بایگانی روزانه: اوت 20, 2009

حزقیال نبی

بررسی مشاهدات حزقیال نبی

 آیا حزقیال پیامبر واقعا با موجودات فضایی ملاقات کرد ؟

 و آیا این موجودات جن بودند یا فرشته یا انسان ؟

و چه پیامی برای حزقیال داشتند؟

                      

مقدمه :

 

مشاهدات پیامبر قوم بنی اسرایل و توصیفات او از فرود یک سفینه فضایی(سفینه های فضایی) بر زمین مبحث کتابهای زیادی بوده است از جمله کتاب «ارابه خدایان» نوشته اریک ون دانیکن و » برخوردهای الهی» نوشته زکریا سیچین.

پس از خواندن فصلهای مربوط به مشاهدات حزقیال برای سالها در این فکر بودم که آیا او واقعا یک سفینه فضایی دیده بود ؟  یا اینکه این ایده ناشی از اشتباهاتی در ترجمه از زبان عبری باستان به انگلیسی در عصر حاضر بوده است؟!

نسخه کامل کتاب حزقیال نبی را به فارسی علاقمندان می توانند در این آدرس به صورت PDF مشاهده کنند اگرچه ترجمه خیلی خوبی نیست ولی از هیچی بهتر است!

http://www.ibs.org/bibles/farsi/OT/26_ezekiel.pdf

متون دینی  همواره سبب جنجال میان معتقدان مذهبی و دانشمندان بوده اند. گروه اول همه چیز را به خواست خداوند مربوط می کنند و دانش و تکنولوژی جایی در کتب آنها ندارد و گروه دوم نیز فقط به زمینه علمی این متون علاقمندند و توجهی به جنبه دینی آنها ندارند. بنابراین هر دو گروه از فهم معانی عمیق کتب آسمانی عاجز می مانند و نمی توانند جواب همه سوالات را پیدا کنند.

به عقیده من برای دریافت حقیقت باید تعصبات علمی و دینی هر دو را کنار گذاشت و با دیدی جامع که مخلوطی از باورهای دینی و استدلالات علم تجربی باشد به  قضیه نگاه کرد…در این مقاله سعی خواهم کرد تمام  نظریاتی را که در این باره داده شده بیان کنم و اینکه کدام یک از این فرضیات قابل قبولتر است را به خود خواننده واگذار می کنم.

================================

 توصیف فرود سفینه : (برگرفته از جملات کتاب حزقیال-عهد عتیق)

«حزقيال کاهنی بود                                                                                                                

که با يهوديهای تبعيدی، کنار رود خابور در بابل                                                                             

زندگی می آرد

. حزقيال چنين تعريف می کند:                                                                             

4

    طرف من می آمد

در حرکت بود، هاله ای از نور دور آ ن بود و در                                                                               

درون آن ، چيزی مانند فلزی براق ، می درخشيد

توصیف موجودات:                                                                       

5

شدند که شبيه انسان بودند

صورت و دو جفت بال داشتند

پای انسان بود، ولی پنجه

شباهت داشت و مانند فلزی براق ، می درخشيد

هر يک از بالهايشان ، دست هايی می ديدم مثل دست                                                                

انسان

همديگر وصل بود

بدون آنكه برگردند

سپس ، از ميان ابر، چهار موجود عجيب ظاهر                                                                        . 6ولی هر يک ، چهار                                                                        ! 7پاهايشان نيز مثل                                                                          ء پايشان به سم گوساله                                                                      . 8زير                                                                  . 9انتهای بالهای آن چهار موجود زنده به                                                                            .آنها مستقيم حرکت می کردند                                                                           .                                                                                                                 

10

صورت انسان ؛ در طرف راست ، صور ت شير؛ در                                                                         

طرف چپ ، صورت گاو و در پشت، صورت                                                                                 

عقاب

توصیف بالها (بار اول):

11 هر کدام دو جفت بال داشتند،که يک جفت                                                                     . 12 هر جا                                                                            .                                                                                                         

13

افروخته با مشعل روشن ، در حال حرکت بودند

آنها، بر ق می جهيد

برق به عقب وجلو حرکت می کردند

در ميان اين موجودات زنده (منظور در میان سفینه هاست)، چيزهايی شبيه به زغال                                                                 . از ميان                                                                 . 14 آن موجودات زنده نيز بسرعت                                                                  .                                                                                          

15

چرخها :                                                               . 16 چرخها مانند زبرجد                                                                             . داخل هر چرخ ،                                                                    . 17 برای همين                                                                                  . 18 آن چهار چرخ دارای لبه ها و       

شده بودم ، زير آنها و بر روی زمين، چهار چرخ ديدم                                                                   

زير هر موجود يک چرخ

می درخشيدند و همه مثل هم بودند

چرخ ديگری نيز قرار داشت

می توانستند بی آنكه مجبور باشند دور بزنند، به هر سو                                                               

 بخواهند، بروند

چشمها ی دور چرخها:                                                                  .                                                                              

19

چرخها هم با آنها حرکت می کردند

زمين برمی خاستند، چرخها نيز برمی خاستند، و وقتی                                                                

می ايستادند، چرخها هم می ايستادند، چون روح آن چهار موجود در چرخها نيز قرار داشت

پس  موجودات زنده و چرخها تحت هدايت روحشان بودند.                                                                                                                                                                                                         22 بالای سر موجودات زنده ، چيزی شبيه به يک صفحه ء بزرگ گسترده شده بود که مانند بلور

بدنشان را می پوشانيد                                                                                                 وقتی پرواز می کردند   

24

صدای غرش بالها :.

وقتی می ايستادند، بالهايشان را پايين می آوردند

بار که می ايستادند، از صفحه

صدايی بگوش می رسيد

تخت یا سفینه :

بر فراز صفحه ء بالای سرشا ن، چيزی شبيه به يک. 27 و 28 از. دورتادورش را نيز نوری درخشانء رنگهای رنگين کمان در آن ديده.

تخت سلطنتی زيبا قرار داشت که گويی از ياقوت

کبود ساخته شده بود و بر روی آن تخت ،

موجود داخل سفینه یا خلبان؟ :

 وجودی

نشسته بود که به يک انسان شباهت داشت

کمر به بالا همچون فلزی غوطه ور در آتش

می درخشيد، و از کمر به پايين ، مانند شعله های آتش،

تابان بود

فراگرفته بود که همه

می شد

حزقیال در پایان نتیجه می گیرد که این حضور پرجلال خداوند است که بر او ظاهر گشته :

حضور پرجلال خداوند* بدينگونه بر من ظاهر شد

.

هنگامی که آن منظره را ديدم ، به خاک افتادم

صدای کسی را شنيدم که با من سخن می گفت

——————————————————

*در متن اصلی نوشته شده =»جلال خداوند».

——————————————————

در فصل ۳ حزقیال سوار بر سفینه می شود و به مکانی دیگر می رود:

سپس روح خدا* مرا از زمين بلند کرد و من از

پشت سر خود صدای غرش عظيمی را شنيدم که می گفت

 

 13 اين غرش از به هم خوردن بالهای موجودات و.

14

خابور، نزد يهوديان تبعيدی برد

خشم رفتم ، ولی سنگينی حضور خداوند را احساس

می آردم

بودم ، هفت روز در ميا ن ايشان نشستم

و 15 روح ، مرا برداشت و به تل ابيب ، کنار رود. من با تلخی و با. در حالی که غرق در حيرت و انديشه.

 

 

  «در . 3سپس چيزی شبيه به دست. آنگاه روح خداء

شمالی آورد، که در آنجا آن بت بزرگ که باعث خشم

خداوند شده بود، قرار داشت

خدای اسرايل را در آنجا ديدم، درست همانطور که

قبلاً در بيابان ديده بودم

——————————————————————-

*در متن اصلی آمده است =» موجودی که شبیه انسان بود چیزی را مانند دشت بود به طرفم دراز کرد و موهای سرم را گرفت».

** در متن اصلی آمده =» موجودی که شبیه انسان بود مرا به میان زمین و آسمان بلند کرد و به اورشلیم برد».

——————————————————————–

زشتکاریها و بت پرستی قوم اسرایل نمایان می شود:

 5(موجود انسان شکل) به من فرمود:

ای انسان خاکی، به سمت شمال بنگر

نگاه کردم و ديدم که آن بت بزرگ در 

کنار دروازه

ء شمالی قربانگاه قرار دارد.

6(موجود انسان شکل) فرمود:

ای انسان خاکی، می بينی چه

می کنند؟ می بينی قوم اسرايل در اينجا به چه گناهان

وحشتناکی دست می زنند و باعث می شوند از خانه

ء

مقدسم دور شوم ؟ ولی بيا تا گناهان بدتر از اينها را

 

هم به تو نشان بدهم

7

 

حالا ديوار را بكن

ديوار را کندم تا به در اتاقی رسيدم 

 9گفت:

داخل شو و ببين چه کارهای زشت ونفرت انگيزی در آنجا انجام می دهند

آنگاه مرا به درواز هء حياط بيرونی خانه ء خدا آورد و سوراخی در ديوار به من نشان داد. 8گفت

  

10

حيوانات زشت و ناپاک ، و بتهای اسرائيل نقش شده

است

شافان

می کردند

دست داشت و ابر غليظی از دود بخور بالای

سرشان تشكيل شد ه بود

دلایل ظهور :

 می توان گفت یکی از اهداف ظهور این موجودات افشا کردن گناهان و بت پرستیهای قوم بوده است. علاوه بر این در فصول دیگر همان صدا حزقیال را از سرنوشت و آینده شوم قومش مطلع می کند و به حزقیال می گوید که قصد دارد تمام این مردم را هلاک کند به جز تعداد اندکی !

در تمام طول این گفتگوها این موجودات بالدار هستند که با حزقیال صحبت می کنند اما در ترجمه فارسی به دلایل نا معلوم «خداوند» جایگزین شده است. برای اطمینان از این مسئله به ترجمه مستقیم از عبری نگاه کنید…

 3سپس حضور پرجلال خدا *که بالای موجوداتء عبادتگاه

 

——————————————————

*در متن اصلی نوشته شده =» جلال خداوند»

—————————————————–

قتل عام گناهکاران:

5

آنگاه شنيدم که خداوند به مردان(موجودات بالدار) ديگر فرمود:

بدنبال او به شهر برويد و کسانی را که بر

پيشانی شان علامت ندارند، بكشيد

نگذاريد و به کسی رحم نكنيد

زن و بچه ، همه را از بين ببريد؛ ولی به کسانی که

بر روی پيشانی شان علامت هست ، دست نزنيد

کار را از خانه ء من شروع کنيد

پس با کشتن 

کردند

. هيچ کس را زنده. 6پير و جوان ، دختر و. اين بزرگان قوم که در خانه ء خدا بودند، کشتار را شرو ع.

7خداوند به ايشان گفت

اين عبادتگاه را آلود ه کنيد

حياط آن را از جنازه پر سازيد

پس ايشان فرمان خدا را در تما م شهر اجرا

کردند

! ! دست به کار شويد.

8

رو به خاک افتادم و فرياد زدم

ای خداوند

آيا تو بر اورشلي م آنقدر غضبناک هستی که هر کسی

را که در اسرائل باقی مانده باشد، از بين خواهی

وقتی آنها کشتار را شروع کردند و من تنها مانده بودم !

 

 9او در پاسخ فرمود:

گناهان قوم اسرائل و يهودا

خيلی زياد است

ايشان می گويند

خداوند اين را نمی بيند! او اين سرزمين را رها کرده است

برد؟. تمام سرزمين پر است از ظلم وجنايت و

10

نخواهم گذشت

پس من نيز بر ايشان رحم نخواهم کرد و از سر تقصيراتشان. آنها را به سزای همه ء اعمالشان

 

خواهم رساند

11

فرمانی که داده بودی، اجرا 

در فصل ۱۰ موجودی که حزقیال به عنوان روح خدا توصیف می کند از مرد کتان

ناگهان ديدم که بر صفحه ای که بالای سر

فرشتگان* ، (* متن اصلی آمده = «کروبیان»)

قرار داشت ، چيزی مثل يک تخت سلطنتی به رنگ

ياقوت کبود ظاهر شد

به ميان چرخهايی که زير

کروبیان است برو و مشتی از زغال افروخته بردار

. 2آنگاه خداوند به مرد کتان پوش فرمود

 

آن مرد در مقابل ديدگان من اين کار را کرد

او به ميان چرخها رفت، کروبیان در قسمت جنوبی

خانه

کرد

کروبیان برخاست و بر آستانه

گرفت و خانه

درخشش پر شكوه حضور خداوند مملو گشت

و آن را بر روی شهر بپاش. 3وقتیء خدا ايستاده بودند، و ابری حياط درونی را پر. 4سپس جلال خداوند از بالای سرء خانهء خدا قرارء خدا از ابر جلال پر شد و حياط آن از.

5

مطلق بود وتا حيا ط بيرونی بطور واضح شنيده

می شد

در فصل ۱۰ دوباره موجودات بالدار توصیف شده اند:

 

6وقتی خداوند به آن مرد کتان پوش دستور داد که به7و يكی از فرشتگان دست خود را دراز کرد و. او هم. 8(هر فرشته ، زير بالهای خود،.)

13-9

هر يک از آن چهار کروب ، يک چرخ کنار خود

«

می گفتند، چو ن هر چرخ ، يک چرخ ديگر در داخل

خود داشت

می درخشيدند و نوری سبز متمايل به زرد از خود

منتشر می آردند

که فرشتگان می توانستند به هر جهتی که بخواهند

بروند

دور نمی زدند بلكه صورتشان به هر سمتی که

متمايل می شد، به همان سمت می رفتند

آن چهار چرخ با پره ها و لبه هايش پر از چشم بود

چرخ در چرخ » داشت و شنيدم که به اين چرخها. اين چرخها مثل ياقوت سبز. ساختمان اين چرخها طوری بود. وقتی می خواستند مسير خود را تغيير بدهند،. هر يک از.

14

شبيه صورت گاو، دومين، شبيه صورت انسان ،

سومين ، مانند صورت شير و چهارمين ، مانند

صورت عقاب بود

در ادامه حزقیال این کروبیان را شناسایی می کند :

15

کنار رود خابور ديده بودم (فصل ۱)

خود را می گشودند و بسوی آسمان بالا می رفتند،

چرخها نيز همراه آنها برمی خاستند و در کنار آنها

می ماندند، و وقتی فرشتگان می ايستادند، چرخها هم

می ايستادند، چون روح آنها در چرخها نيز قرار

داشت

و 16 و 17 اين فرشتگان همان موجوداتی بودند که در. هنگامی که آنها بالهای.

18

پس از آ ن، درخشش پر شكوه حضور خداوند آستانه ء

خانه

گرفت ،

بالهای خود را گشودند و به همراه چرخها از زمين

برخاستند و بر بالای دروازه

ايستادند، در حالی که حضور پرجلال خدای اسرايل

برفراز آنها قرار داشت

ء خدا را ترک گفت(سفینه از معبد خارج شد) و بالای سر کروبیان قرار19 و در همان حال که نگاه می کردم ، فرشتگانء شرقی خانه ء خدا.

20

زير تخت خدای اسرايل در کنار رود خابور ديده

بودم ،

داشتند و زير بالهايشان چيزی شبيه به دست انسان

وجود داشت

بود که کنار رود خابور ديده بودم ، و همچنين هر

يک از آنها مستقيم به جلو حرکت می کردند

=========================================

ایرادات موجود در ترجمه فعلی :

ترجمه های فارسی موجود و برخی ترجمه های انگلیسی به دلایل دینی و اعتقادی برخی لغات و اصطلاحات را سانسور می کنند که من لازم می دانم برای جلوگیری از گیج شدن خوانندگان آنها را ذکر کنم:

 ۱-در ترجمه نام » موجودات زنده »  آمده است و شما ممکن است تصور کنید که حزقیال در حال توصیف ۴ موجود زنده است در حالیکه چنین نیست. آنچه حزقیال «موجودات زنده» می نامد در اصل ۴ وسیله پرنده هستند که چون حرکت می کنند حزقیال آنها را زنده می نامد. در ادامه توصیفات متوجه می شویم که حزقیال در حال توصیف بالها و چرخها و موتور این وسایل پرنده است .

البته برخی معتقدند که «موجودات زنده» در اصل همان فرشتگان هستند که بال دارند اما آیا فرشتگان چرخ و موتور هم دارند؟

۲-در ترجمه آمده» حضور پر جلال خداوند » در متن اصلی نوشته شده » عظمت خداوند».

۳- در ترجمه آمده است «چیزیکه شبیه دست خدا بود به طرفم دراز شد» اما در متن اصلی چنین است: » مردی که نیمی از تنش مانند آتش و نیم دیگر مانند فلز گذاخته بود چیزی را که شبیه دست بود به طرفم دراز کرد و موهای سرم را گرفت و مرا به میان زمین و آسمان بلند کرد و در این رویای الهی آن انسان مرا به اورشلیم برد…».

۴- در ترجمه هر جا که نوشته شده «روح خداوند » در اصل کلمه » روح » است و نامی از خداوند نیامده است.

با مطالعه دقیق توصیفات حزقیال نبی مشخص می شود که او تفاوت زیادی بین «موجودات زنده » و خداوند قائل شده است و هر جا که خواسته نامی از آفریدگار ببرد به وضوح نام خداوند را آورده است اما جایی که موجود داخل سفینه او را با خود به هوا بلند می کند حزقیال می نویسد : «موجودی که شبیه انسان بود چیزی را که مانند دست بود به طرفم دراز کرد «. واضح است که خداوند نه شبیه انسان است و نه دست دارد اما متاسفانه در ترجمه طوری وانمود می کند که خداوند دستش را به طرف حزقیال دراز کرده است!

در جایی هم که نوشته شده » حضور پر جلال خداوند » منظور خداوند نیست چون خداوند نیازی به وسیله نقلیه هوایی برای آمدن به اورشلیم ندارد و حضور خداوند جایی را ترک نمی کند (در حالیکه حزقیال می گوید جلال پر درخشش خداوند معبد را ترک کرد!) واضح است که منظور حزقیال از «جلال پر درخشش » یک شیئ درخشنده و نورانی است که ابتدا در حیاط معبد فرود می آید و سپس از آنجا به همراه کروبیان خارج می شود.

۵-در ترجمه نوشته شده » فرشتگان » اما در متن اصلی کلمه «کروبیان» آمده است. در زبان عبری دو لغت «فرشته» و «کروب» از هم متفاوت هستند و هر کدام معانی خاصی را می رسانند.

«فرشته» در زبان عبری به معنی هر موجودی می تواند باشد از جمله:جن  و انسانی که پیامی را آورده اند.

«کروب» به معنی موجود آسمانی است یعنی موجودی که مسکن او در آسمان است.

 

چنین اشتباهات مغرضانه ای به وفور در کتاب حزقیال و سایر کتب عهد عتیق موجود است که در جای آن صحبت خواهد شد.

==============================

نتیجه مختصر:

تا اینجا معلوم شده است که حزقیال قبل از ملاقات با سرنشینان سفینه به پیامبری مبعوث شده بوده و این ملاقات ارتباطی با پیامبری او ندارد چرا که خداوند به طور مستقیم حزقیال را به نبوت دعوت کرده است و اثری هم از وسایل پرنده نیست :

 در جای جای سروده های کتاب خداوند به حزقیال ماموریت نبوت را ابلاغ می کند :

ای انسان خاکی، نبو ت کن ؛ پيغام مرا اعلام نما؛ محكم

دست بزن

سرت حرآت بده تا نشان دهی آه چه آشتار بزرگی در

انتظار اين قوم است

ريزد

 

جدا از مشاهدات عجیب حزقیال در جاهای دیگر کتاب پیام خداوند مستقیم و بدون حضور موجودات بالدار به حزقیال داده می شود :

 فصل ۲۶ :در يازدهمين سال از تبعيدمان ، در روز اول

ماه ، اين پيام از جانب خداوند به من رسيد

:

ای انسان خاکی، صور از سقوط اورشل يم

خوشحال است و می گويد:

اورشليم درهم شكسته است

. او که با قومهای ديگر

تجارت می کرد از بين رفته است

. حال ، من جای او

 

البته این احتمال وجود دارد که موجودات بالدار در هنگام وحی حضور داشته اند اما توضیحات و توصیفات آنها فقط در چند فصل خلاصه شده است که از تکرار پرهیز شود و علاوه بر این احتمال حذف شدن یا گم شدن بخشهای متعددی از کتاب وجود دارد.

نتایج کلی :

تا اینجا شما متن کتاب حزقیال و مشاهداتش را مطالعه کرده اید و حتما فرضیه هایی را در ذهن خود ساخته اید. با هم به ۴ مورد از نظریات رایج در مورد این پیامبر نگاه می کنیم :

 

برخی نویسندگان و محققان مسلمان کل داستان حزقیال نبی را دروغی ساخته قوم یهود می دانند و معتقدند که هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که ثابت کند پیامبری با این نام و مشخصات وجود داشته است. بنابراین در سندیت کتاب حزقیال شک و شبهه وجود دارد و برخی حتی معتقدند که این نوشته ها (با توجه به سبک نگارش) قرنها پس از حزقیال نوشته شده و ساخته و پرداخته شخصی دیگر است. از سوی دیگر مشاهدات حزقیال با آنچه که حضرت دانیال(ع) در کتاب خود توصیف کرده بسیار شباهت دارد و این امکان هست که نویسنده پس از خواندن مشاهدات دانیال آنها را به نوع دیگری باز نویسی کرده باشد.

 برای خواندن متن کامل کتاب دانیال به این آدرس رجوع کنید:

http://www.ibs.org/bibles/farsi/OT/27_daniel.pdf

========================================

 

۲-حزقیال بی شک با موجودات غیر زمینی ملاقات کرده:

طرفداران این عقیده بر این باور هستند که فرود و صعود سفینه های فضایی نه فقط در کتاب حزقیال بلکه در جای جای کتاب عهد عتیق دیده می شود و فضانوردان باستان واقعا از زمین بازدید کرده اند و مردم زمین آنها را با لفظ «خدایان» در کتابهای خود ثبت نموده اند.

برای اولین بار داشمند بازنشسته ناسا «جوزف بلومریچ» که مخالف عقاید ون دانیکن در مورد ارابه خدایان بود در صدد برآمد تا با ساخت مدلی از این سفینه و ثبوت غیر ممکن بودن آن تئوریهای ون دانیکن را باطل کند. او بر اساس توصیفات حزقیال مدلهای متعددی از این سفینه را در اندازه ها و ابعاد مختلف طراحی کرد واز آنجا که تمام آنها با موفقیت پرواز کردند بلومریچ به ادعای خودش نامه ای در عذرخواهی از ون دانیکن نوشت !

تصویر سفینه ساخته شده توسط بلومریچ :

 

برای خواندن اعتراف و تحقیقات بلومریچ به قلم خودش به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.earthportals.com/Portal_Ship/ezekiel.html

 ===========================================

۳-آنان که بر حزقیال ظاهر شدند جن بودند نه فرا زمینی :

معتقدان این نظریه می گویند که آنچه حزقیال دیده درست است اما تعبیر ما از آن نادرست است. به این معنی که حقیقتا وسیله ای گردونه شکل بر زمین فرود آمده است و حزقیال آن را مشاهده و توصیف نموده اما با توجه به شکل ظاهری موجودات داخل گردونه می توان به صراحت گفت که آنها فرشتگانی بودند که تصاویر و بتهایشان در سراسر خاور میانه پخش بوده و البته منظور از فرشتگان در اینجا معنی لغوی آن است نه آن معنی ظاهری که به ذهن خطور می کند!

لغت فرشته یک کلمه اوستایی و به معنی » فرستاده» می باشد. در زمان باستان هر موجودی را که از آسمان به زمین می آمده یک فرشته یا فرستاده می دانستند.

جالب اینکه لغت عبری برای فرشته که در تورات آمده کلمه » ملک» است . ملک در عبری به معنی فرستاده و پیام آور می باشد.

وقتی که تورات از عبری به زبان یونانی ترجمه شد به جای لغت «ملک» کلمه یونانی » آنجلوس» استفاده شد و جالب اینکه «آنجلوس» در یونانی هم به معنی «فرستاده » و «پیام آور» است !

در انگلیسی نیز لغت » آنجل» به معنی فرشته برگرفته از واژه یونانی آنجلوس می باشد و معنی آن بسیار وسیع است.

بنابراین احتمال دارد که لغت «ملک» و ملائک» در عربی نیز معانی متعدد و وسیعی داشته باشد اما دانش من از زبان عربی بسیار کم است( از ۲۰ نمره ۱۰ است !) و نمی توانم در این مورد اظهار نظری بکنم.

تصویر پایین خدایان بابل باستان هستند که مطابق با مشاهدات حزقیال نبی می باشند:

در نهایت فرشتگانی که بر حزقیال ظاهر شدند همان جنیان بالدار و سم داری بودند که توسط مردم خاور میانه و مصر و هندوستان پرستش می شدند.

 ======================================

۴-فرشتگان دربار الهی :

پیروان این عقیده به بعد دینی این مشاهده توجه دارند و معتقدند آنها که بر حزقیال ظاهر شدند فرشتگان دربار الهی بودند که برای ابلاغ پیام خداوند بر او آمده بودند و بقیه داستان صحتی ندارد. 

======================================

شما طرفدار کدام نظریه هستید ؟

جن و موجودات فضایی(2) ازازیل و نفوذ در زمین

هشدار: خواندن این مقاله برای افرادی که دچار ترس از تاریکی و جن هستند ممنوع است!!

در ادامه ی گزارشات خود در خصوص موجودات فضایی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از گونه های فضایی به غلط به این نام خوانده می شوند و در حقیقت از جنیانی هستند که سعی در توسعه قدرت خود بر انسانها و دنیای امروز دارند. اینکه چرا این جنیان دست به جنین ابتکاری زده اند خود داستان تاریخی و مفصلی است که در نوشته های دیگر به آن خواهم پرداخت. اما در مبحث فعلی به  افشای اسامی و جایگاه این جنیان و فعالیتهای آنها برای گمراهی بشر می پردازیم.

لازم به ذکر است که برای جمع آوری این اطلاعات کوششهای بسیاری شده است و تمامی منابع و کتب باستانی که این اطلاعات از آنها استخراج گشته ذکر شده است..برای شکافتن این موضوعات تمام تاریخ بشریت از دنیای باستان تا کنون را زیر ذره بین  برده ام و اگرچه تحقیقات من هنوز به اتمام نرسیده ولی خلاصه آنچه به دست آورده ام را نقل می کنم. کسانی که به هر دلیل مخالفتی یا شک و شبهه ای در خصوص این مطالب دارند بسیار به جا خواهد بود که تمامی کتب و رسالات مورد مطالعه من را مطالعه بفرمایند. 

همانطور که معلوم است جنیان عمر بسیار بسیار بلندی دارند و مخصوصا جنیان دستگاه شیطان از زمان بسیار دوری در تمدن انسانها ترسیم و تصویر شده اند.

ازازیل :

 به ازازیل در تاریخ و کتب قدیم نامهای متعددی داده شده است. اما نامهایی که امروزه توسط شیطان پرستان برای احضار او استفاده می شوند عبارتنداز :

زازیل – سمیازه-شامغاز- شیمیازا-شمی هازا-  شمش – اوتو- بابر – سمس – آشور – اهور- شامیا – سیمجاسی –

همانطور که انتظار می رفت  ازازیل جنی است که به صورت و نام» سیمجاسی» به مرد نادانی به نام «بیلی مایر» ظاهر شده و خود را موجودی فضایی از» پلیاد «معرفی کرده است.

{ برای اطلاعات بیشتر از اینکه پلیاد چیست و کجاست و سیمجاسی چه چیزهایی به بیلی مایر گفته است به نوشته های آرشیو مراجعه کنید.}

برخی از نامهای ازازیل ممکن است برای شما آشنا باشد. از جمله نام شمش . شمش در بابل به عنوان خدای خورشید پرستش می شد و معابد زیادی داشت. این شمش همان ازازیل است که به این نام در بابل مورد پرستش بوده است. در داستان گیلگمش که از کتیبه های سفالین آشور به دست آمده نیز شمش حضور دارد و خدایی مونث است.

حال این سوال برای شما مطرح می شود که بلاخره آیا ازازیل مذکر است یا مونث ؟ پاسخ این است که ازازیل هر دو است. این پدیده ای رایج در میان جنیان جهنم است که دو جنسیت و جتی بیشتر از دو تا داشته باشند و هرطور که شرایط ایجاب می کند از آن استفاده کنند. (همانطور که در قبل گفتیم  اشتر نیز هم صورت زن دارد و هم مرد).

به منظور سهولت مطالعه اطلاعات مربوط به ازازیل را به صورت زیر دسته بندی کرده ام:

١-ازازیل نوه ی انلیل ( بعل زبوب) است. ( انلیل از آنوناکی و سیاره نیبیرو- نام او در بابل بعلزبوب است – رجوع کنید به آرشیو)

٢-ازازیل برادر دوقلوی اشتر است.( هم خواهر و هم برادر دو قلوی اشتر است !‌)

٣-ازازیل پسر سین (نانار) و  نینگال است. ( شاهزاده نانار-رجوع کنید به آرشیو)

۴- ازازیل خدای جنگ و عدالت و حقیقت است.   منبع= کتیبه های آشور

۵-ازازیل مالک دانشهای سیاه و جادوی سیاه و انتقام است.

تصویر اهریمن با صورت شیر- اهریمن معادل آریایی اشتر/اینانا است.

۶- نام دیگر او اهور یا اهورا و سمبل او فروهر ( دیسک بالدار) است !  اهریمن در حقیقت همان اشتر است و همانطور که می دانید اهورا و اهریمن نیز دوقلو هستند .(جا نخورید ! چیزهای دیگری هم هست که چون نمی خواهم برخی را برنجانم نمی نویسم) الله و اعلم.    منبع= ترجمه کتیبه های آشوری

 اهورا معادل آریایی ازازیل و سمبل آن فروهر است. کتیبه های آشور باستان

٧-سمبل عقاب نیز متعلق به ازازیل است زیرا او به همراه پدربزرگش انلیل راههای هوایی دنیای سومر باستان را نظارت می کردند.( دقت کرده اید که چرا امروز آرم نیروی هوایی در تمام دنیا عقاب است ؟!  و روی پرچم بعضی کشورها هم به چشم می خورد؟‌ منظورم آمریکاست!‌)    منبع = ترجمه کتیبه های آشوری

نمونه ای از سکه های تمدن باستانی کوماژن- قوم آریایی ساکن در ترکیه امروز

٨-ازازیل جنی بود که به انسانها طرز ساخت سلاحهای جنگی را داد از قبیل شمشیر – سپر- چاقو و زره تا به جان یکدیگر بیفتند.         منبع= کتاب عهد عتیق

٩-ازازیل استاد کیمیاگری است ( مانند اکثر جنیان ) و کسی است که انرژی  چاکرا ها و دانش تبدیل فلزات را به بشر آموخت.

١٠-ازازیل همان جنی است که کد حمورابی را دستکاری کرد. همانطور که آگاه هستید جنیان در آیات الهی تغییر ایجاد می کردند پیش از آنکه به پیامبران برسد و قانون حمورابی نیز از این دستکاری در امان نبود.

١١-ازازیل مستقیما با خود شیطان کار می کند و رهبر اصلی سپاه جهنمی است.

١٢-فلز او قلع است و عنصرش هوا

١٣- سمبلهایش  فروهر – عقاب و عقرب هستند.

١۴- راهبه ی معبد شیطان ماکسیم او را چنین توصیف می کند :

«ازازیل بسیار قد بلند است حدود ٣ متر با موهای بود بلند و هیکل قوی -چشمانش به رنگ طوسی هستند. او بسیار قدرتمند است و خود را وقف شیطان کرده است. در دوران گذشته بارها و بارها با انسانها ارتباط داشته و دانشهایی را به آنان آموخته. ازازیل به من گفته است که عمر او ۶٠ هزار سال زمینی است. حدود ١٠ هزار سال پیش ازازیل با زنی از انسان ازدواج کرد…» .

١۵- کتیبه ی یافت شده در بدتیبیرا (شهری در عراق امروزی ) چنین می گوید که انلیل این شهر را به پسرش سین سپرد. کتیبه همچنین می گوید که سین این شهر را به لیست شهرهای نوگیگ اضافه کرد. نوگیگ در زبان سومری یعنی » او از آسمان شب».

بت عقاب سمبل ازازیل

در همین شهر دوقلوهای اشتر و ازازیل متولد شدند (اهورا و اهریمن )  که به همین مناسبت پدرشان نانار صورت فلکی جمینی را به نام آنها نامگذاری کرد . ( اگر مطلع باشید اسامی صور فلکی همگی توسط جنیان به ما رسیده است. جمینی به معنی دوقلو است). { ازازیل/شمش  در علوم پروازی تخصص داشت و از همین رو صورت فلکی گیر به معنی راکت و موشک و پنجه ی خرچنگ به نام او نامگذاری شد . از طرف دیگر صورت فلکی شیر به نام اشتر/ اینانا نامگذاری شد . شیر سمبل اشتر و بسیاری از حکومتهای باستان پیرو او بوده است و حتی تا امروز هم ادامه دارد }.

شیر سنگی تمدن باستانی کوماژن- سمبل اشتر یکی از جنیان مورد پرستش اقوام باستانی

١۶-ازازیل از جمله ٧٢ جن خطرناکی است که توسط حضرت سلیمان به بند کشیده شده بود. همچنین در اساطیر ایران جمشید تعدادی از این جنیان را به اسارت خود گرفت و بعد از او بسیاری دیگر از پادشاهان پیشدادی و کیانی چنین کردند.

آنچه که در مورد ازازیل نباید دانست :‌   !!!

مطالبی که تا اینجا گفته شد اطلاعات معمولی در مورد یک جن و سابقه اش است. از اینجا به بعد اطلاعاتی است که دانستن آن سبب زیر سوال بردن کل سیستم جهانی خواهد بود. بنابراین هشیار باشید.

ازازیل و سیریوم :

ازازیل رهبر جنیان نژاد سیریوم  ( بز شکل )است.( همانطور که می دانید جنیان چندین صورت دارند که یکی از صورتهای آنان صورت حیوانی است). جنیان بز شکل بسیار خطرناک و بد طینت هستند و در صحراها اقامت می کنند. همان جنیانی که قبایل یهود برایشان قربانی می کردند. ( منبع = لغتنامه جهنم )

تصویر بافومه (ازازیل با سر بز) در میان ستاره شیطان پرستان .

کتاب عهد عتیق می نویسد : » یروبوم شاه یهودیان خدمتکاران و راهبانی را برای جنیان بز شکل منسوب کرد اما حضرت یوشع مکانهای پرستش این جنیان را ویران کرد زیرا در ایk معابد کارهای کثیفی از جمله اختلاط بز و زن انسان صورت می گرفت…» .

لغت سیریوم  Serium به معنی جنیان بز شکل یا  جنیان پشمالو است.

در کتاب لاویان فصل ١٧ آیه ٧ و در کتاب تواریخ ایام (از عهد عتیق) فصل ١١ آیه ١۵ و همچنین در کتاب اشعیاء نبی فصل ٣۴ آیه ١۴ نوشته شده که جنیان سیریوم یکدیگر را در خرابه های شهر ادوم ملاقات می کنند به همراه لیلیث/اشتر و سایر دیوان…». شهر ادوم از جمله شهرهایی است که توسط عذاب آسمانی ویران شد.

ازازیل در کتاب هنوخ نبی :

در فصلی از کتاب هنوخ که به سقوط و رانده شدن شیطان و فرشتگان همراهانش از بهشت اشاره می کند نام ازازیل آورده شده است: 

«ازازیل  رهبر  نگهبانانی است که کارشان تعلیم علوم ممنوعه به انسانها است… این علوم شامل تعلیم ساخت سلاحهای جنگی و قتل عام و ساخت لوازم آرایشی برای زنان به منظور وسوسه مردان انس و جن است… سپس  فرشتگان ازازیل را محکوم کردند برای تعلیم علوم آسمانی به انسانها…(علومی که انسان قرار نیست در این دنیا بداند) و از این رو» رافائل» مامور شد که به همراه سپاهیان آسمانی به جنگ ازازیل برود. رافائل ازازیل را شکست داد و او را به عمق تاریکی فرستاد تا  روز قیامت که از آنجا به آتش جهنم انداخته خواهند شد…».

کتاب هنوخ نبی در ادامه متذکر می شود که تمام کره زمین با تعالیم و دستورات و اعمال  ازازیل آلوده شده است:  » به خاطر تعالیم کثیف ازازیل بود که خداوند سیل نوح را به زمین فرستاد تا آن را از آلودگیها و گناهان و موجودات و جنیان غول آسا پاک کند…».

همچنین در ادامه می نویسد : » ازازیل به بشر هنر ساختن زره و چاقو و شمشیر را آموخت و همینطور نشان داد به آنان که منتخبش بودند دستبند و تزئینات و سایه ی چشم و جواهرات و چیزهایئکه که پشت پلک را رنگ  می کند و تمام انواع سنگهای گرانبها و رنگارنگ و کیمیاگری را «. فصل ٨ آیه ١ تا ٨

ازازیل در سفر لاویان:

سفر لاویان بخش سوم کتاب عهد عتیق است. کتاب لاویان باب ١۶ آیه ٨ می نویسد :

» و خداوند به راهب اعظمش هارون فرمان داد تا قرار دهد دو سهم  بز . یک بز برای خدا و بز دیگر برای ازازیل در روز کفاره ی جهودان. بزی که برای خدا در نظر گرفته شده باشد که برای گناهان قربانی شود و در حالیکه بزی که برای ازازیل در نظر گرفته شده باشد که زنده نگه داشته شود در پیشگاه خدا تا کفاره ی گناهان باشد و سپس به صحرا فرستاده شود برای ازازیل …» (!!!!!!)

در ادامه فصل ١۶ آیه ١٠ می نویسد : » هارون بایستی که دو دست را بر سر بز زنده گزارده و اعتراف کند تمام گناهان و سرپیچی های فوم اسرایل را. هر چه گناه ایشان است بر سر بز بگزارد و بز به صحرا فرستاده شود تا همه ی سرپیچی های آنان را با خود به جایی دور ببرد».

«لغتنامه ی جهنم» نیز مطالب کتاب لاویان را تایید می کند.

ازازیل در صحف ابراهیم نبی :

در صحف ابراهیم ازازیل به صورت یک پرنده ی نجس تصویر شده است که زمانی که حضرت ابراهیم می خواست برای خداوند قربانی کند بر ابراهیم ظاهر شد.

» و پرنده ی کثیف (ازازیل) با من سخن گفت: ای ابراهیم ! چه می کنی بر فراز این تپه های بلند ؟ جایی که نه چیزی برای خوردن است و نه برای نوشیدن و هیچ جنبنده ای یافت نمی شود؟ آنچه که در آتش میریزی می سوزد و به بالا می رود و تو را نابود می کند.

و من از فرشته خدا پرسیدم : این چیست ای بزرگ ؟ و فرشته پاسخ داد : این ازازیل است. این ناپاکی است. و فرشته به ازازیل گفت : شرم بر تو باد ای ازازیل!   روزی ابراهیم در بهشت است و روزی تو در زمین است. جایی که تو اختیار کردی برای اینکه گناهانت در آن پراکنده شوند و برای همین خداوند ازلی و ابدی جایگاه تو را در زمین قرار داد تا از طریق تو ای دروغگوی کثیف نسلهای بشر مورد امتحان و آزمایش قرار گیرند». صحف ابراهیم    باب ١٣ آیه ۴ تا ٩

همچنین در باب ١۴ آیه ۵و۶ حضرت ابراهیم ازازیل را نفرین می کند :

» باشد که تو آتش تنور زمین باشی . برو ای ازازیل ! به ناهنجارترین مکانهای زمین که میراث تو برای آنان است که با تو هستند».

ازازیل و خزندگان :

در صحف ابراهیم همچنین گفته شده است که ازازیل همان خزنده ی افعی است که آدم و حوا را در بهشت فریب داد. شکل ازازیل همانند » اژدهایی با دست و پای انسان است در پشتش ۶ بال بر سمت چپ و شش بال بر سمت راست دارد». صحف  باب ٢٣ آیه ٧

در معرفی نژادهای فضایی گفته شد که اکثریت آنها به نام خزندگان مشهور هستند از جمله نژاد گری ( خاکستری) و نژاد آنوناکی که ازازیل هم از همین نژاد است. سفر پیدایش در کتاب عهد عتیق متذکر می شود که شیطان به صورت و چهره ی یک افعی (اژدها) بر حوا ظاهر شد و او را فریب داد که از میوه ی ممنوعه بخورد. 

همچنین متون هند باستان مانند مهابهارات و بهاگاواد گیتا همواره پر است از موجوداتی به نام ناگا که قبلا از آنها سخن گفته ایم. ناگا ها نیز به اشتباه جزو موجودات فضایی گروه بندی می شوند در حالیکه همه ی توصیفات و نشانه های آنها همانند جنیان است. در واقع ناگا در لغت سنسکریت به معنی خزنده و افعی است و این موجودات قادر به تغییر شکل – وسوسه انسان – استفاده از جادو و …هستند و توسط هندوان پرستش می شوند همانطور که سومریان و بابلیان خزندگان آنوناکی را به عنوان خدایان می پرستیدند. نام این خزندگان در زبان بابلی نارگال است که شباهت زیادی با ناگا در سنسکریت دارد و تایید کننده ی این عقیده است که جنیان در سراسر دنیا در سرزمینهای متعدد مورد پرستش بوده و هستند.  و این جنیان افراد مشخصی هستند که با اسامی مختلف در ملتهای مختلف شناخته شده اند مانند اشتر یا اینانا که در هند به نام لکشمی و در ایران به نام اهرمین شناخته شده است.

 

ازازیل در دنیای امروز :

چون در قرن ٢١ زندگی می کنیم دلیل نمی شود که خیال کنیم بشر به شعوری رسیده که دیگر جنیان را نپرستد. بلکه برعکس امروز بیش از قبل این پرستش کثیف صورت می گیرد و جان انسانهای بیشماری در راه خشنودی این جنیان قربانی می شود. آیا فکر نمی کنید که بسیاری از جنگهای خونین تاریخ فقط برای ریختن خون صورت گرفته است و بس ؟ آیا هیچ کدام از این جنگها نتیجه ی مثبتی به همراه داشته است ؟

برای بررسی این حقیقت باید البته تاریخ جنگهای اروپا و سایر نقاط دنیا مانند ایران را مطالعه کرد. این کار را من انجام داده ام اما حجم اطلاعات به قدری زیاد است که امکان افشای آن در این مقاله نیست. از آن گذشته گمان من بر این است که هنوز زمان گفتن حقیقت فرا نرسیده چرا که اگر اکنون من حقیقتی را بگویم همه آن را دروغ فرض خواهند کرد حتی اگر برای آن مدرک و سند هم ارائه دهم.

در هر صورت در حدی که به این مقاله مربوط می باشد  نام و فعالیت برخی از گروههای  شیطان پرست که در پشت پرده هستند و دنیای ما را تبدیل به زباله دانی کرده اند ذکر می کنم:

فراماسونری :

اولین و در واقع مهمترین فرقه ای که با ازازیل در ارتباط بوده و هست فرقه موسوم به فریماسون است که در فارسی به نام فراماسون شناخته شده است.

این مکتب ریشه در تاریخی دور دارد که به دوره ی تمدن سومر و اولین تمدنهای بشر باز می گردد. لغت فریماسون به معنی معمار آزاد است. این لغت از آنجا گرفته شده که اولین اعضای این فرقه همگی معماران و آرشیتکتهای معابد و اماکن مقدسه برای جنیان بودند .

اینکه این فرقه چیست و چه چیزهایی ترویج می کند را به مقالات آینده موکول میکنیم .

از سمبلهای این سازمان می توان به چشم جهان بین – هرم – مار – افعی- عقاب – صلیب – شیر و …اشاره کرد . خدایی که افراد فراماسون می پرستند خدای یکتا نیست بلکه موجودی است به نام » بافومه» . این بافومه جنی است دوجنسی با ظاهری شبیه بز که دقیقا ازازیل و اشتر را یادآور می شود. تصویر بافومه در کتیبه های باستانی سومر به دست آمده است و شباهت انکارناپذیری به  لیلیث/ اشتر/ اینانا دارد. این موجود کثیف تنها به خون انسانها تشنه است و البته در مقابل قربانیهای فراماسونها به آنان قدرت و ثروت فراوانی در این دنیا اهدا می کند.  تصویر بافومه بهتر است که روی این وبلاگ قرار نگیرد. چنانچه مایل بودید به ای میل شما فرستاده خواهد شد.

مهرهای فراماسونری روی اسکناسهای ١ دلاری-

چشم جهان بین و هرم – از علامات فراماسونری که بر پشت ١ دلاری نقش بسته و در سراسر جهان به عنوان پول بین المللی در گردش است. طلسمی باستانی که انرژی انسانها را جذب و منتقل به بالای هرم می کند (در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد). مقایسه کنید با تصویری از مصر باستان در پایین:

چشم جهان بین و هرم در کتیبه ای از مصر باستان – تت همان جنی از آنوناکی که کیمیاگری را به بشر آموخت.

ازازیل و قوم جهود:

یادآوری کوچکی می کنم که بیشترین جمعیت این فرقه از یهودیان هستند که تصادفا همگی بزرگترین سرمایه داران و رهبران سیاسی جهان هم هستند. برای مثال تمام روسای جمهوری فرانسه بعد از انقلاب فرانسه فراماسون بوده و هستند.( فرانسه بعد از انقلاب تبدیل به  مهد جدید فراماسونها  شد).

استخوان و جمجمه :

نام کلوپی است که از قضا تمام رییس جمهوران  و تمام اعضای مجلس و کابینه ی آمریکا عضو آن بوده و هستند . این سازمان زیر زمینی است و فوق سری فعالیت می کند. تمام اعضای آن باید حتما فراماسون باشند.

استخوان و جمجمه یک جامعه ی نهانی متعلق به دانشگاه یل می باشد و تمام تصمیم گیریها در مورد اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا در اینجا صورت می گیرد.

کتابی به نام «نهضت فراماسونری در ایران » منتشر شد اما از آنجا که نام و درجه ی افراد مملکتی را که عضو این فرقه بودند فاش می کرد نه تنهای جلوی انتشار نسخه کامل آن گرفته شد بلکه چاپخانه به آتش کشیده شد و نسخ کتاب با آب خمیر شد که قابل خواندن نباشد ! و نویسنده ی آن نیز به قتل رسید (اسمائیل رایین).

از اینجا باید بفهمید که من چقدر شجاعم !‌ بگذریم… اطلاعات اندکی در مورد چهره واقعی این سازمان وجود دارد زیرا هر فردی که اقدام به افشای اسرار آنان کرده پیش از چاپ کتاب به قتل رسیده است. نمونه مشابهی در آمریکا» انتشارات عذرا کوک» که اقدام به انتشار اطلاعات ضد ماسونی کرده بود مورد حمله قرار گرفته و از هستی ساقط شد! (مهد آزادی ؟‌من فکر نمی کنم!) و نویسنده آن جیمز مورگان به قتل رسید.

ایلومیناتی :

جامعه ای تشکیل شده از افراد عالی رتبه ی فراماسون . تصمیمگیری در مورد اینکه کجای دنیا باید جنگ شود و کدام کشور باید دچار فقر باشد توسط افراد این جامعه گرفته می شود .

دست دادن در میان فراماسونها انواع خاصی دارد که یک نمونه آن را در این سکه باستانی از تمدن یونان مشاهده می کنید. مدارک فراوانی در دست است که ثابت می کند اکثر حکومتهای دنیا از دوران باستان تا کنون توسط افراد فراماسون اداره شده اند. یک نمونه آن در این سکه ها قابل رویت است.

تمام این جوامع شیطانی در کنار یکدیگر فعالیت می کنند و هر تعداد انسان که لازم باشد قربانی می کنند تا شیاطین خود را خشنود کنند حتی اگر این انسانها شامل زن و فرزندان خودشان هم باشند.( نمونه بارز آن جنگ ویتنام بود که میلیونها سرباز آمریکایی قربانی شدند و هم اکنون در عراق نمحونه دیگر آن را می توان دید. جنگ جهانی دوم که به فرمان و دستور خود جهودان آغاز شد منجر به مرگ میلیونها یهودی نیز شد …).

منابع :

http://www.deliriumsrealm.com/delirium/articleview.asp?Post=101

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Azazel.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

لغتنامه جهنم:یکی از مهمترین کتبی که به افشای نام این جنیان می پردازد کتابی است موسوم به «لغتنامه ی جهنم «. نویسنده این کتاب جن شناس معروفی به نام» کولین د پلانسی» است که در قرن ١٨ آن را نوشته. این نویسنده در طول حیات خود بیش از ١٠٠ کتاب در خصوص جنیان و دخالتهای آنان در دنیای انسان نوشت که اکثر آنها در دسترس نیست.

کلید کوچک سلیمان : کتاب با ارزش دیگر همانا  » کلید کوچکتر سلیمان » است که نویسنده آن گمنام است اما خود کتاب برگرفته از اطلاعات باستانی مربوط که جنیانی است که حضرت سلیمان به فرمان خدا دربند کرده بود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: