم !!! تنها امید ما عمل خالصانه است .

در دادگاه سلطنتی شاهزاده ها نیز دچار هیجان بودند .

اتهامات کم کم به سمت پادشاه هدایت می شدند .

به جای درمان دردها و حل مشکلات کارهای احمقانه و نامعقول او مصیبت را برایمان بیشتر کرد .

از انبارهای قدیمی سلاحها رابدست آوردند .

همه جا صحبت از شورش بود .

شاهزاده ای از کاخ سلطنتی اولین کسی بود که رهبری شورشیان را بر عهده گرفت .

او با سخنرانیهایش شاهزادگان دیگر را نیز نگران کرد .

نامش Alalu بود .

تصویریاز آلالو رهبرشورشیان . عجب تیپی داره !!!

فریاد می زد : اجازه ندهید که لاهما بیشتر از این حکومت کند .

اجازه ندهید کسی که در تصمیم گیریهایش تردید دارد جانشینش باشد .

اجازه بدهید که پادشاه را در محل اقامتش تا سر حد مرگ بترسانیم .

تلاش کنیم تا تخت سلطنتش را تصاحب کنیم .

شاهزادگانی که به جملاتش گوش می دادند به دروازه های کاخ فشار آوردند .

ورودی اتاق تخت مسدود است وباید از طریق آبراهها به آن هجوم برد .

پادشاه به برج کاخ فرار کرد در حالیکه آلالو در تعقیب او بود .

ترجمه صفحه 22

http://www.mehr02.blogfa.com

Posted on اکتبر 1, 2009, in کتاب گمشده انکی and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: