حفره 260 فوتی کشف شده در سیبری

هلی کوپتری که بر فراز منطقه ای از سیبری مشهور به «انتهای دنیا» پرواز می کرد تصاویری از حفره ای اسرار آمیز با دهانه تخمینی 260 فوت تهیه کرده است.

A mysterious giant hole appeared in Siberia, and scientists are puzzled by how it formed.

در ابتدا  تصور می شد تصاویر ساختگی باشد اما اکنون مقامات روسی تصاویر را تایید کرده اند.

به عقیده متخصصین این حفره در نتیجه برخورد شهاب سنگ ایجاد نشده است.

به عقیده برخی متخصصین این حفره حاصل پدیده ای است به نام پینگو که در اثر فشار یخ های زیر سطح زمین  در سطح زمین ایجاد  می شود. این حفره می تواند نمونه غول پیکری از یک پینگو باشد.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

سفرهای استرال پن اندو2 /گردش استرال نزدیک

قسمت اول:

سفرهای استرال پن اندو – مقدمه ای بر قدرتهای فراروانی و بدن استرال

قسمت دوم:

معمولا, شما ھرگز اولین تجربه استرال تان را فراموش نمیکنید. برای من در 21 ماه April سال 1990 رخ داد. آن شب خیلی آرام بود و نه خیلی سرد وقتیکه من مثل معمول حدودای یک صبح بخواب رفتم.

Pane Andov a self-described UFO researcher.

یک زمانی حدودای ساعات عبادت صبحگاھی, آگاه شدم که در وسط یک روئیای عجیب و غریب ھستم.
روئیایم خیلی روشن و زنده بود و میتوانستم خیلی آزادانه فکر کنم. موضوع خوابم درباره فلسفه اصیل
لاماھای تبتی و راه زندگی آنان بود. با پیدا کردن خودم در حکمت آنان, با تمام قلبم آرزو کردم که تا یکی
از آنان شوم. آرزویم خیلی واقعی و شدید بود که به یک نوعی ساختار اساسی روئیایم را تغییر داده بود. بدون مطلقا ھیچ اخطاری در سرم, شروع کردم به شنیدن یک صدای بلند در حال افزایش مثل «zzzz…» که منرا بدرون یک حالت آگاھی کامل بیدار کرده بود. از نظر فیزیکی کاملا فلج شده بودم و نمیتوانستم
حتی یک اینچ ھم تکان بخورم. سپس یک نیروی قدرتمندی را احساس کردم که دارد توی بدنم جریان می
یابد که حس و گمان نوعی انرژی الکتریکی بود. داشت منرا واقعا خوب به ارتعاش در می آورد اما وحشت نکردم. پس از چند ثانیه, نیروی فوق الذکر خیلی بیشتر قوی شد و صدای «zzzz…» نیز به نسبت آن بیشتر بلندتر شد.

در عمق وجودم, میدانستم که ھمان لحظه ایست که منتظرش بوده ام. عمیقا آرزو کردم تا بدن فیزیکی ام
را ترک کنم. چه معجزه ای! شروع به رخ دادن کرد. احساس قویه انرژی فوق الذکر با آن صدای «zzzz…» بلند متوقف شد و احساس کردم دارم از بدنم بلند میشوم. پس از تقریبا ٢٠ سانتیمتر به یک نوعی مدیریت کردم تا قضیه را کنترل کنم و شناور شدن را متوقف کنم. خواستم تا برعکس شوم تا بدن
فیزیکی ام را ببینم و فورا چنین اتفاقی افتاد. آن زیر دراز کشیده روی تخت با سرم به سمت راست قرار
گرفته بودم. آن لحظه که خودم را آنجا دراز کشیده روی تخت دیدم, با یک حس عظیمی از خوشحالی
غوطه ور شده بودم. مردم معمولا میگویند که اولین تجربه خروج از بدنشان با حس ترس یا وحشت
دنبال میشود, اما من احساسم خیلی آرام و شگفت انگیز بود. بعلاوه, چطور احساس شگفت انگیزی نباید
داشته باشیم وقتیکه در آن حالت به خودمان آنجا دراز کشیده روی تخت داریم مینگریم آنھم زمانیکه
شناور بالای تخت ھستیم و کاملا حس سرزنده بودن و آگاھی داریم؟ خب, در آگاھی خودم, آن افکار
اینطوری رفتند:

«دارم عمیقتر و بھتر از بدن فیزیکیم فکر میکنم. این حقیقت که بالای بدنم شناورم یعنی که داستانھای
درباره جھان استرال حقیقی اند. خب, پس باید اینم راست باشه که وقتی میمیریم اینجا می یایم.»

بعدش مدیریت کردم تا به بالاتر شناور شوم و خودم را در موقعیت عمودی قرار دھم. میتوانستم ھمه چیز
را در اتاقم ببینم. برایم عجیب و غریب بود زیراکه ھمه چیز در اتاقم به یک نوعی روشن و درخشان بود, اما مطمئن بودم که وقتی میخواستم بخوابم پرده اتاقم را کشیده بودم تا ھنگام خواب اتاق کاملا
تاریک باشد. بعد, آرزو کردم تا بدن استرالم را ببینم و آن ریسمان نقره ای که خیلی از نویسندگان رمزی
درباره اش نوشته بودند. وقتی بخودم نگاه کردم متوجه شدم که یک کپی دقیق شفاف از خودم ھستم با
خطی سفید بعنوان محیط مرئی بدن استرالم. بدن استرالم بھمان اندازه و شکل بدن فیزیکیم بود, مثل یک
کپی کامل اما کاملا شفاف. حدود یک سانتیمتر در تمام اطراف آن خط سفید محیط مرئی بدن استرالم
تاحدی از نور آبی که سوسو میزد بود انگار که در معرض ھوای جاری بود.

وقتیکه به ناحیه زیر معده ام در بدن استرالم نگاه کردم و بعد بھمان ناحیه در بدن فیزیکی ام نگاه کردم
ھیچ نوع ارتباطی مابین آنھا ندیدم. آن موضوع منرا کاملا از کنترل خارج کرد, خیلی گیجم کرد, چونکه اعتقاد به ریسمان نقره ای((silver cord آنقدر معروف بود که مطمئن بودم که آن ارتباط باید آنجا باشد اما نمیتوانستم آنرا ببینم.

از طرفی دیگر, میتوانستم کاملا ھرچیز دیگری را ببینم و حتی صداھای ماشینھا را که از بیرون می آمد
بشنوم. در آن لحظات گیجی, احساس کردم دارم آگاھی ام را از دست میدھم, اما مدیریت کردم تا خودم
را جمع و جور کنم و موقعیت شناور شدن در مرکز اتاقم را حفظ کنم. خودم را کاملا شل و سست کردم
و یکی دو ثانیه بعد احساس کردم با نوعی جریان نامرئی و عجیب و غریب دارم شناور میشوم که دارد
منرا به عقب میبرد. ھیچ تلاشی نکردم تا باھاش مبارزه کنم و فقط خودم را به موقعیت تازه بروز کرده
تطبیق دادم زیراکه کنجکاو بودم تا ببینم بعدش چی میشود.

جریان نامرئی فوق الذکر منرا به نزدکی دیواری که مرز دیوار اتاق من با برادر بزرگترم بود آورد. از
میان دیوار به آسانی و با حیرت عبور کردم. یادم می آید که یک احساس خیلی مورمور کننده در آن
لحظه بھم دست داد وقتیکه به آرامی از میان دیوار عبور کردم زیراکه بوضوح رنگ خاکستری بتن را
دیدم.

چیز دیگری که خاطرم ھست وارد شدن به اتاق برادرم بود, ھمچنان در حال به آرامی پرواز به سمت
عقب و ھمچنان سوار بر آن نیروی نامرئی. اتاق مطلقا ھمانطور بود که در بعد فیزیکی بود, و برادرم را
دیدم که روی تختش خوابیده. قالی, قاب عکسھا, نمای داخل اتاق و ھمه چیز ھمانطوری بود که باید کاملا
بنظر میرسیدند. برای یک لحظه, خواستم تا از جریانیکه داشت منرا عقبگرد حرکت میداد بیرون بیایم, و
در یک چشم برھم زدن, دوباره احساس کردم که کنترل کامل روی بدن خودم پیدا کردم. به سمت پنجره
اتاق چرخیدم و به صافی و ھمواری ازش عبور کردم. لحظه بعد, خودم را شناور در ارتفاع طبقه چھارم
یافتم. احساس آنکه در چنان ارتفاعی در طبقه چھارم آن بالا شناور در ھوا بودم آنھم بدون بدن فیزیکی,
سحرآمیز بود.

حتی با اینکه باور نکرده بودم که دارد چنین چیزی رخ میدھد. اما کاملا جلوی ساختمان را میدیدم با تمام
پنجره ھا و بالکن ھایش و ھرچیز دیگری که خوب آنھا را میشناختم, اما اینبار از یک منظره و دید
دیگر.

http://www.exohuman.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/pane_1.jpg

وقتی مدیریت کردم تا خودم را حدود ٢٠ سانتیمتر از ساختمان دورتر کنم, میتوانستم ھمه آنھا را مشاھده
کنم. در آن لحظه معین, یک فکر جالب در آگاھیم آمد: «بدین دلیل است که بعد استرال را یک جھان
موازی خوانده اند. ھمه چیز کاملا ھمانطور است که در جھان فیزیکی است.»

بعد از حدود ١۵ ثانیه شناور شدن حدود ٢٠ متری از ساختمان محل زندگیم, این ایده به ذھنم آمد تا به
اطراف بروم و در آن طرف ساختمان در پارکینک ماشینھا فرود بیایم تا یک پلاک ماشین را به خاطر
بیاورم, که میتوانست بعنوان اثباتی بر تجربه خروج از بدن برای خودم قلمداد شود. متاسفانه در آن لحظه
شروع به احساس دوباره از دست دادن آگاھی ام نمودم. ثانیه بعد, ھمه چیز اطرافم کاملا تاریک شد.
چیزیکه خیلی بیشتر جالب توجه بود, ھنوز در یک حالت آگاھانه بودم اما نمیتوانستم چیزی را ببینم. چند
لحظه بعد, حس کردم که بدرون اتاقم برگشته ام. دیدم برگشت و بدن استرالم را دیدم که در یک موقعیت
افقی موازی شناور با بدن فیزیکی ام قرار دارد. در ھمان لحظه, به یاد دارم که نیروی قوی ای را
احساس کردم که منرا به پایین کشید. سعی کردم مقاومت کنم اما قویتر از من بود و منرا مستقیما بدرون
بدن فیزیکی ام به پایین کشاند.

لحظه بعد دوباره بدن فیزیکی ام را احساس کردم و بدون مطلقا ھیچ از دست دادن خاطره درباره آنچه که
اندکی پیش رخ داده باشد, از تختم بلند شدم و بخودم گفتم: «باورنکردنیست. انجامش دادم.»

یادم می آید احساس غوطه ورشدن با شادی و خوشحالی داشتم, تقریبا مثل یه بچه ای که اسباب بازی
خیلی مدت آرزو کرده اش را بھش داده باشند. خیلی چیزھا درباره برونفکنی استرال شنیده بودم اما این
تجربه ام یک چیز کاملا متفاوت بود.

نیاز به اثبات محکمتر

در آغاز سفرھای استرال تقریبا ھرفردی, یک نیاز و میل طبیعی وجود دارد تا فرد به خودش اثبات کند
که آنچه که در بعد استرال دیده است و شنیده است یک خیال باطل نیست بلکه واقعیت است. من ھم
مستثنی نبودم, لذا قویا احساس کردم تا به خودم اثبات کنم که ھرچیزیکه با بدن استرالم میدیدم واقعی
میبود. لذا, چند برونفکنی اول من در حقیقت در جستجویی برای مدرک و اثبات بودند.

این تجربه استرال برای من در ٢٨ ماه May سال 1990 رخ داد. چیزی حدود ٧ صبح بود. یک صدای قوی فزاینده مثل «zzzz…..» منرا دوباره از حالت خواب عمیق بیدار نمود. بدون ھیچ نوع اخطاری مانند دفعه اول آمد و منرا در یک حالت کاملا گوش به زنگ کشاند. من خودم را دراز کشیده به پھلوی چپم
یافتم اما دوباره کاملا فلج شده بودم. تنھا تفاوت از دفعه اول این بود که ایندفعه بدون اینکه من بخواھم در
روئیایم تاثیرگذار بوده باشم برای خودش بطور خودبخودی رخ داده بود. حتی نمیتوانم بیاد بیاورم که
داشتم چه روئیایی میدیدم. چیزی ناشناخته در من ماشه آزاد سازی آن نیروی عجیب و غریب را کشیده
بود و منرا بیدار کرده بود. بنظرم رسید که جائی مابین دو تا بعد زیستی مختلف گیر کرده ام. از نظر
فیزیکی نمیتوانستم حرکت کنم و حتی از نظر استرالی ھم نمیتوانستم حرکت کنم. یادم می آید بخودم گفتم: «بسیار خب , Pane فقط وحشت نکن و آرام بمون!»

خوشبختانه از عمویم آموخته بودم که آن نیروی الکتریکی عجیب و غریب با آن صدای فزاینده قوی مانند «zzzz…….» در حقیقت برخاستن ناگھانی انرژی کندالینی میباشد. بعدش دیگر آگاه شده بودم که در حقیقت ھرچیزیکه بخواھد در دنباله این اتفاق برایم رخ دھد کاملا بستگی به عکس العمل خودم به انرژی
کندالینی دارد.

برایم روشن بود که اگر افکارم آرام و کاملا پر از عشق کیھان باشند, انرژی کندالینی سبب توسعه آگاھی
من خواھد شد, اما اگر وحشت کنم و ترس نشان دھم, انرژی کندالینی وحشی خواھد شد و من نمیخواستم
بدانم که در آن حالت چه تجربه ای برایم رخ میدھد. عجیب و غریب بود, اما برخلاف آن حقیقت که
نمیتوانستم چشمانم را باز کنم, نور آبی رنگ عجیب و غریبی را در درونم داشتم میدیدم, زمانیکه
کندالینی فعال بود. بھرحال, بعد از اینکه روی عشق کیھانی متمرکز شدم و ھر چیز مثبت طبیعی دیگری
که میتوانستم بھش فکر کنم, نیروی کندالینی قدرتش را در چند موج زیاد کرد. صدای فزاینده اش
غیرقابل تحمل شد و فکر کردم میرود که بر اثر فشار این نیروی فزاینده منفجر شوم. لحظه بعد, نور فوق
الذکر شروع به بالا رفتن با سرعت زیاد در بدنم نمود. به یک نوعی, میدانستم که آن لحظه جدائی از بدن
فیزیکی دارد نزدیکتر میشود. وقتیکه نور مذکور به سرم رسید من فورا آرزو کردم تا بدن فیزیکی ام را
ترک کنم. ھمان ثانیه که آن آرزو را کردم, احساس نمودم که دارم به سمت پھلوی راستم شروع به جدا
شدن از بدن فیزیکی ام میکنم. وقتیکه قسمت سر بدن استرالم از بدن فیزیکی ام جدا شد, صدای فزاینده «zzzz…..» متوقف شد و دیگر ھیچ برخاست انرژی را دیگر احساس نکردم. اولین چیزیکه متوجه شدم این بود که صبح بود. اتاق با نور آفتاب روشن شده بود. من بدنم را دیدم که آنجا روی تخت دراز کشیده است.

وقتیکه به اطراف اتاقم نگاه کردم یک نقاشی روی دیوار سمت چپی ام دیدم, در را و یک پوستر با
درختان نخل روی یک ساحل اقیانوس زیبا روی دیوار طرف مقابل از تختم. مدیریت کردم تا نیمی از
بدن استرالم را از بدن فیزیکی ام جدا کنم وقتیکه صدای قدم زدن در بیرون از اتاق شنیدم. دوباره به سمت درب اتاقم نگاه کردم. دیدم که دستگیره درب اتاقم به آرامی دارد باز میشود و دیدم که مادرم سعی
دارد تا جائیکه میتواند بطور ساکت وارد اتاقم شود. او به بدن فیزیکی ام نگاه کرد و وقتی فھمید که
خوابیده ام, زیراکه نمیخواست بیدارم کند, کارش را ادامه داد و به آنطرف اتاقم رفت, نزدیک کمد شد و
کشوی وسطی را بازش کرد. من خودم را در موقعیت عجیب و غریبی یافتم. کاملا بیدار بودم, نیمه جدا
شده از بدن فیزیکی ام و در حال مشاھده کردن حرکات مادرم آنھم از نمائی که از دید بدن فیزیکی ام
برایم قادر نبود زیراکه من به پھلوی چپم خوابیده بودم و پشتم به موقعیتی بود که مادرم ایستاده بود.

مادرم یک تیشرت سبز رنگ متعلق به من را از کشوی کمد برداشت و کشو را بست, به آرامی بسمت
درب اتاق برگشت تا اتاق را ترک کند. در ھمان لحظه, یک ایده خوب به آگاھی ام خطور کرد. این یک
فرصت مناسب بود تا واقعیت این تجربه استرالی را که دارم مشاھده میکنم آزمایش کنم. خیلی سریع
بدرون بدن فیزیکی ام برگشتم و چشمان فیزیکی ام را باز کردم درست در لحظه ای که دیدم مادرم دارد
اتاق را ترک میکند با ھمان تیشرت سبز رنگ در دست راستش.

دوثانیه بعدش مادرم درب اتاق را بست و من دوباره تنھا شدم. برایم روشن شد که پس داشتم روئیا
نمیدیدم و قضیه واقعی بود. و ھمانطور که صحبت از موقعیت بدن فیزیکی ام در خواب کردم, برایم
غیرممکن بود که ببینم مادرم در اتاقم دارد چیکار میکند زیراکه من به پھلوی چپم خوابیده بودم و پشتم به
سمت مادرم و کمد بود. بلند شدم و فقط برای آزمایش کردن, رفتم مادرم را پیدا کنم و ازش بپرسم که
داشت در اتاقم چیکار میکرد. مادرم را در آشپزخانه یافتم که داشت تیشرت سبز رنگ را اطوکشی
میکرد. فقط بعنوان بذله گویی بھش نالیدم که در اتاقم بلند رفتار کرد و باعث شد تا بیدار شوم. او بھم با
غمخواری زیاد نگاه کرد و گفت که خیلی متاسف است, و اینکه نیاز داشت تا تیشرت منرا اطوکشی کند
زیراکه باید به یک جشن عروسی میرفتیم.

دوباره, فقط برای بذله گویی, پاسخ دادم که تمام ھفته را دنبال تیشرت سبز رنگم داشتم میگشتم و ازش
پرسیدم که کجا پیدایش کرده است. او پاسخ داد که تیشرتت با سایر تیشرت ھایت تمام مدت در کشوی
وسطی کمد اتاقت بوده است. بدنم با احساس شعف شروع به لرزش نمود. دوباره بھش پاسخ دادم که
داشتم فقط شوخی میکردم و مادرم را بوسیدم و به اتاقم برگشتم.

احساس بردن بلیط لاتاری را داشتم, زیراکه برایم کاملا روشن شد که دچار اوھام و خیالات نشده بودم, و
آن اتفاق واقعا رخ داده بود. این دومین مرتبه ای بود که بخودم نشان دادم که قادر به ترک کردن بدن
فیزیکی ام و دوباره بازگشتن به آن ھستم, بدون مطلقا ھیچ مشکلی با بیاد آوری خاطره آنجا از آنچه در
بعد استرال دیده ام. واقعیت این تجربه استرالی بھم مقادیر عظیمی از حس خود اطمینانی داده بود و حس
اینکه داشتم در مسیر درستی حرکت میکردم. اما ھنوز, بطور معمول روال انسانھا, باز ھم بیشتر نیاز
داشتم تا بخودم اثبات کنم که داستانھای درباره جھان استرال درست بوده اند. تصمیم گرفتم تا حتی سختتر از پیش تمرین کنم. کنجکاو بودم تا بیابم که دفعه بعدی وقتیکه تصمیم بگیرم تا بدن فیزیکی ام را ترک
کنم چه رخ میدھد.

گردش استرال نزدیک

در طی چند گردش استرال بعدی ام, به جمع آوری اطلاعات ادامه دادم, اطلاعاتی که بعنوان مدرک و اثبات بر اینکه این چیزھا دارند واقعا برایم رخ میدھند بودند. این یکی در تاریخ ٣ ماه September سال 1990 رخ داد:

اتفاق در حدودای ۶ صبح رخ داد, زمانیکه خواب عمیق بودم. بیاد ندارم که داشتم چه چیزی را خواب
میدیدم پیش از آنکه آگاه گردم, اما بیاد دارم که بخاطر چند تفاصیل عجیب بیدار شدم. لحظه ای که آگاه
گردیدم, تشخیص دادم که تمام چیزیکه میتوانستم ببینم تاریکی مطلق بود اما در ھمان زمان, بطور
عجیب و غریبی از محیط اطرافم آگاه بودم. بعدش حدود ۵ ثانیه بعد, شروع به احساس این کردم که به
نرمی روی نوعی سطح آب گونه شناور ھستم. در آغاز, حس خوب و آرامی داشت, اما شرایط در چند
ثانیه بعد تغییر کرد وقتیکه انرژی کندالینی فعال شد.

خیلی سریع اتفاق افتاد. منرا کاملا متعجب نمود و باید اعتراف کنم که منرا خیلی ترساند. حدود ۵ ثانیه
برایم طول کشید تا خودم را جمع و جور کنم و تشخیص دھم که دارد چه اتفاقی می افتد. امواج برقازیستی(bioelectric) در حال آمدن از ته ستون فقراتم خیلی سریع داشتند قدرت حاصل میکردند و برایم بنظر میرسید که اگرکه قویتر شوند من احتمالا زمان سختی را برای سر و کار داشتن باھاش خواھم
داشت. نمایش ادامه یافت و نیروی کندالینی شروع به تولید حتی صدای فزاینده قویتری نمود اما آن
باندازه ای که احساس تحمل ناپذیر انرژی قدرتمندی که داشت در ستون فقراتم زیاد میشد منرا مضطرب
نساخت.

لذا, بدون ھیچ تلاشی برای اینکه ھیچ نوع حرکت فیزیکی انجام دھم آرام ماندم. در ھمان لحظه, میدانستم
که به افکار مثبت نیاز دارم تا از پتانسیل تاریک نیروی کندالینی در امان باشم, لذا به بھترین شکلی که
میتوانستم متمرکز شدم روی چیزھای مثبت و خالص. وقتیکه کندالینی به نقطه سرم رسید, (که میتوانم
آنرا نقطه ای مابین ابروھایم تعریف کنم) میدانستم که شانس واضحی دارم تا بدن فیزیکی ام را دوباره
ترک کنم. نمیخواستم تا این فرصت را از دست دھم, لذا تقریبا فورا بطور ذھنی یک دستور قوی دادم:
«قصد دارم بدنم را ترک کنم.»

به یاد دارم که چطور بطور شگفت انگیزی به آسانی جواب داد, لذا لحظه بعد, جدائی از بدن فیزیکی ام
رخ داد. بھترین چیزیکه میتوانم برای آن جدائی توصیف کنم این است که مثل یک احساس مابین من, و
بدن فیزیکی ام بود بنحویکه ھزاران ریسمان انرژی نازک بینمان بود که در چند لحظه از ھم گسسته
شدند ھمراه با نوعی صدای عجیب و غریب که نمیتوانم بوضوح آنرا توصیفش کنم. پروسه برونفکنی
استرال اتمام یافت و خودم را در حال ارتفاع گرفتن از بدن فیزیکی ام یافتم. بدن استرالم برای من
ھمانطور که قبلا دیده بودمش و برایتان توصیف کردم بنظر رسید, کاملا شفاف و با نور آبی رنگ بقدر
کم سوسو کننده در اطراف محیط مرئی بدنم که بوسیله خطی سفید رنگ تعریف میشد.

برخلاف آن حقیقت که ھمان خوشحالی را دوباره برای اینکه خارج از بدنم ھستم احساس میکردم, آرام
ماندم و متمرکز. کمی بیشتر ارتفاع گرفتم و وقتیکه به یک متری بالای تختم رسیدم به آسانی مدیریت
کردم تا موقعیتم را تغییر دھم و عمودی شناور شوم, که بھم دید دیگری از بدن فیزیکی ام داد. چشمانم
بسته بودند, نفس کشیدنم عادی بود و در حقیقت, کل سیمای صورتم این احساس را بھم میداد که «من
دیگرم» مثل یه بچه دارد میخوابد.

بعد از اینکه بدن فیزیکی ام را خوب برانداز کردم و نتیجه گرفتم که ھمه چیز خوب است, روی اتاقم
متمرکز شدم. عموما اتاقم بنظرم عادی رسید, کمی آشفته از لباس ھایی که اینجا و آنجا در طول روز
گذاشته بودم. ھمه چیز سر جای خودش بود درست مثل واقعیت فیزیکی, لذا به پنجره اتاق نگاه کردم با
قصد بر اینکه نزدیکتر بروم. فورا به آنجا رسیدم و کمی ھم متعجب شدم که چقدر آسان به آنجا رسیدم.

با خودم فکر کردم: «خب, بزن بریم یه نگاھی اطراف بندازیم.» در یک ثانیه, انگار که بنوعی یک دستور غیر قابل منازعه صادر شده باشد, درست از میان پنجره به بیرون قدم برداشتم, دو قدم روی بالکن
برداشتم و بدرون ھوا پرش کردم. در لحظه سقوط کردن,(زیرا که در حقیقت ھنوز داشتم در راه فیزیکی
فکر میکردم) خودم را بلند کردم و مدیریت کردم تا یک پرواز ھموار آرام در ارتفاع تقریبا ١۵ متری
بالای پارک سرسبزی در ضلع شمالی ساختمان محل زندگیم داشته باشم. در خوشی زیاد و احساس
عظیمی بودم, حسیکه ھرگز نداشتم. ھنوز, بر خلاف تلاشم به توصیف اینکه چه احساسی داشتم, احساس
حقیقی پرواز در بدن استرال برای فردیکه آنرا حداقل برای یکبار ھم که شده تجربه نکرده است قابل
درک کردن نیست. بھترین چیزیکه میتوانم بیان کنم مانند یک آزادی لایتناھی است, که شما را در ھر
راھی که بتوانید بھش فکر کنید تامین میکند, و بھتان تصویری واضح از اینکه شما بخشی از این کیھان
ھستید را میدھد, که خیلی بمراتب عظیم تر از آن است که تا به حال تصورش را کرده اید.

بھرحال, بعد از حدود ٣٠ متر پرواز در ھوا معلق ماندم, برگشتم و به ساختمان محل زندگیم خیره شدم.
کم کم, داشتم شروع به کنترل ھای اولیه بدن استرالم عادت میکردم. چیزیکه داشتم میدیدم شگفت انگیز
بود زیراکه خودم را در موقعیتی میدیدم که بالکن ھای ساختمان محل زندگیم را ببینم آنھم از زاویه ای که ھرگز قبلا دسترسی بھش نداشتم. در آگاھی ام خاطرم ھست که بخودم گفتم: «وایستا تا دوستات درباره این بشنون.»

به ساختمان محل زندگیم برای حدود ١۵ ثانیه نگاه کردم و بعد برگشتم و نیروگاه برق کوچکی را که در حدود چند صد متر دورتر از ساختمان ما بود نظاره کردم. بعش بسمت بولوارد Asnom نگاه کردم که خیلی به خانه مان نزدیک بود و دیدم که شروع به پر شدن جمعیتی کرد که داشتند به سر کارشان
میرفتند. یادم میاد که دوباره احساس بزرگ خوبی بھم دست داد زیراکه یک تجربه وصف ناپذیر بود از
اینکه به این حقیقت آگاه بودم که بدن فیزیکی ام آنجا در آپارتمانمان بود و من در اینجا شناور در ھوا در
بدن استرالم ھستم و دارم بیدار شدن ھمسایه ھایم را نظاره میکنم.

به شرق نگاه کردم و دیدم خورشید دارد طلوع میکند و ھوای صبح ھم بدون ابر است. یک منظره زیبا
برای نظاره کردن بود. دوباره خودم را اجازه دادم تا بروم آنھم بدون ترس از سقوط کردن, بسمت شرق
پرواز کردم. بالای بولوارد پرواز کردم و بسمت محوطه گندم زار زرد رنگ ھمان نزدیکی به پرواز
ادامه دادم. بیاد دارم که در حدود ارتفاع ۵٠ متری پرواز میکردم و سرعتم حدود ٣٠ کیلومتر بر ساعت
بود. ھیچ نیازی به افزایش سرعت احساس نمیکردم زیراکه سرعت مذکور برایم خوشایند بود, ضمن
اینکه, تمام چیزھائیکه تا به حال با بدن استرالم داشتم تجربه میکردم تجربیاتی بود مبنی بر اینکه بدن
استرالم چگونه کار میکند, لذا نمیخواستم در انجام کارھا عجله ای کنم. تازه شروع به اکتشاف توانائیھایم
نموده بودم و نمیخواستم ھیچ کار احمقانه ای انجام دھم. فقط به قانون – خوب و آھسته – چسبیده بودم.

حس پرواز عالی بود. خیلی زود به انتھای محوطه گندم زار رسیدم و حالا داشتم بر فراز یک سوراخ
بزرگی که کارگران ساختمانی در زمین کنده بودند پرواز میکردم. آنھا با کامیونھای بزرگ بدینجا آمده
بودند تا خاکبرداری کنند برای استفاده در محلھای ساختمانی در جائی دیگر. خودم را زیاد بالای آن
سوراخ کنده شده در زمین نگه نداشتم, ھمچنان در حال پرواز بسمت شرق, و خودم را بالای رودخانه بزرگ مقدونیه یافتم. نام رودخانه مذکور Vardar بود و جریانش خیلی نزدیک از ھمسایگی ما عبور میکرد در حدود ٢٠٠ متر از بولوارد Asnom. بستر رودخانه Vardar بحالت زیگزاگ میرود و شھر اسکوپیا (مرکز مقدونیه) را به تقریبا ٢ بخش مساوی تقسیم میکند. ھرگز باورم نمیشد که بتوانم Vardar را از این ارتفاع و بدین طریق ببینم. به جلویم نگریستم و چند درخت سفید صنوبر خیلی بلند دیدم که خیلی نزدیک به بستر رودخانه Vardar بود.

درحالیکه پرواز میکردم به خیلی نزدیکی یکی از درختان مذکور رفتم و تقریبا در تماس با پوست سفید درختش بودم, و پرواز را به جھت ناحیه دیگری از اسکوپیا بنام Hipodrom ادامه دادم.

بزودی به نزدیکی ساختمانھای Hipodrom رسیدم. تصمیم گرفتم مستقیما به یکی از پارکینگ ھای ماشین یکی از ساختمانھا فرود بیایم. برایم جالب بود که بطرز شگفت انگیزی و بھمواری فرود آمدم,
بدون مطلقا ھیچ حسی از وزن در زمانیکه بر روی زمین رسیدم. پارکینگ ماشین مذکور تقریبا از
ماشین خالی بود, لذا چند قدم بسمت پیاده رو مجاورش برداشتم و مستقیما به آن ساختمان نگریستم. شروع
به مشاھده تمام ساختمان نمودم خصوصا بالکن ھایش و چیزی روی بالکن طبقه دوم که توجھم را
بخودش جلب کرد. آن یک دوچرخه قرمز رنگ بود, اما چیز جالب توجه درباره اش این بود که یکی از
چرخ ھایش مفقود بود.

زمانیکه داشتم به دوچرخه نگاه میکردم, احساس کردم که چیزی درست نبود و اینکه داشتم کنترل خودم
را از دست میدادم. چند ثانیه بعد, بینائی ام مه آلود شد, ساختمان شروع به ناپدید شدن از دیدم نمود و
احساس کردم که دارم نیرویم را سریعا از دست میدھم. تمرکزم کاملا شکسته شد و دوباره به حالت
تاریکی مطلق برگشتم. برای حدود ٢ ثانیه طول کشید و بعدش احساس کردم که دارم مستقیما بدرون بدن
فیزیکی ام کشیده میشوم. وقتی احساس کردم که کنترل روی بدن فیزیکی ام برگشته است, بیحرکت ماندم
و اصلا تکان نخوردم. داشتم اطلاعاتی را که از بعد استرال آورده بودم در ذھنم مرور و تکرار میکردم,
و وقتیکه خودم را متقاعد کردم که ھیچ چیزی از حافظه ام بخار نشده بود, به آرامی بازوھا و پاھایم را
حرکت دادم. بمحض اینکه از تختم بلند شدم فورا دفتر خاطراتم را برداشتم و این تجربه استرالم را
یادداشت نمودم.

خوشبختانه, مکانی که در گردش استرالم ازش بازدید کرده بودم فقط چند مایل از ناحیه من فاصله داشت
و برایم ممکن بود تا اطلاعاتی را که جمع کرده بودم بررسی و آزمایش کنم. لذا, در ظھر ھمان روز, رفتم تا جزئیات سفر استرالم را بررسی کنم. وقتیکه به ناحیه Hipodrom رسیدم شروع به نگاه کردن به ساختمانھایی نمودم که در سفر استرال امروز صبحم دیده بودم. ۵ دقیقه بعد پیدایش کردم و به اطراف
ھمان ساختمان و پارکینگش رسیدم. وقتی بدانجا رسیدم, ھمان جزئیات را در ساختمان دیدم. ھمه چیز در
طبقه دوم آن ساختمان و در بالکن آن طبقه ھمانطور بود, دقیقا ھمان دوچرخه قرمز را دیدم با یک چرخ
مفقوده اش, ھمان که امروز صبح که بدن فیزیکی ام را ترک کرده بودم دیده بودم. جلوی آن ساختمان,
پارک و محوطه پارکینگش دقیقا ھمانطور بود. پس از چند لحظه, با خنده ای عمیقا راضی کننده بر
صورتم, آنجا را ترک کردم.

در واقع, به انضمام این گردش استرال, من سفرھای استرال زیاد دیگری انجام داده ام با این نیت و قصد
که به خودم اثبات کنم که ھرچیزیکه با بدن استرالم انجام میدھم واقعی است. در طول زمان, و پس از
انجام سفرھای استرالی اثبات کننده زیاد, دیگر بدنبال اثبات تجربه خروج از بدن نرفتم و شروع کردم به
نگاه کردن به سفرھای استرالم بھمان اندازه مساوی سایر تجربیاتی که از جھان فیزیکی جمع میکنم.

با تشکر فراوان از هادی عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

تولید انرژی رایگان از فرکانس های صدا در تمدن های باستان

دانشمندان اولین تمدن بر روی زمین را به سومر نسبت داده اند که در حدود 6000 سال پیش شکل گرفته شده است.باستان شناسی اخیر نشان میدهد که سومریان دانش خود را از تمدن های پیشینی که در جنوب آفریقا در هزاران سال گذشته موجود بوده،بدست آورده است-مهد تمدن بشریت

http://ufolove.files.wordpress.com/2014/07/97989-ancientcivilizationsfreeenergy.jpg?w=604


ارزیابی های علمی گسترده در طی یک دوره دو ساله نشان میدهد که سازه های دایره شکل یا مدور در اصل مولد انرژی بوده اند،انرژی تولید شده در این دستگاه ها با استفاده از فرکانس های هارمونیک از صداهای طبیعی که از سطح زمین خارج میشده بدست آورده شده است.تاریخ یا تقویم بشر همانند بادبانی از یک کشتی در میان این تخریب ها گواه و شاهد است،در واقع تقویم روشن کننده همه علت های این تخریب هاست ،بخاطر اینکه ما میتوانیم این تقویم همیشگی را با حوادث مربوط به قبل از «رویداد سیل» که در حدود 13/000 سال قبل و حداقل 160/000سالی که بر روی ارزیابی های دانشمندان پایه ریزی شده است زمانبندی کنیم.
شکل های مدوری که تخریب میکردند بسیار خاص و منحصر بفرد بودند بدلیل اینکه هر دایره نشان دهنده شکل نماهایی از اصواتی بودند که انرژی صوتی را در همان نقطه بر روی زمین نشان میدادند.این انرژی بوسیله صداهای هارمونیک ساده و قابل درک تکثیر شده بود و بوسیله همان روشی که ما در تولید و استفاده از پرتوهای لیزر (LASER ) و ساسر (SASER ) را در تکنولوژی فعلی داریم استفاده شده بود.ما این انرژی و امواج الکترو مغناطیس را در حالت دیدنی و جالب انداره گیری کرده ایم بنابر این جای تردید و شکی نیست اگر ادعاهایی داشته باشید.بعضی از این فرکانس های صداها به شدت به سطح گیگا هرتز تغییر میکنند (بیش از 380 گیگا هرتز) که تا حالا با هر برنامه معمولی بدون سابقه بوده است.
در حقیقت این دوایر به کانال های تن صدا متصل میشوند،کانال هایی که این امر را برای هر دانشمندی که با انرژی الکتریکی کار میکند روشن میسازد که این تمدن نابود نشده و درک بسیار مشتاقی (هیجان انگیز) از انرژی که از دست بشر تا امروز میگریخته داشته است.
جنوب آفریقا یک شبکه بزرگی از انرژی بود که سراسر آن بوسیله اهداف استخراج طلا و تمامی فعالیت های لازم که برای حمایت از جمعیت وسیعی در حدود 270/000 سال تشکیل شده شده بود و در اثر «طوفان سیل» در حدود 12/000 سال پیش از بین رفته بودند متصل شده بود.دستکاری نژاد بشر در حدود بیش از 250/000 سال است که ادامه دارد ،با نمایان شدن ریشه و نژاد خونی ما و تبدیل به دستکاری بشر امروزه که عمدتأ بوسیله عرضه انرژی و همچنین کنترل ثروت صورت میکیرد این فعالیت ها ادامه دارد.

http://ufosightingshotspot.blogspot.ae/2014/06/ancient-civilizations-sound-frequencies.html

با تشکر فراوان از سها عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

کشف اکسیر حیات توسط باستان‌‏شناسان


به گزارش سایت DNA info، باستان‌‏شناسان در زیر محل ساخت‌‏و‌‏ساز یک هتل ۲۲ طبقه‌‏ی شیشه‌‏ای در نیویورک، مجموعه‌‏ای تاریخی از نحوه‌‏ی نوشیدن، خوردن، محل زندگی به‌‏همراه دستورالعمل‌‏هایی از داروی همه‌‏ی دردها و معجون‌‏هایی برای حفظ سلامتی کشف کرده‌‏اند. این کشف شامل دو بطری شیشه‌‏ای ۲۰۰ ساله، حاوی «اکسیر طول عمر»  می‌‏باشد. اکنون تیم تحقیقات به‌‏دنبال کشف دستورالعمل اصلی آلمانی اکسیر فرار از مرگ هستند.

Elixir of Long Life recipe

به گفته‌‏ی «آلیسا لوریا»، رئیس شرکت «چریسالیس» (شرکتی که معمولاً توسط شهرها استخدام می‌‏شود تا بر پروژه‌‏های حفاری نظارت کند): «ما تصمیم گرفته‌‏ایم تا تحت نام تجاری خود، در زمینه‌‏ی باستان‌‏شناسی تجربی وارد عمل شویم». محققانی از آلمان به استخدام این شرکت درآمده‌‏اند تا دستورالعمل راهنمای قدیمی پزشکی را کشف کنند؛ تاکنون مشخص شده است که این معجون حاوی موادی هم‌‏چون «آلوئه» (گیاه صبر زرد) که خاصیتی ضد التهاب دارد، «ریشه‌‏ی کوشاد» که برای هضم و گوارش مفید است و همچنین ریواس، زرنباد و زعفران اسپانیایی است که هنوز هم توسط گیاه‌‏پزشکان امروزی مورد استفاده قرار می‌‏گیرد.

The raw ingredients for an ‘Elixir of Long Life’

علاوه‌‏بر اکسیر طول عمر، باستان‌‏شناسان دو بطری حاوی داروی تلخ معده‌‏ی «دکتر هاستتر» را نیز کشف کردند. این دارو، زمانی دارویی رایج در قرن نوزدهم بوده است و حاوی مخلوط پیچیده‌‏ای است از موادی هم‌‏چون «پوست درخت پِرو» که دارای خواص ضد مالاریا است و «شیره‌‏ی کینو» که نوعی شیره است که خاصیت ضد باکتریایی دارد. لوریا و گروه او، محتوای هر دو بطری را بازتولید کردند که به‌‏گفته‌‏ی آن‌‏ها بسیار تلخ بود.

افراد بسیاری در تلاش برای یافتن اکسیر حیات بوده‌‏اند. در دوران قرون وسطی، کیمیاگرانی وجود داشتند که به‌‏دنبال سنگ جادو بودند. آن‌‏ها معتقد بودند که سنگ جادو برای ساخت اکسیر حیات به‌‏کار می‌‏رود و همچنین در تبدیل سرب به طلا استفاده می‌‏شود. «برنارد تراویسان»، کیمیاگر قرن ۱۵، معتقد بود که انداختن سنگ جادو در آب جیوه آن را تبدیل به اکسیر حیات می‌‏کند؛ همچنین در موارد متعددی کیمیاگرانی هم‌‏چون «کاگلیوستروی بدنام» و «سن ژرمن» بوده‌‏اند که ادعا کردند که اکسیر حیات را کشف کرده‌‏اند.

Images depicting the Elixir of Long Life

یافتن اکسیر جاودانگی و یا افزایش طول عمر، تاریخی هزار ساله دارد؛ به‌‏عنوان مثال پادشاه سومری ۴۰۰۰ ساله که گفته شده که برای ده‌‏ها هزار سال حکم‌‏رانی کرده است. حتی در کتاب مقدس مسیحیان به افرادی اشاره شده است که در زمانی پیش‌‏از «سیل بزرگ»، صدها هزار سال عمر کرده‌‏اند.

در اسطوره‌‏ها و افسانه‌‏های باستانی در فرهنگ‌‏های مختلف، به غذاها و نوشیدنی‎هایی برای «خدایان» اشاره شده که آن‌‏ها را جاودانه می‌‏کرد. برای خدایان یونان، شهد و مائده‌‏ی بهشتی وجود داشت، در اسطوره‌‏های زرتشتی و ودایی، به ترتیب اشاره به نوشیدنی‌‏های مخصوصی به نام سوما و هوم شده است و در اسطوره‌‏های مصر آمده است که تات و هرمس، برای جاوادنگی، «قطراتی سفید» و «طلای مایع» می‌‏نوشیدند. در اسطوره‌های سومری، پادشاهان سومر، شیری به نام «نین‌هورسگ» (ایزدبانوی بزرگ سومر) می‌‏نوشیدند. در مذهب هندو، خدایان شیری به‌‏نام «آمریتا» می‌‏خورند که شهدی‌‏ است که توسط خدایان جمع‌‏آوری شده و به آن‌‏ها قدرت جاودانگی می‌‏دهد و خوردن آن توسط انسان‌‏ها ممنوع است. در اساطیر چین نیز اشاره به «هلوهایی جاودانه» شده است.

آیا همه‌‏ی این اشارات، تنها زاییده‌‏ی تخیل نیاکان باستانی ما است؟ و یا آن‌‏ها واقعاً به رمز جادوانگی رسیده بودند؟ شاید هنوز حقایقی چند در پس اکسیر حیات وجود داشته باشد…

مقاله از وب‌‌‏سایت ancient origin. مقاله‌‏ی اصلی را اینجا مشاهده کنید.

   اپک تایمز

مدارک ملاقات بیگانگان با زمین و کدهای باستانی توسط محقق روسی در کتابخانه واتیکان کشف شد.

مطالعات پروفسور گریک

http://ufolove.files.wordpress.com/2014/06/bbb9c-aliens_codes_alchemy_vatican_library.jpg?w=604

دانشمند روسی پروفسور گریک ماوکیویچ لادویگ پژوهشگر در زمینه زبانهای باستانی،که زمانی زندانی گولاگ نیز بوده است (اداره کل اردوگاه‌های کار و اصلاح که سرواژه آن به زبان روسی واژه (گولاگ) را تشکیل می‌داد، نام نهادی بود که اردوگاه‌های کار اجباری در نواحی دور افتاده اتحاد جماهیر شوروی از قبیل سرزمین سردسیر و یخبندان سیبری و استپ‌های قزاقستان، بیابان‌های ترکمنستان را در زمان حکومت ژوزف استالین اداره می‌کرد. محکومین سیاسی که حدود یک دهم شهروندان شوروی شامل محکومین عادی و سیاسیون در اردوگاه‌های کار اجباری به سر بردند، درزمان استالین سه چهارم افسران و تمام پیشکسوتان کمونیست و یاران لنین بجز خود استالین محاکمه و بجرم خیانت اعدام شدند یا با یک درجه تخفیف محکوم به کار اجباری در گولاگ شدند منبع ویکیپدیا) کدهای باستانی را در کتابخانه واتیکان در قرن بیستم یافت که دلیل سفر موجودات بیگانه در زمان های گذشته به زمین بوده است. او فردی آزادفکر (آزاد فکر کسی که دارای فکر آزاد و به مذهب کاری ندارد)او شخصیت قوی داشت که در زیر فشارها نیز اسرار را بازگو می کرد . ولادیمر کوچرایانت در سال 1960 دانش آموز او بود اما در این چند سال اخیر دانش استاد خود و مطالبی که در موردش کار کرده رایافته است. اما او هنوز قسمت اعظم مطالبی که استادش در مورد آن کار می کرده را نیافته است. و این یک راز است که پروفسور لادویگ چه مقدار از این اسرار را داشته است.

دکتر لادویگ و همکارش در طی اقامتشان در کتابخانه واتیکان با استفاده از نسخه خطی بسیار اعجاب انگیز  در مورد پدیده‌ی یوفو و نظریه فضانوردان باستانی تحقیق کرده بودند که مطالب را در مقاله ساورشنو سکرتو (Sovershenno Sekretno article)می خوانیم.او در آن کتابخانه در مورد ماورای عالم خاکی در عهد عتیق خوانده بود سپس او در مورد تمدن مایاها تحقیق کرده و سمبل های کشتی پرنده و سایت های فضایی را ترجمه و تفسیر نموده بود بعلاوه در این کتابخانه پروفسور لادویگ نسخه خطی حاوی علم کیمیاگری و کد های باستانی را یافته بود او از این نسخ فتوکپی گرفته ودر کلاس به شاگردانش نیز نشان داده بود این نوشته ها شامل اطلاعاتی حیات ماورایی که به زمین آمده بودند همچنین شامل سرمنشا اسطوره های باستانی نقشه های حیات ماورایی بود.پروفسور لادویگ در مورد آتشی که تمدن باستانی را نابود کرده و همچنین عکس هایی از سنگر های نظامی در بابل قدیم که بادرجه حرارت بالا احتمالا انفجار اتمی ازبین رفته اند  برای دانش آموزان خود توضیح داده است.پروفسور لادویگ به تمدن سومر علاقه ای زیاد داشته و همچنین در مورد آن تحقیقات بیشماری کرده بود او مفاهیم سری اهرام مصر را توضیح داده و معتقد بوده که این اهرام نوعی ماشین انرژی می باشند و همچنین در مورد کابالا نیز اطلاعاتی داشته است . او در سال 1973 از دنیا رفت.

http://ufolove.files.wordpress.com/2014/06/cb469-professorludwiggulag.jpg?w=604

عکس سمت چپ و وسط پروفسور لادویگ  در گولاگ عکس سمت راست پروفسور لادویگ در  سال1970

http://ufosightingshotspot.blogspot.com

با تشکر فراوان از آناهیتای عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

تاثیر اشعه های کیهانی در آگاهی و بیداری انسان

اشعه های کیهانی،امواج نور از فرکانس بسیار بالا هستند که برای DNA انسان نشان داده شده اند.بنابر این این موضوع،تکامل انسان را تحت تأثیر قرار میدهد.در واقع تحلیل و تجزیه های یخ هسته ای استخراج شده از ایستگاهای قطبی در گرینلند (Greenland) وآنتاریکا (Antartica ) نشان میدهد حدودأ 12.000سال پیش (Greenland)و 34.000 سال پیش (Antartica)افزایش باورنکردنی در اشعه کیهانی رخ داده است.

Sun wallpaper

دانشمندان حیرت زده شده بودند که چگونه میتوانند راهی برای این دو بار جهش صورت گرفته در انسان پیدا کنند که باعث تکامل از نظر هنر،فناوری و آگاهی انسان شده بود.با توجه به فرآیند محیط کیهانی-اشعه های کیهانی همیشه در حال گذشتن از بدن ما و جهان هستند.به همین دلیل است که همیشه وقوع یک تکامل آرام و تدریجی را داریم،بهرحال در سال 1987، در همان سال یک جرقه از این تغییرات در جهان محسوس شد-اتفاقی متفاوت رخ داد.تشکیل یک ابرنواخت به حدی به زمین نزدیک بود که میشد با چشم غیر مسلح آن را دید.اندرو کالینز دانشمند و مورخی که به مطالعه ی اثرات پرتو های کیهانی می پردازد معتقد است : تاثیرات اشعه های کیهانی بر ژنتیک منجر به بروز جهش درذهن مغز و بدن انسان می گردد که درک ما را از دریافت حقایق تغییر داده است.ارتباط بین سطوح اشعه های کیهان باستانی و جهش ناگهانی تکاملی و تکنولوژیکی بشر همه حقیقی و دارای حقیقت است.کارل ساگان ستاره شناس و نویسنده ی مشهور علم نجوم است که از دیرباز تا 1973 در مورد ماهیت و چگونگی اثر اشعه های کیهانی در ایجاد جهش در DNA انسان و تاثیر آن در تکامل نوع بشر می نویسد.

آسترولوژی علمی مقدس و متشکل از نجوم و الهیات و طالع بینی ،بر اساس تنجیم می باشد که معتقد است : در اصل تمام افسانه ها داستان ها متون و کتب مقدس مانند انجیل و ….. و حتی ریتم در شعر و قافیه ها بر اساس تاثیرـ کنش و حرکت هفت نوری است که که ما در آسمان می بینیم پایه گذاری شده است.منشاء هفت نور ذکر شده خورشید ماه عطارد(تیر) ونوس (زهره) مریخ( بهرام) ژوپیتر(مشتری) و زحل (کیوان) می باشد. نورهایی که در واقع بصورت چرخان و در حال چرخش در فضا منتشر و به چشم ما می رسند اما این در حالی ست که چشم ما آنها را بصورت تصویری ثابت و شرطی شده و قبلی می بیند.اینها( خورشید و سیارات فوق الذکر) شخصیت های اصلی در خلق الگو های آسمانی هستند که بر زندگی و حیات ما در کره ی زمین ( terra) تاثیر می گذارند.که این اثر گذاری مفهوم این جمله را به ذهن متبادر میکند:« آنچه در بالا ( آسمان) است در پایین( زمین) است».افلاطون می گوید: خورشید دلیل تمام دانش های ماست . بدون خورشید قادر به دیدن نیستیم .پس خورشید روشنی بخش دیدگان ما و قانون گزار و معلم می باشد. و منشاء خورشید و شیطان( ابلیس) را از آتش میداند.
لیوناردو داوینچی می گوید: «ای کاش آنقدر قدرت بیان داشتم تا بتوانم به همگان نشان دهم که تقدیس انسان و بالا تر دانستن مقام بشریت از خورشید چقدرمی تواند اشتباه و بی معنی باشد»

http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/egyptian-god-of-the-sun--ra-michal-boubin.jpg

 

در اساطیر مصر باستان نام خدا مترادف با خورشید ذکر گردیده
کلمه ی _ Ra_ در زبان باستانی مصر به معنی خورشید می باشد.

در کلیساها غالبا با حروف «IHS» بر روی کتب مقدس کتاب Altar( کناب مخصوص کاتولیک ها) و حتی حروفی که در مراسم غسل تعمید بکار میرود مواجه میشویم که معمولا این حروف «IHS » بصورت نشانه و نمادهایی در تصویری از خورشید همراه میشوند که بنوعی دلالت بر اهمیت خورسید در آیین مسیحی دارد. «IHS» مخفف کلمات یونانی Yota و Ota وSigma می باشد.نقش خورشید در آیین مسیحیت بقدری مهم است که عیسی مسیح و خورشید مترادف هستند . در پندار این آیین عسی مانند خورشید و عیسی خداوند خورشید می باشد که باعث ازدیاد نجات یافتگان می شود. مسیحیان اولیه به Helionostics معروف بودند و این واژه به معنای کسی ست که دارای دانش شناخت خورشید است.عیسی مسیح می گوید:«من نور جهان هستم و تمام جهان مرا خوهد دید» .انجیل مقدس_ سیمون:«برای خداوند خورشید و پسری وجود دارد». کتاب مقدس_ Psalm 48:11 :«خداوند یگانه است و خورشید هم یکی ست». کتاب مقدس_ -John 1:5 :«خداوند عشق است» کتاب مقدس:«خداوند مانند نور است».انجیل _ebriyan 12:12:«برای ما خداوند همچون آتشی شعله ور است»( به این مفهوم که پروردگار سرشار از انرژی و قدرت و عظمت است).ادگار کیسی در باره ی ارتباط بین لکه های خورشیدی و آگاهی و هوشیاری مطلبی نوشته است و معتقد است تغییرات در لکه های خورشیدی و هم چنین تغییرات در زمین انعکاس و بازتابی از خود ماست که باعث آگاهی و هوشیاری می شود. و نتیجه می گیرد ما حصل هر انسان از عمل و کردار خود در حقیقت بازتابی از قانون الهی ست.
که این امر در واقع استعاره ای ساده از شرح حقایق ابدی ست.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه لکه های خورشیدی بر ساکنان زمین تاثیر می گذارد؟ می گوید: در واقع این سوال رو باید تغییر داد و بر عکس معتقد است که لکه های خورشیدی بازتابی از عمل انسانها در ایجاد بی نظمی در جهان و در اصل فکر و ذهن ما باعث این تغییرات بوده است.
ادگار کیسی از ما میخواهد که بیاندیشیم که ما چگونه مسبب ایجاد این لکه ها و تغییرات بوده ایم . و همه ی ما در قبال ایجاد این تغییرات در روی زمین مسیولیم تا آنجا که تغییر در روابط انسانی باعث ایجاد دگرگونی و تغییر در چهره ی امروز زمین است.
گرایشاتی که در روح و قلب هر انسانی وچود دارد اینگونه تغییرات را موجب می شوند. ادگار کیسی معتقد است در شرایطی که نوع بشر خود مسبب ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در اوضاع جهان گردیده می تواند با تغییر رفتار خودتحولات مثبتی را توسط رفتار و عملکرد همراه با محبت و عشق در ساختار بی نظم جهان امروزی داشته باشد.
بسیاری از مردم فقط به دلیل بی اطلاعی خود و گنگ و مبهم بودن این مسایل دانش مهمی که در مورد خورشید _و اثرات آن بر زمین _ وجود دارد را رد می کنند.
درست است که خورشید تنها عامل ایجاد حیات نیست اما نزدیکی بسیاری با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه بشر دارد. بصورتی که می توان در طول مدت فعالیت لکه های خورشیدی متوجه تغییرحالت های احساسی و روحی و روانی خود باشیم. واین دلیلی جز نفوذ انرژی های خورسیدی در اعماق وجود انسان ندارد.
هر چقدر آشنایی و شناخت ما از این واقعیت بیشتر شود معرفت و شناخت ما در باره ی خوشتن خود خورشید و جهان هستی نیز افزوده تر میگردد.

https://www.facebook.com/DNAastrology

https://www.facebook.com/FromAffinity2Infinity

با تشکر فراوان از سها عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

معمای «خواب چند روزه» در روستایی در قزاقستان

اهالی یک روستا در قزاقستان از یک سال پیش تا کنون با «بیماری» مرموزی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها ناگهان در میانه کار روزانه به خواب می‌روند و تا چند روز چشم باز نمی‌کنند. پژوهشگران برای حل معما دست به کار شده‌اند.

گذاشتن سر روی بالش و فرورفتن به خوابی آرام و عمیق رؤیای بسیاری از مردم استرس‌زده‌ی اروپای غربی است. با این حال خوابی که شش روز متوالی طول بکشد و دست آخر با باز شدن چشمان فرد در بیمارستان به پایان برسد، چندان رؤیایی نیست.

این اتفاق از نزدیک به یک سال پیش دامن‌گیر ساکنان روستای کالاچی در قزاقستان شده است.

تا کنون بیش از ۴۰ مورد از این «خواب رازآلود» در میان ساکنان این دهکده گزارش شده است. آنها در حالی که مشغول انجام کارهای روزمره هستند، ناگهان به خواب می‌روند. مارینا فلک یکی از همین افراد بوده است. این زن کشاورز در حالی که مشغول دوشیدن شیر گاوها در اصطبل بوده، به خواب رفته است: «من دو روز تمام خواب بودم و تازه در بیمارستان بود که از خواب بیدار شدم.»

او ادامه می‌دهد: «زن‌های دیگر روستا به من لقب زیبای خفته [نام قصه‌ای معروف] را دادند. من خواب ندیدم، البته هیچ‌چیزی را هم درست به یاد نمی‌آورم. اصلا نمی‌دانم چه‌ام شده، بعدها مریض‌های دیگر به من گفتند که در خواب می‌خواستم گاوها را بدوشم.»

یکی دیگر از ساکنان روستا تعریف می‌کند که یک شب زمانی که جلوی کامپیوتر نشسته بوده، ناگهان به خواب می‌رود. طبق توصیف‌های او، انگار یک نفر در آن لحظه «سیم‌‌های او را از برق کشیده بوده.»

این مرد روستایی سه روز تمام را در حالت خواب در بیمارستان سپری می‌کند.

پزشکان این بیمارستان محلی هم‌اینک در برابر یک معمای رازآلود قرار گرفته‌اند. رئیس بیمارستان می‌گوید: «ما تا به حال چنین چیزی را ندیده بودیم؛ نه در منطقه خودمان و نه در مناطق دیگر، هیچ‌جا. توی اینترنت و کتاب‌های تخصصی پزشکی هر چه گشتیم، به مواردی شبیه به این برنخوردیم. به نظر، این علائم بالینی که در قزاقستان مشاهده شده، برای نخستین بار است که دیده می‌شود.»

این پزشکان البته برای حل این معمای بی‌سابقه تنها نیستند. اخیرا تیمی متشکل از یازده پزشک و محقق همراه با یک آزمایشگاه سیار در روستای کالاچی مستقر شده‌اند. این پزشکان فرضیه‌ای را که خواب چندروزه روستاییان را به بیماری‌های عفونی یا باکتری‌ها نسبت می‌داد، رد کرده‌اند.

آنها بیش‌از همه به رژیم غذایی سالم و سرشار از ویتامین مردم این منطقه و مصرف کم الکل در میان آنها اشاره می‌کنند و این عوامل را در خواب راحت آنان دخیل می‌دانند.

تقصیر اورانیوم است؟

در این میان البته یک تئوری دیگر نیز مطرح می‌شود: سال‌ها پیش در زمین‌های اطراف روستای کالاچی اورانیوم استخراج می‌شده. طبق این نظریه، محققان گمان می‌برند که این عنصر فلزی رادیواکتیو، احتمالا آب آشامیدنی مردم منطقه را آلوده کرده است.

برسن استادلر، یکی از ساکنان کالاچی، این فرضیه را چندان معتبر نمی‌داند و می‌گوید: «قبلا چنین چیزی وجود نداشت، حتی با اینکه معدن هنوز فعال بود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که بقایای آن معادن عامل به خواب رفتن مردم روستا شده است. نکته جالب اینجاست، تا زمانی که هوا سرد است، همه چیز خوب و آرام پیش می‌رود. به محض اینکه هوا گرم می‌شود و یخ‌ها آب می‌شوند، این بیماری برمی‌گردد.»

حرف و حدیث‌ها در مورد این بیماری مرموز در بین مردم محلی به شدت بالا گرفته است. یک زن پیشگو خواب رفتن اهالی دهکده را به اشعه‌هایی نسبت داده که از فضا تابیده می‌شوند. طبق نظریه او، این اشعه‌ها به چمن‌ها تابیده و باعث تغییر ژنتیکی آنها می‌شوند. سپس گاوها این چمن‌ها را خورده و به این ترتیب مواد مضر به شیرشان راه یافته و در نهایت نیز این شیر توسط انسان نوشیده شده و به بدن او راه می‌یابد.

در مقابل، یک پژوهشگر قزاق نیز فرضیه‌ای را مطرح کرده مبنی بر اینکه همه این‌ها ساختگی و از روی توهم مردم روستاست.

تپه و هرم سیلبوری

تپه و هرم سیلبوری
SILBURY HILL

در استان ویلتشایر انگلستان تپه ای هرمی وجود دارد که منشا بسیاری از پدیده های ناشناخته بوده و هست .
این هرم که ۴۷۵۰ سال پیش در نزدیکی دو بنا ی تاریخی معروف دیگر ، یعنی استون هنج و اوبوری ساخته شده است ۴۰ متر ارتفاع دارد و بزرگترین سازه ی دست بشر پیش از تاریخ در اروپا است و تقریبا به اندازه ی برخی هرم های کوچک مصر است.

1s

این بنا در ابتدا هرم مانند بود که با گذشت زمان تپه مانند شده است .
2s
هدف از ساخت این هرم هنوز از چشم باستان شناسان و دانشمندان پنهان مانده است اما به احتمال زیاد با بنای تاریخی استون هنج و دایره ی سنگی اوبوری که در نزدیکی آن است ارتباط دارد . این بنا اکنون جزو میراث جهانی یونسکو است و به دلایل بروز پدیده های عجیب در اطراف آن حصار کشیده شده و مورد تحقیقات علمی و تاریخی است .
این بنا با در نزدیکی دو بنای دیگر ، دایره های سنگی استون هنج و اوبوری ، در استان ویلتشایر انگلستان ساخته شده است
بیشترین حلقه های کشتزار در جهان و انگلستان در اطراف این منطقه پدید آمده است .
به احتمال زیاد دلیل ساخت این بنا ها در این نقطه از سرزمین انگلستان بودن این منطقه روی یکی از مراکز انرژی سیاره ی زمین است . در بسیاری از نقشه های چاکرا های سیاره ی زمین ، گلستونبری و شفتسبوری انگلستان چاکرای چهارم یا قلب زمین نشان داده شده است

3s

تا کنون پدیده های بسیار عجیبی در اطراف این تپه و هرم اتفاق افتاده اند .

 

پدیداری دایره های کشتزار و رویارویی با گروهی موجودات فرا زمینی
در سال ۲۰۰۹ میلادی دایره ی کشتزاری در مزرعه ای روبروی هرم سیلبوری تشکیل شد . اندکی بعد افسر پلیسی که در حال گشت زنی در اطراف آن منطقه بود به چندین شخص که در آن مزرعه ایستاده بودند مشکوک شد و ماشین خود را برای بررسی موضوع متوقف کرد . هنگامی که به مزرعه نزدیک شد با چندین موجود قد بلند با لباس کامل سفید که همگی مو های بور و بالای ۱۸۰ سنتی متر قد داشتند روبرو شد . این افسر پلیس گفت که به نظر میامد این موجودات در حال بررسی دایره ی کشتزار تازه تشکیل شده بودند . او ابتدا این موجودات را صدا زد که در ابتدا به او توجهی نکردند ، اما هنگامی که به طرف آنان حرکت کرد با سرعتی باور نکردنی از این افسر فرار کردند و در چشم به هم زدنی نا پدید شدند. این افسر که بسیار ترسیده بود هنگامی که به مزرعه رسید با صدایی مانند صدای الکتریسیته ی ساکن روبرو شد و تا چندین ساعت دارای سردرد شد . گزارشات مشابهی از رویارویی با این موجودات بلند قد در اطراف تپه ی سیلبوری موجود است که برخی از آن ها با زمان های گمشده همراه بوده است

4s

5s

6s

7s

بنا به توصیفات و احتمالات ، این موجودات از نژاد «سفید های قد بلند » ، موجوداتی شبه انسان، نزدیکی ستاره ی ارکتوروس هستند .
در سال ۱۹۹۴ نیز گروهی که شبی را در هرم سیلبوری گذراندند با رویدادی عجیب مواجه شدند . در ساعت ۱ بامداد گلوله هایی نورانی و نارنجی تقریبا ۶۰ سنتی متری از پایین تپه به سمت آنان حرکت کردند . در همین حال بویی سولفور مانند هم در هوا احساس کردند و سگ های مناطق اطراف شروع به پارس کردند . هنگامی که این سه گوی نورانی به آنان نزدیک تر شدند ، ان ها متوجه شدند که زیر این گوی ها جسمی هرمی شکل نیز وجود دارد و موجودات کوچکی تقریبا ۱ متری با دستان به هم روی هم گذارده در آن ها نشسته اند . این موجودات اندکی به آن ها نزدیک شدند و صدایی نجوا مانند نیز از ان ها شنیده شد . پس از چندین لحظه این موجودات به پایین تپه پرواز کردند و در یک گوی نورانی با هم ترکیب شدند و رفتند.

8s
در اطراف این هرم و تپه یوفو هایی نیز دیده شده که تصاویر آن ها را در زیر می بینید

9s

10s

 

نظریه های بسیاری از جمله دروازه ستاره / استار گیت بودن این منطقه وجود دارد ، اما هنوز نظریه ای قطعی برای توضیح این پدیده ها کشف نشده است

http://en.wikipedia.org/wiki/Silbury_Hill

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/6394256/UFO-alert-police-officer-sees-aliens-at-crop-circle.html

http://apmagazine.info/index.php/component/content/article?id=385

http://www.colinandrews.net/UFO-PoliceSergeant-SilburyHill.html

http://www.colinandrews.net/UFO-PoliceSergeant-Silbury2.html

http://www.youtube.com/watch?v=72M14EYLhWk

http://www.youtube.com/watch?v=5M__BVQK6EY

دانلود  مطلب:

تپه و هرم سیلبوری

با تشکر فراوان از احمد رضای عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: