بایگانی ماهانه: اوت 2009

قبل از انسان،پس از انسان

قبل از انسان،پس از انسان

 

ایا قبل از حضزت آدم (ع)انسانهایی در زمین زندگی می کردند؟شاید این سوال بسیاری از خوانندگان باشد و یا حتی به ذهن بسیاری از خوانندگان خطور کرده باشد.براستی قبل از خلقت آدم (ع)چه کسانی در زمین ندگی می کردند؟از چه آیاتی می توان پاسخ این سوالات را دریافت کرد؟مرحوم علامه طباطبایی(ره)در ذیل یکی از ایات سوره نسا می فرماید:از ظاهر سیاق برمی اید که مراد از «نفس واحده»آدم(ع) و مراد از «زوجها»حواست که پدر و مادر نسل انسانند و ما نیز از نسل آنها هستیم. و به طوریکه از ظاهر قرآن کریم بر می آید،همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهی می شوند.از آیه شریفه روشن می شود که نسل از انسان تنها به آدم و همسرش متنهی می شود. و جز این دو نفر هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است.دانشمندان زمین شناسی و به اصطلاح ژئولوژی معتقدند که عمر نوع بشر بیش از میلیونها سال است و برای این گفتار خود از فسیل و نیز اسکلت سنگ شده انسانهای قدیمی دلایلی آورده اند که عمر هریک از آنها طبق معیارخای علمی خودشان بیش از پانصد هزار سال است.این اعتقاد ایشان است.اما ادله ای که آورده اند قانع کننده نیست.دلیلی نیست که بتواند این احتمال را رد کند که این اسکلت های سنگ شده مربوط به یکی از ادواری است که انسانهایی که در زمین زندگی می کردندچون ممکن است چنین بوده باشد.اما دوره ما انسانها متصل به دوره فسیلهای نامبرده نباشد.بلکه ممکن است انسانهایی قبل از آفرینش آدم ابوالبشر(ع) در زمین زندگی کرده و سپس منقرض شده باشند و این پیدایش انسانها و انتقراضشان تکرار شده باشد.تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسیده باشد.ممکن است از بعضی ایات شریفه قرآن استنباط شود که قبل از افرینش حضرت آدم و نسل او،انسانهایی دیگر در زمین زندگی می کرده اند.

مانند آیه 30 از سوره بقرهزمانی که پروردگارت به انسانها فرمود :می خواهم در زمین جانشینی بگذارم.گفتند (باز) در زمین کسانی می گذاری که در آن فساد کنند و خونها بریزند.

از این ایه شریفه بر می اید که قبل از آفرینش بنی نوع آدم دوره دیگری بر انسانیت گذشته است.در بعضی از روایات وارده ازامامان معصوم که سابقه ادوار بسیاری از بشر را قبل از دوره حاضر اثبات می کند.در کتاب توحید ص277.ج2 از امام صادق (ع) روایتی نقل شده که در ضمن آن امام به راوی فرموده اند:شاید شما می پندارید خدای عزوجل غیر از شما هیچ بشر دیگری را نیافریده است.نه چنین نیست،بلکه هزاران هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آن هستید.مرحوم صدوق نیز در کتابشان به نام خصال(ج2_652)در حدیثی از امام باقر روایت کرده_خدای عزوجل_از روزی که انسان را افرید،هفت عالم را در ان خلق و سپس منقرض کرده که هیچ یک از عوالم از نسل ابوالبشر نبوده است.و خدای متعال همه آنها را از پوسته روی زمین افرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هریک عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد.تا در آخر آدم ابوالبشر را افرید و ذریه اش را ازو منشعب ساخت

اعجاز علمی قرآن ( بخش دوم )

اعجاز علمی قرآن ( بخش دوم ):

پنجم ـ دوگانگی یا دوقطبی بودن همه چیز:
قبلاً اعتقاد برین بود که زوجیت ( نرو ماده) تنها در میان انسانها و حیوانات وجود دارد. علم جدید آمد و ثابت ساخت که نری ومادگی در نباتات و جمادات و حتی کوچکترین جرم و برق هم وجود دارد، هرچیز جنس مثبت ومنفی دارد وما همه میدانیم که برق باید دو لین یکی برای مثبت ویکی برای منفی داشته باشد. اتم هم وقتی تجزیه شود در خود پروتون و نیترون دارد و هرکدام ازینها حیثیت نر و ماده را دارد. قرآنکریم در چندین آیت به این موضوع اشاره کرده است:
1ـ و من کلّ شیءٍ خلقنا روجین لعلّکم تذکّرون.( از هر چیز خلق کردیم جفت، تا اینکه شما پند بگیرید) درینجا کلمهء ( ومن کلّ شیءٍ) دلالت بر عمومیت دارد. یعنی همه چیز.
2ـ أولم یروا إلی الأرض کم أنبتنا فیها من کلّ زوجٍ کریم.( آیا نمیبینند به زمین که رویانیدیم ما در آن از هر جفت با کرامت آنرا) درین آیت اشاره به نباتات است.
3ـ سبحان الّذی خلق الأزواج کلّها ممّا تنبت الأرض و من أنفسهم و ممّا لا یعلمون.( پاک است ذات که آفریده جفتها را همه از آنچه میرویاند زمین و از خود شما و آنچیز های که شما نمیدانید) این آیت کریمه زوجیت را در همهء موجودات از انسان، حیوان و
که ما میدانیم و یا نمیدانیم ثابت میسازد. پاک و باعظمت است ذات دانای توانا که برهمه چیز احاطه دارد و همه چیز را برشمرده است.

ششم ـ پرده های جنین:
علم ثابت کرده است که جنین در رحم مادر محاط به سه پرده است، این پرده ها تنها با تشریخ دقیق علمی قابل درک میشود، ورنه با دید چشم تنها میتوانی یک پرده را مشاهده کنی. این چیزی است که طب امروز به آن پی برده است، ولی قرآنکریم از قبل این امر را تأیید کرده است. این آیت در سورهء زمر: یخلقکم فی بطون أمّهاتکم خلقاً من بعد خلقٍ فی ظلماتٍ ثلاث، ذلکم الله ربّکم له الملک.( آفرید شمارا در شکم های مادران تان آفریدنی بعد از آفریدنی در تاریکی های سه گانه، اینست خدای شما پروردگارتان که اوراست پادشاه)
درین آیت خداوند (ج) خبر داده است که جنین در سه پرده پوشیده است که آنهارا بنام ظلمات( تاریکها) یاد نموده است، چون این پرده ها طوری اند که مانع رسیدن نور و روشنی به جنین میشوند. علم امروزی هم به این حقیقت تأکید دارد.

هفتم ـ نطفه گذاری در درختان بواسطهء باد:
علم ثابت کرده است، باد نطفه های مذکر را به مؤنث در درختان میوه دار منتقل میکند و بدین واسطه درختان بارور میشوند. قرآنکریم بدقت از آن حکایت کرده است:
  و ارسلنا الرّیاح لواقح فأنزلنا من السّماء ماءً فأسقیناکموه و ما أنتم له بخازنین. ( و فرستادیم بادهارا نطفه گذارنده، و فرستادیم از آسمان آب و نوشانیدیم شمارا و نیستید شما که آنرا( باران را) خزینه کرده باشید)
این یک اخبار دیگری قرآن از حقایق علمی و ثابت است که دلالت بر راستی نبوت میکند. دانشمند مستشرق ( اجنیری) استاد دانشگاه آکسفورد در یک قرن قبل میگوید: شتربانان عرب سیزده قرن قبل از اروپایی ها میدانستند که بادها درختان را باردار میسازند. اشارهء او بهمین آیتی از قرآنکریم است.

هشتم ـ ژنهای زنده در منی انسان :
طب امروزی کشف کرده است که منی دارای زنده جانهای کوچکی است که آنرا بنام ژن یاد میکنند، این ژنها با چشم دیده نمیشوند و باید برای دیدن آنها از مکروسکوب استفاده شود. هر ژن دارای شکلی با سر، گردن و دم است مشابهت به بقه های نوزاد دارد، یا کرمی آبی سیاه است که در دهن حیوانات داخل میشود و خون میمکد. این ژنهای زنده با تخمه های زن خلط میشوند و حمل صورت میگیرد، وقتی القاح صورت گرفت دهن رحم بسته میشود و دیگر چیزی به آن راه نمیآبد، هرچه باقی ژنهای باز مانده میمیرند. این یک تجزیه و نظریهء علمیست. ببینید که قرآن درین رابطه چه میگوید:
إقرأ باسم ربّک الّذی خلق. خلق الإنسان من علق.( بخوان بنام پروردگارت ذات که آفرید انسان را از علق) ( علق ) همان شکل کرم یا نوزاد بقه. این معجزهء علمی قرآن و در وقت نزول آن قابل درک نبود و تا اینکه میکروسکوب کشف شد و این امر دانسته شد.
 

كشف راهروها و اتاق‌هاي مخفي زير اهرام ثلاثه‌

مصر
كشف راهروها و اتاق‌هاي مخفي زير اهرام ثلاثه‌
جام جم آنلاين: پس از سال‌ها كاوش، مجموعه‌اي از راهروها و اتاق‌هاي مخفي زير اهرام ثلاثه‌ي مصر كشف شدند كه مي‌توانند راه را براي كشف رازهاي اهرام هموار كنند.

 

به گزارش ايسنا، زاهي هواس دبير كل ارشد هيأت آثار باستاني مصر از كشف مجموعه‌اي از راهروها و اتاق‌هاي مخفي زير اهرام ثلاثه‌ي مصر خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه اين كشف بتواند راه را براي كشف رازهاي اهرام ثلاثه‌ي مصر، مجسمه‌ي ابوالهول و اثري معروف به مقبره‌ي خدا كه در ديوارنگاره‌هاي تمدن مصر باستان بارها از آن‌ها نام برده شده است، همواره كند.

 

كاوش براي كشف اتاق‌ها و راهروهاي مخفي زير اهرام ثلاثه‌ي مصر از سال 2002 ميلادي در قالب يك پروژه‌ي مشترك توسط باستان‌شناساني از مصر و گروهي از باستان‌شناسان موزه‌ي بريتانيا آغاز شده است و تا به‌حال آثار تاريخي زيادي كشف شده‌اند. البته نخستين پروژه‌ي كاوش براي كشف رازهاي اهرام ثلاثه در سال 1815 ميلادي توسط باستان‌شناسان كشور انگليس انجام شده است.

يكي از باستان‌شناسان اين پروژه در گفت‌وگو با خبرگزاري دولتي مصر، راهروهاي كشف‌شده را عريض و مملو از هزاران خفاش توصيف كرد كه در ابتداي ورود به آن‌ها، نفس كشيدن بسيار دشوار مي‌شود.

طبق متون تاريخي و ديوارنگاره‌هاي اهرام ثلاثه‌ي مصر، مقبره‌اي با عنوان مقبره‌ي خدا كه از آن به‌عنوان محل زندگي ارواح ياد مي‌شود، زير اهرام ثلاثه قرار دارد و از آن براي انجام مراسم تدفين استفاده مي‌شده است.

اهرام ثلاثه‌ي مصر و مجسمه‌ي ابوالهول، از آثار تاريخي شاخص جهان‌اند كه با چندهزار سال قدمت از جمله آثار ثبت‌شده‌ي مصر در فهرست ميراث جهاني يونسكو هستند.

تاكنون هيچ تصويري از اين كشف تاريخي در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است

سياره نيبيرو 2

 

 نیبیرو (قسمت دوم )

 

ریشه لغت نیبیرو

اصطلاح » نی بی رو » از کتیبه های میخی و نوشته های متعلق به ۵۰۰۰ سال پیش گرفته شده است.

معنای آن چنین است : سیاره تقاطعی

و علامتهای آن در خط سومری صلیب و دیسک بالدار می باشند.

 بخشی از یک کتیبه سومری با علامات نیبیرو. علامت صلیب به معنی تقاطع است چرا که نیبیرو سیاره تقاطعی نام دارد.

کتیبه ای دیگر با علامت نیبیرو

 آنو که در مرکب- سفینه خویش پایین می آید سمبل ملل مختلف از زمان باستان تا کنون بوده است. این علائم در آرمهای نیروی هوایی کشورها و حتی اتوبوس رانی و حمل و نقل کشورهای مختلف به وفور دیده می شود.

تصویری بر مزارع گندم از دیسک بالدار

در بازسازی کتیبه شماره V ( پنج) از انومه الیش توسط لندزبرگن Landsbergen  و ویلسون Wilson لغت  ni – bi – ru  به معنی ستاره قطب ترجمه شده است. در پاورقی نویسندگان توضیح می دهند که » منظور از ستاره قطب مردوک است اما هیچ شکی نیست که در دوره های بعدتر نیبیرو به معنی سیاره عطارد یا مشتری است».

اما زکریا Zecharia Sitchin سیچین و بوراک الدم Burak Eldem و اندی بویل  Andy Boyle  و بسیاری دیگر باور دارند که نیبیرو یعنی « آنان که از آسمان به زمین آمدند«.  در  » کتاب گمشده انکی » The Lost  Book of Enki  که ترجمه ای است از خاطرات و گفتگوهای انکی با نویسنده سومری به نام اندوبسار Endubsar مفصلا درمورد نیبیرو صحبت شده است.

 نمونه ای از خط سومری

نمونه ای از یک لوحه سومری

 

 شواهد ستاره شناسی مبنی بر وجود نیبیرو

 

«تامباگ »  پلوتو را درسال ۱۹۳۰ کشف کرد. » کریستی»  از رصدخانه نیروی دریایی آمریکا شارون قمر پلوتو را در سال ۱۹۷۸ کشف کرد. اما خصوصیات رفتاری پلوتو با توجه به فاصله از قمر خود این نظریه را تقویت کرد که حتما باید یک جرم آسمانی بسیار بزرگ دیگر ماورای پلوتو وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده است چرا که جاذبه و نیروی پلوتو نمی تواند به تنهایی موجب چرخش غیر عادی و زاویه کج سیارات اورانوس و نپتون بوده باشد. ماهواره IRAS ( ماهوراه ستاره شناسی مادون قرمز) در درجه ۸۳-۸۴ تصاویری را از یک سیاره جدید نشان داد و کشف این سیاره تا جایی قطعی بود که فقط باید نامگذاری می شد. درهمین زمان کلیه اطلاعات در این زمینه مسکوت ماند و دیگر ازآن چیزی شنیده نشد.

 اورانوس واژگون

 در سال ۱۹۹۲ دو دانشمند به نامهای » هرینگتون» و » فون فلندرن» از رصدخانه نیروی دریایی آمریکا جداگانه روی این مبحث تحقیق کردند و گزیده اطلاعاتی را که به دست آورده بودند منتشر نمودند. آنها مطمئن بودند که داده ها حاکی از این بود که حقیقتا سیاره دیگری وجود دارد و آنها نامش را سیاره » مزاحم» گذاشتند. تحقیقات درآسمان نیمکره جنوبی زمین ادامه یافت و هرینگتون از زکریا سیچین- مترجم داستان آفرینش سومری » انومه الیش» دعوت کرد تا نگاهی به حال یافته های آنها بیندازد. سیچین داده های ستاره شناسی مدرن را با داده های ستاره شناسی دوران باستان مطابقت داد.

 

در این مهر آکادی جایگاه سیارگان مشخص شده است

 

انومه الیش سندی علمی تاریخی است که از نحوه تشکیل منظومه شمسی سخن می گوید. زمانیکه علاوه بر عطارد- زهره- مریخ – مشتری – اورانوس و زحل سیاره دیگری نیز وجود دارد و آن » تیامات» است . تیامات در مدار خود که بین مریخ و مشتری قرار گرفته حرکت می کند و در این زمان زمین هنوز به وجود هم نیامده است…

سیاره ای عظیم و سرگردان به نام نیبیرو در هنگام عبور از کنار منظومه شمسی به دام جاذبه آن افتاده و باعث بر هم خوردن موقعیت سیارات و ماههای آنها می شود. اورانوس را به پهلو می چرخاند و پلوتو را که در اصل قمر زحل بوده از مدارش به بیرون پرتاب می کند. مسیر نیبیرو نیز بر اثر جاذبه سیارات بزرگ بر هم می خورد و قمرهایش به سیاره تیامات برخورد می کنند.

 در برخورد اول تیامات به شدت تکان می خورد. اما در گردش دوم اینبار خود نیبیرو است که با تیامات تصادم می کند. بر اثر این برخورد شدید و فاجعه بار عمر تیامات به سر می رسد. قسمت بزرگتر تیامات به مدار کنونی زمین رانده شده و زمین کنونی را می سازد در حالیکه یکی از قمرهای نیبیرو به سمت زمین جذب شده و به ماه غیر عادی آن تبدیل می شود.

خرده ها و آوار سیاره تیامات کمربند خرده سیاره ای و شهابها و ستارگان دنباله دار منظومه شمسی را می سازند.

شکاف و تو رفتگی عظیم و عمیقی که امروز اقیانوس آرام نام دارد گواه بر تصادم تیامات ( زمین قدیمی) با نیبیرو است.

پس از این برخورد- نیبیرو در مداری بیضی شکل در منظومه شمسی قرار می گیرد و جهت چرخش آن برخلاف سیارات دیگر تنظیم می شود. یعنی وارونه و هر ۳۶۰۰ سال یک بار به دور خورشید می گردد. نیبیرو از سمت کمر بند خرده سیاره ای که بین مریخ و مشتری واقع است وارد منظومه شمسی می شود و در نزدیکترین فاصله با زمین قرار گرفته  سپس از کنار پلوتو از منظومه خارج می گردد.

 عقیده محققان و نویسندگان بسیاری بر این است که درسایه اطلاعات به دست آمده از کاوشگرهای » پایونیر ۱۰ و ۱۱ » و » وویجر ۱ و ۲»  و عکسبرداری های مادون قرمز و همچنین گزارشهای روشن هرینگتون و فون فلندرن بعد از مشورت با زکریا سیچین می توان گفت که جستجو به پایان رسیده و سیاره دهم مدتها پیش کشف شده است.

 

شواهد ژنتیکی مبنی بر حضور آنوناکی بر زمین

 

اطلاعات به دست آمده از حفاریها مکان لابراتوآر آنوناکی را که در آن اولین انسان به وجود آمد در سمت شرق آفریقا بر بالای معادن طلا  در ۲۰۰۰۰۰ سال پیش قرار می دهند.

در لابراتوآر آنوناکی

اینجا دقیقا جایی است که بر طبق نقشه  DNA میتوکندریایی مکان اولین زن هومو ساپینس ( Homo Sapience )شناسایی شده است. ( پروژه در جستجوی حوا ).

 نقطه سفید مکان ظهور اولین DNA  میتوکندریایی است که بعد از آن نسل اندر نسل از مادر به فرزندان منتقل می شود. این ژنوم میتوکندریایی از این زن به تمام انسانهای امروزی منتقل شده است.

 

مهندسان معادن طلا در آفریقا معادن طلایی متعلق به ۰۰۰ ۱۷۰سال پیش یافته اند که دقیقا در همین ناحیه و در کنار لابراتوآر آنوناکی و اولین انسانهای ساخته شده قرار دارند. توصیفات و توضیحات مهندسی ژنتیک پیشرفته همگی در مدارک باستانی سومر و آکاد و آشور آمده است که با یافته های امروز باستان شناسی مطابقت می کند.

 

نقصهای علمی این نظریه و پاسخهای موجود

 

 آنوناکی که از سیاره ای به فاصله چند میلیاردی از خورشید آمده بودند و قاعدتا سیاره ی تاریک و سردی داشتند چطور توانستند روی زمین با جاذبه و اتمسفری متفاوت به راحتی باقی بمانند؟

پاسخی که مدافعان این نظریه می دهند این است که متون باستانی در مورد آنوناکی مرتبا تکرار می کنند که آن سیاره ای » تابناک » و » درخشنده » است. این می تواند اشاره به دمای بالای سیاره و یا دمای بالای هسته درونی آن داشته باشد. همینطور عقیده دیگری در فیزیک هست مبنی بر اینکه جرم آسمانی بزرگی که مدار بیضی و طولانی دارد خواه نا خواه با سرعت بیشتری به دور خودش می گردد و بر اثر سرعت  گردش, میدان مغناطیسی و حرارتی سیاره تقویت شده و مقادیر بالایی از گرما آزاد می کند. بنابراین امکان توسعه حیات بدون نور مستقیم خورشید هست.

 اما طبق همین مدارک باستانی نیبیرو در حال سرد شدن بوده است. طبق گفته های سیچین, آنوناکی به زمین آمدند و مشغول حفاری معادن طلا شدند برای آنکه نیبیرو در حال مرگ بود و اتمسفر آن قادر به حفظ حرارت سیاره نبود. آنها دریافتند که با آزاد کردن مقادیر زیادی از طلا در اتمسفر قادر به افزایش طول عمر نیبیرو خواهند بود.

حال اگر آنوناکی در اتمسفری غیر از زمین تکامل یافته اند و بدون نور خورشید زندگی کرده اند چرا باید کاملا شبیه انسانهای زمینی باشند؟

جواب به زمان تصادم نیبیرو با تیامات بر می گردد. سیچین معتقد است که در زمان تصادم یکی یا هر دو سیاره مستعد حیات بودند و ارگانیسمهای ابتدایی روی یک یا هر دوی آنها در حال ایجاد بوده است. در اثر برخوردی که تیامات را تکه تکه کرد بسیاری از این سلولهای اولیه و یا اسیدهای آمینه  و یا سایر انواع پیچیده تر حیات از نیبیرو به تیامات و یا از تیامات به نیبیرو منتقل می شوند. بنابراین ترکیبات اولیه حیات بین دو سیاره یکسان و یا مشابه بوده اند. سایر محققان مانند » نیل فریر » و » بولی » معتقدند که برای تمدن پیشرفته ای مانند آنوناکی ایجاد نژادی که بسیار شبیه خودش باشد کار ساده ای بوده چرا که آنها درصدی از ژنوم خود را روی ژنوم انسان هومو ارکتوس  Homo Erectus وارد کردند و انسان هومو ساپینس را با ویژگیهای ظاهری شبیه آنوناکی ایجاد نمودند. 

جمجمه انسان هومو ئه رکتوس

 این مسئله با توجه به تکنولوژی آنها قابل درک است چرا که در ۲۰۰ هزار سال پیش بر طبق مدارک ثبت شده  آنوناکی با مخلوط کردن ژنوم حیوانات و انسان هومو ارکتوس انسانهایی ساختند( هومو ساپینس) که هم هوشمند بودند و هم قدرت تولید مثل داشتند.

 جمجمه هومو ساپینس ابتدایی

ژنوم انسان امروزی ۹۸ الی ۹۹ درصد با ژنوم شامپانزه مطابقت دارد و فقط یک یا دو درصد از ژنهای ما هوشمند و متعلق به غیر شامپانزه هستند.

انسانهای هومو ساپینس به مرور زمان و بر اثر اختلاط نژادی با آنوناکی تبدیل به انسان هومو ساپینس ساپینس یعنی انسان اجتماعی و هوشمند شدند.

 جمجمه انسان مدرن

 

 ادامه دارد…

منبع:   http://www.limbolegacy.blogfa.com

سياره نيبيرو 1

…و اما نیبیرو می آید !

 

 

… برای زمین چه نقشه ای دارند …

 

سالهاست که روی مبحث نیبیرو تحقیق می کنم. در ابتدا وجود این ستاره تاریک را باور کردم چرا که اسناد کافی برای اثبات آن بود. بعد از مدتی طبق معمول، بد گمانی به سراغم آمد و مرا واداشت که دوباره و سه باره وجود یا عدم وجود این ستاره را از دید یک مخالف بررسی کنم و سرانجام آن را رد کنم. اما ادامه تحقیقات باز مرا به نقطه اول بازگرداند و دریافتم که چیزی را در این میان از قلم انداخته ام. آیا این سر نخ همان نیبیرو بود که وجودش را انکار می کردم؟ در قبال داشتن مدارک کافی برای اثبات وجود چنین ستاره ای در منظومه شمسی من به انتخاب شخصی خودم نمی خواستم آن را بپذیرم چرا که بسیاری از تئوریهای مرا زیر سوال می برد و توضیح آن را برای عامه مردم مشکل می ساخت. همانطور که می دانید من طرفدار فرمولهای ناقص و خنده دار علمی امروز نیستم که  همه یا ساختگی هستند و یا فقط روی کاغذ کار می کنند. بنابراین بار دیگر به بازجویی از این ستاره پرداختم و اینبار فکر می کنم باید با این حقیقت کنار بیایم که نیبیرو دارد از راه می رسد…اما چرا؟ و از کجا؟ کم کم به آن خواهم پرداخت.

نیبیرو و آنوناکی دو نام به هم چسبیده هستند که یکی بدون دیگری معنا ندارد. حضور آنوناکی( الوهیم)  بر زمین و آثار و دخالتهای آنها در این سیاره غیر قابل چشم پوشی است. پس ستاره ای که خاستگاه این موجودات یا خدایان است نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. مشکل اینجاست که اگر باور کنیم نیبیرو در منظومه ما وجود دارد، لزوما باید قبول کنیم که زمین تا سال ٢٠١٢ یا کاملا نابود می شود و یا اکثریت جمعیت آن کشته خواهند شد. از آنجا که من از مخالفان نظریه پایان دنیا و ظهور کشتی های نجات هستم تصمیم دارم روی صحت یا عدم صحت نیبیرو و تاثیرات آن روی زمین تحقیقات بیشتر و بیشتری انجام دهم. حاصل برخی از این تحقیقات در میان نوشته های آرشیو وبلاگ موجود است و در این مقاله به بازگویی اطلاعات جدیدتری در خصوص این جرم آسمانی می پردازم و دیدگاههای مختلف را در مورد ظهور این ستاره به طور بیطرفانه مورد بررسی قرار می دهم.

اگرچه تا رسیدن به پاسخ نهایی فقط ٣ سال زمان مانده و دیر یا زود مشخص خواهد شد آیا ما در میان قربانیان هستیم یا نجات یافتگان!

======================================

نیبیرو Nibiru طبق داده های کلی ستاره ای تاریک است معروف به دوقلوی خورشید در منظومه شمسی. این ستاره مانند زمین به دور خورشید می چرخد اما در عین حال سیارات و ماههایی دارد که به دور آن گردش می کنند. مدار نیبیرو بسیار دورتر از مدار پلوتو است و در حال چرخش تا ٥٠ میلیارد مایل از خورشید فاصله می گیرد.

هر ٣٦٠٠ سال زمینی یکبار نیبیرو به خورشید بسیار نزدیک می شود و در این حالت مدار چرخش آن از نزدیکی زمین می گذرد. در اثر این نزدیکی اکوسیستم زمین بر هم میریزد. سونامی – طوفانها و گردبادهای غول آسا شکل می گیرند. آتشفشانها فوران می کنند و جای قطبهای مغناطیسی شمال و جنوب عوض می شوند. در نتیجه این تغییرات زلزله ها ی بزرگ رخ می دهند و آب دریاها و اقیانوسها بالا می آیند.

کسانیکه مدافع ظهور نیبیرو هستند همچنین معتقد به جعلی بودن گرم شدن زمین و اثر گاز دی اکسید کربن بر آب و هوا هستند.

بر طبق نظریه ی علمی به نام » گرم شدن جهان» بر اثر اجتماع گازهای گلخانه ای زیست زمین در حال تغییرات عمده است. در حالیکه برخی عقیده دارند  اکوسیستم و طبیعت قادر است تا هر مقدار آلودگی و زباله را دفع و تحمل کند. گازهای گلخانه ای سبب گرم شدن زمین نمی شوند. آب شدن یخهای قطب به دلیل بالا رفتن دمای زمین نیست. سالها پیش گروهی از دانشمندان هواشناسی و زمین شناسی برخلاف توقع دولت آمریکا دست به آزمایشات و تحقیقاتی زدند و پرده از یک دروغ جهانی برداشتند. پدیده ای به نام گرم شدن زمین بر اثر گازهای گلخانه ای یک داستان تخیلی بیشتر نیست. نتایج این تحقیقات به همراه مدارک علمی توسط این افراد در این وب سایت قابل دسترسی است.

www.middlebury.net/op-ed/global-warming-01.html

با دریافتن این حقیقت که چیزی به نام گاز گلخانه ای وجود ندارد و سبب نابودی زمین نیز نمی شود، یک سوال بزرگ شکل میگیرد و آن این است که چرا یخهای قطب در حال آب شدن هستند ؟ و چرا طوفانهای سهمگین و زلزله های شدید بیش از گذشته رخ می دهند؟ چرا فصلها جا به جا می شوند و چرا در تابستان برف می بارد و در زمستان هوا گرم و بهاری می شود؟

دانشمندان باستان در ۳۵۹۷ سال پیش همین تغییرات را گزارش دادند و برای حفظ این اطلاعات آنها را بر سنگها و لوحه های پخته حک کردند. اگرچه بشر امروز استفاده چندانی از این داده های باستانی نمی برد چرا که تکنولوژی به اصطلاح جدید چشم و گوش او را کور کرده است. این اطلاعات هر ۳۶۰۰ سال  یکبار تکرار شده اند.  اسناد به دست آمده از نزدیکی نیبیرو به زمین از ده هزار و هشتصد سال پیش شروع شده اند. زمانیکه که احتمالا اولین بار زمینیان شاهد این ماجرا بوده اند و بعد از هر ۳۶۰۰ سال تکرار شده است. این حادثه فقط مربوط به بین النهرین نبوده و توسط ملل مختلف ثبت شده است مانند مصر و مکزیک و چین و…

توصیف کامل نیبیرو و نحوه حرکت آن و چگونگی تاثیر گذاری آن بر زمین و سایر سیارات منظومه شمسی به طور کامل در کتاب «بازدید از آفرینش»   Genesis Revisited     نوشته زکریا سیچین آورده شده است. در این کتاب زکریا سیچین که از معدود دانشمندان مسلط به زبان سومری است با ترجمه لوحه های سومری داستان آفرینش را از دید دیگری تحت بررسی قرار داده  و آن را بازدیدی از پروژه آفرینش نامیده است.

همین ماجرا با جزئیات بیشتر در کتاب »  اژدها و افعی های  پرنده»             Flying Serpents and Dragons اثر دکتر بولی نیز به زبان ساده تری توضیح داده شده است. مقالات و کتابهای متعددی در این باره وجود دارند که متاسفانه همگی به زبان انگلیسی یا فرانسه هستند و من همواره گزیده هایی از این کتب را در مقالات این وبلاگ ترجمه و مورد استفاده قرار داده ام.

 

همچنان که به سال ۲۰۱۲ نزدیک می شویم نیبیرو به ما نزدیک و نزدیکتر می شود. شاهدان ادعا می کنند که این شبها اگر آسمان صاف باشد حتی می توان این ستاره شوم و مسکن خدایان را  با چشم غیر مسلح دید. طبق گزارشات زیر زمینی, ناسا سالهاست که این ستاره و سیارات اطراف آن را تحت نظر دارد و اخیرا چندین تصویر از ناسا توسط فرد یا افرادی ناشناس به اینترنت فرستاده شده است. علاقمندان می توانند برای دریافت تصاویر بیشتر به من ایمیل بزنند. اما با نزدیک شدن نیبیرو به زمین به زودی این جرم آسمانی در آسمان ما قابل رویت خواهد بود و شکی نیست که تا پیش از آن ناسا با یک تئوری جدید خبر از عبور یک ستاره دنباله دار و یا یک جرم آسمانی بزرگ را خواهد داد که احتمالا سنگی جدا شده از اقمار مشتری است!

دلیل سرپوش گذاری بر روی این مسئله به گمان عده ای از محققان جلوگیری از یک وحشت جهانی است و همچنین پنهان کردن تکنولوژی و علومی فوق پیشرفته دولتها برای سفر به سایر جهانها است. به عقیده مدافعان این نظریه افشا شدن ماجرای آفرینش و چگونگی ارتباط بشر با خدایان نیبیرو, سبب ایجاد پرسشهای فراوانی برای پیروان ادیان مختلف خواهد شد که قرنها توطئه سازی را بر باد خواهد داد و مسلما اتفاقات و حوادثی که در این بازه زمانی رخ داده است قابل توضیح دادن در یک روز و دو روز نخواهد بود. به این ترتیب کل سیستم جهان و قوانینی که جوامع بر پایه آن طراحی شده اند زیر  سوال می رود و انسانها گیج و سرگشته به دنبال خدایی خواهند گشت که هزاران سال از او بی خبر بوده اند. کاملا واضح است  که این شرایط به نفع هیچ کس و هیچ چیز نیست و حقیقت چیزی نیست که بتوان آن را با هیچ زبانی بازگو کرد!

بنابراین اگر می پرسید چرا ناسا و سایر سازمانهای به ظاهر علمی و سیاسی در رابطه با همه این موارد دروغ می گویند جواب در همان پاراگراف بالاست!  چرا من راجع این مسائل حرف می زنم ؟  تصور می کنم که اگر من یک ایرانی مشتاق حقیقت بودم و زبان خارجی بلد نبودم تا کتابهای مختلف را مطالعه کنم و کتابهای مورد نظر به زبان فارسی موجود نبود- دلم می خواست یک نفر پیدا شود و این مسائل را برای من ترجمه کند. حالا این یک نفر خود من هستم احتمالا چون کار بهتری ندارم !

 اما می رسیم به سوال مهمتری…آیا حقیقت نیبیرو به همین جا ختم می شود؟ آیا  ظهور نیبیرو فقط جنبه علمی و ستاره شناسی دارد؟ آیا کافی است بپذیریم که نیبیرو یک ستاره یا سیاره دیگر است که بر روی مداری به دور خورشید می چرخد؟ آیا واقعا این صحیح است یا اینکه این هم خود یک دروغ و توطئه دیگر برای سرپوش گذاشتن روی حقیقتی بسیار بزرگتر و خطرناکتر است که دارد از راه می رسد؟

 اگر وب سایتها و کتابهای زیادی در مورد ۲۰۱۲ و ظهور نیبیرو وجود نداشت شاید من در همین جا قانع می شدم ولی وقتی تعداد بی شماری برنامه تلویزیونی از شبکه های مختلف به زبانهای مختلف در مورد نیبیرو ساخته و پخش می شوند به نظر من مشکوک است. در حالیکه وجود حیات غیر زمینی توسط اکثریت دانشمندان  رد شده است و همگی ارتباط آلمان نازی را با سکنه مریخ رد می کنند چه دلیلی دارد که ناگهان و در چند قدمی سال ۲۰۱۲ همگی بسیج شوند تا ما را با وجود نیبیرو آشنا کنند؟

باید توجه داشت که این یک تاکتیک آشناست. اخبار زیر زمینی معمولا اخباری است که از پشت درهای بسته به بیرون راه می یابد و این اخبار قاعدتا به حقیقت نزدیکتر است از آنچه در روزنامه ها در مورد ستاره شناسی می نویسند. اما حالا اگر همین اخبارزیر زمینی تحت کنترل همان سازمان ناسا باشد در واقع باز این ما هستیم که طعمه شده ایم . از یک سو ناسا وجود نیبیرو را انکار می کند. از سوی دیگر تصاویری از آن ستاره توسط افراد گمنام ناسا به اینترنت راه می یابد تا مدافعان نیبیرو سند قانع کننده تری برای اثبات آن داشته باشند. اما ما از کجا می توانیم فرق نیبیرو را با هر ستاره دیگری بدانیم ؟ این تصاویر می تواند از هر جای دیگری و مربوط به هر سیاره یا ستاره دیگری نیز باشد. اما چون این تصاویر مستقیما از سایت ناسا منتشر نمی شوند بلکه توسط منابع ناشناس در دسترس قرار می گیرند این نظریه قوت میگیرد که واقعا ستاره نیبیرویی وجود دارد که ناسا نمی خواهد مردم از آن مطلع باشند. من نمی گویم که نیبیرو اصلا وجود ندارد اما چه تضمینی هست که این نیبیرو همان چیزی باشد که به ما گفته می شود؟ با افشا کردن اخباری در خصوص این ستاره توجه ما از مسائل مهمتری که در فضا و روی زمین رخ میدهد کاسته شده و باز از دانستن ماجرای حقیقی محروم می مانیم.

اینکه نیبیرو اگر هم ستاره ای باشد چگونه می تواند در منظومه ای که خودش یک ستاره دارد گردش کند ؟ و احتمال اینکه نیبیرو مانند منظومه سایه و موازی در بعد تاریک جهان ما ساکن باشد چقدر است؟ ساکنان این مجموعه ستاره ای از زمین چه می خواهند و مهمتر اینکه دولتمردان زمین با سکنه این ستاره چکار دارند و چه سودی از نزدیک شدن آن به زمین می برند؟ آیا این یک پدیده غیر قابل اجتناب است یا به طور عمدی صورت می گیرد؟  آیا نزدیک شدن نیبیرو با فعال شدن نیروهای ماورایی و جنیان در زمین می تواند ارتباط داشته باشد؟

در ادامه تصاویر متعددی را که ظاهرا نیبیرو را نشان می دهند قرار داده ام.

 در تصویر زیر نیبیرو را به صورت نور کوچکی در کنار خورشید می بینید. گفته می شود که این تصویر ونوس یا ماه نیست بلکه تصویر نیبیرو است.

 

 

 در اینجا به وضوح نیبیرو در کنار خورشید قابل رویت است.

 

 این یکی از تصاویر ناسا است که نیبیرو را در میان سیارات و ماههای خودش نشان می دهد.

 

ر تصویر بالا نیبیرو در ماه می ۲۰۰۲ . بعد از ۷ ماه در ماه سپتامبر ۲۰۰۲  نزدیکتر و بزرگتر شده است.

 یکی دیگر ازتصاویر ناسا

 

  جرم سیاه رنگ یکی از اقماری است که دور نیبیرو  گردش می کند است.

 

ادامه دارد…

منبع  www.limbolegacy.blogfa.com

جن شناسی و تاریخچه آن (٢)

جن شناسی و تاریخچه آن (٢)

 

 

ارتباط جنیان با انسان و جن زدگی در سومر و آشور :

=============================

معروفترین و بزرگترین موارد جن زدگی در دوران باستان در منطقه بین النهرین اتفاق افتاده است. بسیاری از این موارد در ٢٠٠٠ سال قبل از میلاد توسط نویسندگان و محققان باستانی ثبت گشته و برخی از‌ این لوحه ها در عصر جدید یافت و ترجمه شده اند.

بر طبق اسناد انتشار یافته در کتبی مانند «پارپولا» Parpola جزئیات دقیقی از این موارد جن زدگی و ارتباط با خدایان داده شده است که در اینجا به اختصار به آن می پردازیم.

خدایان همیشه به پادشاهانی که مورد عنایتشان بودند کمک می کردند و این پادشاهان مانند حمورابی و اسرحدون معمولا ارتباط قوم و خویشی با نژاد خدایان داشتند و از همین رو برای پادشاهی برگزیده می شدند. هیچ کس بدون داشتن لطف خدایی در کنار خود نمی توانست به مقامات مملکتی یا پادشاهی برسد. حمورابی در کد و قانون خود علنا از ارتباط با خدایان بزرگ » آنو» و » مردوک » سخن می گوید و اعتراف می کند که بدون عنایت و کمک آنها نمی توانسته است به قدرت سیاسی در این جهان دست یابد. این خدایان معمولا از طریق واسطه با فرد برگزیده خود صحبت می کردند- اگرچه در بسیاری از مواقع خود شخصا بر انسان ظاهر گشته و فرمانی را صادر می نمودند.

باید به خاطر داشت که دربار خدایان نیز دارای مقامات و جایگاههای متفاوت و متعدد است و خدایان بزرگی مانند » آنو» و یا » انلیل» هرگز به خود زحمت سخن گفتن با بشر ( حتی بشر برگزیده) را نمی دهند. این وظیفه بر عهده خدایانی است که مداوم به زمین رفت و آمد دارند و کار آنها پیام رسانی است.

 «دینگیر ایشتر» ( الهه ایشتر) یکی از این خدایان بوده است. اگرچه امروز به فراوانی گذشته با بشر ارتباط ندارد اما در سومر » ایشتر» یکی از مهمترین و بزرگترین خدایان بود و معابد او در سرتاسر خاورمیانه تا امروز پابرجا مانده اند. » ایشتر» همچنین با نامهای  اشتر –  اشتراغوث – اینانّا –  نینتو – نین خورسک یا نین هورسک –  لیلیث  – ونوس – آفرودیته- » آستارته-  ایزیس – دینگیر – نانانا و..  در میان تمدنهای مختلف شناخته شده است.

» ایشتر» یا » اینانا « خدایی هرمافرودیته است به این معنی که می تواند به صورت مونث  و مذکر وجود داشته باشد و قادر به تغییر جنسیت بر حسب نیاز می باشد. از این رو در برخی موارد به صورت مردی زیبا رو بر فرد برگزیده ظاهر می شود و در سایر موارد ظاهر زنی وسوسه انگیز به خود می گیرد.

ایشتر مهمترین نقش را در جن زدگی ها و همچنین ارتباط با پیامبران و پیشگویان باستانی داشته است. چرا که ایشتر پل ارتباطی خدایان با خدایان دیگر و همچنین خدایان با آدمیان است.

    ایشتر از آربلا  سوار بر مرکب شیر

 

 

نحوه ارتباط خدایان:

———————–

پیشگویان معابد افرادی بودند که یا استعداد ذاتی و خانوادگی داشتند و یا تحت تعلیم قرار گرفته بودند که خود را به حالت خلسه فرو ببرند. در حالیکه تعداد معدودی از پیشگویان استثنایی می توانستند سریعا به حال خلسه و ترنس وارد شوند سایرین نیاز به تنفس گازها و نوشیدنی های خلسه آور داشتند.

 ورود جن و خدایی به بدن یا فکر انسان و القای پیام یا سخن گفتن از دهان فرد تسخیر شده یکی از شناخته شده ترین انواع جن زدگی در سراسر دنیاست و در تمدنهای مختلف به طور  یکسان و مشابه اتفاق افتاده است.

تسخیر شدن به معنی » از دست دادن آگاهی و هوشیاری به طور موقت ( کوتاه مدت و گاهی طولانی مدت) به دلیل ورود موجودی بیگانه به بدن انسان است به شرطی که فرد تسخیر شده هیچ خاطره ای از این حادثه به یاد نداشته باشد».

در سومر به هنگام اجرای مراسم ازدواج مقدس ، اینانا ( ایشتر) بدن کاهنه معبد را تسخیر می کرد و از طریق او مراسم را اجرا و از قربانی ها استفاده می نمود.

«پیامبر» در زبان سامی » راگیمو» (raggimu برای مذکر)  و » راگینتو » (raggintu برای مونث) به معنی «فریاد زننده «است. چرا که این پیشگویان در حال خلسه فریاد بر می آوردند.

نوع دیگری از پیامبر در زبان سامی » ماهّو» (Mahhu برای مذکر) و » ماهّوتو»             ( Mahhutu برای مونث) گفته می شود که به معنی » در خلسه» می باشد. چرا که وقتی این پیشگویان سخن می گفتند در حال خلسه بودند.

گزارشات ترجمه شده از پیشگویی های این پیامبران باستانی به دو دسته تقسیم می شوند. ١- نامه های ماری The Mari Letters  و

٢- مجموعه نینوا  The Nineveh Collection  –

 اولین گروه مربوط به گزارشات ١٠٠٠  قبل از میلاد است در حالیکه مجموعه نینوا مربوط به ٢ تا ٣ هزار سال قبل از میلاد می باشد.

نقاشی کشف شده در » ماری» شمال غرب سومر- خدایان آنوناکی،اینانا در نقاشی بالایی و انکی در نقاشی پایینی توسط خدمتگزاران خود که خدایان ایگیگی هستند پذیرایی می شوند. این نقاشی پیش از خلقت آدم را نشان می دهد.

نامه های ماری حاوی گزارشات مرتب و متعدد از پیشگویان معابد به پادشاه ماری است. پیشگویان با نامهای زیر شناخته شده اند :

-شیبتو  Shibtu

-ملکه زیمری- لیم  Queen of Zimri-Lim

-کاهنه اینیب- شینا ، خواهر پادشاه King’s sister priestess Inib-shina

– آدّو- دوری , بانوی درباری   Royal lady Addu-duri

این افراد با تعدادی از خدایان ارتباط داشتند که مهمترین آنها همان ایشتر یا » آنو نیتا» بوده است.

در مجموعه نینوا مشخص می شود که تعداد کثیری از پیشگویان از شهری به نام » آربلا» Arbela که مکان اصلی ظهور ایشتر است بر می خاسته اند. طبق این اسناد ایشتر رابطه بسیار صمیمی با شاه آشور» اسرحدون» و پسرش » آشور بانیپال» داشته است.

 اینانا و پادشاه

ایشتر در مواقع خطر این دو را حفاظت می کرده است و تعداد زیادی از پیامهای ثبت شده از زبان ایشتر چنین است :

( ایشتر از دهان زنی به نام سینقیشا-آمور از آربلا) : » ای پادشاه آشور، هیچ مترس! من تمامی دشمنان شاه آشور را به سوی قربانگاه می فرستم…»

 ( خدای تسخیر کننده سپس خودش را چنین معرفی می کند):  » من، بانوی بزرگ هستم، من ایشتر از آربلا هستم».

(در جای دیگری از دهان همین کاهنه، ایشتر پادشاه را مطمئن می کند): » من، پدر و مادر تو هستم. من تو را در میان بالهایم پرورش دادم».

این لغات و نحوه گفتگوی مادرانه و پدرانه با پادشاه در چندین جا تکرار شده اند.

در مجموعه نینوا از دهان پیشگویی گمنام ایشتر از آربلا سحن می گوید:  «من، قابله ی تو هستم، من، دایه ی تو هستم «.

در زیر یک مورد از سخنان ایشتر با آشوربانیپال از دهان کاهنه ای به نام  مولّیسو- کبت آورده شده:

» تو، که مادرت مولّیسو* [ است]، هیچ مترس! تو، که دایه ات همان بانوی  آربلا است، هیچ مترس !»

در برخی از پیشگوییها الهه ایشتر از پادشاه به عنوان » گوساله»**  یاد می کند یک پیشگو می گوید:

» ایشتر از آربلا به دشت رفته است اما پیامی از صحت و سلامتی برای گوساله اش می فرستد». (گوساله در اینجا اشاره به شاه دارد.)

در جای دیگری می گوید:  مترس! ای گوساله ی من».

در اینجا به یاد بت ها و مجسمه هایی از عاج فیل می افتیم که در تل نمرود از سومر باستان به جا مانده است و گوساله ای را در حال شیر خوردن از مادرش نشان می دهد.

 مجموعه نینوا حاصل گزارشات ١٣ مدیوم آشوری است که ٩ نفر از آنها زن و ٢ نفر مرد و ٢ نفر هرمافرودیت بوده اند.

معبد اینانّا در اور-عراق

 

معبد ایشتر-ایزیس در کینگتن-انگلستان

 

ایشتر نه تنها خدای جنگ بود بلکه واسطه بین خدایان و آدمیان نیز بود. از این رو غالبا ایشتر است که کاهنان را تسخیر می کند. در سایر موارد خدایان دیگری از طریق پیشگویان سحن گفته اند اما این ارتباط باز از طریق تونل یا کانالی است که ایشتر از آن استفاده می کرده است.

 

پرستندگان ایشتر پیرو آزادی روابط جـنـسـی بودند و روسپی گری برایشان مقدس بود . پیروان ایشتر غالبا به هر دو جـنـس گرایش داشتند چرا که ایشتر الهه و خدایی هرمافرودیت است. ایشتر این قدرت را دارد که جنسیت یک فرد را تغییر دهد و گرایش و امیال را در انسانها زیاد کند.

در سومر و آشور  قراردادها و عهدنامه ها با نام ایشتر آغاز می شدند و به این صورت:

» باشد که ایشتر، الهه ی مردان، بانوی زنان، قدرت جـنـسـی آنها را از بین ببرد و عقیمشان کند اگر خلاف عهد نامه عمل کنند…».

ایشتر خطی را که زن و مرد را از هم متفاوت می کند پاک می کند. قادر است بین دو نسل و دو نژاد فاصله بیندازد و بین انسانها  جنگ راه بیندازد.

ایشتر، خدای جنگ، عشق و شهوت است.

—————————————————————————–

پانوشت

—————————————————————————–

* مولّیسو = Mullissu نام آشوری الهه بزرگ و قدرتمند » نین لیل» است. نینلیل همسر خدای بزرگ سومر انلیل بود. نام آشوری انلیل همان «آشور» است. حیوان همراه نینلیل شیر بود.نام  نینلیل بعدها جایگزین نام ایشتر شد و تصور بر این قرار گرفت که ایشتر با برادر خود انلیل ازدواج کرده است.

  انکی خدای زمین به صورت گاو

**گوساله مقدس- گوساله یکی از فرمهای خدایان انکی و ایشتر می باشد که به وسعت مورد پرستش و احترام اقوام مختلف در مصر- هند و خاور میانه بوده و هست.

منبع: http://www.limbolegacy.blogfa.com

جن شناسی و تاریخچه آن

جن شناسی – قسمت اول

 

 

جن شناسی علمی است نا شناخته بر عموم و شامل شاخه های متعددی می باشد. این اطلاعات و دانشهای غریبه از هزاران هزار سال پیش در دسترس بشر بوده اند و در نزد نژادها و خاندانهای خاص محفوظ مانده اند. تا قرن هجدهم میلادی علومی از قبیل کیمیا – جادو و جن شناسی  بدون هیچ محدودیتی در دانشگاهها تدریس می شدند و با ارزشترین دانشنامه ها مانند » دایرة المعارف جن شناسی» اثر » کولین دپلانسی» و  ترجمه ها از کتب دانشمندان کیمیا و جادو مانند بوعلی سینا و جابر بن جیان در این زمان نوشته شد. اما متاسفانه پس از روی کار آمدن نظام جدید تحصیلی این علوم به کتابخانه های زیر زمینی منتقل گشت و اطلاعات و دانش مردم عامی از این حقایق تنزل یافت تا جایی که ترس و وحشت و خرافه جای علم و دانش را در میان مردم گرفت. علمی مانند ریاضی با فرمولهای پیچ در پیچ آن که هیچ کاربردی در زندگی روزانه ما ندارد و حتی در شغلهایی مانند مهندسی بسیاری از فرمولهای آن بی استفاده هستند در اصل یکی از زیر شاخه های جادوگری می باشد که برای رسم جداول و نقوش دقیق احضار جن و همچنین برای رسم دقیق نقوش کیمیاگری  کاربرد دارد.  پس از پایه گذاری دنیای جدید طراحان آن تصمیم گرفتند علوم را شاخه شاخه کنند تا دیگر کسی با مطالعه آنها در مدارس نتواند به حقیقتی که پشت آنها نهفته است پی ببرد و به نظر من این علوم جدید بیشتر جنبه گمراهی و بیزار کردن دارند تا راهنمایی انسانها.

 

تمام شاخه های علم با یکدیگر پیوسته هستند و مطالعه هیچ کدام به تنهایی نمی تواند ذهن انسان را بگشاید و او را برای پذیرفتن حقایق جدید آماده کند. جن شناسی نیز با علومی مانند تاریخ – کیمیا و جادوگری پیوند نزدیکی دارد. علم کیمیا شامل تمام علوم موجود در دنیای جدید از قبیل شیمی- داروسازی- فیزیک و ژنتیک و پزشکی می باشد و از خدای باستان «تت» به ما رسیده است. » تت» یکی از ۹ نفری بود که از سرزمین آتلانتیس وارد دنیای ما شد و این دانشها را به انسانهای مستعد آموزش داد. زمان این اتفاق بر طبق گزارشات پاپیروسهای مصری بیش از ده هزار سال قبل از میلاد بوده است.

 بنابراین جن شناسی خود مرتبط با تمام شاخه های علم است و ارتباطی با خرافات رایج ندارد. این مقدمه برای آن بود که بتوانیم با هم نگاهی به ظهور و تکامل جنیان در تمدنهای بشری بیندازیم و ببینیم شخصیتهایی که امروز به عنوان شیاطین و فرشتگان  می شناسیم از چه زمانی وارد ذهن بشر شده اند و آیا اصلا کسی به نام شیطان واقعا وجود داشته یا شخصیتی است که به مرور تکامل پیدا کرده و به صورت امروزی در آمده است. . لازم به ذکر است که این نوشته ترجمه کوتاه و مختصری از منابع زیر می باشد.

 

 Ashurbaipal’s library’s Creation from about 650 B.C. There are other versions from Berosus (280 B.C.) and Damiscius (6th century A.D.)

 Flying Serpents and Dragons by R.A. Boulay

Encyclopedia Mythica

Hammurabi’s Code of Laws Translated by L.W King

Yahweh-Elohim’s Historical Evolution by Walter Reinhold Warttig Mattfeld de la Torre ( March (2009

(Sabbath Origins by Walter Reihold ( April 1999

Genesis› genesis by Walter Reinholds

============================================================

 

جن شناسی بابل و سومر

——————————–

 

فرهنگ بین النهرینی خصوصا غنی از جنیان است چرا که مردم این ناحیه خودشان را مداوم در خطر حملات این موجودات می دیدند. جنیان غالبا ارواح نیروهای طبیعت مانند آتش – طاعون – خشکسالی- سقط جنین و…هستند که قابلیت تغییر شکل سریع به موجودات مختلف مانند عقرب- مار-شیر- باز و …را دارند. برای مثال » پوزوزو» Puzuzu یکی از معروفترین جنیان در سومر -که در فیلم جن گیر از نام او استفاده شد- یک جن بیماری زا است با چهار بال و پنجه هایی مثل عقاب و صورتی مانند شیر.

تنها راه برای خنثی کردن قدرت جنیان استفاده از جادو بود. مردم کاسه های مخصوصی را با نقش ها و لغات سحرآمیز وارونه زیر بنای ساختمانهای خود می گذاشتند. همینطور لوحه های فلزی با آیات و اوراد ضد جن – ضد چشم زخم -ضد سقط جنین و…استفاده می کردند.

در این دوره بود که یهودیان توسط بابلیان به اسارت گرفته شدند و به بابل آورده شدند و فرهنگ و باورهای آنها را وارد کتب و دین خود نمودند به طوریکه پس از چند هزار سال این جنیان کاملا تبدیل به جنیان دین یهود گشتند- مانند لیلیث (جنی که بچه ها را خفه می کند و مردان مجرد را در خواب وسوسه به رابطه جـنـسـی می کند). در حالیکه لیلیث یکی از جنیان بابل بود و به نام » لیلیتو» شناخته می شد.

 

نام خدایان اصلی :

 

 + آن ( آنو)  AN – ANNU : خدای پدر -خدای آسمان- پدر آفرینش به همراه خدایان اصلی » آپسو» – «تیامات» و » مامو» سایر خدایان و جنیان را به وجود آوردند- پدر انکی و انلیل و اینانا سه خدای درگیر در پروژه آفرینش آدم.

  آنو  خودش پسر »  آنشار» و » کیشار» و شوهر » نینتو» ( نامو) است.

 

 – انکی ENKI  : فرمانروای» آب زو » (در زبان سومری آبزو به معنی » اعماق آب و همچنین اسپرم » است) . خدای عقل و نگه دارنده قوانین الهی. او کسی است که آدم و حوا را از گل خلق کرد.

 

 – ئه آ EA:  نام دیگر « انکی » پسر  » آنو » و شوهر » دامکینا» و پدر » مردوک» است. 

 

– انلیل ENLIL  : خدای جو و اتمسفر و سرکرده ی خدایان پس از ۲۵۰۰ قبل از میلاد تا کنون. انلیل خدای آسمان و زمین است. برادر انکی و دشمن انسانها . انلیل پسر » آنو» و « کی» . انلیل جانشین آنو گشته است.

 

– اینانا INANNA : خدای شهوت و عشق و جنگ. نام دیگر او ایشتر است. خواهر انکی و انلیل و دختر آنو . اینانا دانشمندی بود که به انکی در خلق نژادی از انسان هوشمند که قادر به تولید مثل باشد کمک کرد. به پیشنهاد او عمل خلقت را در ظرفی ساخته شده از گل زمینی انجام دادند و آدم و حوا را به وجود آوردند.

 

 –تیامات TIAMAT : الهه اژدهای بزرگ . توسط فرزندانش نابود شد تا انرژی برای ایجاد زمین به وجود بیاید. تیامات با خلقت این دنیا مخالف بود و در نهایت با حیله گری مردوک نابود شد.

 

آپسو APSU : فرمانروای خدایان و زیر زمین و اقیانوسها. شوهر تیامات و پدر « لاهمو» – » لاهامو«- » آنشار» و » کیشار» .

 

– مامو MAMMU : پسر تیامات و آنو – خدای مه – در داستان خلقت یکی از خدایان اصلی است که به همراهی و کمک مامو و تیامات سایر جنیان و خدایان را به وجود می آورند. تیامات جانب بدی را گرفت و انکی و پیروانش جانب خوبی را و سرانجام تیامات به دست آنها نابود شد.

 

نی نورتا Ninurta  : خدای باران و باروری و سیل و باد و طوفان. پسر انلیل . شوهر » گولا«.

 

 تاریخچه خلقت از زبان کتیبه های سومر را می توانید در مقالات  بعدی بخوانید.

  

  

 

جن شناسی آشور و آکاد:

—————————–

بر مبنای چند کتیبه شناخته شده که جنبه دینی دارند چنین به نظر می رسد که علاوه بر دین اصلی (که متشکل از دوازده ایزد بزرگ و مشاوران و همکاران آنها بوده است) آشوریها دست بر جادوگری و سحر نیز داشته اند. کتیبه ها و متون دینی به همراه تعدا زیادی طلسمات و سمبلهای سنگی و فلزی کشف شده این مطلب را اثبات می کنند که آشوریها جن شناسی بسیار تکامل یافته و دقیقی داشته اند. پس از خدایان بزرگ و خدایان متوسط دسته بزرگی از ارواح قرار داشتند که برخی از آنها بد و برخی خوب بودند. همچنین این ارواح دقیقا با جزئیات توصیف و طبقه بندی شده اند که برخی از آنها یادآور نظام فرشتگان کنونی و نامهای آنها نیز می باشند.

قدمت و اهمیت این اسرار دینی به همراه جادو ها و وردها و دعاهای مخصوص جنیان خوب و بد از اینجا مشخص می شود که به دستور شاه آشور » آشوربانیپال» تاریخ نگاران و نویسندگان کپی ها و نسخه های متعددی از این اطلاعات را تهیه کردند چرا که این اطلاعات خود از زمان بسیار کهنتری در مدرسه جادوگری «ارک» در کلده باقی مانده بودند.

     

این متون شامل سه کتاب است که اولین آنها حاوی اوراد – احضار جن و مصونیت از جنیان خطرناک است. این کتابها به خط میخی آشوری بوده و بر لوحه های گل پخته شده نگاشته شده اند. همه این کتب با یک جمله ختم می شوند –» از جنیان شرور»–

لغات آشوری استفاده شده در اینجا » کولولو» Kulullu به معنی نفرین شده یا شرور و » اودوکو» Udukkuبه معنی روح می باشند. علاوه بر این عبارت لغات دیگری که مشخصا به معنی جن هستند » اکیمو » Ecimmu و » مسکیمو » Maskimmu می باشند.

یکی از گروههای خاص جنیان » سدو «Sedu  نام دارند که همان » گاو آسمانی» است و تصویر آشنای موجودی با سر گاو – بدن انسان و پاهای سمدار است و بسیار در سنگ نوشته ها و تصاویر آشور دیده می شوند.سدوهای آشوری در اکثر مواقع جنیانی با نیت خوب هستند….جزئیات جن شناسی آشور ادامه خواهد یافت.

 

 

خدایان اصلی:

 

 

 

 ال EL :  خدای رعد و برق- پدر آفرینش در نزد کنعانی ها . نام دیگر او  » آنو» در نزد سومری ها است. پدر سایر خدایان  الهه ها و جنیان و آدم.  ظاهر او را به صورت گاو ترسیم می کنند. یا جنی با سر گاو نر. ال پدر بعل و یهوه. خدایی شرابخوار است.

 

بعل  BAAL : پسر » ال» . بعل خدای خورشید در نزد کنعانی ها و فنیقی ها بود و پرستش او در میان یهودیان بسیار متداول بود. در عهد عتیق نامش » بعل زبوب» ذکر شده است. بعل در نزد آشوریها خدای طوفان بود و معنی نامش » ارباب » و » مالک» است. نام دیگر او به زبان سومری » انلیل» است. بعل کسی بود که مخالف خلقت آدم بود و بعد از آنکه آدم خلق شد بعل او را فریب داد تا از میوه دانش بخورد. در عوض این گناه خدایان آدم  را از نعمت عمر جاودانی محروم کردند.

 

یهوه  Yahweh : پسر «ال» و برادر » بعل» . یهوه به دلیل علاقه اش به آدم مورد پسند پدرش نبود و تا چند هزار سال حق و قدرتی در زمین نداشت. سرانجام با وساطت مادرش توانست قراردادی ببندد که از آن پس به نام خدای اصلی بر زمین حکم کند. یهوه جنی است که بر کوه سینا بر موسی و قوم او پایین آمد و آنها را بسیار مورد رحمت خود قرار داد(  به سبب قراردادی که با موسی بسته بود). نام دیگر او » انکی» است و خلقت زوجی که به امور باغ عدن برسند و مطیع او باشند ایده او بود.

 

 

 

ایشتر Ishtar : نام دیگر الهه اینانا دختر آنو و خواهر انکی و انلیل. خدای شهوت و عشق و جنگ. همکار انکی در خلقت آدم و حوا.  نام دیگر او » نین هورسگ» و » نین ماه» نیز می باشد.

 

شمش Shamash : خدای گناه و خدای خورشید که فقرا و مسافران را حفاظت می کند.

 -سین SIN : خدای ماه و پدر شمش . نام سومری او « ناننا» است.

 

 

 جن شناسی ایرانی

———————–

 متون اوستایی غنی ترین منابع جن شناسی در جهان پس از وداها هستند. اوستا کتاب مقدس دین مزدایی و زرتشت است. سه اصل اولیه دین مزدایی به دینی- پارسی گری و آتش پرستی هستند.

جامعه پارسی اعتقاد بر جنگ ابدی بین خوب و بد – تاریکی و نور دارند که در جانب نور دسته ای از خدایان به نام «اهوراها» قرار دارند به رهبری » مزدا» و در جانب تاریکی دسته ای از خدایان به نام » دیوها» قرار دارند به رهبری » انگرمینو» . باید توجه داشت که این خدایان از سیستم چند خدایی آریایی ها آمده اند که بعد ها به یونان نیز راه یافتند.

 

 بسیاری از این اطلاعات توسط عرفای یونان مورد استفاده قرار گرفتند.( افلاطون به تئوری خالق جهان دست یافت که او را » دمیورگ » Demiurge نام نهاده بود و این فلسفه عارفان باستان را به این نتیجه رسانید که این دنیا توسط خدایان (جنیان) نادرستی اداره می شود که دینهای مختلف را به بشر وحی می کنند. این عارفان معتقد شدند که گناهان انسان او را زیر یوغ » دمیورگ» و لشکر فرشتگان نادرست او نگه می دارد که در کل» آرکن»  Archon نامیده می شوند.)

دوگانگی در دین مزدایی به گونه ای است که دو خدا به صورت دو نیروی عظیم و مستقل جهانی با هم مقابل می شوند. هیچ کدام از آنها قادر به شکست دیگری نیست بنابراین ایندو فعالیت یکدیگر را محدود می کنند. در این دو دستگی یک اصل یگانه و الهی نمی تواند به وقوع بپیوندد.

سیستم آموزش های زرتشت از آنجا حائز اهمیت است که بر خلاف باور عامه اصل یکتایی و یگانگی را انکار می کند و به جای آن اصل دو گانگی نیروهای جهانی و نبرد دائم آنها را افشا می کند. از یک سو اورمزد خدای خوبی و از سوی دیگر اهریمن خدای بدی  – هر دو برادر دوقلو و متولد شده از رحم یک مادر.

 اهریمن توسط جنیان زیادی پرستش می شود که نامهایشان بعد ها توسط دانشمندان یهودی ثبت و استفاده شد مانند : ازازیل – لیلیث – رهاب – له ویاتان و..

زرتشت تشویق به پرستش کمال خوبی می کرد و معتقد بود در انتهای زمان این اهریمن است که توسط اهورا شکست خواهد خورد.

اگرچه تفاوتهای زیادی بین مشخصات جنیان اوستا با جنیان یهود و مسیحیت وجود دارد اما اصل تئوری نبرد بین خوب و بد هنوز هم در این ادیان باقی مانده است.

نقش عمده جنیان در اوستا را می توان در بخش کهن » وندیداد» که یکی از کاملترین و طولانی ترین بخشهای اوستا است یافت.

 

 نام خدایان اصلی:

 

 میثرا : معادل آریایی برای اهرمین– میترا نیز نام سردسته گروهی از جنیان است که با نام » میتراها » در یونان و روم شناخته شده اند و با نام انگرمی نیو در ایران. این گروه از جنیان جزو نژاد درخشندگان یا » دیوها» هستند که اگرچه در ابتدا مورد احترام و علاقه آریایی ها بودند اما محبوبیت خود را به مرور در ایران از دست دادند. تاثیر عمیقی که نام میترا یا » مهر» بر فرهنگ ایران داشته است خود نشان از نفوذ بالای این گروه در دوران باستان است.

اهورا: سرپرست گروه بزرگی از جنیان به نام » اهوراها» ( سنسکریت : اسوراها) این گروه از جنیان در نزد مردم هند بسیار پست و خوار شدند اما در عوض در ایران مورد احترام بسیار قرار گرفتند تا جایی که تحت تاثیر اسلام اهورا مزدا عنوان خدای یگانه به خود گرفت اگرچه چنین مفهموی با آیین اصلی زرتشت بسیار تفاوت دارد. «وارونا» معادل آریایی برای اهورا- وارونا نام آریایی خدایی است که بعدها به عنوان » اهورا» مورد پرستش قرار گرفت.

 منبع:  http://www.limbolegacy.blogfa.com

  

مردوک Marduk : پسر انکی و دامکینا . داناترین میان خدایان که فرمانروای خدایان شد. مردوک نگهدارنده لوحه های سرنوشت بود . مردوک یکی از خدایانی است که ناگهانی در همان زمان باستان ناپدید گشت و دیگر نام یا خبری از او نرسید. برخی محققان مدارک غیر مستندی دارند که ادعا می کند مردوک در حادثه انفجار سفینه اش در فضا کشته شد.

جنجال ۲۰۱۲ و پایان دنیا !!!

             جنجال ۲۰۱۲ و پایان دنیا !!!

 

 

 

در ۵۰ سال اخیر گروهها و فرقه های زیادی تاسیس شده اند که همه ادعا می کنند از طرف موجودات فضایی با آنها تماس گرفته شده و می شود.این موجودات فضایی خود را تحت نامها و القاب متنوعی معرفی می کنند و هر کدام ادعا دارند که جواب سوالات بشر در دست آنهاست.

یکی از اولین جنجالها که شاید پدران ما به خوبی به یاد بیاورند این بود که می گفتند دنیا قرار است در سال ۱۹۵۴ به پایان برسد.

مردم بسیاری فریب این دروغها را خوردند و آنطور که مادر خود من به یاد دارد هزاران انسان دست به خودکشی زدند چون از مواجهه با پایان دنیا می ترسیدند!

در سال ۱۹۵۴ موجودی از عالم غیب تحت عنوان نام اشتر Ashtar

با متخصان و استادان دانشگاهها تماس گرفت و اعلام کرد که دنیا در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۴ به پایان خواهد رسید و مردم زمین همگی هلاک خواهند شد مگر کسانی که به جناب اشتر ایمان بیاورند و کارهایی را که او می گوید انجام دهند.سال ۱۹۵۴ گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد به جز خودکشی های فراوان و پیروان اشتر همچنان کورکورانه منتظر او بودند. جناب اشتر دوباره تماس گرفت و گفت که تغییراتی در برنامه ی زمین به وجود آمده بوده که ایشان خبر نداشته است و این بار به طور حتم دنیا در ۲۴ دسامبر ۱۹۶۷ تمام خواهد شد!

شاید برایتان سوال باشد که چگونه موجودی فضایی و یا موجودی از عالم غیب با مردم تماس می گیرد.چیزهایی را که در مورد اجنه گفته بودم به یاد می آورید؟ مطالب خیلی بیشتری هم هست که در اینجا باید گفته شود.

ایجاد ارتباط از چندین طریق صورت می گیرد:

۱-در خواب

۲-در زمانی بین خواب و بیداری

۳-از طریق تله پاتی و رسانیدن امواج به ذهن شما (بدون اینکه خبر داشته باشید)

۴-از طریق تخته های اویجا Ouija (تخته های سحر آمیزی که نظیرش را در فیلم جومانجی دیده اید.)

۵-از طریق افراد خاصی که یه صورت مدیوم و به اصطلاح کانالChannel پیامها را از این موجودات دریافت کرده و به دیگران می رسانند.

در  سال ۱۹۶۷ اشتر (که خودش را فرمانده ی نیروهای الهی در آسمانها معرفی می کند) از طریق تخته های اویجا (جومانجی) با هزاران و میلیونها مردم زمین حرف زد. واقعه ای به این ترسناکی و عجیب و غریبی همه را به این باور رسانید که دنیا واقعا رو به پایان است!

وقتی باز هیچ اتفاقی نیفتاد – اشتر اعلام کرد که زمان نابودی قطعی این کره در سال ۱۹۸۳ خواهد بود!!!

۱۹۸۳ هم گذشت و کسانی که به امید پایان دنیا پیش پیش خودشان را کشتند و یا هر کار خلاف و گناهی که بود انجام دادند-فقط به ضرر خودشان کار کردند.

پس از آن همه به یاد دارید که گفتند بر اساس پیش بینی های نوستر آداموس –  در سال ۲۰۰۰کره ی زمین به جنگ و ویرانی می افتد و تمام قاره ها به زیر آب می روند و همه ی ساکنان زمین کشته می شوند!

جنجال ۲۰۱۲ تا حدود زیادی به همین جنجالهای دروغین شباهت دارد اما بسیار پیشرفته تر و خطرناک تر است. خطرناک از این نظر که مردم بسیاری فریب این دورغها را خواهند خورد.

برای بررسی دروغ ۲۰۱۲(آنطور که من نام گذاری اش کرده ام) باید ابتدا کمی از انواع این موجودات فضایی و اهدافشان برایتان بگویم.

نژادهایی که آنها نام می برند از ۱۵۰ نوع هم تجاوز می کند که نمی توان به همه ی آنها اشاره کرد اما ناچارم کسانی را که نقش فعال در ساخت و پرداخت دروغ ۲۰۱۲ بازی می کنند را معرفی کنم:

۱-پلی آدیان Pleiadians : موجوداتی هستند که علنا با بسیاری از زمینیان تماس گرفته اند و خودشان را اجداد اولیه ی ما معرفی می کنند .آنها در مجموعه ستاره ای به همین نام (پلی آد) در سیارات مختلف زندگی می کنند.به گفته ی خودشان نیت خیر نسبت به مردم زمین دارند اما به گفته ی سایر موجودات فضایی فقط در صدد استعمار زمین هستند!

http://www.karinya.com/images/semjase.jpg کتابهای فراوانی در مورد آنها نوشته و چاپ شده که همگی حاوی اطلاعات متضاد و متناقض می باشند.

۲-اشتر Ashtar Command : اشتر صرفا نام یک نفر است که خودش را فرمانده ی کل کهکشان راه شیری معرفی می کند و به گفته ی خودش نیروهایش در اتمسفر زمین مستقر هستند و تمامی سیارات و ساکنان کهکشان راه شیری مطیعان او هستند.

اشتر در برخی کتابها به خودش را پسر عیسی معرف می کند.پسری که در عالم غیر مادی آفریده شده و هرگز شکل انسانی نداشته است. در سایر تله پاتی ها خودش را همکار و زیر دست عیسی معرفی می کند  و می گوید که عیسی فرمانده ی کهکشان راه شیری است! همچنین عیسی را پسر خدا معرفی کرده و  حتی اعلام می کند که خدا پسرهای زیادی دارد!!! به غیر از عیسی! در تحقیقات بعدی مشخص کرده ام که اشتر یا همان اشتراغوث از خدایان قوم یهود بوده و هست البته! ابوریحان بیرونی در مقدمه کتاب الهند این مسئله را یادآور می شود.

  اشتر شکل ثابت و مشخصی ندارد و چندین نقاشی کاملا متفاوت از او موجود است.

۳-گری ها Greys : (خاکستری ها) که معروفترین شکل موجودات فضایی هستند و بسیاری از آدم رباییها و دستکاریهای ژنتیکی و شبیه سازی انسان Cloning را به آنها نسبت می دهند. گری ها تا به حال تماس مستقیم با انسانها نداشته اند و هیچ مدرکی برای اثبات وجود آنها نیست.جکومتهایی مثل آمریکا می گویند که این موجودات از نور فراری هستند و در تونلهایی در زیر زمین زندگی می کنند و قصد تسخیر زمین را دارند!

 

۴-آندرومدایی ها Andromedans : مردم کهکشان آندرومدا که خودشان را قدیمی ترین نژاد بشری در جهان معرفی می کنند و با چندین نفر تماس گرفته و اطلاعاتی را در مورد جیات روی سیارات منظومه شمسی و آزمایشات مخفی دولت آمریکا  داده اند.آندرو مدایی ها وجود برخی از موجوات فضایی مثل اشتر را رد می کنند و موجودات سیاره ی نیبیرو را مردمی بد نیت معرفی می کنند.هیچ نشانی و یا مدرکی از وجود آنها به عیر از گفته های افراد دارای تماس با آنها و جود ندارد.

 

۵- نیبیروها Nibiruans : مردم سیاره ی نیبیرو و از نژاد خزنده هستند که در سالهای اخیر جنجالهای فراوانی را به راه انداخته اند.هزاران نفر روی زمین خودشان را از مردم نیبیرو معرفی می کنند که ماموریت دارند مردم زمین را آگاه کنند و به آنها کمک کنند که وجود خالقین خود را بپذیرند! بله! نیبیروها خود را خالقین بشر معرفی می کنند. به گفته ی آنها و طبق کتیبه هایی که از تمدن سومر ترجمه شده است – مردم نیبیرو وارد زمین شدند و از طریق آزمایشات ژنتیکی – نوع جدیدی انسان را تولید کردند.خالق این انسان مردی بود به نام انلیل  Enlil که برادر انکی Enki دشمن انسانها است(همان شیطان و یا مار تورات).قصه تا جایی پیش می رود که آنها ادعا می کنند که این خدا نبوده که با پیامبران الهی تماس گرفته بلکه آنها بوده اند که افرادی مثل ابراهیم و نوح و موسی را به دلیل شباهت ژنتیکی شان با نیبیروها و هوش بالا انتخاب کردند تا انسانها را هدایت کنند!!!  آنها خود را مسئول ایجاد طوفان بزرگ (طوفان نوح) معرفی می کنند و می گویند که برای کمک به مخلوقات خود به زمین باز گشته اند!!!

۶-موجودات فضایی که با کلاود ورهیلن Claude Vorhilon تماس گرفتند از این هم فراتر رفته اند!! آنها خودشان را یهوه ( نام خدا به زبان عبری در تورات) و خودشان را الله و خودشان را خالقین  اصلی انسان  معرفی می کنند.کسی آنها را ندیده به جز موسس فرقه ی مشهور بی خدایان ( کافران) که معروف به رائل Rael است. نام این فرقه ی رائلیسم است و شاید باور نکنید اگر بفهمید که روز به روز هواداران بیشتری پیدا می کند و در تمامی کشورهای دنیا از جمله ایران-عربستان-بحرین-امارات و …که کشورهای اسلامی هستند نماینده دارد و هر روز افراد بیشتری به این فرقه می پیوندند.

به گفته ی خود رائل – موجودات فضایی به نام الوهیم Elohim با او در دامنه ی کوهی تماس گرفتند و خود را خالقین انسان معرفی کردند و به او ماموریت دادند تا مردم را به دین جدید در بیاورد.لازم به ذکر است که نام الوهیم بارها در تورات  استفاده شده است و اشاره به موجوداتی با پوست درخشنده که از آسمان به زمین نرول کردند می کند(می تواند همان شیطان و پیروانش باشند).

 نام الوهیم در بسیاری از کتیبه های باستانی و کتب پیش از میلاد به وفور به چشم می خورد و از نظر تاریخی وجود آنها اثبات شده است.مگر اینکه کل تاریخ را دسیسه بدانیم که آنهم وجود سایر افراد تاریخی را زیر سوال برده ایم. اما مسئله این است که اصلا کسانی به این نام به این فرد تماس نگرفته اند و این نقشه ای از پیش طرح ریزی شده است برای حمله به ادیان الهی مخصوصا اسلام. و یا اینکه الوهیم واقعا با رائل تماس گرفته اند و هدفشان ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مردم است.

من قضاوت درستی یا غلطی و یا عقلانی بودن این گفته ها  را به خواننده واگذار می کنم .اما شخصا و با دلایل خواصی که از تحقیقات ۱۰ ساله ام به دست آورده ام – با هیچ یک از اینها موافق نبوده و تاییدشان نمی کنم.اما در جهانی که در آن زندگی می کنیم دسیسه های فراوانی در حال وقوع هستند که هدفشان گمراه کردن مردم و از بین بردن ایمان و اعتقاد به خدای یکتا است.هر یک از این موجودات (واقعی یا غیر واقعی) با دادن اطلاعاتی ناشناخته و پیچیده در صدد جلب توجه ما و زیر سوال بردن تاریخ بشریت هستند. و برای بی اثر کردن این اخبار دروغ لازم است که شما بدانید چه در دنیا می گذرد و نقشه از چه قرار است تا مبادا گرفتار این تله ها شوید.

تمامی موجودات نام برده در حالیکه حرفهایی علیه هم می زنند و ایجاد چند دستگی می کنند – بر سر یک حرف با هم توافق دارند و آنهم پایان دنیا در سال ۲۰۱۲ است!! تنها مدرکی که برای حرف خود ارائه می دهند – تقویمی باستانی و نا شناخته از تمدن مایاها Ma yan Calendar است که گزارش می دهد کره ی زمین در سال ۲۰۱۲ به کلی تغییر خواهد کرد و میلیاردها انسان کشته خواهند شد.

این موجودات به همراه بسیاری از همکارانشان از میان مردم- پروژه ای را ایجاد کرده اند به نام پروژه ی صعود به بعد ۴ و ۵ Ascnesion  و هزاران کتاب در این باره چاپ شده است. کانالهای رادیویی بسیاری پیامهای این موجودات را به مردم می رسانند از جمله رادیو بی بی سی  BBC که برنامه های متنوعی در این باره پخش می کند!

این پیامها روزانه و شبانه از طرف موجوداتی که خود را عیسی – بودا – فرشتگان خدا ( میکاییل – اسرافیل – جبرائیل و هزاران فرشته با نامهای نا آشنا ) به میل باکس ما فرستاده می شود.

اینها را می گویم که وقتی پروژه وسیعا شروع شد – تعجب نکنید ! و فکر نکنید که آخر زمان شده!

بعد از چند وقت افراد زیادی در دنیا و حتی در محل شما و شهر شما خودشان را نماینده معرفی خواهند کرد و پیامهایی که محتوی موارد زیر است به دست شما می رسد:

۱-خدا چند تاست! یکی خالق جهان است و یکی خدای اصلی که خالق جهان به خدای اصلی خیلی نزدیک است.

۲-خدا پسران و دختران زیادی دارد که یکی از آنها عیسی است!

۳-محمد ( منظور حضرت محمد است ) آخرین پیامبر خدا نیست و همه ی ما پیامبران خدا هستیم که برای شما پیام نور و محبت و دوستی آورده ایم.

(این سخنان را دقیقا از روی صدها  پیامی که تا به حال از آنها خوانده ام برایتان خلاصه می گویم.)

۴-تناسخ روح اصل دین است.

۵-تمام شما ارواحی هستید که قبلا روی سیارات دیگری زندگی کرده اید و بارها مرده و متولد می شوید تا به کمال برسید و قادر به درک خدا شوید!(تناسخ از تعریف صوفیگری)

۶- خوابهای عجیب و غریبی که از موجودات فضایی و یا زندگیهای گذشته ی خود می بینید همه اثبات می کند که شما بارها زندگی کرده اید و باز هم خواهید کرد.

۷-کتاب قرآن هیچ دستوری برای تکامل روحی به شما نمی دهد و برای همین است که ما آمده ایم تا شما را راهنمایی کنیم.

۸-اگر به ما توسل کنید و مدیتیشن و دستورات ما را رعایت کنید – خیلی زود به قدرتهای خارق العاده دست پیدا می کنید.

۹-همه ی شما در پیشگاه خدا برابر نیستید.فقط آنها که پیروی راه ما که راه نور است را می کنند نجات داده خواهند شد.

۱۰-بهشت و جهنمی وجود ندارد و اینها همه دروغ است!خداوند به قدری مهربان است که همه ی گناهکاران را نیز می بخشد و اصلا نیازی به جهنم نیست.

۱۱-اگر به ما بپیوندید عمر جاودانی پیدا می کنید و مرگ به سراغ شما نخواهد آمد.

۱۲-اگر به ما ایمان بیاورید – در زمان نابودی زمین سفینه های ما شما را نجات خواهند داد در حالیکه سایرین را رها می کنیم تا بمیرند.

۱۳-موجوداتی در مرکز زمین زندگی می کنند که غیر فیزیکی هستند و همگی شیطانی بوده سبب جن زدگی شما می شوند.

و هزاران نکته ی کفر آمیز دیگر در این نامه ها و کتابها به چشم می خورند که البته با زبانی چرب گفته شده و بسیار فریبنده هستند.

[برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ی  صعود به آرشیو ماه گذشته رجوع کنید لطفا.)

منظور از صعود – بالا رفتن سرعت چرخش و لرزش الکترونها و اتمهای موجود در جهان ما و بدن ما است که به ما قابلیتهایی مثل  طی طریق- پرواز- تله پاتی-سفرهای فضایی-طول عمر بالا و ..می دهد.

 توجه داشته باشید که همه ی مردان و زنان مومن خدا در تمام زمانها قادر به انجام این کارها هستند و بوده اند..تمام عرفا و مردان دانش که ما آنها را با کرامت و قدرتهای خاص می دانیم به این صعود روحی و جسمی دست پیدا کرده بودند. مثلا کسی اینجا خوابیده اما در همان زمان در مکه در حال طواف خانه خدا است و آشنایانش او را در مکه می بینند – در حالیکه در همان زمان در منزلش هم هست. ( منظور از صعود این است) صعود به ابعاد بالاتر روحی و جسمی است و هیچ ربطی به زمان مشخصی و یا کمک افراد خاصی ندارد.

در طول تحقیقاتم متوجه شدم که بسیاری از محققان خدا پرست و مومن مسیحی – به کلی به جنگ این دروغ ها رفته اند و راز آنها را با استفاده از کدهای رمزی مکاشفات یوحنا فاش کرده اند.

راز آنها این است که تمامی این موجودات که خود را از عالم غیب و به اسم عیسی و بودا و میکاییل و جبراییل معرفی می کنند و این پیامهای دروغ را می دهند – همگی از قوم جن و پیروان شیطان هستند و در واقع همان ضد مسیح هستند که به نام و اسم مسیح ظهور می کنند.برای مثال کسی که خودش را با نام ساناندا Sananda و همان عیسی معرفی می کند یکی از کثیفترین اجنه است.

همیشه به یاد داشته باشید که پایان دنیا وقتی است که هیچ کس انتظار آن را ندارد و همه آن را انکار می کنند.

همچنین ظهور عیسی یا حضرت مهدی یا نجات دهنده یا هرچه به آن باور دارید – زمانی اتفاق می افتد که اکثریت مردم زمین وجود منجی را رد می کنند و مسلمانان حتی دیگر نمی دانند که واژه ی الله و اکبر چه هست و از کجا آمده است.(طبق نشانی های ظهور منجی که حضرت رسول فرمودند.) بنابر این تا زمانیکه همه او را به یاد دارند و صدایش می زنند او ظهور نمی کند زیرا که زمان ظهور وقتی است که هیچ کس او را نمی خواند و از ظلم زمین به ستوه آمده است.

آنهایی هم که فکر می کنند اگر میزان جرم و جنایت را بالا ببرند – ظهور را تسریع می کنند بهتر است بدانند که همه ی اعمال بشر از پیش در کتاب ازلی خدا به ثبت رسیده و حساب همه چیز دقیق شده است و هیچ چیز نمی تواند در روند سرنوشت و زمان عذاب الهی تغییری ایجاد کند.

 =========================================================

  صعود در سال ۲۰۱۲

 

آیا زمین واقعا در سال ۲۰۱۲ صعور می کند یا این هم بخشی از بازیهای روانی تکراری است که تاریخ به خود دیده است؟  اینکه انسانهای زمین روزی برانگیخته خواهند شد درست است و در دین هم آمده اما آیا این برانگیخته شدن مساوی با صعود است ؟

 در چند دهه اخیر تبلیغات وسیعی برر روی پروژه صعود انجام گرفته و افراد زیادی بر این باورند که زمین در سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد بالاتری صعود خواهد کرد.  حال ببینیم که این تبلیغات چه می گویند .

معنای این صعود چیست؟

صعود یکی از فازها و مراحل زندگی است که همه ی انسانها و اجنه و حتی ارواح و موجودات عالم غیب باید طی کنند.این صعود هم پیش از مرگ و هم پس از مرگ برای انسانهای خاکی انجام می شود و ادامه پیدا می کند تا انسان به نور برسد و به نوعی تعبیر آیه هایی از قرآن کریم است که می فرماید –رجوع همه ی شما به سوی خداست–.شکل و نوع صعود در مورد موجودات غیر خاکی متفاوت است.

چه چیز صعود را به تعویق می اندازد؟

صعود در هر صورت انجام خواهد شد و پیش از آن  سلسله ی حوادث و فجایع زمین را پر می کند افراد.فاسد و گناهکار یا با بلاهای آسمانی نابود می شوند و یا به دست لشکریان خداوند کشته می شوند و این لشکریان نور به فرماندهی حضرت عیسی  و سایر بندگان پاک خدا حکومت دین و عصر طلایی بشر را پایه گذاری می کنند.حضرت عیسی بارها تاکید می کندکه برای  چنین روزی آماده باشید زیرا به زودی فرا می رسد و اگر آگاه باشید سالهای زمینی در مقایسه با زمان الهی بسیار کوتاه هستند.

بعد ۴

هم اکنون زمین در بعد سوم به سر می برد ولی هنوز مردم زیادی حتی به بعد دوم هم نرسیده اند.منظور از بعد– میران پاکی و رقت روح انسان است.

انسانهای کثیف که غرق در لذات حیوانی این جهان شده اند در ابعاد منفی به سر می برند و جایی هم در دوره ی طلایی بشر نخواهند داشت.

صعود به بعد چهارم چگونه خواهد بود؟

همانطور که اشاره شد این صعود فقط برای کسانی است که عهد خود را با خداوند نشکسته اند و تعدادشان نیز اندک است.

 

================================================== 

آنچه باید به خاطر داشته باشید این است که اگر زمانی هم چنین اتفاقی بیفتد مطمئنا کل دنیا از آن استقبال نخواهند کرد در حالیکه امروز این سازمانها در سراسر دنیا آموزشگاه داشته و بدون منع شدن هرچه می خواهند به تعداد فراوان چاپ کرده در همه جا پخش می کنند.

دیگر اینکه این افراد که ادعای بی طرفی در مورد ادیان الهی دارند هیچ دینی را قبول نداشته و فقط از نور صحبت می کنند. دیگر مشخص نمی کنند که این نور از چه منبعی آمده و آیا الهی است یا شیطانی؟ همانطور که می دانید شیطان نیز پر از نور است زیرا از جنیان است . به قول معروف هر گردی که گردو نیست!

همچنین این متقلبان به نام عیسی و تمام شخصیتهای دینی و تاریخی سخن می گویند و خود را نماینده آنها قلمداد می کنند.  از عیسی صحبت می کنند  ولی پیامبری او را انکار کرده او را یکی از فرزندان خدا معرفی می کنند . از طرفی به معراج رسول خدا استناد می کنند و از طرف دیگر معجزات قرآن را زیر سوال می برند .

سنت کومار – نامش در اوپانیشاد هندو آمده- پیروانش او را همان روح مسیح می دانند که ابتدا به صورت سنت کومار بعد به صورت کریشنا و بعد هم به صورت عیسی روی زمین متولد شده.

آنها به یک آیه از قرآن برای اثبات وجود این موجودات و صعود استفاده می کنند اما در خصوص سایر احکام و دستورات الهی سکوت کرده حتی دست به انکار بهشت و جهنم و روز قیامت می زنند. بنابراین گفته ی کسانی که تعادل ندارند و از هر چیزی بر اساس نیاز خود سود می جویند قابل باور نیست.

غالب این افراد ادعا می کنند که از سیارات دیگر آمده اند و یا اینکه روح دیگری به آنها وارد شده است ! سخن از  نور و رستگاری و عشق بدون شرط می زنند اما از سوی دیگر انسانهایی هستند فاسد اخلاق و پول پرست که از نادانی انسانها به نفع خود سود می جویند و برای هر کتاب یا جلسه مشاوره صدها دلار می گیرند!

نگهبانان زمین- این باورهای خرافی برای تک تک ارکان طبیعت و تک تک صفات انسانی نگهبان و الهه ای معرفی می کنند . گویا که ما باز باید به خدایان پرستی گذشتگانمان بازگردیم و این خود ثابت می کند که اگر بشر هزار بار هم متولد شود باز همان راهی را انتخاب خواهد کرد که بار اول رفته و چیزی به اسم تکامل روحی معنی ندارد. وقتی امروز مردم به پرستش خدایان و تصاویر و بتها خو گرفته اند چه چیزی فهم آنها را برتر از مردم ۱۴۰۰ سال پیش می کند ؟ هیچ چیز- بشر هیچ وقت آمادگی پرستش خدای یکتا را ندارد مگر اندکی از انسان.

بیشترین تبلیغات ایشان روی عشق بدون شرط است که به ظاهر حرفی فیلسوفانه و از روی مهربانی است اما وقتی در آن دقیق می شوی میبینی عشق بدون شرط برای آنها یعنی همه را دوست بدار حتی اگر تو را بی گناه کشتند. مانند عیسی که مردمی را که به او سنگ می زدند دعا کرد و به نادانیشان بخشید ! اول اینکه ما عیسی نیستیم !  و هیچ انسان عاقلی در برابر ظلم لبخند نمی زند و ظالم را دوست نمی دارد. دوم انکه عیسی ای که شما می گویید با عیسی که ما می شناسیم زمین تا آسمان تفاوت دارد. عیسی شما پسر خداست ! پس خدای شما خدایی مادی از جنس بشر است ! و خدای مادی قدرتش محدود است و عقلش هم ناکامل برای همین نیاز به دستیار و جانشین دارد. مانند هزاران خدای دیگر که توسط بت پرستان پرستیده می شوند.

این موجود در سال ۱۹۶۲ میلادی در مکزیک بر مردم ظاهر شد و آنقدر طولانی که این عکس هم از او گرفته شد. او خودش را ساناندا معرفی کرد که همان عیسی باشد و مدعی است که نام اصلی که خدا بر او نهاده ساناندا است. همین ساناندا توسط مسیحیان تاریخ شناس به عنوان دیوی از قعر تاریکی جهنم شناسایی شده که به طریقی راهش را به دنیای ما باز نموده و همکاران و پیروان زیادی دارد.

 اما عیسی بن مریم که ما می شناسیم  مادی نیست بلکه خلقتی جدا از آدم داشته و  خدایش عاجز از خلق انسانی غیر مادی نبوده . خدای ما خدای غیر ماده و یکتایی است که قادر به هر کاری است و قدرتش محدود نیست بنابراین نیازی به جانشین هم ندارد.

می گویند که عیسی و مادرش مریم  بارها بر مردم ظاهر شده اند و پیام داده اند و هنوز هم در جلسات روحانی می ایند و پیام می دهند. می گوییم عیسی و مادرش چه نیازی و چه دلیلی دارند که بعد از مرگشان باز به این دنیا بیایند و پیام بدهند ؟ مگر هر چه می خواستند و قرار بوده در همان زمان نگفته اند؟ یا اینکه حواس پرتی داشته و بعدا چیزهایی یادشان امده و حالا مرتب تماس می گیرند! عیسی یا هر روح دیگری که شما می گویید در اینجا و آنجا ظاهر می شود مگر در تولد یا مرگ خود اراده و اختیاری داشته که حالا داشته باشد و سر خود از دنیای ارواح وارد دنیای ما شود و پیام بدهد ؟ مگر این دنیا صاحب و خدایی ندارد و مگر هر عالم قوانین مخصوص به خود را ندارد ؟ بر اساس قوانین که عقل هم تایید می کند روح پس از مرگ ارتباطش با عالم ماده قطع می شود و امکان ندارد که بتواند در هر جا خواست ظاهر شده برای مردم سخنرانی کند و بعد غیب گردد. این کار فقط برای جنیان و امثال ایشان ممکن است که گاهی از سوراخی یا راهی خود را به عالم آدمیان انداخته حرفهای گمراه کننده بزنند. آن هم با وجود انسانهای نادانی امثال شما چه نیازی به جن و شیطان است ؟!

مسئله این است که این افراد به مرگ اعتقادی ندارند و به دنیای ارواح هم بهایی نمی دهند . برای ایشان انسانها مرتب به دنیا آمده و می میرند و حتی در سیارات دیگر هم متولد می شوند .

دلیل این کار را تکامل روحی بشر ذکر می کنند. می گوییم بله البته که خدای مادی و نا توانی که  شما ساخته اید قادر به خلق روح کاملی برای انسان نبوده برای همین هم انسان باید اسیر چرخه تناسخ شود تا شاید راه راست را بیابد. خدایی که ذهن ناتوان شما بسازد باید هم چنین تصمیمات کوته بینانه ای بگیرد.

جالبتر اینکه هر گروهی و دسته ای حرفهایش با دیگری در تضاد است.

یک دسته  می گویند عیسی در بعد دیگری زندگی می کرده و روحی بوده که برای نجات بشر به زمین آمده و متولد شده اما در اصل این روح پسر خدا بوده. (یعنی خدا در عالم دیگر زن و بچه دارد )! عیسی در آن دنیا که در بعد بالایی قرار دارد زن هم دارد نام پسرش پتاه است.  جالب اینکه تمام این افراد ذکر شده مرتب به زمین مخابره می کنند و پیامهایشان همگی حرفهای تکراری از نور و صعود است. حتی یک کلمه حرف روشنگرانه در مورد خلقت  و شیطان نمی زنند زیرا که خودشان از شیاطین هستند.

 برخی دیگر از آنها می گویند که خیر عیسی یک موجود فضایی بوده که توسط مردم سیاره پلیاد به وجود آمده به این ترتیب که یک مرد از آنها  به نام پرینس نانار ,مریم را باردار کرده و عیسی متولد گشته. دلیل اینکه عیسی می توانسته معجزات کند هم همین ادغام ژنتیکی بوده. دلیل این کار هم حفظ منافع سیاره پلیاد روی زمین بوده و هیچ جنبه ی انسان دوستانه یا خدمت به بشریت نبوده!

خوب باید اینها اول بروند و با هم صحبتهایشان را بکنند که بلاخره عیسی که بوده و به توافق برسند تا ما آنوقت پاسخی برایشان در نظر بگیریم.

از دیگر مشکلاتی که  حرفهایشان دارد تبلیغ یوگا و مدیتیشن است . برخلاف آنچه که عامه تصور می کنند و رویش تبلیغات شده یوگا و مدیتیشن اثرات روحی و روانی بسیار مخربی روی انسان دارد به طوریکه در مراحل بالا فکر انسان را کاملا عاجز و  فلج می کند و ذهن آماده تسخیر توسط موجودات نامرئی مانند جن یا موجودات خبیث عوالم دیگر می شود و این دقیقا همان هدفی است که یوگا دنبال می کند چرا که یوگا  در لغت سنسکریت معادل جن پرستی است و مدیتیشن در اصل به معنی عدم تفکر و خالی کردن مغز از تفکرات است. در این باره در مقاله ای  جدا صحبت خواهم کرد.

بالاتر از همه اینکه تمام این جنجال و پولهایی که حکومتها برای پیشبرد این عقاید خرج می کنند بر پایه ی فقط یک مدرک مستند است که آنهم تقویم سنگی باستانی از تمدن منقرض شده ی مایا در آمریکای لاتین است ! تقویمی که به زبانی بیگانه نوشته شده و متعلق به تمدنی اسرار آمیز است در نهایت شگفتی توسط این افراد خوانده و فهمیده شده و قرار است که سال ۲۰۱۲ میلادی زمین زیر و رو شود !

در این میان گروههای دیگری هم حرفهایی برای زدن دارند مانند مردم نیبیرو که خود را خالقان آدم و حوا معرفی می کنند ! ایشان مدعی هستند که نیبیرو دهمین سیاره منظومه شمسی است ( منظومه مشسی ۹ سیاره شناخته شده بیشتر ندارد) و هر ۳۶۰۰ سال یکبار به مدار زمین نزدیک شده سبب طوفان و زلزله در زمین گشته و محورهای مغناطیسی زمین را جابه جا می کند . این گروه هم خود را نجات دهنده می نامند.

دیگری مردم آندرومدا هستند که قبلا در مورد اینها توضیح داده ایم. انها ادعا می کنند که تمام تاریخ زمین را از آغاز پیدایش به صورت هولوگرافیک ( یعنی مانند فیلمی که روی پرده نمایش داده شود) ضبط کرده اند. این دسته می گویند که آدم و حوا در اصل نام دو قبیله است که سیاره ی دیگری به زمین آورده شدند و در اینجا ساکن گشتند. بنا بر ادعای ایشان آدم و حوا نام اولین زن و مرد خلق شده توسط خدا نیست. اما این دسته نیز پروژه صعود را حمایت می کنند و سال ۲۰۱۲ را سال عوض شدن زمین می دانند.

دسته ی دیگر که باقی می مانند همانا گروه الوهیم هستند که اینها نیز خود را هم خالق بشر زمین معرفی می کنند و می گویند که در اصل چیزی به اسم خدا وجود ندارد بلکه ایشان آدم و حوا را خلق کرده اند. ایشان دیگر پاسخی به اینکه پس خودشان را چه کسی خلق کرده نمی دهند! این زمین و کائنات را پیش از شما چه کسی خلق کرد که شما فرضا بیایید روی زمین و از هوا و محیط زیبایش بهره ببرید؟ خود شما که مسلما قبل از تولد نمی توانسته اید این کار را کرده باشید ! اینهم از استدلال ابلهانه ی بی خدایان و کافران.

در هر حال از ایندسته افراد و کتب و کانالهای تلویزیونی فراوانند که چنین باورهایی را رواج داده و می دهند  وعامه مردم همیشه هر چیزی را که از رسانه ها پخش شود همچون وحی منزل باور می کنند حتی اگر احمقانه باشد !

اطلاعات داده شده در این صفحه به زبان فارسی پیش از این ترجمه و یا نوشته نشده است.هر گونه  شباهت با هر نوشته ی دیگری تصادفی و یا ساختگی می باشد.

——————————————————————————————منابع

:۱-قرآن کریم

2-Holy Bible

 3- Ashtar Command

4-www.nibiruancouncil.com

 5-Letters from Andromeda version 1996 nd 1997

6-Alex Collier Interviews

7-Books of Zecharai Sitchin

منبع: http://www.limbolegacy.blogfa.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: